Badrumsrenovering, fel i tjänsten.

2020-07-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Anlitade en badrumsfirma för 3,5 år sedan. Nu har de äntligen rivit hela badrummet igen efter att vi anlitat en egen besiktningsman. Vid första besiktningen var där 28 anmärkningar och nu sedan de byggt upp igen var det 17 anmärkningar innan tätskiktet var satt. Inget företag vill arbeta för dom. Och efter 11 veckor är inte ens väggarna uppe då de måste ha dit en VVS firma. Givetvis vill vi inte ha dom i vårt hus men vi vet inte hur vi ska gå till väga. Samma gäller ersättningen. Jag mår jätte dåligt över detta. Men det kan man ju inte begära ersättning för. Jag har efterlyst en tidsplan men de vägrar ge mig. Man känner sig så maktlös.
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt, så anlitade ni i egenskap av konsument, en näringsidkare till renovering av badrummet (tjänst) varefter det genom besiktning konstaterades att tjänsten var bristfällig. Vidare uppfattar jag det som att ni vill ha ersättning för den skada ni har åsamkats.Vilken lag är tillämplig?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på fast egendom eller byggnader, 1 § KtjL. Er situation faller således inom konsumentstjänstlagens tillämpningsområde. Vad gäller?Lagen är tvingande (indispositiv) till konsumentens fördel, dvs. det går inte att avtala bort lagens bestämmelser till konsumentens nackdel 3 § KtjL.När är tjänsten felaktig?Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från fackmässig standard, 9 § p.1 jfr 4 § första stycket KtjL. Näringsidkaren ska också agera med tillbörlig omsorg till konsumentens intressen. Det torde med hänsyn till antalet anmärkningar stå klart att badrumsfirman har brustit i sin fackmässighet. Därav tjänstens felaktighet. Vilka påföljder kan göras gällande?Ni måste reklamera att tjänsten är felaktig till badrumsfirman inom skälig tid efter det att ni märkt eller borde ha märkt felet annars bortfaller er rätt att göra gällande påföljder. I lagtexten preciseras skälig tid; underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid 17 § KtjL.Ni har redan begärt avhjälpande vilket har skett 20 § KtjL. Men ett stort antal fel upptäcktes på nytt. Felen har alltså inte avhjälpts varför ni har rätt till avdrag på priset 21 § första stycket KtjL. Emellertid tycks tjänsten vara behäftad med så allvarliga brister att syftet med tjänsten möjligtvis uppnår kravet i lagtext på huvudsakligen förfelat. I vart fall kan det inte undgått badrumsfirman, åtminstone borde de ha insett (synbarhetsrekvisitet) detta, samt att firman har gjort två försök varav båda misslyckade.Är tjänsten utförd till en viss del (vilket jag förmodar) och det finns starka skäl (t.ex. misslyckas gång på gång, allvarliga brister etc.) får ni som utgångspunkt häva avtalet beträffande återstående del. Sedan beroende på om syftet är huvudsakligen förfelat (medför rätt till hävning i dess helhet) och näringsidkare åtminstone bort inse detta. Exempel på huvudsakligen förfelat syfte är om en näringsidkare anlitas att bygga en pool, bygger istället en damm. Eller om tjänsten utförts till en del (gjort faktisk nytta) och inte huvudsakligen förfelat medför det antingen hävning i dess helhet (får retroaktiv verkan) eller för hävning den del som återstår av tjänsten (med innebörden ni måste betala för redan utfört arbete, givetvis på villkoret att det är fackmässigt utfört).Vid hävning har näringsidkaren rätt att återfå det material som har tillhandahållits, om det kan ske utan att ni åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse 23 § KtjL. Vad som ej kan återlämnas, ska ni ersätta firman för.SkadeståndsrättUtöver hävningsrätt har ni rätt till skadestånd på grund av fel 31 § tredje stycket KtjL. Skadeståndsansvaret enligt 31 § omfattar i princip all förlust på grund av fel med undantag för personskador 35 § KtjL. Med andra ord kan du, likt vad du antyder frågan, inte få ersättning för att du mått dåligt (är en personskada, närmare bestämt ideell skada - sveda och värk, mer om detta i skadeståndslagen). Ersättningen omfattar skadan ni lidit på grund av felet, såvida inte näringsidkaren visar att felet varit utanför dennes kontrollsfär. Sistnämnda bör inte aktualiseras i ert fall. Ersättningen avser både direkta och indirekta förluster (positivt kontraktsintresse). Skadeståndsskyldigheten omfattar även s.k produktskador, dvs. både skador på föremålet för tjänsten och annan egendom. HandlingsplanReklamera tjänsten omgående, om ni inte redan har gjort det.Häv avtalet, antingen för resterande del eller i sin helhet och begär skadestånd. Vägrar badrumsfirman rätta sig efter era krav, kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning. Under rubriken köp av tjänst kan ni anmäla ert case.Ni kan vid behov, boka en tid med någon av Lawlines skickliga jurister. Boka tid är enkelt via https://lawline.se/boka.Hoppas att ni har fått svar på er fråga.Hälsningar,

Såld i befintligt skick

2020-07-20 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt en 45 år begagnad segelbåt med originalmotor I befintligt skick,som vid köpetillfället, samt innan dess, har startat problemfritt. Ca 1 månad efter försäljningen började köparen få startproblem med motorn. En av köparen tillkallad expert påstår att motorn måste bytas. Jag har försökt få köparen att skaffa ytterligare utlåtande, men köparen är endast intresserad av att bli kompenserad av mig. Har jag någon skyldighet till detta? Kan jag förlora en rättslig process om de väljer att starta en sådan?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar har jag först förklarat vilken lag som gäller. Därefter följer min bedömning av om du kan hållas ansvarig för motorhaveriet. Utifrån min tolkning av din fråga anser jag att du inte kan hållas ansvarig, men håll i åtanke att det är utifrån min bedömning av den begränsade information som framgår av din fråga. Om du upptäcker att jag gjort antaganden av din fråga som inte stämmer och därmed dragit en felaktig slutsats, kan du fortsätta läsa om vilka påföljder som kan bli aktuella. Längst ner följer en sammanfattning av mitt svar.Vilken lag gäller?Som jag förstår det har du och din avtalspart gjort denna affär i egenskap av privatpersoner. Av den anledningen är ingen konsumentskyddslagstiftning tillämplig, utan det som gäller är köplagen och andra allmänna köprättsliga principer (KöpL 1 §). I köplagen finns en bestämmelse som tar sikte på just varor som säljs i "befintligt skick" (KöpL 19 §). Om problem uppstår med båten kan den anses vara felaktig även om den har sålts i befintligt skick. Detta beror på att en person som köper något kan ha vissa befogade förväntningar på föremålet, även fast det sålts i befintligt skick. Köper någon en helt ny båt i befintligt skick för en stor summa pengar, ska den köparen inte stå hjälplös om ett betydande fel upptäcks efter affären. Sådana fel kan medföra att köparen har rätt till vissa påföljder. FelbedömningsregelnHur avgör man då om en vara som har sålts i befintligt skick är felaktig? Köplagens 19 § är till vägledning. Paragrafen har följande lydelse:Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses vara felaktig, om1. Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Bedömningen i ditt fallFörsta punktenUtifrån min tolkning av din fråga är första punkten inte tillämplig. Som jag förstår det har du inte lämnat några garantier angående livslängden på båtens motor. Tvärtom har du snarare, i och med att försäljningen skedde i "befintligt skick", flaggat för att den kan ha oupptäckta problem. Andra punktenVad gäller andra punkten ser jag inte heller att den skulle medföra att båten betraktas som felaktig. Det räcker inte med att du borde ha känt till att motorn var felaktig, du måstealltså ha känt till det. Enligt min tolkning har du inte underlåtit att informera om någon väsentlig egenskap hos båten som du måste ha känt till. Bedömningen hade blivit en annan om du ständigt hade haft problem med motorn och tidigare behövt byta ut motordelar på grund av en annan anledning än normalt slitage.Tredje punktenBeträffande tredje punkten kommer jag till samma slutsats. En köpare av en 45 år gammal båt kan inte med fog förutsätta att den lika gamla motorn ska fungera felfritt, även om den har fungerat felfritt innan. När båten säljs i "befintligt skick" är köparens möjlighet att åberopa fel även begränsad, eftersom en sådan friskrivning borde påkalla ytterligare försiktighet från köparen. Har inte köparen tagit sitt ansvar och undersökt båten tillräckligt grundligt ska det inte ligga dig i fatet (se KöpL 20och 31 §om köparens undersökningsansvar före och efter avlämnandet). Om köparen t.ex. inte har provkört båten innan köpet kan man med stor sannolikhet säga att den inte har tagit sitt undersökningsansvar.Är priset högre än marknadsmässigt för en båt av den åldern kan jag tänka mig att en generösare bedömning kan göras till köparens fördel. Men inte så pass generös att köparens förväntning, att en 45 år gammal motor ska fortsätta fungera problemfritt, godtas helt utan betänklighet.Tidpunkten för felbedömningenOm båten mot förmodan konstateras vara felaktig måste felaktigheten ha funnits vid tidpunkten för båtens avlämnande, även om felet visar sig först senare. Det är nämligen ett kriterie för att köparen ska kunna åberopa felet (KöpL 21 §). Det är alltså vid avlämnandet som ansvar för fel i båten övergår på köparen (KöpL 13 §). Senare uppstådda fel ansvarar inte du för om du inte har lämnat en garanti.Det är köparen som ska bevisa att ett eventuellt fel existerade vid överlämnandet av varan. Eftersom båten är 45 år gammal kan man argumentera för att felet existerade redan innan avlämnandet. Man kan även argumentera för att båten har fungerat felfritt i 45 år och att felet måste bero på köparens användning av båten. Bedömningen av när ett eventuellt fel uppkom är dock sekundär till bedömningen av om ett fel överhuvudtaget existerar. Om man kan konstatera att motorhaveriet inte är ett fel i 19 §:s mening, som jag har gjort, behöver man alltså inte gå vidare in på tidpunkten för när motorhaveriet egentligen uppstod.PåföljderOm ni tvärtom min bedömning kommer fram till att båten är felaktig och att det är du som ansvarar för felet gäller följande. Köparen har rätt till avhjälpande eller omleverans. Eftersom du inte har några andra båtar att leverera blir avhjälpande aktuellt. Du ska alltså få tillfälle att se över motorn och åtgärda den om du kan. Om du inte kan avhjälpa felet har köparen rätt att vända sig till en utomstående verkstad och få det åtgärdat på din bekostnad (KöpL 34 §). Avhjälpandekostnaden måste dock vara försvarlig, och om köparen får felet avhjälpt av en verkstad utan att du får tillfället att fixa det, kan ersättningen som köparen kräver sättas ned om du kunnat utföra motsvarande avhjälpning för en billigare summa. Om ingen av dessa påföljder kommer på tal kan köparen kräva prisavdrag eller hävning av köpet om felet är väsentligt (KöpL 30 §).ReklamationOm köparen inte reklamerar felet inom skälig tid förlorar den rätten att åberopa felet. Om köparen låter båten stå en hel sommar utan att försöka starta motorn har köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt efter köpet (seKöpL 31 §). En reklamation på grund av motorfel under sådana omständigheter skulle enligt min bedömning inte ha skett inom skälig tid.SammanfattningJag anser inte att du kan hållas ansvarig för motorhaveriet då det inte är ett fel i köplagen 19 §:s mening. Om det mot min förmodan ändå är ett sådant fel måste felet ha existerat vid avlämnandet av båten. Köparen måste även ha reklamerat inom skälig tid. Är dessa kriterier uppfyllda har du trots det en rätt att försöka avhjälpa felet. Om köparen inte låter dig göra det kan du bli ersättningsskyldig för att någon annan avhjälpt felet, under förutsättning att avhjälpningskostnaden är rimlig i förhållande till båtens pris m.m. Slutligen kan prisavdrag eller hävning komma på tal.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag kräva prisavdrag om säljaren inte uppfyller sin del av avtalet till fullo?

2020-07-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Vi har köpt hund från vad det verkar en oseriös uppfödare har vi kommit på i efterhand. I köpesavtalet står det att stamtavlorna har sagts att det kommer och att dom skickas via post när de anlänt. Nu har det gått nästan en månad och ingen stamtavla, uppfödaren har skrivit meddelande och att det sägs att det kan ta upp till 3 veckor innan stamtavlorna kommer. Jag ska komma till frågan nu, har vi rätt rent rättsligt att kräva en del eller hela summan tillbaka ifall vi inte får någon stamtavla?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall ett prisavdrag är möjligt för dig som köpare ifall säljaren inte uppfyller det ni avtalat om. När det gäller köp finns det olika typer av lagar som är tillämpliga, beroende på:om du som köpare är privatperson och uppfödaren är företag (näringsidkare)om både du som köpare och säljaren som uppfödare är företag (näringsidkare)om både du som köpare och uppfödaren är privatpersonerOm både uppfödaren och du är privatpersoner eller om du som näringsidkare handlar av en annan näringsidkare så gäller köplagen (KöpL)Skulle det vara så att köpet avviker från vad ni har avtalat, i detta fall att en stamtavla ska medfölja köpet, så föreligger fel i vara (18 § KöpL). Stamtavlor brukar inverka positivt på köp, och om ni avtalat att en sådan ska medfölja köpet så stämmer inte varan överens med de uppgifter som säljaren lämnat om köpet. Säljaren ansvarar även för sådant som orsakas av någon annan än säljaren, ex någon i bakre led. Om ni inte får stamtavlan så föreligger alltså fel i vara, och ni har därmed rätt att kräva prisavdrag (30 § KöpL). Dock måste det först kontrolleras ifall avhjälpande eller omleverans är möjligt innan prisavdrag kan aktualiseras (37 § KöpL). Går det ej att omleverera eller avhjälpa att stamtavla saknas, får ni lov att begära prisavdrag (38 § KöpL). Om du som köpare är privatperson och uppfödaren ett företag blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig lagLikt i föregående fall gäller att fel i vara måste föreligga för prisavdrag i ditt fall. Varan (hunden) kan anses felaktig då uppgifter som säljaren lämnat innan köp som inverkat på köpet (att stamtavla medföljer vilket ökar förtroendet för säljaren) är den felaktig om den inte stämmer med dessa uppgifter (19 § KKöpL). Om fel föreligger har man som köpare rätt till att kräva prisavdrag (22 § KköpL). Om avhjälpande eller omleverans inte fungerar för att åtgärda felet att en stamtavla saknas, så blir det aktuellt med att kräva prisavdrag (28 § KköpL). Sammanfattningsvis gäller alltså lite olika regler beroende på vem säljare och köpare är, men i dess helhet kan du begära prisavdrag då en stamtavla saknas i ditt köp, förutsatt att detta inte kan åtgärdas genom en omleverans eller avhjälpande. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur stor är chansen att få samma utfall i ARN och domstol?

2020-07-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Om man haft ett ärende hos ARN gällande en bil som ansågs vara i bra skick vid köp men som sedan, en kort stund efter, visade dolda fel och ARN har bedömt ärendet som att köparen vunnit. Företaget har överklagat ärendet hos ARN flertalet gånger men ARN har kommit fram till samma slutsats varje gång. ARN's slutgiltiga bedömning är köparen har rätt till häv av köp, alltså att bilfirman ska köpa tillbaka bilen och ge köparen pengar.Bilfirman vill fortfarande inte gå med på ARN's bedömning och vill nu gå upp i domstol. Hur ser oddsen för köparen ut? Vad skulle detta kosta köparen om köparen förlorar saken?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan är hur man går tillväga när en säljare (näringsidkare) inte frivilligt rättar sig efter allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendation om hur den aktuella tvisten bör lösas och hur stor chansen är att vinna i domstolen. Hur går man tillväga när näringsidkaren inte rättar sig efter ARN:s rekommendation?Det första som man bör lägga märke till är att ARN:s rekommendationer inte är bindande det vill säga att de inte kan verkställas med tvång utan det är upp till näringsidkaren att rätta sig efter det. Trots att det inte finns tvångsvis verkställighet är det sällan att näringsidkarna inte väljer följa ARN:s rekommendationer. Men i ditt fall har näringsidkaren valt att inte rätta sig efter rekommendationen och då ska du vända dig till en tingsrätt och väcka talan mot näringsidkaren. Hur stor är chansen att en domstol bedömer ett fall samma som ARN?Fler ledamöter i ARN är inte jurister men vissa personer som ordförande, vice ordförande är jurister som har tjänstgjort som domare tidigare. Både domstolen och ARN använder sig av samma lag och rättsprinciper men utfallet kan vara variera. Ett fall kan till och med få olika utfall i olika domstolar trots att alla rättsinstanser använder sig av samma rättskällor. Det vill säga att prata om chansen att få samma utfall är mycket svårt.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att trots att alla rättsinstanser använder sig av samma lag och rättsprinciper kan utfallet bli olika och de kan fälla dig. I ARN finns det ingen risk för en konsument att betala säljarens kostnader men om du förlorar i rätten kommer du vara tvungen att ersätta säljarens ombudskostnader. Det är möjligt att vinna i domstolen men du bör vara beredd för konsekvenserna.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid köp mellan privatpersoner på nätet?

2020-07-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en komplett sele till häst på köp\säljsida på Facebook. Skrev att varan va i fint skick för det va flera delar på den som va i nyskick. Tyckte själv att selen va i fint skick.Annonsen lades ut med bild på fb och selen köptes av en tjej. Nu har hon hört av sig och är inte nöjd med det hon har köpt. Hävdar att det inte va vad som stod i annonsen och att den är trasig. Jag kollade givetvis igenom innan sålde och hittade lite slitage men skickade med en ny extra rem som jag hade hemma. Hon har nu plockat isär den och hävdar att den är trasig. Men hon kan ju ha varit vårdslös och haft sönder den och den kan även gått sönder vid transport. Vad gäller egentligen när man köper från privatperson via fb och blocket?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga är väldigt generellt ställd ska jag först försöka beskriva generellt vad som gäller vid köp mellan privatpersoner på internet, och till slut sammanfatta svaret efter din situation. Svaret kommer bli ganska långt, då det är många faktorer som påverkar svaret på din fråga, men jag ska försöka hålla det kort och begripligt. De punkter som är avgörande för att kunna svara på din fråga är:- Vilken lag gäller?- Är det fel på selen i lagens mening? - Vems ansvar faller felet på? - Har köparen reklamerat?________________________1. Vilken lag gäller?Köp av lös egendom mellan privatpersoner regleras i köplagen. Lös egendom är huvudsakligen lösa saker som man kan ta på, exempelvis en bil, sele till häst, kläder etc. Jag vill dock poängtera att köplagen är dispositiv, vilket innebär att du och köparen kan avtala bort vissa regler, och att sedvänja eller avtalet er emellan kan gå före vad som står i lagen (3§ Köplagen (KöpL). Generellt gäller samma regler för köp mellan privatpersoner över internet, som vid fysiska möten.2. Är det fel på selen i lagens mening?De aspekter som påverkar om selen anses vara felaktig i juridisk mening är följande:- I första hand - Avtalet: om selen avviker från kvalitet och andra egenskaper som följer av avtalet (17§ första stycket KöpL). Avtalet er emellan är den viktigaste utgångspunkten.- I andra hand - Allmän eller särskild funktionsduglighet: Om ni inte har avtalat något särskilt om selens egenskaper, är den felaktig om den avviker från vad selar i allmänhet kan användas till. Detta handlar om att selen ska allmänt vara funktionsduglig. Den är även felaktig om den inte kan användas för de särskilda ändamål som köparen uppgett vid köpet (17§, andra stycket, punkt 1-2 KöpL).- I tredje hand – om selen avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta uttryck handlar främst om avtalsförhållandet er emellan (17§, tredje stycket KöpL). - I fjärde hand – marknadsföringen: om selen avviker från vad du uppgett i annonsen eller i samband med att ni pratat om selens egenskaper, och som har påverkat köparen beslut att köpa selen. Även om du uppgett vissa egenskaper, eller utlovat vissa garantier (18§ första stycket KöpL).En vara kan även säljas i så kallat "befintligt skick". Det är en friskrivning som säljaren kan använda för att poängtera att varan säljs i det skicka den befinner sig i vid köpet (begagnad). Men denna friskrivning är inte oändlig, utan varor kan ändå vara felaktiga trots att säljaren använt detta uttryck (19§ KöpL). Bland annat om: - Varan inte överensstämmer med vad säljaren uppgett- Om säljaren inte upplyst köparen om en egenskap hos varan som säljaren borde känt till, och som köparen förväntar sig att bli upplyst om, exempelvis om en sele saknar en viktig rem, spänne eller liknande. - Om varan är i mycket sämre skick än vad köparen utifrån priset och andra omständigheter, har kunnat förvänta sig, exempelvis att sälja en selen utan en viktig rem, för ett pris som motsvarar vad en komplett sele skulle kostat.- Om köparen kände till felet?Det finns ingen allmän undersökningslpikt för köparen, men köparen får dock inte åberopa fel som denne känt till vid köpet eller borde upptäckt om hon undersökt varan (20§ KöpL). Det vill säga att om köparen vid köpet visste om att selen var sliten eller saknade en rem, få denne inte hävda att selen är fel. Det finns ingen allmän ångerrätt mellan privatpersoner på internet, utan det måste ni ha avtalt om för att köparen ska kunna utnyttja det. 3. Vems ansvar faller felet på? Om selen är fel enligt punkten 2 ovan, krävs det också att felet beror på dig för att du ska ansvara för det. Jag har svårt att avgöra om din köpare har hämtat varan hos dig (hämtningsköp) eller om du har skickat varan till henne (transportköp). Det gäller olika regler för ansvaret för felet beroende på vilket av dessa två sätt som föreligger, därför kommer jag kort förklara båda. Vad som är avgörande är när felet har inträffat och vem som ansvarar i detta skede (21§ KöpL). Köparens ansvar Hämtningsköp: om felet uppstår efter att köparen hämtat och tagit hand om varan, ansvarar köparen (6§, andra stycket KöpL; 13§ första stycket KöpL). Vad som varit fel innan denna tidpunkt, anses vara säljarens ansvar. Transportköp: Om varan ska transporteras inom samma ort som du bor i, går ansvaret över på köparen när den överlämnas till denne (7§ första stycket KöpL). Om varan ska transporteras till köparen som bor på annan ort, går ansvaret för varan över på köparen när du avlämnat selen till transportören (7§, andra stycket KöpL). Om ansvaret har gått över på köparen, så ansvarar denne för att betala den även om den har förstörts, kommit bort eller försämrats, om detta inte beror på säljaren (12§ KöpL). Säljarens ansvarHämtningsköp: om felet fanns redan innan köparen hämtade varan, ansvarar säljaren för felet.Transportköp: Säljaren ansvarar för fel som uppstått innan säljaren lämnat över varan till transportföretaget. Du ansvarar även för fel som uppstår under transporten, om du själv transporterat selen till köparen, eller om du anställer ett transportföretag som är olämpligt. I detta fall skulle jag inte tro att vanliga transportmedel är olämpliga för att transportera en sele, utan detta kan gälla exempelvis om man ska skicka färskvaror och väljer ett transportmedel som innebär att varorna förstörs eller ruttnar.Fel som fanns innan överlämnandet, men som visar sig senareDu som säljare kan även bli ansvarig för fel som funnits när varan överlämnats, men som visar sig först senare. Detsamma gäller om en försämring uppstår efter överlämnandet men som beror på säljarens avtalsbrott, eller om du som säljare lämnat vissa garantier om varans egenskaper (21 § KöpL). Dessa bestämmelser blir främst gällande om du som säljare har garanterat viss funktion eller kvalitet, och varan inte uppfyllt detta.4. Har köparen reklamerat?Köparen måste reklamera felet till säljaren för att kunna åberopa att varan är felaktig (32§ första stycket KöpL). Reklamationstiden är olika beroende på situationen och varan, men i ditt fall verkar reklamationen inte vara ett problem. Reklamationen kan vara både muntlig och skriftlig och måste innehålla vad som faktiskt är fel. Allmänt anses 2 år vara en generell reklamationsfrist (32§ andra stycket KöpL). ______________________I ditt fall Först vill jag betona ytterligare en gång att avtalet mellan dig och köparen är det som är gäller i första hand. Köplagen blir främst relevant i de delar som ni inte har avtalat om. Vid köp på internet blir annonsen och ert efterföljande samtal väldigt avgörande. Det är svårt för mig att bedöma om selen du sålt är felaktig då jag inte vet vad ert avtal har innehållit. Men om den är i komplett skick, och kan användas för det ändamål som en sådan sele ska kunna användas, och den överlag överensstämmer med vad du angivit i din annons, bör den inte i juridisk mening vara felaktig. Ett stort ansvar faller på köparen, då denne själv också kan avböja att ingå avtal med dig om den inte gillar/accepterar vissa omständigheter vid köpet. Om det exempelvis inte framgick av din annons att selen var begagnad, sliten, saknade en rem eller liknande, är det omständigheter som kan innebära att köparen har rätt i att den är felaktig. Även om du sålt varan begagnad i befintligt skick, ska den som jag ovan skrivit ändå inte avvika från vad du uppgett i annonsen eller från vad köparen kunde förvänta sig att bli upplyst om, exempelvis om en rem är så sliten att selen inte kan användas. Då jag inte vet vad det är för fel som köparen gör gällande i ditt fall, och inte heller vad ni har avtalat innan köpet, är det svårt för mig att säga om det är så att köparen har rätt eller fel.Vad gäller din fråga om ansvar under transporten, är det köparen som ansvara för detta. Då har selen gått sönder under transport, eller om köparen själv tagit sönder den, är det köparens ansvar. Du ansvarar endast om felet har funnits redan innan köpet, även det föst visades efter att köparen fått varan. Det finns inga specifika skillnader mellan köp vid fysiska möten, och köp på internet, förutom de problem som kan uppstå av att köparen inte kan undersöka varan innan köpet. Köparen får inte åberopa fel som denne hade upptäckt vid en sådan undersökning. Det är dessutom köparen som måste bevisa att felet fanns innan köpet. Jag kan tyvärr inte ge mer exakt rådgivning i detta skede. Om mitt svar inte har gett dig klarhet i ditt problem och om köparen vidhåller att du ansvarar för felet, rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Köparen kan nämligen då få rätt till exempelvis prisavdrag eller att få häva köpet. Köpan kan även komma att stämma dig till tingsrätt om hon anser att du gjort fel, men detta kan bli en kostsam process. Bäst är om ni kan lösa det själv. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du i detta långa svar har fått någon vägledning!Vänligen,

Fel i vara

2020-07-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejI annonsen hos CDON stod det att varan var CE märkt, men när jag får hem produkten så kan jag inte finna denna märkning vare sig på omslaget eller varan. Hur kan jag gå tillväga, är besviken?
Tora Odin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du bör reklamera varanEftersom varan inte verkar motsvara beskrivningen bör du reklamera den. Ett fel vid en reklamation behöver inte innebära att varan är trasig, utan det kan vara att varan levererats i fel färg eller inte överensstämmer med beskrivningen av varan. En reklamation gör du genom att kontakta säljaren och berätta om felet. Detta bör du göra skriftligt (exempelvis via mail) och så snart som möjligt, eftersom en reklamation måste ske inom skälig tid. Att reklamera inom två månader från att felet upptäcktes räknas alltid som skälig tid. Vad händer efter reklamationEfter reklamationen har säljaren rätt att försöka åtgärda problemet genom att leverera en ny vara. Går inte detta har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Om du inte skulle komma överens med säljaren eller om denne inte svarar inom 30 dagar från reklamationen, kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hantverkare kräver pengar för arbete vi inte köpt

2020-07-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. I våras renoverades vårt badrum pga vattenskada. Det var en olycka som orsakats av tidigare hantverkare, vilka tog skulden.Elektrikern som sedan återställde el-delen i badrummet påstår enligt en faktura att vi beställt massa extra. Såsom dimmer, uttag, strömställare och annat. Fast vi absolut inte gjort det. Han har inget skrivet på att vi skulle gjort det eller att det på något vis skulle godkänts av oss. Alltså, frågan har aldrig ställts till oss om vi önskar eller godkänner detta. Och innan skadan fanns redan alla uttag knappar och dimmer i badrummet så inte ens där finns det något att tala om. Tack
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det låter som om elektrikern helt enkelt försöker lura er. Har ni inte beställt dessa extratjänster har elektrikern ingen rätt att självmant utföra dem eller ta betalt för dem. Undantaget skulle vara ifall det fanns ett behov av att utföra dessa tilläggsarbeten men då skulle elektrikern kontaktat er och diskuterat detta. Om elektrikern inte kunde nå er skulle denne endast haft rätt att utföra tilläggsarbetet om priset för det var lågt i förhållande till tjänsten i övrigt eller om det fanns särskilda skäl att anta att ni ville ha gjort tilläggsarbetet (8§ konsumenttjänstlagen). Ingen av dessa förutsättningar verkar vara aktuella i ert fall. Elektrikern har då inte rätt att kräva betalning. Mitt råd är att ni inte betalar för tilläggsarbetet utan endast den tjänst ni beställde från början. Försök reda ut situationen på ett vänligt sätt så att ni undviker en utdragen tvist. Förmodligen kommer inte elektrikern ta det till domstol - det är dyrt och denne verkar sakna bevis för sin sak - men det finns aldrig någon garanti och jag vill inte att ni hamnar i en jobbig domstolsprocess.

​Vad gäller vid dubbelöverlåtelse av lös egendom (bil)?

2020-07-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, om jag skrivit ett köpekontrakt på en bil, och säljaren sålt samma bil till en annan, vad gäller då?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Din fråga handlar om ett fall av dubbelöverlåtelse (tvesala). Detta regleras i handelsbalken 1 kap. 5 § som säger att den köparen som först har slutit ett bindande avtal får rätt till objektet. Vem har bättre rätt?I Sverige råder det avtalsfrihet som innebär att både muntliga och skriftliga avtal kan vara bindande. Det är omöjligt för mig att veta huruvida du var den första som ingick i ett bindande avtal med köparen. Det är dock lättare att bevisa om man har ett skriftligt avtal.Det finns undantag till huvudregeln enligt HB 1 kap. 5 §. Undantaget innebär att det inte är säkert att du har bättre rätt till bilen även om du skulle vara den första som ingick i ett bindande avtal med säljaren. En annan köpare kan ha bättre rätt till bilen om hen har fått bilen i sin besittning och var i god tro om att säljaren fick sälja bilen. Köparen anses då ha gjort ett godtrosförvärv (lagen om godtrosförvärv av lösöre 2 §).Du kan få bilenDet finns möjlighet att få tillbaka bilen. Du kan tvinga den andra köparen, som har bilen i sin besittning, att överlämna bilen till dig mot lösen. Detta kan du göra inom 6 månader från att du fick kännedom om överlåtelsen (lagen om godtrosförvärv av lösöre 5 §).Möjlighet till skadestånd?Du har även möjligheten att kräva skadestånd från säljaren. Detta beror dock på förhållandena mellan dig, säljaren och den andra köparen (tredje man).-Om du slöt köpeavtal först och den andra köparen har gjort godtrosförvärvOm så är fallet, föreligger det ett rättsligt fel gällande avtalet mellan dig och säljaren. Rättsligt fel föreligger eftersom tredje man har äganderätt till egendomen (KöpL 41 §). Du har rätt att häva avtalet i och med att det inte längre möjligt att köpa bilen av säljaren. Dessutom får du kräva skadestånd för de kostnader du ådragit dig till följd av att du inte kommer kunna slutföra köpet. Det är även möjligt att kräva skadestånd enligt skadeståndslagen 2 kap. 2 § eftersom du drabbas av ren förmögenhetsskada.Du kan också kräva skadestånd av säljaren om du väljer att lösa ut bilen. Du kan kräva skadestånd för mellanskillnaden ifall lösensumman är högre än det priset du skulle betalt för bilen. Dessutom kommer skadeståndet omfatta andra kostnader du har haft för att lösa ut bilen.-Om du slöt köpeavtal sistDu kan inte göra anspråk på bilen om det är så att den andra köparen var först. Du kan däremot kräva skadestånd av säljaren enligt skadeståndslagen 2 kap. 2 §. Skadeståndet kommer omfatta eventuella kostnader som orsakats av säljaren.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,