Lawline.SE

2007-10-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en bil av märket Morgan (importerad från England) Bilen köptes av en privatperson här i Sverige. I avtalet har säljaren skrivit att bilen säljs i befintligt skick och han avskriver sig från allt skadeståndsrättsligt ansvar. Tillsammans besiktigade vi bilen. När jag kört bilen ett par veckor upptäckte jag att mätaren inte verkade stämma. jag tog ledigt en dag från jobbet och åkte 10 mil för att på en specialverkstad för engelska bilar, kolla upp mätaren. det visade sig att mätaren var bytt till en svensk.... jag hade aldrig köpt bilen om jag vetat det. (Det stog i avtalet att bilen gått 4000 mil, vilket stämmer.) Borde inte säljaren ha uppgivit detta med bytet? Kan jag häva köpet och eller kräva skadestånd?
Ludvig Lagerkranz |Frågan är inte en riktig fråga utan en övningsuppgift från juridiska instutitionen vid Lunds universitet.

Kostnader för avbeställning enligt Konsumentköplagen

2007-07-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vad kan det kost mig att avbryta ett bilköp från en bilfirma? Jag har inte fått bilen än och det har inte gått en vecka sen jag skrev på. Bilens kostnad var 99.000. kontant och jag har inte betalt än.
Sara Olsson |Hej! Jag utgår från att du har köpt bilen som privatperson vilket gör att konsumetköplagen blir tillämplig. I 37 § Konsumentköplagen (KkL) regleras vad som gäller vid avbeställning. Avbeställer köparen innan varan har avlämnats så har inte säljaren rätt att hålla fast vid köpet och kräva att priset betalas. Säljaren har istället rätt till ersättning enligt 41 § KkL, där skadestånd regleras. Säljaren ges rätt till 1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt, 2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt 3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Har säljaren på förhand bestämt ersättning vid avbeställning är det tillåtet under förutsättning att den är skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket. Med vänlig hälsning

Fel vid köp av häst

2007-06-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har nyligen köpt en häst privat utav en annan privatperson. Hästen visar nu tydliga tecken på att ha problem med ena frambenet då hon knycker till med det ibland. I kontraktet stod det att hästen var frisk när köpet gjordes. Om det visar sig att problemet hästen har med benet uppstod före köpet gjordes kan jag då få köpet hävt eller vad gäller?
Linnea Ljung |Hej För att du skall kunna kräva någonting av säljaren så krävs att hästens problem innebär ett "fel" i köprättslig mening. Står det i kontraktet att hästen skall vara frisk och hästens problem innebär att hästen inte är frisk så föreligger det ett fel. Felet måste dock ha funnits vid köpet (vid den tidpunkt då du fick hästen). Det kan vara svårt att visa att ett fel inte har uppkommit efter avlämnandet. Om det är fel på hästen och detta fel funnnits vid avlämnande så har du rätt till antingen avhjälpande (det innebär att hästen får vård så att den blir frisk och att säljaren står för denna kostnad), prisavdrag eller hävning. Du kan även ha rätt till skadestånd om hästens fel innebär extra kostnader för dig, till exempel transportkostnader. Du har dock en skyldighet att begränsa sådan skada. För att häva ett köp på grund av fel måste felet vara av väsentlig betydelse för köparen. Det krävs dessutom att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Bedömningen av om ett fel är väsentligt skall ske objektivt och det ställs ganska höga krav för att ett fel ska anses vara väsentligt. Om du har rätt att häva beror alltså på om felet är väsentligt. För att du ska ha rätt att göra någon påföljd gällande (även prisavdrag, avhjälpande och skadestånd) så krävs det att du underrättar säljaren om felet inom skälig tid. För att vara på den säkra sidan bör du kontakta säljaren och berätta att du misstänker att något är fel på hästen, att du skall undersöka närmare vad som är fel och sedan återkomma till säljaren. Regler om vad som gäller vid fel i varan vid köp mellan privatpersoner finns i Köplagen 30-41§§ http://www.lagen.nu/1990:931 Vänligen

Tillåtna friskrivningar på köprättens område

2007-07-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående KöpLagen. Med tanke på att lagen är dispositiv så kan man komma överens om egna saker i avtalet, t ex att bilen säljs i befintligt skick. Min fråga är följande: Kan man friskriva sig från skadeståndsrättsligt ansvar? Finns paragrafer som säger att under vissa omständighter så gäller ej befintligt skick, kan det finnas nåt liknande med skadeståndsrättsligt ansvar? Min andra fråga rör fordon, i dett fall en bil. Ponera att jag importerar en bil från utlandet. När jag sen får in den i Sverige och ska besikta bilen kan besiktningen ge avslag p.g.a. bilen har en annan vägmätare och hastighetsmätare, d.v.s. en som visar engelska MPH istället för svenska Km/h? MVH Joakim
Gustaf Lidegran |Hej, Huvudregeln är att köplagen är dispositiv precis som du skriver. Det finns dock några bestämmelser där viss tvekan råder. Ett sådant område är bestämmelserna om befintligt skick (19 §). Det är inte troligt att en domstol skulle acceptera en avtalsklausul vars enda syfte är att sätta dessa bestämmelser ur spel. Om de skulle använda avtalsrättslig jämkning eller bara fastslå att vissa paragrafer har indispositiva inslag är inte helt klart. Det är möjligt att friskriva sig från skadeståndsrättsligt ansvar mot den du säljer en vara till. Det är dock en skadeståndsrättlig grundsats att man inte kan friskriva sig från ansvar för grov vårdslöshet eller avsiktliga skador. Det betyder att om du förtiger en brist så gäller inte din friskrivning. Din friskrivning gäller heller aldrig för skador som du genom din försålda vara orsaker någon annan än köparen. Besiktningen i Sverige kräver en fungerande hastighetsmätare som är graderad i kilometer per timme. Miles per timme accepteras inte. Köplagen finner du http://lagen.nu/1990:931 , Avtalslagen där tredje kapitlet är intressant http://www.lagen.nu/1915:218 och Bilprovningens svar på vanliga frågor http://www.bilprovningen.se/externt/bpweb.nsf/c377abcde387c4aec125689c003bd53e/abdbe478ef60b98ac125718b0051a8a5!OpenDocument&m=2 . Vänliga hälsningar

Gamla skulder

2007-06-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har gamla skulder sedan minst 10 år tillbaka.Då kommunen ej kan hjälpa mig att leta fram dessa känner jag att jag behöver professionel hjälp.
Anna Mann |Hej! För det första så finns det preskriptionstider på skulder och fordringar och det är på tio år sedan någon senast krävde skulden. Då finns inte skulden mer och ingen kan kräva dig eller du kan inte kräva någon annan. Utav din fråga förstår jag inte riktigt vad du menar. Vad är det för skulder du vill ha fram? Vänliga hälsningar

Hävning av bilköp vid dröjsmål?

2007-07-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Beställde en ny bil 070402 för leverans sista veckan i juni. Nu meddelar bilfirman att de ej kan leverera förrän 070901. Har jag rätt att häva köpet?
Marie Wahlin |Hej ! Tack för din fråga! Rätten i att få häva bilköpet beror på omständigheterna kring köpet, det vill säga vad som skedde vid och efter själva köpet. Du har rätt att häva om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig, vilket framgår av 13 § konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932. Exempel på det är att du beställde bilen och ville ha den just i slutet av juni för att du ska ut på bilsemester i början av juli och inte har tillgång till någon annan bil. Om du vill häva köpet måste säljaren dock meddelas om detta inom skälig tid efter att du fick vetskap om dröjsmålet, se 15 § samma lag. Vad som är skälig tid skiljer sig från fall till fall, men några veckor upp till en månad torde uppnå kravet i detta fall. Du måste således ha starka skäl för att få häva köpet samt meddela säljaren om detta inom kort efter att du informerats om dröjsmålet. Du skulle även kunna kräva ersättning för den skada du åsamkats av dröjsmålet. Däremot kan du inte kräva ersättning om dröjsmålet beror på sådant som säljaren inte kan råda över, som exempelvis naturkatastrofer, brand i lager på grund av att blixten slagit ner eller liknande. Återkom gärna med ytterligare förfrågningar. Vänligen

Distansavtal och utfående av inspelat avtal

2007-07-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har via en telefonförsäljare kommit överens om en beställning och får sedan en faktura med diverse kostnader som aldrig diskuterades varvid jag ville häva köpet/ogiltigförklara avtalet, inga varor har levererats ännu. De hävdade att denna överenskommelse fanns på band men de vägrade lämna ut det till mig så jag själv kunde avgöra om detta ingick i överenskommelsen. Finns det någon juridisk möjlighet att få en kopia på denna inspelning men fick till svar att detta endast kunde lämnas ut vid en eventuell rättgång, därefter kom tal om rättegångskostnader och vad jag allmänt uppfattade som hot om efterföljder om jag fortsatte. Har jag rätt att få ut denna inspelning i någon form?
Emil Alin Johansson |Hej! Till att börja med kan sägas att en konsument har en fjorton dagar lång ångerrätt vid avtal som ingåtts genom telefonförsäljning, se 9 § Distans- och hemförsäljningslagen http://lagen.nu/2005:59 . Beträffande avtal om en vara börjar ångerrättsfristen löpa från den dag konsumenten tagit emot varan, 10 § samma lag. I 6 § regleras vilken information försäljaren ska ge innan ett avtal ingås och i 7 § vilken information som ska ges i en bekräftelse. Till exempel ska information om ångerrätten ges. Om sådan information inte lämnats i bekräftelsen har konsumenten istället ett års ångerrätt enligt 11 §. Eftersom du ännu inte har fått varorna levererade har alltså ångerrättsfristen inte ens börjat löpa. Det är således inte relevant att bevisa vad som sagts vid avtalsingåendet. Skulle detta ändå vara av intresse så har du enligt 26 § Personuppgiftslagen (PUL) (se http://lagen.nu/1998:204 ) rätt att utfå inspelningen, oavsett om en rättegång är aktuell eller inte. Inspelningen är alltså en personuppgift, se 3 § PUL. Om det blir problem med detta kan du vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du inte kommer till rätta med problemet med avtalet i kontakt med företaget kan du vända dig till din kommunala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), som är en domstol på konsumentområdet. Tvister i nämnden är inte heller lika kostsamma som vid allmän domstol. Med vänlig hälsning!

Fel i bostadsrättslägenhet

2007-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Bostadsrättsköp/tvist: Säljare har renoverat sin lägenhet med medel från föreningen, men då byggt in fukt och lagt nya golv över. Vem är ansvarig? Säljaren eller föreningen? Och när det i försäljningsprospektet står att golven är nyrenoverade har man då som köpare plikt att undersöka noggrannare, när säljare även uppgivit att han "inte upplevt problem med fukt"?
Anna Wallerman |Hej! En bostadsrätt räknas i strikt mening som lös egendom, varför det är köplagens regler om felansvar och undersökningsplikt som gäller. Köplagen kan du läsa http://www.lagen.nu/1990:931 , se framför allt 17-20 paragraferna. Det som du beskriver måste naturligtvis betraktas som ett fel i lägenheten. Frågan uppstår då vem som är ansvarig för det. Om felet är så lätt att upptäcka att ni märkt tecken på att lägenheten är fuktskadad, eller om ni borde ha märkt det vid en normalt noggrann undersökning så är det generellt sett ni som köpare som har ansvaret för felet. Detta gäller dock bara om säljaren uppmanat er att undersöka lägenheten - eller om ni faktiskt har gjort det. Dessutom får det förmodligen anses att det faktum att ni fått information om att golven var nylagda medför att ni inte behövde undersöka lika noggrant (om ni däremot informerades om att säljaren personligen renoverat kan det möjligen tänkas att undersökningsplikten tvärtom utökades, eftersom det kan antas att privatpersoner inte har lika stor kompetens för arbetet som yrkesmän). Beträffande vem av säljaren och föreningen som ansvarar för felet tycker jag att ni i första hand ska vända er till säljaren, eftersom det är han som varit er motpart i avtalet. När ni talar om att han renoverat med "medel från föreningen" förmodar jag att ni menar en inre reparationsfond av något slag, och i så fall har föreningen egentligen inget med renoveringen att göra. Om det däremot är så att säljaren renoverat på direkt uppdrag av föreningen kan man möjligtvis se det som att det är föreningen som utfört renoveringen för sina medlemmars räkning, och i så fall kan ni vända er direkt till föreningen och påtala felet. Sammanfattningsvis är min bedömning utefter det ni berättat att ni som köpare inte har ansvar för felet, eftersom ni bör ha minskad undersökningsplikt då ni fått veta att golven varit nyrenoverade. Denna bedömning kan förändras om det fanns tecken på fuktskada och ni undersökt eller blev uppmanade att undersöka lägenheten. Om inte föreningen initierat renoveringen bör ni kontakta säljaren för att få felet avhjälpt. Hoppas att det här hjälper er. Ni är välkomna att höra av er igen om ni hart ytterligare frågor. Med vänlig hälsning