Kan en vara reklameras trots att garantiden gått ut?

2007-01-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag köpte 050629 en kaffebryggare till vårt lantställe, den är använd ca 60-80 ggr, och i julhelgen slutade den fungara. Har jag rätt att begära en ny trots att garantitiden bara var ett år. En kaffebryggare bör väl tåla betydligt fler bryggningar. MWH Lena
Linnea Ljung |Hej Visst ska en kaffebryggare tåla att användas. Du har rätt att reklamera en vara tre år efter att du köpt den. Det framgår av 23 § 3 st konsumentköplagen http://lagen.nu/1990:932 Det spelar ingen roll att garantitiden är ett år. Säljaren kan inte avtala bort konsumentköplagen. Många säljare är inte medvetna om att köparen kan reklamera varan tre år efter köpet, men det är bara att stå på sig. Lycka till Vänligen

Fel i varan vid konsumentköp

2006-12-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Skriver en uppsats i konsumentköplagen 22§ om varan en konsument köpt är felaktig, alltså går sönder efter 1 vecka, kan då hon kräva i första hand att få den utbytt mot en annan istället för att säljaren ska laga den som de ofta ska göra? Tack på förhand
Sara Forslund |Hej, Konsumentköplagen hittar du http://www.lagen.nu/1990:932. Den reglerar köprättsligt förhållandet näringsidkare - konsument. Enligt 26 § har köparen rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet eller företar omleverans, alltså byter ut den mot en annan. Dock har köparen inte rätt att kräva någon av dessa åtgärder om det skulle medföra oskäliga kostnader för säljaren. Köplagen, se http://www.lagen.nu/1990:931, reglerar köprättsligt förhållandet mellan två "jämnstarka" parter. Där är det så att säljaren har rätt att antingen på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans även om det inte är vad köparen krävt, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, se 36 §. Någon bestämmelse motsvarande den i köplagen finns inte i konsumentköplagen, vilket även stämmer överens med konsumentköplagens syfte, vilket är att stärka konsumentens, i egenskap av den "svagare" parten, ställning gentemot näringsidkaren. Hoppas att mitt svar är dig till hjälp, med vänliga hälsningar,

Dolt fel i badrum (bostadsrätt)

2006-12-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag köpte en bostadsrätt för ett litet tag sedan och efter köpet säger ordföranden i bostadsrättsföreningen att i och med att badrummet inte är helkaklat kan fuktskador uppkomma. Vilket kan innebära att jag i slutändan kan bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen om min granne får problem av fuktskadan. Enligt föreningen finns det ett sätt att undvika detta och det är genom att helkakla badrummet, vilket för min del skulle innebära en hög kostnad. Borde jag inte fått reda på detta innan köpet? Hur ska jag gå tillväga?
Ingela Höggren |Hej, Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen och dess regler till skillnad från köp av fast egendom då jordabalken gäller. Köplagen kan du läsa http://lagen.nu/1990:931. För att du ska ha rätt till ersättning måste det först konstateras att lägenheten haft ett fel vid tiden då du köpte den. Om det fanns en fuktskada redan vid köpet måste det anses utgöra ett fel, däremot är det tveksamt om ett fel föreligger enbart genom att ett säkert ytskikt saknas. I äldre bostäder är det vanligt att vattensäkert ytskikt saknas helt eller delvis eftersom man inte duschade lika ofta förr som nu. Om slutsatsen är att lägenheten är behäftad med ett fel måste du även visa att du fullgjort din undersökningsplikt. Denna är inte lika långtgående som vid köp enligt jordabalken, men du måste ändå visa att felet inte hade gått att upptäcka vid en normal undersökning. Om felet består i att det fanns en fuktskada redan vid köpet bör du kunna hävda detta, däremot blir det svårt att påstå att det inte gick att se att badrummet inte var helkaklat. Om det fanns en fuktskada vid tiden för köpet krävs att du reklamerar felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Maxtiden är dock 2 år utom i de fall säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Exakt vad "i strid mot tro och heder" innebär är inte klarlagt i praxis, men i vart fall måste det röra sig om någon sorts medveten illojalitet från säljarens sida. Slutsatsen är alltså att bara det faktum att badrummet inte är helkaklat troligtvis inte medför att lägenheten anses ha varit behäftad med ett fel och att om så ändå skulle vara fallet blir det svårt att visa att du inte borde ha upptäckt detta. Undantaget skulle vara om du kan visa att du fått någon slags utfästelse från säljaren om att det skulle vara helt riskfritt att blöta ned den ej kaklade delen av badrummet. Då kan du nämligen hävda att lägenheten skiljer sig från det som utfästs av säljaren. Om det däremot förelegat en fuktskada vid köpet är det ofta möjligt att visa att denna inte upptäckts och inte borde ha upptäckts vid en undersökning. Därmed kan du få ersättning både för felet i sig och för de följdskador som uppstått innan köpet. Det är dock svårare att få ersättning för eventuella skador som uppstått efter köpet eftersom du då antagligen skulle anses bort veta att du måste vara försiktig med att duscha på en yta utan vattensäkert ytskikt. Frågor av detta slag är ofta svåra att hantera själv. Därför rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som är specialiserad på området, eller i vart fall kontaktar en besiktningsman, mäklare eller någon annan inom branschen. Mvh

Gymmet kräver mer pengar än avtalat för träningskort

2006-12-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit medlem i vårt kommunala gym. Jag betalade 1300 kronor. De har nu begärt att jag ska betala ytterligare 400 kronor, eftersom 1700 kronor är det pris som kommunpolitikerna bestämmt att det ska kosta. De gav alltså mig ett "felaktigt" pris. Jag vill av principiella skäl inte betala detta. Vad ska jag göra? Kan jag få rätt hos ARN?
Joel Wickman |Hej, Konsumenttjänstlagen, se http://lagen.nu/1985:716 , är tillämplig mellan dig och det kommunala gymmet. Enligt både konsumenttjänstlagen och allmänna rättgrundsatser är en näringsidkare skyldig att följa ett avtal. Som näringsidkare innefattas även kommunala bolag. När du betalade överenskommet pris och fick ditt kvitto på köpet av gymkortet har bindande avtal ingåtts. Detta har gymmet ingen möjlighet att tillbakaträda från. Du behöver alltså inte betala de resterande 400 kr. Bästa sättet att slippa betala dessa är att skriftligen bestrida räkningen och vända dig till ARN.

Dolt fel i bostadsrätts badrum

2007-01-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har köpt en bostadrätt, tog över denna den 1/12-06 och dagen efter dvs den 2/12 flyttade vi en garderobsvägg som vetter mot badrummet för målningsarbete och upptäcker en stor mögelskada. Vicevärden kommer på inspektion och noterar en ca kvadratmeter stor fuktskada på golv och vägg och att det kommer från badrummet. Vi anmälde skadan samma dag till vårt försäkringsbolag och meddelade även säljaren om upptäckten. Anticimex kom den 4/12 och mätte samt registrerade skadan, anmälde med foto och vidarebefodrade till Folksam (vi och säljaren har samma försäkringsbolag). Vi hävdar att detta är ett dolt fel, vi kunde inte se skadan pga garderobsväggen, vi frågade säljaren när badrummet var renoverat och om det var fackmannamässigt gjort. Det var renoverat 1995 och hon hade kvitto på arbetet. Vid besiktning så påpekade vicevärden följande:"Kakel badrum?" i besiktningsprotokollet pga att det fattades en del fog. Han trodde dock inte att det var någon skada (vatten) eftersom väggen inte sviktade. Säljaren sa då vid det tillfället att hon var mögelallergiker så någon fara med kaklet skulle det inte vara. Vi tog givetvis kontakt med säljaren genast och uppmanade henna att komma och se skadan men hon har inte haft tid.... Vad gäller i detta fallet? Finns det någon chans för oss att få ekonomisk ersättning av säljaren förutom det vi får från försäkringsbolaget? Kan tillägga att skadan hade inte hänt om inte säljaren tagit bort det befintliga badkaren och satt upp en duschvägg. Golvbrunnen hade inte rätt lutning heller. Besiktningsmannen från Anticimex sa att även om vi köpare hade gjort en besiktning genom dom så hade inte skadan upptäckts eftersom ett badrum alltid är fuktigt. Vi har kontaktat en jurist som sa att vi skulle skicka ett brev till säljaren ang dolt fel och skicka det med rekomenderad post vilket vi har gjort. Hoppas på svar snarast!
Ingela Höggren |Hej, Vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen och dess regler till skillnad från köp av fast egendom då jordabalken gäller. Köplagen kan du läsa http://lagen.nu/1990:931. För att du ska ha rätt till ersättning från säljaren måste det först konstateras att lägenheten haft ett fel vid tiden då du köpte den. Om det fanns en fuktskada vid tiden för köpet (vilket det ju måste ha gjort) så anses det utgöra ett fel. Om så är fallet måste du även visa att du fullgjort din undersökningsplikt. Denna är inte lika långtgående som vid köp enligt jordabalken, men du måste ändå visa att felet inte hade gått att upptäcka vid en normal undersökning. Jag är inte tillräckligt insatt i olika typer av undersökningar för att avgöra om detta borde ha upptäckts, men för att vara på den säkra sidan kan det vara bra att fråga ytterligare en firma som genomför besiktningar och om så krävs, begära skriftliga intyg från dessa. Slutsatsen är alltså att du bör ha god chans till att få ersättning från säljaren om det förelegat en fuktskada vid köpet eftersom det ofta möjligt att visa att denna inte upptäckts och inte borde ha upptäckts vid en undersökning. Därmed kan du få ersättning både för felet i sig och för de följdskador som uppstått innan köpet. Det verkar alltså som om din jurist gjort en helt rätt bedömning så nu gäller det att vänta och se om säljaren ger med sig, eller om det är läge att överväga en stämning i tingsrätten. Lycka till!

Felaktigt angiven boyta vid köp av bostadsrätt

2006-12-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Vår hyreslägenhet har ombildats till en bostadsrättslägenhet och vi har köpt den. I det gamla kontraktet står det att ytan på lägenheten är 55 kvm, men när vi har mätt den enligt SIS regler visar den sig vara betydligt mindre, 50 kvm. Eftersom ytan är den största faktorn när det gäller att beräkna priset på lägenheten undrar vi nu om vi skulle kunna kräva tillbaka en del av insatsen eftersom vi uppenbarligen har betalat för yta som inte finns.
Peter Ahlström |Hej! Köp av bostadsrätter regleras i köplagen, se http://lagen.nu/1990:931 , i och med att en bostadsrätt klassas som lös egendom. Det bör dock beaktas att köplagen är dispositiv, dvs den gäller inte som du och säljaren har avtalat om annat. Det kan framför allt röra som friskrivningsklausuler e.d. Om det visas att en bostadsrätt är mindre till ytan än vad som var beräknat och avtalat när den köptes så föreligger det fel i varan, se http://lagen.nu/1990:931#P17 . Fel föreligger även om bostadsrätten inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av bostadsrätten eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, se http://lagen.nu/1990:931#P18 . Däremot får du som köpare inte åberopa felet om du måste antas ha känt till felet före köpet, se http://lagen.nu/1990:931#P20 . Detta verkar dock inte vara aktuellt i ditt fall. Du får heller inte åberopa felet om du före köpet undersökt bostadsrätten eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, och om du då borde ha märkt felet. Av vad som framgår i din fråga verkar detta således inte heller vara aktuellt. De påföljder som kan göras gällande hittar du http://lagen.nu/1990:931#P30 . Här vill jag poängtera vikten av att du så snabbt som möjligt (inom skälig tid) reklamerar detta fel till säljaren, vilket framgår av 32 §. Enligt 37 § http://lagen.nu/1990:931#P37 och 38 § http://lagen.nu/1990:931#P38 får du kräva prisavdrag, vilken var den påföljd du ville göra gällande. Lycka till! Vänligen

Ersättning enligt konsumentköplagen och köplagen

2006-12-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är frisör och sysslar på fritiden med att göra hårförlängningar. Jag hade aldrig handlat från företaget X eftersom de för det första tar väldigt höga överpriser för sina produkter. Men då jag ville testa nytt keratinvax (som man fäster löshår med) tänkte jag prova att köpa deras. En keratinstav kostade 39:- (andra är betydligt billigare) och man förväntade sig att de skulle hålla så jag betalde glatt för två limstavar + frakt och satte i håret på kunden. Bara några dagar senare ringer kunden och säger att hennes löshår har ramlat av. Hon har själv haft förlängning i flera år och jag har utfört det i snart två år. Jag tycker att det verkat skumt då folk inte klagat tidigare, men erbjuder mig att kostnadsfritt sätta om det till kunden, då får jag tom köpa nytt hår som kostar 600! Men jag satte i håret på kunden och tänkte att det nu skulle hålla. 4 dagar senare hör kunden av sig igen och de flesta har ramlat av ännu en gång. Kunden var på min sida, vilket kändes bra, men det kändes onödigt att göra om det ännu en gång. Jag mailade X kundtjänst där jag förklarade allt och bad om pengarna tillbaka + ersättning för utebliven inkomst då kunden självklart vill ha sina pengar tillbaka, och jag inte gjort något fel. (Kan även tillägga att måtten inte överrensstämde med beskrivningen och jag fick tälja limstavarna för att de skulle passa.) X gick med på att ge tillbaka pengarna för limstavarna till slut, men problemet med kunden kvarstår ju fortfarande. Jag har inget ansvar för att deras produkter fungerar och jag förlorar alltså inkomst p.g.a dom genom att jag måste ge kunden hennes pengar tillbaka + att jag redan lagt ut 1200:- på löshår. De lovade iaf att sätta in pengar för limstavarna på mitt konto, och jag lovade att kontakta en jurist, efter en påminnelse var pengarna för limstavarna + frakten insatta. Eftersom jag inte driver något företag har jag ingen organisation som t.ex frisörföretagarna att vända mig till, detta är min hobby, dock betalar jag givetvis skatt på detta i deklarationen. Min fråga är nu, har jag någon rätt att få pengar av X för utebliven inkomst? Mig spelar det egentligen ingen roll, men jag vet ju att kunden vill ha sina pengar tillbaka, och jag personligen kan inte ge tillbaka det som hon betalde för tjänsten då det inte har hållt p.g.a deras keratinvax. Tidigare har jag aldrig haft något problem med att förlängning har trillat av, men nu gjorde den det två gånger.
Miranda Berg |Hej, Om det är en hobbyverksamhet och inte en näringsverksamhet du driver (näringsverksamhet är det om det bedrivs yrkesmässigt och varaktigt i vinstsyfte) faller köpet under konsumentköplagen, vilket är förmånligare för dig än köplagen. Enligt Konsumentköplagen 30-33§§, se http://lagen.nu/1990:932, har du rätt till skadestånd på grund av fel i varan för utgifter, inkomstförlust, täckningsköp samt annan förlust på grund av felet. Du skulle alltså enligt konsumentköplagen ha rätt till ersättning för den uteblivna vinsten från kunden och för det extra löshår (600 kr) som gick förlorat. Jag vet inte i vilken omfattning du bedriver den här verksamheten, men om det inte handlar om något enstaka tillfälle är risken stor att du inte anses som konsument utan som näringsidkare. Då är det istället köplagen som blir tillämplig. I så fall kan du inte få ersättning för utebliven vinst, men väl för de utgifter du haft för löshåret, se 40§ och 67§ köplagen http://lagen.nu/1990:931. Lycka till! Med vänlig hälsning

Fel vid konsumentköp av kakel

2006-12-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpt ett parti kakel, som visar sig efter uppsättning när fogen kommit på plats att de skiftar i två via nyanser istället för att alla plattor har samma vita färg. Ringer affären omedelbart när jag upptäckt felet. De hävdar att hantverkaren ska kolla alla plattor innan de sätts upp, så de kan inte ersätta. Två hantverkare och jag såg när plattorna var uppsatta utan fog, då såg vi ingen skillnad. När sen fogen kom upp så kom skillnaden fram. Jag har talat med flera plattsättare som säger att det är svårt att se nyansskillnad innan fogen kommer på plats. Vilka skyldigheter/rättigheter har jag som konsument och affären som säljare. Med vänliga hälsningar Melitza Lindström
Martin Andersson |Hej! Det rör sig om ett konsumentköp och en felaktigt vara enligt 16 § Konsumentköplagen. Konsumentköplagen ger dig rätt till omleverans/avhjälpande enligt 26 § och skadestånd enligt 30 § p.g.a. felet. Att butiken försöker skylla på hantverkarna spelar ingen roll eftersom varan var felaktig när den levererades och butiken har ansvar för att det inte ska finnas fel i varor som de säljer. Om de framhärdar rekommenderar jag att du vänder dig till allmänna reklamationsnämnden. Hoppas att du har hjälp av mina svar Med vänlig hälsning