Skäligt pris på bodelning?

2007-12-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Jag och min make fick¨hjälp av vår bankman att göra en bodelning innan vi skildes. Vi var helt överens om allt och hon upprättade ett papper som vi båda skrev under och som sen blev skickat till tingsrätten. Nu har vi fått fakturan på detta och det visar sig att hon begär mer än 5000kr för detta. Är det en skälig summa? Vi tycker det var väldigt dyrt samt att vi inte fick någon som helst information om att vad det skulle kosta på förhand.
Karoline Alfredsson |Hej och tack för din fråga! Det som gäller på marknaden i sin helhet är som bekant avtalsfrihet och med denna följer att utbud och efterfrågan styr marknadens prissättning. Huvudregeln är därför att näringsidkare, oavsett om det handlar om matvaror eller banktjänster, själv får bestämma prisnivån. Det vi eventuellt skulle kunna göra här är att snegla på bestämmelserna i Konsumenttjänstlagen där det framkommer att, om pris ej är bestämt eller diskuterat innan tjänstens utförande, skall konsumenten betala vad som är att anses som skäligt med hänsyn till gängse pris, 36 §. Jag tycker priset här kan vara i högsta laget men då jag dock inte är närmare insatt i priserna på bodelningsmarknaden kan det vara en idé att ringa runt till ett antal bodelningsmän och se om ditt pris verkar vara rimligt. Om så inte är fallet kan du föra denna argumentation med säljaren och peka på 36 § Konsumenttjänstlagen. Jag vill dock påpeka att lagen inte är direkt tillämplig men att det, som sagt, kan verka rimligt att snegla på denna. Lycka till!

Brister i nyköpt bostadsrätt

2007-12-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan jag häva mitt köp av en bostadsrätt? För fyra månader sen köpte jag en lägenhet till maxpris som presenterades som felfri, men, enligt gängse kontrakt, i "befintligt skick". Först upptäckte jag en mycket stark stank från avloppet då vatten ej spolats i lägenheten på en dag eller två, som beror på undertryck i rören. Detta har säljaren och föreningen känt till länge. Problemet uppstod sedan en vidnsvåning byggdes felaktigt så att ena avluftningsröret vid husets avloppsledning täpptes till. Detta problem har föreningen länge sökt avhjälpa, och ägnat hela året 2007 åt. Nu kommer problemet avhjälpas, förhoppningsvis, då en firma kommer att vidtalas av styrelsen för att göra behövliga ingrepp under början av 2008. Jag blev emellertid inte upplyst om detta problem, som kraftigt försvårat vistelsen i lägenheten, då jag inte bott där kontinuerligt. Varje gång jag kommit dit har det krävts några timmar för spolning och vädring för att kunan vistas i lägenheten. Nästa problem uppstod då jag nyligen kontaktades av styrelsen, som upplyste mig om att en rörfirma som fått gå in i avloppen via det badrum som nu är mitt, som en sidoeffekt av rörundersökningen, upptäckte att det fanns svartmögel i ett utrymme bakom kaklet i mitt badrum. Styrelsen försågs med en DVD och även utprintade bilder på bl.a. detta mögel i januari 2007. Styrelsen kräver givetvis att problemet åtgärad omgående för att förhindra spridning av möglet i huset. Ännu har jag dock inte kunnat få klara besked på om säljaren fått denna information från förra styrelsen eller om den styrelsen helt enkelt glömt meddela honom det. Nuvarande styrelsen kan inte svara på frågan. Nu måste kaklet rivas i duschutrymmet och det måste saneras och kaklas om. Jag skulle aldrig köpt lägenheten - och s-rskilt inte till det priset jag gav - om jag haft minsta aning om dessa problem. Helst skulle jag vilja låta köpet gå tillbaka. Är det möjligt? Om icke - vem ska stå för mögelsaneringen?
John Engholm |Bostadsrätt utgör lös egendom och alltså är det köplagen som gäller, den finner du http://lagen.nu/1990:931 Enligt 19 § gäller följande. Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Varan anses även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Undersökningsplikten enligt köplagen är betydligt mildare än den som enlig jordabalken gäller vid köp av fast egendom. Men enligt 20 § gäller ändå att köparen inte såsom fel få åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Om inte du har undersökt badrummet och kaklet utan att upptäcka felet och säljaren inte heller uppmanat dig att göra det så är undersökningsplikten inget problem. Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 31--40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Köparen får enligt 32 § inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Som framgår ovan är det av stor betydelse om du kan visa att säljaren känt till felet. Då bör du utan problem kunna begära att denne bekostar saneringen, med hänvisning till 34 §. Annars är det svårare att vända sig till säljaren med krav. Vad gäller problemen med vistelsen i lägenheten och föreningens eventuella ansvar så regleras det i bostadsrättslagen som du finner http://lagen.nu/1991:614 Enligt 7 kap. 4 § är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Enligt 7 kap. 12 § svarar bostadsrättshavaren inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. För reparationer på grund av vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst, b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. Här kan man alltså anse att ansvaret legat på styrelsen och att du brustit i sin reparationsskyldighet enligt 4 §. Då följer av 2 § att om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Sammanfattningsvis bör du utan problem få hyressänkning under den tid som rörproblemet är till besvär för din vistelse i lägenheten. Vad gäller svartmöglet beror det som sagt på vad säljaren vetat. Det är i annat fall du och inte styrelsen som är skyldig att åtgärda detta. En idé kan vara att undersöka vem som satte kaklet från början. De har sannolikt gjort ett undermåligt arbete vilket skulle kunna angripas med konsumenttjänstlagen. Då blir du alltså skyldig gentemot föreningen men firman blir skyldig gentemot dig.

Alternativ till handpantsättning

2007-11-28 i Köplagen
FRÅGA |Jag har en bok från min skoltid med den häftiga titeln "Lagen och jag". I den står följande att läsa;"Pantsättning av lös egendom går till så, att låntagaren samtidigt som han skriver på skuldförbindelsen ställer en viss egendom som säkerhet, pantförskrivning. Långivaren måste dock vara säker på att inte någon annan fordringsägare kommer åt egendomen. Full trygghet kan han inte få, förrän panten överlämnats. Därför kallas dylik pant också med ett gammalt uttryck för "handpant". Kravet på överlämnande behöver inte uppfyllas om det i pantavtalet sägs att panten inte får dras in i utmätning eller konkurs."Innebär detta att jag skulle kunna låna pengar av min far för att köpa en bil utan att fogden skulle ha möjlighet att mäta ut den om jag använde formuleringen i sista meningen?
David Karlsson |Hej,För att pantsatt egendom inte skall kunna utmätas för ägaren/pantsättarens skuld, så måste den pantsatta egendomen föras undan dennes kontroll - en besittningsövergång måste ske. Denna princip kallas traditionsprincipen, och tillämpas vid pantsättning av lös egendom.Det finns dock två alternativa förfaranden, vilka i och för sig inte benämns som pantsättning, men som ger en rättsföljd liknande den Du önskar.Det ena är möjligheten till s.k. säkerhetsöverlåtelse - d.v.s. att låntagaren formellt överlåter ex. en bil som säkerhet för lånet till långivaren. Fördelen gentemot handpant är att säkerheten inte behöver överlämnas till långivaren, samtidigt som den inte kan utmätas eller dras in i låntagaren konkurs.Att genomföra en säkerhetsöverlåtelse är dock ett krångligt förfarande - ett skriftligt och bevittnat kontrakt skall upprättas, därefter skall överlåtelsen inom en vecka, via annons, kungöras i en ortstidning, och slutligen skall köpehandlingarna ges in till Kronofogden för registrering inom åtta dagar. Genomförs dessa steg uppnås skydd mot exekution trettio dagar efter köpet. Aktuell lag hittar Du http://www.lagen.nu/1845:50_s.1En lite enklare metod är att nyttja ett s.k. äganderättsförbehåll. Detta innebär lite förenklat att äganderätten till en vara inte övergår till köparen förrän köpeskillingen är till fullo erlagd.Detta innebär i Ditt fall att Din far måste köpa bilen av säljaren, för att senare överlåta den vidare till Dig. Mellan er måste ett särskilt köpeavtal upprättas, där det tydligt skall framgå att din far förbehåller sig äganderätten till bilen tills dess den är till fullo betald. Avtalet måste vidare förbjuda Dig att vidareförsälja, bearbeta eller på annat sätt förfoga över bilen, på ett sådant sätt att den inte i oförändrat skick kan återlämnas förrän den är slutbetald.Äganderättsförbehåll regleras i Köplagen 54 § 4 st, som Du hittar http://lagen.nu/1990:931#P54Med vänlig hälsning

Kan ej fullfölja köp av bostadsrätt

2007-11-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har skrivit på ett köpeavtal på en lägenhet för 5 dagar sedan. Köpeskillingen är 3,6 Mkr. Handpenningen skall betalas om 2 dagar. Handpenning är ej betald. Nu är det så att jag skall flytta till England och kan inte fullfölja köpeavtalet. Är jag ersättningsskyldig? Vad blir isåfall beloppet på ersättningen?
Johanna Bergsten |Vid köp av bostadrätt är Köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § KöpL). Köplagens bestämmelser är dispositiva och kan därmed sättas ur kraft genom avtal (3 § KöpL). Säljaren får enligt köplagen hålla fast vid köpet och kräva betalning om inte köparen betalar i rätt tid (Köplagen 51-52 §§). Säljaren har även rätt till ersättning för den skada han lider genom köparens dröjsmål med betalningen (57 § Köplagen). Frågan blir om det är möjlig för dig att häva köpeavtalet. Enligt 36 § Avtalslagen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. Frågan blir därför om det inte är skäligt att avtalet uppfylls pga senare inträffade förhållanden (att du är tvungen att åka till London). Detta är inte troligt eftersom 36 § Avtalslagen tillämpas mycket restriktivt, huvudprincipen inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Köplagen hittar du http://lagen.nu/1990:931 och avtalslagen http://lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning

Aggresiv häst

2007-12-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vad gäller vid köp av häst mellan två privatpersoner om hästen senare visar sig vara mer agressiv än man tidigare trott baserat på säljarens muntliga information och man samtidigt avtalat skriftligen om att inget öppet köp skall gälla? Finns det något man kan stödja sig på för att få lämna tillbaka hästen mot pengarna tillbaka?
Marcus Glimberg |Hej. Att ni avtalat om att ”inget öppet köp skall gälla” innebär inte att ni inte kan göra gällande att det är ett fel i varan (hästen) ni köpt. Enligt 18 § Köplagen föreligger fel när en vara inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat om varans egenskaper, förutsatt att dessa uppgifter kan ha inverkat på köpet. Det innebär i detta fall att om säljaren försäkrat om att det är en lugn och fin häst och det sedan visar sig att den inte är det föreligger det fel i varan. Detta kan dock brytas om ni har fått chansen att undersöka hästen innan köpet enligt 20 § Köplagen. Av den lilla erfarenhet som jag har av ridsporten har jag fått intrycket av att köparen oftast provrider innan man köper hästen. Frågan är då om ni borde ha märkt att hästen var aggressiv redan när ni provred, för att svara på detta krävs mer information och hästkännedom än jag besitter, Det kan dock hävdas att säljaren genom att ljuga om hästens uppträdande har handlat mot tro och heder, vare sig du borde ha märkt felet eller inte. Om det bedöms föreligga fel i varan kan ni ställa diverse krav på säljaren, både prisavdrag och hävning av köpet borde gå hem enligt 37-39 §§ Köplagen, detta förutsätter dock att ni reklamerat i tid (32 § Köplagen). Detta är vad som gäller rent juridiskt. För att kunna få den rätt som ovan beskrivs måste ni ta målet till domstol och det kan vara förenat med både höga kostnader och nedläggande av mycket tid. Ni bör påpeka för säljaren att ni uppfattar hästen som mer aggressiv än vad denne sa och att ni har en möjlighet väcka talan om han inte godtar ett återlämnande. Skulle allt detta leda till en tvist kan det dock bli problem angående bevisningen. Om säljaren förnekar att denne sagt att hästen inte var aggressiv och ni inte har vittne som hört detta sägas eller skriftligt bevis på det kan det bli svårt att visa att det någonsin sagts. Hoppas allt går bra för er nu och att det löser sig på bästa sätt, återkom gärna om ni undrar något ytterligare. Vill ni titta närmre på Köplagen klicka http://lagen.nu/1990:931. Med vänliga hälsningar!

Köparens undersökningsplikt.

2007-12-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har sålt min bostadsrätt och nu (1 vecka efter tillträdesdatum) klagar köparen på städningen och att tvättmaskinen inte fungerar. De saker han klagar på ang. städningen VET jag att de är gjorda men hur ska jag kunna bevisa det? Tvättmaskinen är 10 år gammal och för mig har den alltid fungerat. Nu har han inte provkört den utan säger att det inte går att ställa in temperaturen. Vad kan han komma med för krav? han vill ha 1600 för tvättmaskinen och att jag åtgärdar den städning han inte är nöjd med. Är han tvungen att specificera vad han inte är nöjd med t ex smulor i skåp och inte bara dåligt städat skåp? Jag, och mäklarens jurist menar att 700-800 kr är rimligt. Är jag tvungen att bevisa att jag städat och hur? han har ju bott i huset drygt 1 vecka nu.
Fredrik Hansson |Hej! Vid köp av bostadsrättslägenheter tillämpas om inget annat avtalas Köplagen, KöpL, som du hittar http://lagen.nu/1990:931. Köparen har enligt i KöpL omfattande undersökningsplikt, och får i regel inte senare åberopa som fel något som köparen borde ha märkt vid en noggrann undersökning. Om köparen inte fullgör sin undersökningsplikt kan köparen i regel inte åberopa fel över huvudtaget. Inom svensk processrätt är det i praktiken ofta den part som påstår något som åläggs att bevisa att det som parten påstår stämmer, men undantag finns. Detta innebär att om köparen av din bostadsrätt anser att den inte är städad så måste han dels specificera på vilket sätt som städningen var bristfällig samt kunna presentera bevisning om att det han påstår stämmer. Om köparen hade eller borde ha upptäckt den påstådda bristen i städningen om han hade undersökt saken ordentligt innan han köpte din lägenhet kan han som regel inte efteråt åberopa att städningen är bristfällig. Samma sak gäller tvättmaskinen, den är tio år gammal. Det borde vara ganska lätt för köparen att upptäcka. Om han hade frågor kring tvättmaskinen och vilket skick den var i kunde han ha frågat dig. Det är inte konstigt att det kan vara lite skavanker på en tio år gammal tvättmaskin. Skulle det bli en tvist, kan du alltid om du inte har vittnen eller andra bevis på att du hade städat lägenheten och att tvättmaskinen alltid har fungerat, begära att få bli hörd under sanningsförsäkran om huruvida du hade städat lägenheten eller inte samt att du inte har haft problem med tvättmaskinen. De krav som köparen skulle kunna komma med är kostnader för att städa lägenheten samt 1600 kronor för den trasiga tvättmaskinen. Han kan dock bara kräva ersättning för kostnaderna för den städning som är orsakad av din eventuella försummelse, vilket torde vara svårt för honom att bevisa om det har gått några veckor och han inte har städat lägenheten ännu. Med det kan vara tveksamt om köparen kan framställa några krav alls, eftersom köparen inte verkar har undersökt lägenheten ordentligt innan han köpte den. Om köparens krav totalt skulle vara mindre än ett halvt basbelopp bör du veta att om det blir en tvist som hamnar i domstol så kan du komma att få betala merparten av dina rättegångskostnader själv även om du ”vinner” målet. Med vänlig hälsning.

Hävning pga sjukdom vid köp av hund?

2007-11-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hundar är ju levande varelser. Vad gäller om jag säljer en hund, vars föräldrar inte omfattas av några restriktioner eller specifika tester före parningen p g a att det inte finns några kända rasproblem. Två år har gått och plötsligt vill en valpköpare häva/reklamera köpet för att hunden KANSKE fått en vanlig och progressiv sjukdom jag vid vare sej parning eller försäljning kunnat veta skulle utvecklas, än mindre att den fanns på rasen. Det visste ingen annan heller, rasklubb eller SKK. Det finns mycket man inte kan förutse med ett levande djur, det verkar vara orimligt att jag ska anses vara skyldig att ersätta sånt som jag inte kunnat styra eller förebygga. Köparen har inte låtit undersöka hunden men har hört av andra att just dennes hund har s.k sjuka hundar i stamtavlan, ägaren utgår därför ifrån att även dennes hund är eller kommer att bli sjuk. Vad gäller? Vem ska bekosta undersökningen om hunden är sjuk eller ej? Tänk om det inte går att upptäcka nu utan det utvecklas med tiden? Och vad händer om hunden har ett anlag för en sjukdom men inte blir sjuk själv? Kan man ändra anledning till köp av en hund i efterhand och därför kräva ersättning man inte skulle kunna få annars?Hunden är såld till sällskap av en då icke uppfödare som nu ändrat sej och vill avla på hunden. Jag har kennelnamn.
Peter Ahlström |Hej! Vad jag förstår av frågan sålde du hunden i form av näringsidkare och köparen var en privatperson som sagt att den skulle användas som sällskapsdjur. Att personen sedermera 2 år efteråt ändrar sig har inte betydelse. Detta innebär att konsumentköplagen, även då det handlar om hundar, är tillämplig. Det finns ett fall från HD, NJA 1989 s. 156, som handlar om ett snarlikt fall där hundvalpen sju månader efter köpet fick en allvarlig sjukdom och var tvungen att avlivas. Fallet rörde visserligen den gamla köplagen, men viktiga principer och härledning kan hämtas därifrån. Jag rekommenderar att du läser rättsfallet i sin helhet. En avgörande fråga är om hunden skulle anses vara behäftad med ”fel” vid avlämnandet. I så fall har köparen rätt att reklamera felet och göra gällande påföljder. Detta är svårt att utreda i denna fråga. Av den informationen som framgår av frågan verkar det inte som att hunden varit behäftad med sådant fel. HD menar att ” När det gäller köp av levande djur, som efter leveransen har drabbats av en smittsam sjukdom, har sålunda i rättspraxis krävts, för att djuret skall anses ha varit behäftat med fel i köplagens mening, att det varit smittat redan vid leveranstillfället. Djur har emellertid också ansetts behäftat med fel om en efter leveransen utvecklad defekt varit betingad av ärvda anlag” Att varken rasklubbar eller Svenska Kennelklubben vet om någon genetisk defekt utgör ett starkt bevis vid en tvist. Du har ingen skyldighet i detta läget att bekosta en undersökning. Men visar sedermera undersökningen att det vid leveransen funnits en utvecklad defekt som varit betingad av ärvda anlag kan köparen få rätt till hävning. Som du märker är svaret således inte ett rakt eller nej på frågorna. Jag föreslår, om denna tvist fortskrider att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på hundköp och motsv. så ni i detalj kan redogöra vad som hänt och ta kontakt med specialister på hundar. Att hundar kan ådra sig sjukdomar långt efter köpet även fast det inte föreligger genetiska anlag är en risk som en köpare får ta. Med vänlig hälsning,

Frånträde från köpekontrakt

2007-11-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har skrivit på ett köpeavtal på en lägenhet för 5 dagar sedan. Handpenningen skall betalas om 2 dagar. Handpenning är ej betald. Nu är det så att jag skall flytta till England och kan inte fullfölja köpeavtalet. Är jag ersättningsskyldig, om så vad är beloppet? Köpeskillingen är 3,6 Mkr. Mvh Elias
Johanna Bergsten |Enligt 1 kap 1 § Avtalslagen är avtal bindande. I ditt fall måste vi därför undersöka om det är möjligt för dig att häva köpeavtalet. Enligt 3 kap 36 § Avtalslagen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. Frågan blir därför om det inte är skäligt att avtalet uppfylls pga senare inträffade förhållanden (att du är tvungen att åka till London). Detta är inte troligt eftersom 3 kap 36 § Avtalslagen tillämpas mycket restriktivt, huvudprincipen inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Vid köp av bostadrätt är Köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § KöpL). Köplagens bestämmelser är dispositiva och kan därmed sättas ur kraft genom avtal (3 § KöpL). Säljaren får enligt köplagen hålla fast vid köpet och kräva betalning om inte köparen betalar i rätt tid (Köplagen 51-52 §§). Säljaren har även rätt till ersättning för den skada han lider genom köparens dröjsmål med betalningen (57 § Köplagen). Köplagen hittar du http://lagen.nu/1990:931 och avtalslagen http://lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning