Hävning vid dröjsmål

2007-04-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga gällande köplagen/konsumentköplagen. Jag har nyligen köpt en vara på tradera.se. Nu har säljaren inte kunnat leverera varan på över en månad. Vid kontakt får jag till svar att han skickat varan, eller rättare sagt systern till säljaren skall ha skickat varan. Jag betalade inte rekommenderat men jag betalade för postpaket. Jag frågade posten om kolli-id på postpaket och har fått detta svar från posten: "Tack för ditt mail. Alla försändelser som väger över 2 kg överstiger maxvikten för brevförsändelser. Dessa måste skicka med någon form av pakettjänst. Alla pakettjänster tilldelar kollin med kollinummer. Ditt paket bör följaktligen ha ett kollinummer. Avsändaren får detta vid inlämningstillfället." Kan jag kräva återköp för mina varor och i så fall men vilken rätt? Skall inte en säljare kunna bevisa att en vara är överlämnad till t.ex. posten när det finns kolli-id? Hittade en del intressanta paragrafer i köplagen dels om transporter, tredjeman, dörjesmål mm. Kan ni hjälpa mig med detta?
Raoul Mehta |Först och främst är det viktigt att veta om du köpt varan av en näringsidkare eller en privatperson. Har du köpt varan av en näringsidkare gäller den för köparen mer förmånliga konsumentköplagen. Har du däremot köpt varan av en privatperson är det köplagen som gäller. Antag först att du köpt av en näringsidkare. Varan är enligt konsumentköplagen 6 § avlämnad när den kommit i köparens besittning. Uppenbarligen har den i ditt fall inte gjort det och säljaren är därför i dröjsmål, 9 §. Vid säljarens dröjsmål har du rätt att häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig eller, även om det inte är av väsentlig betydelse för dig, om du ger säljaren en tilläggstid och denne inte levererar inom denna tid, 13 §. Tilläggstiden får inte vara oskäligt kort. Du har även rätt till skadestånd för dina utgifter i samband med köpet och för prisskillnaden om du köpt en liknande vara för att säljaren inte kunde leverera, 14, 32, 33 §§. Skadestånd blir dock inte aktuellt om dröjsmålet beror på något utanför säljarens kontroll. Konsumentköplagen hittar du http://lagen.nu/1990:932. Enligt distansavtalslagen har du även 14 dagars ångerrätt men det är inte riktigt aktuellt här. Är säljaren istället en privatperson gäller som sagt andra regler, se köplagen http://lagen.nu/1990:931. Bor du och säljaren på samma ort anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen, 7§ 1 st Köplagen. Bor ni inte på samma ort anses den avlämnad när den överlämnas till fristående transportör (i detta fall Posten) om ni inte avtalat om annat, 7 § 2 st. Självklart måste säljaren kunna bevisa att han lämnat över varan till transportören. Vad gäller hävning och skadestånd gäller ungefär samma som i konsumentköplagen förutom att säljaren måste ha insett eller bort ha insett att dröjsmålet var av väsentlig betydelse för köparen. Om säljaren kan visa att han lämnat varan till Posten kan du istället kräva ersättning från posten om varan kommer bort. Lycka till!

Rätt till öppet köp?

2007-03-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har man öppet köp på träningskort? Om man har köpt ett årskort med autogiro? MVH
Carl Johan Zimdahl |Hej, Öppet köp är något som många tror är en lagreglerad rättighet. Så är dock inte fallet, utan det som avgör om du har öppet köp på ditt träningskort är om det avtal som du slutit med säljaren anger en sådan rättighet. Om det inte anges i avtalet så föreligger ingen sådan rätt. Hur du betalar träningskortet (autogiro) förändrar inte din eventuella rätt till öppet köp. Vänligen,

Ångerrätt

2007-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag beställde en möbelgrupp. Den levererades till bostaden 20 mars. Jag vill häva köpet av fotöljerna eftersom de inte passade som tänkt. Soffan däremot vill jag behålla. Säljaren hävdar att jag inte har rätt att häva köpet eftersom möblerna inte var tagna från butiken utan beställda från fabrik som firman har avtal med. Någon ångervecka finns därför inte i detta fall. Min fråga är om inte konsumentköpslagen ger mig rätt till en ångervecka även i detta fallet?
Lova Unge |Hej! Konsumentköplagen (1990:932), KkL och distansavtalslagen (2005:59) hittar Du http://lagen.nu/1990:932 och http://lagen.nu/2005:59 . I KkL finns inget krav på att säljaren ska erbjuda rätt till öppet köp, utan det sker på frivillig basis från säljarens sida. Om säljaren däremot erbjuder öppet köp blir det däremot en del av avtalet och måste upprätthållas. Om avtalet träffats på distans, ex. över telefon eller internet kan dock distansavtalslagen vara tillämplig. Avgörande för att det skall vara fråga om distansavtal enligt lagens 1 kap. 2 § är att avtalet ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans. Det räcker inte med att det finns med ett telefonnummer i annonsen, men det kan räcka med att det finns ett ordertelefonnummer, se prop. 2004/05:13 s. 122 f. Om det är fråga om ett distansavtal har konsumenten en lagstadgad rätt att ångra sitt köp inom en 14 dagar lång ångerfrist. Fristen börjar löpa den dag då varorna levererades, 2 kap. 10 §. Detta gäller dock bara om det verkligen är fråga om ett distansavtal. Annars gäller KkL utan krav på öppet köp eller "ångervecka". Lycka till! Med vänlig hälsning

Köpt vara visade sig vara stulen, vad gäller

2007-03-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en moped som jag nu har tagit reda på är stulen. (I vägverkets register är den reggad som "anmäld stulen"). Jag trodde det var en 30-moped men det visade sig vara en EU-moped efter koll med importören. Tidigare ägare var inte tjuven och troligen inte ett säljled tillbaka ytterligare heller. Jag har kvitto och koll på vem jag köpte den av. Vad kan jag kräva av säljaren? Måste jag stämma honom och hur gör jag då?
John Engholm |Det är inte möjligt att godtrosförvärva stöldgods. Det betyder att du inte gjort ett gilitigt köp av mopeden eftersom den egentligen tillhör någon annan. Den personen har rätt att få tillbaka mopeden från dig utan att ge någon ersättning. Du får då naturligtvis en fordran motsvarande mopedens värde mot säljaren. Att någon annan än säljaren äger mopeden kallas för ett "rättsligt fel" och du har enligt 41 § Köplagen rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Det kräver dock att du inte kände till eller borde ha känt till att mopeden var stulen. När man köper begagnade motorfordon anses man i regel vara skydlig att kontrollera mot vägverkets register att den man köper av är den rätte ägaren, det kan ju nämligen vara så att den inte är stulen men helt enkelt tillhör någon annan. Det är alltså lite tveksamt om du kommer kunna få tillbaka dina pengar men du bör omgående göra en sk reklamation, alltså kontakta säljaren och påtala felet.

Köp via automat

2007-03-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vilken/vilka lagar är tillämpliga på försäljning/köp via varuautomat respektive biljettautomat- parkering, resor etc
Emelie Thor |Hej, Tillämpliga lagar vid köp via automater är köplagen, se http://lagen.nu/1990:931, respektive konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932, beroende på om det är fråga om ett konsumentförhållande eller inte. Vanligtvis kan man tänka sig att konsumentköplagen är tillämplig med hänsyn till att det oftast är en privatperson som gör inköp via automat, och försäljaren är en näringsidkare. Distans- och hemförsäljningslagen, se http://lagen.nu/2005:59, reglerar precis som lagens namn antyder, köp på distans och vid hemförsäljning. Man kan tro att köp via automat faller inom ramen för dess tillämpning, men så är det faktiskt inte. I lagens 2 kapitel 1 § punkten 2 undantas nämligen automatköp, till exempel för tåg- och flygresor, cigaretter och bensin i en sedelautomat. Att inte denna lag tillämpas utan köp- respektive konsumentköplagen beror på att man ser automaten som en automatiserad affärslokal. Vänligen,

Ej levererad vara

2007-03-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har blivit bedragen och anmält bedrägeri men förundersökningen har lagts ner. Nu är det ett avtal som ingåtts av köp av vara och har, via SMS, fått besked vilket konto jag skall sätta in pengar på. Kan jag anmäla kontoinnehavaren (privatperson) på avtalsbrott, eftersom jag inte fått varan och vart vänder jag mig för att göra detta? Om det nu skulle vara som så att det inte går att hävda avtalsbrott, hur kan jag gå tillväga för att få transaktionen "makulerad"? Mvh /Andreas
Martin Andersson |Hej! Om du har ingått ett avtal med någon som sedan bryter mot avtalet så är det mycket riktigt ett avtalsbrott motparten har begått. Avtal är emellertid civilrättsliga d.v.s. det är inte brottsligt att bryta ett avtal man ingått med någon (mer än i vissa undantagsfall) utan den som vill kräva skadestånd med anledning av ett avtalsbrott får själv stämma sin motpart vid tingsrätten. I ditt fall har du köpt en vara som sedan inte levererats och enligt 23 § Köplagen (du hittar den www.lagen.nu) har du då rätt att häva köpet och kräva skadestånd. För rådgivning om hur man går till väga med utformning av stämningsansökan och dyl. och bör du kontakta en advokat. Om du har framgång i en ev rättegång så har du alltså rätt till köpesumman tillbaka och dessutom skadestånd för eventuell skada du har lidit av att du inte fått varan enligt avtalet och ersättning för dina rättegångskostnader. Om du skulle förlora får du betala motpartens rättegångskostnader varför du bör diskutera noggrant med en advokat vilka chanser du har att vinna. Med vänliga hälsningar,

Partiellt avtalsbrott?

2007-03-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |har en privat person som köper en bil av en annan privat person rätt att häva ett köp 1 år efter ett köp på grund av att bilen ej levereras med fullständig utrustning som det var avtalat och där säljaren ej kunnat på verka leveranstiden på grund av att en annan person skulle leverera och montera utrustningen kan hon då bli tvungen att köpa tillbaka bilen
Marie Hedelin |Hej! Denna situation kan lösas på två olika sätt beroende på vad det är för slags utrustning som saknas. Den första lösningen kan tillämpas om utrustningen som saknas inte är av så stor betydelse för bilens duglighet. I 43 § KöpL (vilken är den lag som ska tillämpas mellan två privatpersoner) anges att bestämmelserna om fel och dröjsmål ska tillämpas då en del av leveransen är försenad eller felaktig, men då enbart på denna del. Detta brukar kallas partiellt avtalsbrott. Bara för att det i detta fall är just en del av leveransen som saknas behöver detta inte betyda att 43 § blir tillämplig. En förutsättning för att kunna tillämpa paragrafen är att en uppdelning av köpet lämpligen kan ske med hänsyn till fysiska och funktionella samband. Skulle tex motorn vara den utrustning som saknas på bilen ifråga går bilen inte att använda och man talar då istället om fel i hela varan. Skulle det vara så att utrustningen är av mindre betydelse och därför kan betecknas som brist i leverans kan dock reglerna om dröjsmål tillämpas avseende denna del. Köparen kan då häva denna del enligt 25 § KöpL om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Den andra lösningen rör det fall då utrustningen är av så väsentlig betydelse att bilen blir oduglig om den saknas (jfr liknelsen med motorn). Då föreligger istället fel i hela varan. Ett fel är enligt 17 § KöpL om varan ifråga om art, kvalitet och mängd mm inte överensstämmer med avtalet, vilket är fallet här. I denna situation ska hävningsgrunden i 39 § KöpL användas. För att denna ska kunna bli tillämplig krävs att varan var felaktig vid den tidpunkt då risken för varan låg på säljaren, att felet var väsentligt och att köparen har reklamerat i tid. Tidpunkten för avgörandet av om fel föreligger är vid överlämnandet (21 § i samband med 13 § KöpL). Eftersom utrustningen saknades vid denna tidpunkt förelåg ett fel då risken för varan låg på säljaren. Köparen får dock inte åberopa att varan är felaktig om inte bilen har reklamerats inom skälig tid efter att han märkt/borde ha märkt felet (32 § KöpL). Vad som är oskälig tid beror på, men enligt min mening borde reklamationsfristen i det här fallet ha gått ut. Skulle köparen ha reklamerat kan han ändå inte åberopa hävning först, utan måste först kräva avhjälpande eller omleverans. Går inte detta eller sker det för sent får dock köparen häva om felet är väsentligt för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Tyvärr spelar det ingen roll att säljaren inte kan hjälpa att leveransen blivit försenad, hävningsgrunden för dröjsmål kan ändå användas. Lycka till! Med vänlig hälsning

Betalningspåminnelse

2007-02-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag fick en faktura med betalningsvilkor 14 dagar. denna glömde jag... fick en påminnelse efter ytterligare 14 dagar och då betaldes den givetvis direkt. Alltså: fakturadatum 061212, förfallodatum 061229, betaldaturm 070112. Min fråga är om företaget har rätt att ta ut en förseningsavgift? Har för mig att det har de inte förren efter 30 dagar men detta kanske enbart gäller ränta... Tacksam för hjälp! MvH Jenny
Raoul Mehta |Företaget har rätt att skicka en påminnelse och ta ut en påminnelseavgift på 50 kr när din betalning är försenad. De flesta företag väntar i runt en vecka innan de skickar en påminnelse men det behöver de inte göra. Observera att du inte är skyldig att betala någon påminnelseavgift om ni inte avtalat om detta senast vid skuldens uppkomst. Reglerna om detta finner du i Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader mm (se http://lagen.nu/1981:1057 ) och Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader (se http://lagen.nu/1981:739 ). Med vänliga hälsningar,