Reklamation av värmepanna

2021-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag söker hjälp med reklamation av en värmepanna i en småhusfastighet som är byggd 2016 på ABS14, jag köpte 2019. R är beställare (D är ombud), V entreprenör, B underentreprenör och C är lev. av värmesystemet. 200217 fel anmäler jag första gången. Efter påtryckningar kommer B och undersöker samt finner att det är rören som är kopplade till radiatorn som är felkopplade. Returen gick in i radiatorn och tvärtom => åtgärdat och avhjälpt mars 2020. Sommaren 2020 börja larmen som säger att systemet inte har tillräcklig cirkulation öka i frekvens och jag fel anmäler vid flera tillfällen. Inget händer. D försöker få till ett möte i November mellan alla parter men B tackar nej, för den enda person som kan denna utrustning är sjukskriven och mötet blir framflyttat på ovisstid. Mötet blir av 210126.210201 slutar fläkten i pannan att fungera. 210208 B byter ut den till en begagnad fläkt. De säger att nu inte kommer att få fler larm. (larmen kommer med ca 25 min mellanrum). Larm kommer ändå, och då jag arbetar hemma är detta djupt störande. Den ny-gamla fläkten slutar fungera 210229.  Har jag rätt att reklamera och har jag rätt till ersättning för fördyrad el? C som är tillverkare av pannan har gjort negativa resultat sedan 2011 och har inte svarat när B sökt dem. Jag känner mig inte trygg med dem. Kan jag kräva att få en annan panna installerad? Just nu händer inget - vad gör jag? Tack!
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då det handlar om både om köp av en värmepanna och en installation av pannan blir det lite oklart om det är konsumentköplagen (KKöpL) eller konsumenttjäntslagen (KtjL) som är tillämpbar. Vilken lag är tillämpbar? Vid en bedömning om vilken lag som är tillämpbar, alltså aktuell kollar man det väsentliga delarna av köpet som kostnader, installationen, avtalets utformning bland annat. Då jag inte besitter den informationen för att göra en korrekt bedömning kommer jag informera hur det görs utifrån båda lagarna. Om konsumenttjänstlagen är tillämpbar (KTjL) Då du skriver att du har reklamerat felet så utgår jag att reklamationen är gjort på rätt sätt enligt 17 § KTjL. Har du rätt att reklamera? Vad som anses vara fel på tjänst regleras i 9–15 §§ KTjL.Det anses föreligga fel på en tjänst om kraven på fackmässighet och omsorg i 4 § KTjL inte når upp till vad konsumenten har fog att förvänta sig enligt 9 § KTjL. I ditt fall bör det anses som fel då det finns brister i avhjälpandet då felet fortfarande finns kvar. Har du rätt att häva köpet? När en reklamation görs så har konsumenter (du) rätt till avhjälpande (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning (21 § KTjL). Då du redan har reklamerat felet ett antal gånger och avhjälpning av felet har inte löst det så blir det aktuellt för dig att häva köpet. Enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har företaget två reparationsförsök på sig att försöka avhjälpa felet och om fel återkommer anses det enligt lagens mening att du har rätt att välja att häva köpet istället för att de ska avhjälpa felet en ytterligare gång. Med utgångspunkt i den informationen som du har gett mig så bör du ha rätt att häva köpet enligt 21 § KTjL. Vid hävning ska parternas prestationer återgå, alltså att du får pengarna tillbaka och de får tillbaka sin värmepanna enligt 23 § KTjL. Har du rätt till skadestånd för fördyrad el? Det finns en skadeståndsskyldighet för näringsidkaren där ersätta konsumentens skada som denne tillfogas på grund av fel enligt 31 § st 3 KTjL. Dock kan näringsidkaren vara fri från skadeståndsansvar om skadan beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (31 § st 1 KTjL), , eller om näringsidkaren har anlitat någon där den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket är fri från skadeståndsansvar (31 § st 2 KTjL). Så om det går att anse att skadan och felet är inom näringsidkaren kontroll så bör du har rätt att få ersättning för den fördyrade elen. Om konsumentköplagen är tillämpbar (KKöpL)Då du skriver att du har reklamerat felet så utgår jag att reklamationen är gjort på rätt sett enligt 23 § KKöpL Har du rätt att reklamera? Vad som anses vara fel på köp regleras i 16–19 §§ KKöpL. Som huvudregel utgår man från avtalet och vad köparen och säljaren har kommit överens om. Då utifrån informationen så fungerar inte fläktarna i pannan och det bör anses som ett väsentligt fel som inte borde stämma överens med avtalet eller vad anses i allmänhet. Då fläkten inte fungerar bör det anses vara ett sådant fel som faller inom 16 § st 2 p. 1 KKöpL Har du rätt att häva köpet? Är varan felaktig enligt 16-21 §§ KKöpL, , får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ KKöpL kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Då ska företaget i första hand försöka avhjälpa felet, och enligt ARN har företaget två reparationsförsök på sig att försöka avhjälpa felet och om fel återkommer så anses det enligt lagens mening att du har rätt att välja att häva köpet, istället för att de ska avhjälpa felet ytterligare en gång. Så att utgå ifrån informationen som du har gett mig så bör du ha rätt att häva köpet enligt 29 § KKöpL. då det bör anses att felet är av väsentlig betydelse för dig som jobbar hemifrån. Har du rätt till skadestånd för fördyrad el? Det finns en skadeståndsskyldighet för näringsidkaren där ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel enligt 32 § KKöpL. Näringsidkare ska ersätta utgifter som är på grund av felet på varan. I ditt fall bör du ha rätt till ersättning då du har fått betala extra utgifter på grund av felet. Sammanfattning och rekommendationDå företaget har försökt att avhjälpa felet två gånger och felet finns kvar bör du ha rätt att häva köpet enligt båda lagarna. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter köpeavtalet och inte vet omständigheter om felet m.m. Du bör också få ersättning för den fördyrade elen. Min rekommendation är att du kontaktar företaget och säger att du vill häva köpet och ha ersättning av elen. Om ni då inte skulle komma överens kan du vända sig till ARN. Då kan ARN pröva ert ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot företaget kan du boka en tid med en av våra jurister här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Med vänliga hälsningar,

Fel i vara

2021-03-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej!För någon månad sedan sålde jag en begagnad Sadel till en person genom hästnet. I annonsen stod det att sadeln var i fint skick. När köparen får sadeln visar det sig att en söm i sadeln spruckit. Jag kontaktar då olika sadelmakare för atg höra om de kan laga detta plus vad det skulle kosta. Jag erbjuder köparen 1000 kr för att laga den ( fick av sadelmakaren att det skulle kosta ca 400kr) . Köparen godtar detta o jag swshar henne dessa pengarna. Nu, drygt en månad senare så får jag av köparen en screenahoot på dennes o sadelmakarens konversation, där sadelmakren säger att det är en annan skada på något som heter ortspetsen, och det kan inte sadelmakare laga själv, utan den måste isf skickat till tillverkaren för lagning. Detta är inget jag har vetat om när jag sålde sadeln, köpte den själv begagnad någon månad tidigare, men den passade inte min häst, så jag valde att sälja den vidare. För mig såg den ut att vara i fint o välskött skick, så jag skrev därför det i annonsen. Nu vill köparen att jag köper tillbaka sadeln. Är jag skyldig att göra det? Jag är ju inget proffs på sadlar, visste inte ens att det fanns något som heter ortspets på en sadel, så jag har inte vetat att den har varit trasigt eller om den kan ha gått sönder nu hos köparen eller vid frakten, då det inte synts, eller om . Jag är ärlig så köparen behövde bara betala hälften när jag skickat den, och andra hälften när hon hämtat ut den.Tack för er hjälp!
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du är en privatperson så är köplagen tillämplig på denna situation (här, nedan förkortad KöpL). Enligt 21 § KöpL ska frågan om vara är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt. Enligt 17 § KöpL är det fel på varan om den avviker från vad som avtalats eller vad köparen med fog kunnat förutsätta. Om köparen undersökt varan innan köpet så får hen inte som fel åberopa vad hen märkt eller borde märkt om varan (20 § KöpL). Om ni träffades upp och köparen undersökte sadeln, eller har fått bilder där felet i fråga syntes, så kan inte köparen åberopa felet. Slutligen ska varor som sålts under beteckningen "befintligt skick" eller liknande allmänt förbehåll anses felaktiga om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Vad kommer man fram till av det sammanlagda värdet av dessa regler? Jo följande:1. För att säljaren ska vara skyldig för ett fel i vara ska felet ha funnits när varan avlämnades. Detta är en bevisfråga, men som det låter på omständigheterna så verkar det ju som att felet funnits även när varan bytte ägare från dig till köparen.2. Med fel i vara avses att varan inte överensstämmer med vad köparen kunde förvänta sig. Detta är en bedömning jag tyvärr inte kan svara på i detta fall. Om man köper en begagnad vara bör man kunna räkna med lite allmänt slitage, men inget som gör produkten oduglig. 3. När det gäller begagnade varor som säljs i "begagnat skick" så krävs det att varan ska vara i väsentligt sämre skick än vad man kan förvänta sig. Allmänt slitage får man alltså räkna med om ett sådant förbehåll ges. 4. Om köparen undersökt varan så kan hen inte som fel åberopa det som hen märkt eller borde ha märkt. Eftersom jag inte har så mycket information på hur allvarliga felen är och kan därför inte jag göra en slutlig bedömning. Med dessa regler kan du dock själv försöka bedöma situationen. Om köparen visar att det är fel på varan beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. De primära åtgärderna är avhjälpande eller omleverans. Det är först om dessa inte kommer på fråga som köparen kan kräva prisavdrag eller hävning (37 § KöpL). Om felet i varan är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde insett att ett sådant fel skulle vara av väsentlig betydelse så kan köparen kräva hävning (25 § KöpL). I detta fall ska prestationerna gå åter. En sak av vikt här är att ni kommit överens om att du skulle betala för att avhjälpa ett fel. Eftersom det visade sig att sadeln var begagnat med ett annat fel hade jag påstått att detta avtal inte gäller beträffande detta fel. Slutligen: om du tror att felet fanns även när du köpte varan så kan du försöka kräva avhjälpande eller hävning av köpet i förhållande till din säljare. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Gemensamt köpta katter efter man gjort slut

2021-03-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag och min ex pojkvän/sambo skaffade två katter ihop men han vill inte ha något med dem att göra. Vad säger lagen om det ? tack
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt lagen är husdjur, som era katter, er egendom. Om man tänker på hur det är med barn så finns det enligt lag vissa bestämmelser som man använder för just vårdnadshavande av barn om föräldrarna skiljer sig.Därför får man tänka på katterna som egendom, exempelvis ni har köpt en soffa och har delad vårdnad om den och därför flyttar den mellan er. Katter kan man däremot tänka sig är lättare att flytta mellan boenden men principen är det samma.Vill din före detta sambo inte ha något med katterna att göra och säger att du kan ta dem är dem dina. Precis som soffan hade varit om han sagt det om den. Om oturen skulle vara framme i framtiden och han vill ha dem eller säger att han aldrig sagt att du kan ta dem kan det underlätta att ha det skriftligt. SammanfattningKatterna är dina om din sambo går med på det. Smart att ha det skriftligt för det är lättare att bevisa att han då sagt det.Hoppas att du fick svar på din frågaVänligen,

Vad skulle hända om bilen jag sålde inte skulle fungera som den ska och vi inte har ett skriftligt avtal?

2021-03-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej, sålde idag en bil för 37 tusen kr jag vet att det har varit "fel" på bilen under en tid och även lämnat in bilen på verkstad och dom har gjort en felsökning och inte hittat några fel, bilen har varit seg startad men efter verkstads besöket har den fungerat klockrent.Jag nämnde för nya ägaren att bilen har varit svårstartad och att bilen har varit på verkstad och dom inte har hittat några fel men den fungerar som den ska, dum som jag är så skrev jag inget avtal eller kvitto då det var en bilfirma som kom och köpte den.Den nya köparen köpte bilen över telefonen och en annan kom och hämtade provkörde inte ens, jag har nämt alla fel som jag vet om i annonsen, förutom att den var svårstartad, det förklarade jag för han i telefon förklarade även för killen som hämtade bilen att den har varit svårstartad och att dom inte hittat några fel på verkstaden. Frågan är nu om den inte skulle starta inom en framtid vad gör jag då? Vi har inget kvitto, inget avtal och har inte sålt bilen i befintligt skick. Vill tillägga att bilen fungerade när han hämtade den
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det inte handlar om ett konsumentförhållande så blir köplagen (KöpL) tillämplig i detta fall (1 § KöpL). Genom att ha läst frågan kan jag förstå att du är orolig över vad som kommer hända om bilen inte skulle fungera som den ska. Och om jag har uppfattat frågan korrekt så sålde du bilen till en bilfirma. Nedan kommer jag redogöra rättsläget. Redan nu kan jag dock säga att du inte behöver vara orolig eller i alla fall inte behöver oroa dig för mycket."Vi har inget kvitto, inget avtal och har inte sålt bilen i befintligt skick"Inom svensk rätt råder det avtalsfrihet. Det innebär att avtalsparterna får själva bestämma hur de vill ingå ett avtal. För att avtal ska vara bindande krävs det alltså inte att det ska vara skriftligt, utan det räcker med att det finns ett anbud och en accept (1 § avtalslagen). Muntligt avtal är alltså lika bindande som skriftligt avtal. Det som är bra med skriftligt avtal är att det är lättare att bevisa något då det skriftliga avtalet kan fungera som ett bevisunderlag. I ditt fall så föreligger det ett muntligt köpeavtal där du står som säljaren.Befintligt skickEn vara som säljs "i befintligt skick" säljs "precis sådan som den är". Rent språkligt, har därför en köpare aldrig fog för att förvänta sig att varan är på annat sätt än "precis sådan som den är". Av frågan framgår att du har nämnt för köparen att bilen har varit svårstartad och att den har varit på verkstad men att verkstaden inte hittat några fel. Dessutom har du även nämnt alla fel som du vet i annonsen. Man skulle alltså kunna argumentera att bilen har sålts i befintligt skick då du har uppmärksammat köparen om alla fel som du har kännedom om.När en vara såldes i "befintligt skick" ska den anses felaktig om den inte överensstämmer med de uppgifter om dess egenskaper eller användning som du har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första och andra stycket KöpL).När varan har sålts i befintligt skick får alltså köparen inte förvänta sig att varan är på annat sätt än "precis sådan som den är". Köparen får därmed inte heller åberopa fel som hänför sig till varans befintliga skick (se nedan). Undantag från huvudregeln finns dock (se punkt 1 – 3 ovan). Kort innebär undantaget att köparen ändå får åberopa fel om säljaren har varit vilseledande eller har handlat i ond tro – vilket jag inte tror att du har gjort i detta fall.Om fel skulle uppståOm köparen skulle komma till dig med en invändning att bilen är felaktig så finns det en regel som i viss utsträckning kan hindra köparen från att göra detta. Enligt lagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Paragrafen hindrar alltså köparen från att åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet - alltså de fel på bilen som du har uppmärksammat köparen. Regeln hindrar dock inte köparen från att komma med en invändning om fel om det rör sig om ett annat fel som både du och köparen inte visste om innan. Köparens undersökningspliktKöparen har normalt ingen skyldighet att undersöka varan före köpet. Men om köparen har faktiskt undersökt varan före köpet får denne inte åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid undersökningen. Detsamma gäller om du har uppmanat köparen att undersöka varan men att köparen utan godtagbar anledning låtit bli att undersöka varan. (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge du inte har handlat i strid mot tro och heder – vilket du verkar inte ha gjort i detta fall. Som framgår av frågan så har köparen inte provkört bilen. Det framgår dock inte huruvida du faktiskt har uppmanat köparen eller inte. Om du hade uppmanat köparen att undersöka bilen men köparen lät bli att undersöka den så kan köparen inte åberopa fel som denne borde ha upptäckt om denne hade gjort undersökningen.Det betyder dock inte att köparen får åberopa alla fel om denne inte har gjort eller inte har blivit uppmanad till att göra en undersökning. Som sagt ovan får köparen inte åberopa fel som denne måste antas ha känt till. Varje köpare har anledning att inför köpet skaffa sig kunskap om allt som den inte kommer att kunna åberopa gentemot säljaren såsom fel. En köpare av en begagnad bil eller båt, har t.ex. inte fog för särskilt högt ställda förväntningar. Den gör därför klokt i att försäkra sig om huruvida varan svarar mot förväntningar som den i och för sig har, men som inte är befogade i köprättslig mening. En köpare av en begagnad bil, får nog räkna med att den kan ha rostskador. Förekomsten av rost är därför inget fel i bilen och kan följaktligen inte åberopas gentemot säljaren. En köpare har därför anledning att inför köpet undersöka om bilen är rostskadad. Rostskadan omfattas av köparens undersökningsrisk.Köparen har inte fog för att förvänta sig att bilen saknar rostskador. Undersökningen och upptäckten av rostskador påverkar därför inte felbedömningen. Den ger däremot köparen bättre underlag för det eventuella beslutet att köpa bilen. Antag emellertid att köparen vid undersökningen också upptäcker att bilen saknar ratt. Köpare av bilar har – åtminstone än så länge – fog för att förvänta sig att bilarna har ratt. Avsaknaden av ratt utgör därför i allmänhet ett fel i bilen. För just den här bilen, medför emellertid köparens upptäckt att köparen inte längre har fog för att förvänta sig att bilen har ratt. Den kan därför inte gentemot säljaren åberopa avsaknaden av ratt som ett felSammanfattningAvslutningsvis kan jag väl säga att du inte behöver oroa dig för något. För det första kan jag säga att avtalet är bindande trots att ni inte har något skriftligt avtal. Det är dock bra att ha skriftligt avtal då det kan tjäna som ett bevisunderlag och kan då styrka dina påstående vid en eventuell tvist. För det andra, tycker jag att du inte bör svara för felet om bilen inte skulle starta inom en framtid. Jag tycker att du har gjort allt du kan för att uppmärksamma köparen om de fel som finns och de fel som kan komma att uppstå. Det finns som sagt regler som i viss utsträckning skulle kunna hindra köparen att med framgång hävda fel. Slutligen kan jag tipsa dig om att ta kontakt med en jurist om det skulle uppstå en tvist mellan dig och köparen. En jurist kan då se närmare de omständigheterna i fallet och hjälpa dig med dina rättigheter. Vill du ha hjälp av en av våra jurister kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

En frisörs möjlighet till pristillägg

2021-03-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Min fråga gäller min dotters frisörbesök som vi anser hon blev lurad/bedragen på.Min nyss fyllda 18 åriga dotter gick till en frisör för att göra en slags hårfärgning-"balayage". Min dotter betalade 2300 k inkl klippning. Min dotter visade bilder på hur hon ville ha det samt beskrev. Frisören sa att det kommer krävas ytterligare blekningar/besök. Håret blev inte alls som hon ville och min dotter kontaktade frisören. Min dotter skriver till frisören och säger att hon inte var beredd på att det skulle vara en process. Min dotter frågar även frisören om den här (redan betalda) "processen" kommer omfatta även kommande två tillfällen. På det svarar frisören JA. När det så är dags för det andra besöket, 7mars 2021, frågar frisören min dotter under (!) behandling hur hon ska betala idag? Min dotter blev helt ställd, rådvill och förstod inte vad som hände då hon fått besked att hon redan betalat. Hon frågar då frisören om hon inte redan betalat för behandlingen, som de kom överens i sms. Frisören svarar: "vadå, trodde du jag skulle bjuda på detta eller?! Min dotter är i en utsatt position och säger att hon inte har de pengarna. Då uppmanar frisören henne om att ta det med Klarna!! Vilket min dotter gjorde för hon visste inte hur hon skulle göra och var rädd, ledsen och kände sig djupt lurad. Det här var min dotters 18-årspresent och hon har önskat sig det i 2 år. Jag har haft kontakt m frisören, som tyvärr är helt oresonlig.Vad kan vi göra?Stort tack!
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att frisören vid det första besöket meddelat din dotter om att det kommer krävas flera besök för att få till det resultat som önskas och att din dotter då fick ett fast pris på hur mycket detta skulle gå på. Jag förstår det vidare som att det var efter det första besöket som din dotter kontaktade frisören angående priset och fick till svar att resterande besök skulle omfattas av den betalning som skedde vid det första besöket. Det som hände efteråt är då att under behandlingen på besök nr 2, blir din dotter ombedd att betala en summa utöver det som redan betalats. Det framgår inte vad beloppet var eller vad den grundar sig på och svaret kan variera beroende på detta. Tillämplig lag för frisörerDet finns ingen direkt tillämplig lag som reglerar tjänster på människor så som det arbete frisörer utför. I regel tillämpas konsumenttjänstelagen (KTjL) analogt när det gäller tjänster som frisörer tillhandahåller. Möjlighet till prisändringEn frisör har möjlighet att höja priset med 15 %, om det pris hen utgett tidigare varit en ungefärlig prisuppgift. (36 § andra stycket KJtL) Har en ungefärlig prisuppgift lämnats är inte konsumenten skyldig genom avtalsrättsliga lagregler att betala mera än priset plus 15 %, om parterna inte själva kommit överens om annat. En frisör har också rätt till pristillägg för tilläggsarbete, men detta ska ske efter att hen kontaktat konsumenten kring frågan och konsumenten godkänt arbetet. Eller i de fall arbetet varit nödvändigt och frisören inte fått tag på konsumenten men kunnat anta att konsumenten skulle godkänt tillägget (8, 38 § KTjL). Även i de fall tjänsten fördyras på grund av omständigheter som går att hänföra till konsumenten och som frisören inte bör ha kunnat förutse när avtalet träffades, får frisören göra ett pristillägg (38 § första stycket, andra punkten KtJL). Detta om prisuppgiften baserats på upplysningar som konsumenten givit och frisören inte haft fog för att ifrågasätta dessa, men som sedan visat sig vara oriktiga och priset därför kommer bli högre. Om det efter att arbetet startat visar sig att priset kommer bli betydligt högre än konsumenten räknat med har frisören skyldighet att underrätta konsumenten om detta. En riktpunkt är den 15 % gräns som gäller vid ungefärlig prisuppgift (6 § andra stycket KtjL). Bortsätt från vad som följer av 8 § och 38 § KTjL bör en frisör i princip vara bunden av en överenskommelse om priset för en tjänst.SammanfattningDet framkommer i de uppgifterna som att frisören har satt ett fast pris på hela tjänsten och att frisören därför inte har rätt att öka priset med de 15 % som ges utrymme för genom 36 § KtjL. Detta styrks av den smskonversation som skett mellan din dotter och frisören. En av möjligheterna frisören har att då kräva din dotter på ytterligare betalning är i de fall en tilläggstjänst har utförts, vilket din dotter bör ha blivit informerad om och ha godkänt. Eller att frisören har försökt nå din dotter utan att lyckas och att tillägget varit av sådan art att det var nödvändigt för att uppnå det resultat som din dotter velat ha och att frisören haft fog att anta att din dotter skulle godkänna arbetet. Min bedömning är dock att frisören med enkelhet kunnat få tag på din dotter, eftersom de både haft smskontakt och att arbetet utfördes på din dotters hår. Vilket krävde din dotters närvaro. Frisören har alltså enligt min bedömning inte någon ursäkt till varför en sådan kontakt inte skett. En annan möjlighet är utifall din dotter har utelämnat viktig information som hade påverkat frisörens prissättning och att frisören inte hade skäl att misstänka att det som sades var falskt. Om det överskridande beloppet var på mera än 15 % av totalbeloppet hade frisören en skyldighet att meddela om detta och invänta din dotters beslut. Min rekommendation Jag rekommenderar dig att kräva en detaljerad räkning på de arbeten som utförts på din dotters hår och att även få veta på vilken grund som pristillägget uppkommit. Detta är något du har rätt till enl. 40 § KTjL. Du kan sedan utifrån det välja att antingen låta saken bestå eller att kontakta ARN. För att kontakta ARN måste frisören först sagt nej till ditt krav.

Vad har varans avlämnande för betydelse vid köp?

2021-03-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vid köp av varor talas om avlämnandet av varan. Vad menas med detta och vilken betydelse kan det få i ett köpavtal? Stor Tack
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att förklara vad ett avlämnande innebär och varför det är viktigt. Sedan kommer jag reda ut när avlämnandet av en vara sker både vid köp mellan företag eller privatpersoner och vid köp mellan företag och konsumenter. Slutligen kommer jag sammanfatta det jag kommit fram till. Regler som berör din fråga hittar du i köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KköpL). Vad innebär ett avlämnande?Varans avlämnande har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan Den som bär risken för varan är den som är ansvarig för varan. Om varan blivit överlämnad till köparen bär hen risken och måste betala för varan till säljaren om varan blir försämrad eller kommer bort efter avlämnandet, om detta inte beror på säljaren. Om det fortfarande är säljaren som bär risken för varan och det uppkommer kostnader före varans avlämnande som inte beror på köparen ska säljaren ansvara för dessa kostnader. Eftersom risken övergår till köparen först när varan har avlämnats får tidpunkten för avlämnandet betydelse. När har avlämnandet skett?Köp mellan företag eller privatpersonerNär en vara är avlämnad vid köp mellan företag eller mellan privatpersoner beror på hur köparen ska få varan. Det finns tre olika situationer där varan är avlämnad:Om köparen hämtar varan hos säljaren tar köparen över ansvaret för varan när hen har hämtat den (6 § KöpL).Om säljaren transporterar varan till köparen tar köparen över varan när varan har överlämnats (7 § KöpL).Om säljaren skickar varan till köparen med hjälp av ett transportbolag tar köparen över ansvaret för varan när säljaren har lämnat varan till transportbolaget. Köparen är alltså ansvarig för varan under själva leveransen. Men det finns ett undantag från regeln. Om transporten sker inom samma ort så ansvarar säljaren för varan även under transporten till köparen (7 § KöpL).När varan är avlämnad övergår risken till köparen (13 § KöpL) Köp mellan företag och konsumentNär en vara är avlämnad vid köp mellan företag och konsument skiljer sig från ovanstående situation. När det gäller konsumentköp krävs det att köparen fått har fått varan i sin besittning (i sin ägo) för att varan ska anses vara avlämnad (6 § KköpL). Detta innebär att säljaren bär risken ända fram tills dess (8 § KköpL). Alltså bär säljaren risken längre vid konsumentköp än vid andra köp. SammanfattningAvlämnandet av en vara är viktigt eftersom det har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan och därmed är ansvarig för den. Det kan alltså får stor betydelse när man ska avgöra vem som är ansvarig för till exempel skador som uppkommer under transport av varan eller liknande. När en vara är avlämnad beror på vilket typ av köp det rör sig om vilket jag förklarat ovan. Om du gör ett köp som konsument har du ett större skydd och säljarens ansvar sträcker sig längre. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Köprättslig fråga vid köp av katt som är defekt.

2021-03-30 i Köplagen
FRÅGA |För ett tag sedan köpte min vän en katt som enligt uppfödaren hade en fin stamtavla för 2000 kr. Efter ett tag märker min kompis att katten har en defekt i hjärnloben som de inte visste om. Hon skrev till uppfödaren och tyckte att han gjort fel vid köpet. Men han säger att han informerat dem att katten opererats av veterinär och på grund av det fått ett billigare pris. Min kompis frågade veterinären som sa att hon opererat katten men att det inte gick att åtgärda helt. Min kompis tycker inte att hon blivit informerad om detta, medan uppfödaren tycker det och säger att han inte räknas som en näringsidkare då han inte säljer katter så ofta och i så stor utsträckning. Vad ska man göra i detta fall och vem har rätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lagTill att börja med behöver vi fundera över om konsumentköplagen (KköpL) eller köplagen (KöpL) är tillämplig. En katt är en lös sak i juridisk mening och omfattas därför av båda dessa lagar. Du skriver att uppfödaren påstår att han inte är en näringsidkare på grund av att han inte säljer katter så ofta och i så stor utsträckning. Det ska dock konstateras att en uppfödare kan räknas som näringsidkare oavsett om uppfödning bedrivs som hobbyverksamhet eller yrkesmässigt. Jag vet dock inte i vilken omfattning han bedriver försäljning av katter men jag skulle nog säga att så länge har har någon slags kontinuitet, dvs föder upp katter en gång om året eller liknande, så är det mycket möjligt att han skulle räknas som näringsidkare. Jag kan dock inte göra en närmare bedömning om han är näringsidkare eller inte.En liten notering är dock att om han är att anse som näringsidkare kan du göra en anmälan hos Allmänna reklaimationsnämnden (ARN). Jag rekommenderar er därför att skicka in en anmälan till ARN för att se om de kan lösa tvisten.Jag kommer dock i frågan att utgå ifrån att han handlat i egenskap av privatperson eftersom konsumentköptlagen är en skyddslagstiftning och då jag inte kan göra en närmare bedömning om den är tillämplig här. Jag kommer därmed besvara frågan utifrån köplagen. Det spelar dock inte någon större roll i detta fallet eftersom båda dessa köplagar innehåller i princip samma regler vad gäller regler om felaktiga varor.Felaktig vara?För att det ska vara möjligt att kräva några köprättsliga påföljder krävs att en vara är felaktig. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § första stycket KöpL). Om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan också att anse som felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Eftersom katten har en defekt på hjärnloben är katten troligtvis att anse som felaktig.Undersökningsplikt?Som köpare har man dock en undersökningsplikt vilken innebär att man inte får åberopa såsom fel vad man måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Vid bedömningen om en person har fullgjort sin undersökningsplikt utgår man ifrån vilken noggrannhet en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt.I detta fall vill jag framhålla att du skriver att katten hade en fin stamtavla men endast kostade 2000 kr. Pris på en vara kan vara en indikation på att en vara är felaktig/defekt. Jag vet dock inte vad det är för katt i detta fallet och vad en sådan "borde" kosta, men eventuellt borde din vän ha reagerat på det "låga" priset. Priset kan alltså utgöra en sådan faktor som innebär att din vän förlorar sin rätt att åberopa felet, eftersom det kan göra att hennes undersökningsplikt blir mer långtgående. Köprättsliga påföljderOm varan anses vara felaktig finns möjlighet att göra gällande påföljder. Till att börja med måste man ha reklamerat (dvs lämnat meddelande till säljaren om att varan är felaktig) för att få åberopa fel (32 § KöpL). Det verkar din vän ha gjort. De köprättsliga påföljder som kan bli aktuella är; avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning (34-39 § KöpL). Även skadestånd kan bli aktuellt (40 § KöpL). Dessa påföljder aktualiseras i en fallande skala. Jag kommer dock inte gå in närmare på vilken eventuell påföljd som kan aktualiseras i detta fall, men detta kan vara bra att känna till.Avslutning och rådI första hand skulle jag råda er att återigen kontakta säljaren och framställa era krav, kanske kräva prisavdrag. Mot bakgrund av uppgifterna i din fråga verkar det dock inte som att säljaren är villig att lösa situationen varför tvisten kan behöva hänföras till en domstol. Det är alltså ytterst sett domstolen som bedömer vem som har rätt i fallet. Det är dock mycket dyrt att gå till domstol, men det är ett alternativ. Det är i sådant fall viktigt att samla bevis på att felet inte kunde upptäckas innan. Om det dock är så att priset på katten faktiskt är låg (mot bakgrund av dess stamtavla), kan det dock tala emot att din vän får rätt att kräva påföljder på grund av felet. Det skulle nämligen kunna bedömas som att din vän borde ha upptäckt felet, eller åtminstone borde frågat om varför priset var så lågt. Det är därmed ganska stor chans att din vän inte skulle få rätt i tvisten i domstolen heller.Det kan därmed tyvärr bli svårt att göra något i detta fall. Om ni vill kan ni boka tid hos en av våra jurister här, för att få närmare rådgivning och eventuellt hjälp att lämna in en stämningsansökan. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ersättning för skada på föremål som inte tjänsten avsåg

2021-03-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag anlitade ett företag för att slipa golven i min lägenhet samt behandla golven med hårdvaxolja. När jag får tillbaka min lägenhet upptäcker jag att golvlisterna har blivit förstörda med både fläckar, märken och att färgen på listerna har delvis skavt av (förmodligen när de tog bort tejpen). Jag har ringt, skickat sms och mail till företaget, till vd:n för företaget samt han som var arbetsledare för arbetet men ingen svarar... Kan jag polisanmäla för skadegörelse eller hur gör jag? Tack på förhand
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser bl.a. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar eller på andra fasta saker (1 § KtjL).Har du rätt till ersättning?Näringsidkaren har ett produktansvar (ett ansvar att ersätta sakskador). Näringsidkaren blir skadeståndsskyldig vid skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten när egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § fjärde stycket KtjL). Golvlisterna är ett föremål som inte tjänsten avsåg och som blev missfärgade på grund av tjänsten. Du har därför möjlighet att få ersättning för skada som hade samband med den aktuella skadehändelsen.Det är viktigt att du reklamerar inom skälig tid (17 § KtjL). Du har dock redan försökt få kontakt med företaget. Jag rekommenderar dig därför att initiera ett ärende hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Här hittar du deras hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,