Reklamation då köparen har inte undersökt varan

2007-03-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Har sålt en båt m. tillbehör via annons på nätet. Alltså mellan två privatpersoner. Köparen anser nu att han ej fått rätt segel - sämre kvalitet än väntat etc. Han hade möjlighet att titta på dem vid köpetillfället men valde att inte göra det och han hade fått info. om seglens historia och att de var använda i 1,5år, vilket de inte var på bilderna i annonsen. Han har skrivit på kontrakt på vad han köpt vid köpetillfället och betalt. Nu har han kontaktat advokat, som jag ska betala för, och hotar med stämning om han inte får "rätt" segel, vilket han fått! Det finns inga andra! HJÄLP! Hur illa kan detta bli? Har han möjlighet att göra så här? Vad säger lagarna om privata köp? (Köparen är boende i annat nordiskt land.) Tack på förhand!
Ludvig Lagerkranz |Hej! Vid köp av lös egendom, exempelvis en segelbåt, mellan privatpersoner gäller Köplagen (1990:931) KöpL http://lagen.nu/1990:931 . Utgångspunkten för vad som är fel och inte är avtalet, alltså vad köpare och säljare har avtalat om. I 17 § anges att om varan inte stämmer överens med den art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning som avtalats är den att anse som felaktig. Varan kan också vara felaktig om den avviker från uppgifter som säljaren lämnat om varan vid köpet och dessa uppgifter kan ha haft inverkan på köpet såtillvida att de påverkat köparen att köpa den aktuella varan, se 18 §. Har varan sålts i ”befintligt skick” kan köparen trots det göra gällande fel om varan är i sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta, se 19 §. Generellt sett är det kravet satt relativt högt. Köparen har ingen undersökningsplikt vid köpet. Han måste således inte undersöka varan för att upptäcka eventuella fel eller brister. Däremot får köparen inte som fel åberopa sådant han måste antas ha känt till vid köpet eller göra gällande att varan är felaktig om han borde ha upptäckt felet om han hade undersökt varan före köpet vilket framgår av 20 §. Köparen går då miste om sin rätt att reklamera varan avseende felet. Min bedömning utifrån det som framgår av din fråga är att köparen på grund av att han underlåtit att undersöka seglen före köpet har förlorat sin rätt att reklamera dem. Om du och köparen inte kan nå en uppgörelse rekommenderar jag dig att kontakta en sakkunnig för vidare rådgivning. Vänligen

Gäller konsumenttjänstlagen vid garantireparationer?

2007-03-19 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en dator 2004. I Juni 2005 gick fläkten sönder och jag skickade tillbaka datorn och de lagade den. Nu Mars 2007 har fläkten gått sönder igen. Reklamationsrätten enligt konsumentköplagen på tre år är här inte tillämplig eftersom jag köpte datorn innan den regeln trädde ikraft. De äldre reglerna innebar två års reklamationsrätt, vilket innebär att jag inte har någon reklamationsrätt kvar enligt dessa. Säljaren hävdar dock att det inte finns någon reklamationsrätt på lagningen av datorn, men jag anser att konsumenttjänstlagen är tillämplig. Konsumenttjänstlagen stipulerar tre års reklamationsrätt, vilket innebär att jag rimligtvis borde ha tre års reklamationsrätt på lagningen av datorn fr.o.m. Juni 2005 till Juni 2008. Vad anser ni?
Ludvig Lagerkranz |Hej! Vid köp av lös sak, exempelvis en dator, gäller som du också nämner Konsumentköplagen (1990:932). Vid arbete på lös sak, exempelvis när en konsument lämnar in sin bil på verkstad för service, gäller i stället Konsumenttjänstlagen (1985:716) KtjL http://lagen.nu/1985:716 . Det är alltså helt riktigt att en reparation av fläkten i en dator är en sådan tjänst som typiskt sett omfattas av konsumenttjänstlagen. För vissa typer av tjänster gör man dock undantag. Reparationen av fläkten i din dator var en åtgärd som vidtogs på grund av att du reklamerade ett fel i en köpt vara. Tjänsten utfördes till följd av den garanti du hade på datorn. En sådan tjänst, garantireparation eller motsvarande, omfattas inte av konsumenttjänstlagen vilket framgår av 2 § punkten 3 KtjL. Någon garanti på reparationen finns inte, om man inte särskilt har avtalat om det, utan garantin räknas från den dag köpet skedde. Vänligen

Kan man ångra en såld vara?

2007-04-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |om man sålt en häst för några dagar sedan kan man ångra sig och få köpa tillbaka den?
Cecilia Johansson |Hej, Du har inte någon juridisk rätt att ångra dig och få köpa tillbaka hästen om ni båda var med på köpet från början. Du får helt enkelt fråga om köparen kan tänka sig att sälja tillbaka den till dig. Med vänlig hälsning

Köp via automat

2007-03-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vilken/vilka lagar är tillämpliga på försäljning/köp via varuautomat respektive biljettautomat- parkering, resor etc
Emelie Thor |Hej, Tillämpliga lagar vid köp via automater är köplagen, se http://lagen.nu/1990:931, respektive konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932, beroende på om det är fråga om ett konsumentförhållande eller inte. Vanligtvis kan man tänka sig att konsumentköplagen är tillämplig med hänsyn till att det oftast är en privatperson som gör inköp via automat, och försäljaren är en näringsidkare. Distans- och hemförsäljningslagen, se http://lagen.nu/2005:59, reglerar precis som lagens namn antyder, köp på distans och vid hemförsäljning. Man kan tro att köp via automat faller inom ramen för dess tillämpning, men så är det faktiskt inte. I lagens 2 kapitel 1 § punkten 2 undantas nämligen automatköp, till exempel för tåg- och flygresor, cigaretter och bensin i en sedelautomat. Att inte denna lag tillämpas utan köp- respektive konsumentköplagen beror på att man ser automaten som en automatiserad affärslokal. Vänligen,

Fel i varan vid kattköp

2007-03-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag är kattuppfödare med registerat stamnamn i SVERAK. Sålde en kattunge i januari och nu är de inte nöjda med katten . Det är inget fel på katten. De tycker bara inte att de kan hantera henne som de vill. Vad har jag för skyldigheter/rättigheter i en eventuell tvist? Jag är självklart mån om att katten får det bra och har en fortlöpande kontakt där vi hittills diskuterat olika lösningar, men det känns som om de kommer att vilja att jag tar tillbaks katten.
Mårten Andersson |Hej, Vill köparen häva köpet, det vill säga att du tar tillbaka katten och ger dem köpeskillingen tillbaka, måste de som huvudregel åberopa någon form av ”fel i varan”. Deras grund synes i ditt fall vara att de har svårt att handskas med katten. Vad det beror på framgår emellertid inte av din fråga. Det kanske kan verka krasst, men i juridisk mening är en katt en ”lös sak”. Den första frågan blir då vilken lag som skall tillämpas. Du skriver att du är kattuppfödare, vilket tyder på att du är en näringsidkare i konsumentköplagens (KKL) mening. Förutsatt att de som köpt katten kan betraktas som konsumenter är då KKL tillämplig, se 1 §. Skulle så inte vara fallet gäller i första hand ert köpeavtals regler. Saknas sådan reglering i köpeavtalet gäller köplagen, som ger din motpart ett något svagare skydd. Jag utgår emellertid från att KKL är tillämplig. Med fel i KKL:s mening avses att varan avviker från vad som får anses avtalat vid köpet (se mer specificerat i 16 §). Är felet väsentligt för köparen, kan köpet hävas enligt 29 §. Att den som köpte katten har svårt att handskas med den är i mina ögon inte att betrakta som ett fel, om det inte beror på att katten exempelvis har någon form av sjukdom som förelåg redan vid köpet, etc. Varan kan enligt 16 § emellertid också anses felaktig om näringsidkaren inte upplyst konsumenten om omständigheter kring varans egenskaper och användning som konsumenten med fog kunnat förväntas bli upplyst om, och detta kan antas ha inverkat på köpet. Varan kan också betraktas som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Skulle katten behöva skötas på ett visst sätt, som du känt till men inte upplyst köparen om, skulle ”varan” alltså kunna anses felaktig om köparen med vetskap om skötselinstruktionerna inte hade köpt katten. En vanlig villfarelse är att det enligt KKL skulle föreligga en rätt till öppet köp för konsumenten. Så är emellertid inte fallet. Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att såvida katten inte kan anses ha något fel av väsentlig betydelse för köparen, föreligger ingen rätt till hävning. I ditt fall har jag svårt att se att köparen skulle ha rätt att häva köpet, men eftersom att jag inte har alla relevanta omständigheter kan jag inte ge dig ett säkert svar. KKL hittar du http://lagen.nu/1990:932. Med vänlig hälsning,

Fel i bostadsrätt

2007-04-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Upptäckt fel efter försäljning av bostadsrätt. Dagar efter försäljning och tillträde hörde köparen av sig och konstaterade vatten/mögelskada i vägg/tapet angränsande till badrum. Detta var inte något jag som tidigare ägare upptäckt. Vad är mitt ansvar och vilka juridiska påföljder finns när lägenheten är såld och tillträde redan gjort?
Simon Carlsson |Inledningsvis kan konstateras att en bostadsrätt utgör lös egendom (KöpL 1 § och jordabalken 1:1, 2:1 och 2:2). Istället för de felregler som gäller vid köp av villa eller annan fast egendom tillämpas alltså felreglerna enligt Köplagen (KöpL). Om ett fel föreligger eller inte bedöms i första hand enligt vad som följer av avtalet (KöpL 17 §). Stadgas särskilt i avtalet om lägenhetens skick, och denna vattenskada står i strid med detta, föreligger ett fel. Är dess skick inte omnämnt blir bedömningen istället enligt vad köparen med fog kunnat förvänta sig. Sannolikt skall inte köparen behöva förvänta sig en vattenskadad väg, men detta är en bedömningsfråga och skall ses i ljuset av de omständigheter under vilket köpet ägt rum. Är det ett gammalt hus med ett badrum som saknar kakel eller andra omständigheter som bör sänka köparens förväntningar kan bedömningen bli en annan. Görs bedömningen att fel föreligger innebär detta inte nödvändigtvis att du kommer att ansvara för felet i slutändan. Först bör du kontrollera om köpekontraktet innehåller någon friskrivningsklausul. Är lägenheten såld i befintligt skick eller liknande? Om så är fallet kan felet endast göras gällande om 1. du lämnat direkta uppgifter om lägenhetens egenskaper som strider mot dess faktiska skick, 2. du underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande lägenhetens egenskaper som du måste antas ha känt till, eller 3. lägenheten är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Finns en sådan friskrivningsklausul och inget av dessa undantag är aktuella kan inget ansvar från din sida göras gällande (KöpL 19 §). Har ni inte tagit in en sådan klausul i kontraktet blir en eventuell undersökning av lägenheten av stor betydelse. Det finns inte vid köp av bostadsrätt en absolut undersökningsplikt såsom vid köp av fast egendom. Att köparen undersöker lägenheten innan han köper den är dock så vanligt förekommande att jag utgår att så varit fallet även vid ert köp. Köparen får inte åberopa ett fel han måste antas ha känt till vid köpet (KöpL 20 §). Hade han upptäckt skadan före köpet kan han inte ställa några krav gentemot dig. Av kanske större relevans är att han inte heller får åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Då det endast rörde sig om dagar efter tillträdet är det ju mycket möjligt att skadan visat sig redan vid undersökningen. Han kan alltså inte heller i detta fall göra felet gällande. Om du skulle komma att bli ansvarig för den skada som uppkommit kan köparen enligt KöpL 30 § kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Omleverans lär inte bli aktuellt då det rör sig om ett så kallat specieköp som inte utan vidare låter sig levereras på nytt. Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen. Då ett avhjälpande på egen hand kan vara besvärligt för en privatperson finns istället möjligheten att köparen kan kräva ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa felet (KöpL 35 §). Om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får köparen kräva prisavdrag eller häva (KöpL 37 §). Prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan lägenhetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (KöpL 38 §). Inte heller hävning lär dock bli aktuellt då det kräver att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Det slutliga resultatet, om en ansvarssituation uppstår, kommer att bli ekonomiskt ersättning till köparen Antingen beräknat som ersättning för avhjälpandekostnaderna eller som prisavdrag. Köparen har dessutom rätt till ersättning för eventuell skada han lidit genom att lägenheten varit felaktig (skadestånd enligt KöpL 40 §). Jag hoppas att detta varit det svar du sökt. Skulle det finnas otydligheter eller önskas vidare utveckling av någon särskild del, ber jag dig återkomma med dina funderingar. Med vänliga hälsningar

Hävning vid dröjsmål

2007-04-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga gällande köplagen/konsumentköplagen. Jag har nyligen köpt en vara på tradera.se. Nu har säljaren inte kunnat leverera varan på över en månad. Vid kontakt får jag till svar att han skickat varan, eller rättare sagt systern till säljaren skall ha skickat varan. Jag betalade inte rekommenderat men jag betalade för postpaket. Jag frågade posten om kolli-id på postpaket och har fått detta svar från posten: "Tack för ditt mail. Alla försändelser som väger över 2 kg överstiger maxvikten för brevförsändelser. Dessa måste skicka med någon form av pakettjänst. Alla pakettjänster tilldelar kollin med kollinummer. Ditt paket bör följaktligen ha ett kollinummer. Avsändaren får detta vid inlämningstillfället." Kan jag kräva återköp för mina varor och i så fall men vilken rätt? Skall inte en säljare kunna bevisa att en vara är överlämnad till t.ex. posten när det finns kolli-id? Hittade en del intressanta paragrafer i köplagen dels om transporter, tredjeman, dörjesmål mm. Kan ni hjälpa mig med detta?
Raoul Mehta |Först och främst är det viktigt att veta om du köpt varan av en näringsidkare eller en privatperson. Har du köpt varan av en näringsidkare gäller den för köparen mer förmånliga konsumentköplagen. Har du däremot köpt varan av en privatperson är det köplagen som gäller. Antag först att du köpt av en näringsidkare. Varan är enligt konsumentköplagen 6 § avlämnad när den kommit i köparens besittning. Uppenbarligen har den i ditt fall inte gjort det och säljaren är därför i dröjsmål, 9 §. Vid säljarens dröjsmål har du rätt att häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig eller, även om det inte är av väsentlig betydelse för dig, om du ger säljaren en tilläggstid och denne inte levererar inom denna tid, 13 §. Tilläggstiden får inte vara oskäligt kort. Du har även rätt till skadestånd för dina utgifter i samband med köpet och för prisskillnaden om du köpt en liknande vara för att säljaren inte kunde leverera, 14, 32, 33 §§. Skadestånd blir dock inte aktuellt om dröjsmålet beror på något utanför säljarens kontroll. Konsumentköplagen hittar du http://lagen.nu/1990:932. Enligt distansavtalslagen har du även 14 dagars ångerrätt men det är inte riktigt aktuellt här. Är säljaren istället en privatperson gäller som sagt andra regler, se köplagen http://lagen.nu/1990:931. Bor du och säljaren på samma ort anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen, 7§ 1 st Köplagen. Bor ni inte på samma ort anses den avlämnad när den överlämnas till fristående transportör (i detta fall Posten) om ni inte avtalat om annat, 7 § 2 st. Självklart måste säljaren kunna bevisa att han lämnat över varan till transportören. Vad gäller hävning och skadestånd gäller ungefär samma som i konsumentköplagen förutom att säljaren måste ha insett eller bort ha insett att dröjsmålet var av väsentlig betydelse för köparen. Om säljaren kan visa att han lämnat varan till Posten kan du istället kräva ersättning från posten om varan kommer bort. Lycka till!

Rätt till öppet köp?

2007-03-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har man öppet köp på träningskort? Om man har köpt ett årskort med autogiro? MVH
Carl Johan Zimdahl |Hej, Öppet köp är något som många tror är en lagreglerad rättighet. Så är dock inte fallet, utan det som avgör om du har öppet köp på ditt träningskort är om det avtal som du slutit med säljaren anger en sådan rättighet. Om det inte anges i avtalet så föreligger ingen sådan rätt. Hur du betalar träningskortet (autogiro) förändrar inte din eventuella rätt till öppet köp. Vänligen,