Köpt vara visade sig vara stulen, vad gäller

2007-03-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en moped som jag nu har tagit reda på är stulen. (I vägverkets register är den reggad som "anmäld stulen"). Jag trodde det var en 30-moped men det visade sig vara en EU-moped efter koll med importören. Tidigare ägare var inte tjuven och troligen inte ett säljled tillbaka ytterligare heller. Jag har kvitto och koll på vem jag köpte den av. Vad kan jag kräva av säljaren? Måste jag stämma honom och hur gör jag då?
John Engholm |Det är inte möjligt att godtrosförvärva stöldgods. Det betyder att du inte gjort ett gilitigt köp av mopeden eftersom den egentligen tillhör någon annan. Den personen har rätt att få tillbaka mopeden från dig utan att ge någon ersättning. Du får då naturligtvis en fordran motsvarande mopedens värde mot säljaren. Att någon annan än säljaren äger mopeden kallas för ett "rättsligt fel" och du har enligt 41 § Köplagen rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Det kräver dock att du inte kände till eller borde ha känt till att mopeden var stulen. När man köper begagnade motorfordon anses man i regel vara skydlig att kontrollera mot vägverkets register att den man köper av är den rätte ägaren, det kan ju nämligen vara så att den inte är stulen men helt enkelt tillhör någon annan. Det är alltså lite tveksamt om du kommer kunna få tillbaka dina pengar men du bör omgående göra en sk reklamation, alltså kontakta säljaren och påtala felet.

Minsta kredittid vid konsumentköp

2007-03-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har jag som konsument RÄTT att kräva 30 dagar vid betalning, eller vad är det som styr kredittiden vid köp. Är det upp till säljaren att bestämma 10, 20, 30 dagar osv. Finns det någon lagtext om detta?
Anna Mann |Hej! I 36 § konsumentköplagen, som du finner http://www.lagen.nu/1990:932 , regleras tidpunkten för betalning vid ett konumentköp. Där står att om det inte följer av ett avtal när köparen ska betala ska betalning ske när säljaren kräver det. Säljaren och du kan alltså komma överens om hur lång kredittid du vill ha vid ett köp, men oftast har företaget en bestämd tid som de använder mot alla kunder. Det finns alltså inget reglerat om att företaget måste använda sig av en minsta kredittid. Inte heller i konumenttjänstlagen, som du finner http://www.lagen.nu/1985:716 , finns det reglerat någon viss kredittid. I 41 § ska, om inget är avtalat, betalning ske när näringsidkaren ber om det och han har utfört tjänsten. Vänliga hälsningar

Felansvar vid köp av bostadsrätt

2007-02-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpte bostadsrättslägenhet Juni -06, säljare har skrivit i köpprotokollet att han inte upplevt problem med fukt. Efter illalukt i vard.rum,kom en besiktningsfirma konstaterade fukt sedan innan vi flyttade in. Det borrades hål i golv och upptäcktes att säljaren som även nyligen renoverat lght, byggt golvet över redan mögligt originalgolv i mer än ett rum. I sovrummet som har vägganslutning till dusch upptäcktes sönderrutten vägg vi legat med ansiktet mot, min pojkvän har fått eksem och jag är konstant förkyld. Går det häva köpet? Hälsoperspektiv?våra chanser?
Ellen Sederholm |Hej, Köp av bostadsrätt regleras av köplagen som är dispositiv, vilket innebär att dess regler gäller om inte annat framgår av köpeavtalet. Köplagens felregler finns i 17 §, http://www.lagen.nu. Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet och inte avvika från vad köparen med fog kan förutsätta. Köparen får dock inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet se 20 § Köplagen. Du som köpare har alltså en undersökningsplikt. Om du kände att det luktade mögel när ni tittade på lägenheten skulle det kunna vara så att du inte får åberopa detta som fel. Undersökningsplikten är dock inte så vidsträckt som vid köp av fast egendom och man torde alltså inte vara skyldig att bryta upp golv för att se om de är mögliga vid köp av bostadsrätt för att fullgöra sin undersökningsplikt, såvida man alltså inte har känt mögellukt. Är det så att säljaren känt till att han lagt nytt golv ovan det mögliga och inte upplyst om detta har han dock handlat i strid mot tro och heder enligt samma paragraf. Isåfall kan felansvar göras gällande trots att man eventuellt brustit i undersökningsplikten. Det är givetvis att anse som ett fel i varan att golvet är mögligt. Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder som du återfinner i 30 §, http://www.lagen.nu. Tex nedsättning av köpeskilling eller hävning av köpet. Viktigt är dock att Ni reklamerar enligt 32 §, se http://www.lagen.nu. Ni ska också kräva skadestånd enligt 40 §, se http://www.lagen.nu, för de fysiska åkommor Ni har åsamkats i och med det mögliga golvet. Med vänlig hälsning

Säljares ansvar för fel på begagnad bil

2007-03-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag sålde en bil som det inte var några fel på av -93 årsmodell. Efter en vecka ringde köparen och sa att kamremmen hade gått av och fördärvat motorn. Nu vill han häva köpet eller att jag betalar reprarationen på 20000:- Har jag som privatperson några sådana skyldigheter?
Emma Ravheden |Hej! Du som privatperson har sålt en bil till en annan privatperson. Detta innebär att köplagen är tillämplig, se http://lagen.nu/1990:931 . Jag utgår från att ni inte avtalat något speciellt om varans skick eller om ert ansvar gentemot varandra, t.ex. att varan säljs i befintligt skick. Även om säljare och köpare avtalat speciellt anses dock varan ha ett visst skick vid försäljningen för att den inte ska anses vara felaktig, se 17 § andra stycket. Att kamremmen går sönder är allvarligt och gör att bilen inte kan användas. Det är dock här fråga om en äldre begagnad bil och det är då inte säkert att det fel som uppstått betraktas som ett fel i KöpL:s mening. Felet har här uppstått en vecka efter att bilen överlämnades. Risken för bilen har då övergått på säljaren och du som köpare ansvarar då inte för felet. Ett undantag från detta är dock om felet ansågs finnas innan bilen överlämnades men inte visade sig förrän senare (om felet var ”in nice”). Detta undantag torde dock inte ha förelegat här. Se 12 och 13 §§ KöpL Dessutom ska köparen undersöka bilen innan köpet och har detta inte skett får det fel som denne skulle ha upptäckt vid undersökningen inte senare åberopas som fel, se 20 § KöpL. Det framgår inte av din fråga om undersökning har skett och i så fall hur. Köparen kan alltså inte kräva dig på de påföljder som du nämner. Vänligen,

Betalningspåminnelse

2007-02-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag fick en faktura med betalningsvilkor 14 dagar. denna glömde jag... fick en påminnelse efter ytterligare 14 dagar och då betaldes den givetvis direkt. Alltså: fakturadatum 061212, förfallodatum 061229, betaldaturm 070112. Min fråga är om företaget har rätt att ta ut en förseningsavgift? Har för mig att det har de inte förren efter 30 dagar men detta kanske enbart gäller ränta... Tacksam för hjälp! MvH Jenny
Raoul Mehta |Företaget har rätt att skicka en påminnelse och ta ut en påminnelseavgift på 50 kr när din betalning är försenad. De flesta företag väntar i runt en vecka innan de skickar en påminnelse men det behöver de inte göra. Observera att du inte är skyldig att betala någon påminnelseavgift om ni inte avtalat om detta senast vid skuldens uppkomst. Reglerna om detta finner du i Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader mm (se http://lagen.nu/1981:1057 ) och Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader (se http://lagen.nu/1981:739 ). Med vänliga hälsningar,

Felaktig vara (sadel)

2007-04-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!! Jag köpte en sadel ur en annons, säljaren hänvisade till en bild och uppgav att den var använd max fem gånger. När jag fick hem sadeln var färg, storlek och skick helt annorlunda. Sadeln var mycket sliten och i en annan storlek. Har jag rätt att kräva pengarna tillbaka?
Cecilia Johansson |Hej, Som jag förstår har du köpt sadeln genom en annons från en annan privatperson. Som du beskriver det stämmer säljarens beskrivning av sadeln inte alls överens med verkligheten och det räknas i så fall som att det är fel på varan, se 18§ Köplagen. Är det fel på varan har du som köpare rätt att kräva prisavdrag som motsvarar mellanskillnaden mellan det pris du har betalt och vad sadeln verkligen är värd, se 38§ Köplagen. Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan du även kräva att få häva köpet, se 39§ Köplagen. För att hävda felet mot säljaren måste du kontakta denna och göra en reklamation och då kräva ett prisavdrag alternativt en hävning. Med vänlig hälsning

Formkrav avseende överlåtelse av bostadsrätt

2007-02-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag ska sälja min bostadsrätt privat. Måste någon bevittna namnteckningarna på köpeavtalet? Mvh Malin
Markus Olsson |Det finns inget krav på bevittning av namnteckningarna. De formkrav som gäller är att avtalet skall vara skriftligt och undertecknat av både köparen och säljaren. Avtalet skall också innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses samt priset. Detta följer av 6 kapitlet 4 § bostadsrättslagen, se http://lagen.nu/1991:614#K6p4 . I övrigt kan det vara värt att påpeka att överlåtelsen inte är giltig förrän köparen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Fram till den tidpunkten är det säljaren som har att betala månadsavgiften och köparen får normalt inte flytta in i lägenheten förrän denne beviljats medlemskap. Vänligen,

Reklamation av bil köpt begagnad

2007-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, jag sålde en bil av 93 årsmodell. Jag hade själv ägt bilen i endast 9 dagar. Köparen ringde efter en vecka och sa att kamremmen hade gått av. I första hand ville han häva köpet och i andra hand få reparationen betald. Enligt honom skulle det kosta 20 000:-. Han gav 18 000:- för bilen. Är jag skylig att betala eller ta tillbaka bilen?
Louise Hjelm |Eftersom det är fråga om en affär mellan två privatpersoner är det KöpL se http://www.lagen.nu/1990:931 som är tillämplig. Har köparen och säljaren (ni) avtalat särskilt om något gäller det före köplagen, som är dispositiv. Även muntliga avtal gäller! När du lämnade över bilen gick risken för den över på köparen och efter den tidpunkten är han skyldig att betala för den även om den skulle bli förstörd eller försämras genom en händelse. Köparen får undersöka varan innan köpet genomförs och de fel han borde ha märkt vid undersökningen kan han inte åberopa i efterhand. Har köparen underlåtit att undersöka varan trots säljarens uppmaning får han ändå inte åberopa sådana fel han borde ha märkt om han hade undersökt varan. Om varan sålts i befintligt skick, såsom i detta fall, får varan inte vara i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Det är svårt för mig att avgöra om en sliten kamrem kan upptäckas vid en undersökning, men det förefaller som om en köpare bort inse att en bil som kostar 18,000:- och är 14 år gammal förmodligen inte är i toppskick och kan behöva repareras. Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när risken går över på köparen, d.v.s. i ert fall när bilen överlämnades. Då var kamremmen som jag förstått saken hel. En försämring som uppstår efter köpet är bara säljarens ansvar om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Gick kamremmen av efter en vecka är detta sålunda köparens ansvar och inte ditt. Har du som säljare däremot garanterat att bilen är i särskilt bra skick eller om du har åtagit dig att svara för bilens användbarhet skall varan anses felaktig trots att remmen gick av efter avlämnandet och i så fall har köparen rätt att häva eller kräva att du åtgärdar felet, d.v.s. att du själv lämnar in den på reparation, eller att du betalar vad det kostar köparen att få den reparerad. Med vänlig hälsning