Vilka påföljder kan göras gällande när man köpt en bil som visat sig felaktig?

2018-04-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en bil av en privatperson i mitten av Februari. Jag provkörde bilen i ca 20-30 min för att hitta eventuella fel på den och hitta några mindre sådana som jag påpekade till säljaren innan affären. När jag sedan är påväg hem så börjar koppling krånga efter ca 20 mil och det blir svårt att växla. Strax efter köper får bilen en plåtskada som måste åtgärdas.Efter att plåtskadan blivit åtgärdat den 11 April börjar jag undersöka vad som är felet och en verkstad börjar med att lufta kopplingen då kopplingen ska vara bytta. Men detta hjälper bara i ca 30 min körning sedan är felet tillbaka. Jag frågar därför säljaren när felet uppkom och han svarar att det kom efter kopplingsbytet då han bytte en annan del i systemet. Denna konversation finns sparad skriftligt. Jag undersöker bilens historik och ser att bilen såldes till en anna privatperson i början av Januari men som sedan köptes tillbaka av säljaren. Säljaren påstår att detta var för att de ursprungliga köparen inte kunde betala. Jag söker upp den ursprungliga köparen och ringer upp för att höra deras version av vad som hänt. De säger att bilen lämnades tillbaka då bland annant kopplingen inte fungerade som den skulle. Samtalet finns inspelat och är villiga att vittna om detta. Kan jag hävda prisavdrag då säljaren inte upplyst mig om felet trots att han uppenbarligen känt till felet?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag ser det finns det flera sätt att rättsligt angripa ditt problem på. Jag kommer i mitt svar att dela upp mitt svar i flera rubriker som behandlar varsitt angreppssätt.Köprättsliga påföljderDet bästa och mest effektiva sättet som du kan hävda din rätt i din situation är förmodligen genom att göra gällande köprättsliga regler. Enligt köplagen (KöpL) 17 § gäller att en vara är att anse som felaktig om den på något sätt avviker från avtalet eller vad man med fog kunnat förutsätta. I detta fall är det tydligt att felet i bilen fanns där när du köpte den och att det utgör ett fel i köprättslig mening.Eftersom att ett fel föreligger i varan kan du som köpare göra gällande vissa köprättsliga påföljder. Eftersom att du köpt bilen av en privatperson finns det ingen möjlighet för säljaren att leverera en ny bil. Det är förmodligen också uteslutet att säljaren själv ska reparera bilen. I sådana fall har du möjlighet att som köpare kräva prisavdrag enligt KöpL 37 och 38 §§. Prisavdraget ska enligt 38 § beräknas på så sätt att priset ska nedsättas från det avtalade priset till värdet av bilen i det felaktiga skicket.För att kräva detta av säljaren är det bra om du så fort du kan kontaktar honom eller henne och berättar om ditt krav. För att du ska kunna bevisa att du faktiskt har krävt prisavdrag kan det vara bra att du skickar ett mail, men även att du skickar ett brev med rekommenderad post och sparar kvittot. I kravbrevet/mailet ger du en kort beskrivning av felet. Sedan uppger du vilken påföljd du vill göra gällande (alltså prisavdrag i ditt fall). Du bör även ange dina kontaktuppgifter och ange en tid inom vilken säljaren senast bör svara.Om du inte ännu har betalat fullt pris för bilen har du även rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar ditt krav (se KöpL 42 §). Om du redan har betalat fullt pris och säljaren vägrar samarbeta med att betala tillbaka för prisavdraget kan du behöva stämma säljaren i tingsrätten.Avtalsrättsliga påföljderDenna typ av angreppssätt är mer komplicerad och krånglig än det köprättsliga sättet. Men jag vill ändå kort beröra det. I avtalslagen (AvtL) finns olika ogiltighetsgrunder. Dessa innebär att avtal kan bli ogiltiga om någon av de grunder som uppräknas föreligger. Som exempel ska ett avtal mellan A och B vara ogiltigt om A fått till avtalet genom att hota B med döden. I AvtL 30 § finns en ogiltighetsgrund som kallas för svikligt förledande. Den behandlar situationen att någon får till ett avtal genom att vilseleda den andre till att ingå avtalet. I ditt fall skulle det kunna anses att säljaren medvetet undanhållit felen i bilen för att på så sätt få dig att tro att du köper en fungerande bil, samtidigt som säljaren visste om att den var allvarligt felaktig.För att göra denna typ av ogiltighetsgrund gällande behövs det dock att du stämmer säljaren. Ogiltigheten måste fastslås av domstol. Det är också svårare att bevisa detta än det är att göra gällande de köprättsliga påföljderna.BedrägeriSlutligen kan det argumenteras för att säljaren begått ett bedrägeribrott. Säljaren verkar ha varit väl medveten om det allvarliga men osynliga felet i bilen, men har ändå försökt sälja bilen som om den var felfri. Bedrägeribrottet finns i brottsbalken (BrB) 9 kap 1 § och handlar om att någon vilseleder någon till handling som innebär vinst för bedragaren men förlust för offret. I detta fall har säljaren gjort vinst på att sälja bilen över dess värde medans du har gjort en förlust då bilen var felaktig. Detta brott hänger ihop med ogiltighetsgrunden i AvtL 30 § om svikligt förledande. Detta innebär att om bedrägeri anses föreligga bör avtalet även vara ogiltigt med hjälp av AvtL 30 §. Om du skulle ta detta ärende till domstol kan du alltså åberopa dessa förhållanden vid sidan av de köprättsliga.SammanfattningDet du bör göra är alltså att först göra gällande de köprättsliga reglerna som jag beskrivit inledningsvis. Endast om detta inte fungerar kan du behöva ta ärendet till domstol. I så fall kan du även som alternativa grunder åberopa förhållandena om att avtalet ska vara ogiltigt på grund av svikligt förledande då säljaren kan ha begått bedrägeri.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Köpa ut delägare ur BRF

2018-04-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej . Jag är gift och vi har köpt en bostads rätt för 7år sedan. Nu vill hon köpa ut mig då vi ska flytta isär. på boolie är den värderat till 2.4 miljoner och vi har lån på ca 1.3 mijoner vem ska bi ta hjälp av att lösa detta.
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag bara påpeka att jag utgår från att ni äger bostadsrätten med lika stora andelar när jag besvarar din fråga. Är ni båda nöjda med värderingen på 2,4 miljoner kan ni utgå från detta. Är ni dock oense och vill få fram ett så korrekt värde som möjligt skulle jag rekommendera er att anlita två olika mäklare som får utföra var sin värdering. Därefter kan ni utgå från värdet mellan dessa två värderingar. När ni har ett marknadsvärde får ni därifrån göra avdrag för latent vinstskatt och fiktivt mäklararvode. Värdet som kvarstår delar ni därefter på två vilket utgör det belopp som din fru ska köpa ut dig för. För att mer konkret besvara din fråga gällande vem/vilka som ni bör kontakta så är det, bortsett från eventuella mäklare, er bank för att lägga om era gemensamma lån och flytta över dem på din fru samt er bostadsrättsförening för godkännande. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur lång reklamationstid är det vid köp mellan företag?

2018-04-28 i Köplagen
FRÅGA |Vid köp av en vara mellan företag, hur lång reklamationstid har köparen? Säljaren har normalt 1 år mot konsument. gäller det samma mot företag?
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp mellan företag gäller köplagen. Köplagen är en dispositiv lag och det innebär således att om parterna har avtalat om annat ska det gälla enligt 3 § köplagen. Konsumentköplagens tidsfrister gäller således inte mellan företag eftersom det berör förhållandet mellan en konsument och ett företag. För att reklamera enligt köplagen måste det göras inom skälig tid efter felet har upptäckts eller borde ha upptäckts enligt 32 § köplagen. Det är viktigt att man reklamerar så fort som möjligt om del är fel på varan. I 32 § 2 st. köplagen föreskrivs det att om köparen inte reklamerar felet inom två år från det att man har tagit emot varan förlorar man den rätten om det inte föreligger någon form av garanti som avtalats mellan parterna. Tidsfristen på två år ska inte uppfattas som att man har två år på sig att reklamera utan om man har upptäckt felet tidigare måste man reklamera så tidigt som möjligt.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Fel vid utförande av reparation av bil

2018-04-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Min fru brukar reparera sin bil hos en bilverkstad och under flera tillfällen har hon haft problem. Hon har trott att bilverkstaden kommer fixa olika fel i bilen( bromsar , växel mm) men hon tycker att bilverkstaden har lurat henne ,först med att lägga extra avgifter och kostnader för reparationen. Bilverkstaden var ansvarig för en händelse som min fru var inblandad i och det gäller att en praktikant i bilverkstaden har glömt att ta bort spikar från hennes bils däck. Bilen är fortfarande inte helt körbar, min fru tycker att bilen skakar fortfarande, växellådan blir väldigt mjuk, bromsarna fungerar inte bra p.g.a. växlarna och det är riskabelt att köra i hög fart.Min fru försökte ringa bilverkstaden och be om att de ska fixa problem med bilen för att de inte har fixat det på ett korrekt sätt senaste gången. Det finns fortfarande brister. Bilverkstaden var väldigt elaka mot henne och de anser att det inte finns någon brist i bilen , de erkänner inte ansvaret och de vill inte ge henne en akuttid för reparation utan en tid om två veckor .De burkar ge henne akuttid i alla fall och när som helst.Vad kan min fru göra i det här läget ? Att få sina rättigheter med att bilen måste repareras på ett bra sätt och utan att bli lurad på pengar.tack
Fredrik Vogel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga dels som att din fru är missnöjd med den tjänst som bilfirman utfört när hon lämnade in bilen för lagning, och dels att bilfirman möjligtvis har utfört saker som din fru inte har bett om och som de trots det tagit betalt för. Var regleras utförandet av tjänster?Konsumenttjänstlagen är den lag som reglerar arbete på lösa saker, främst då reparationer. Den är som lagen antyder tillämplig när en näringsidkare utför arbete för en konsument. Således är lagen tillämplig då bilfirman har reparerat din frus bil. Av intresse är också bilfirmans inställning till varför de anser att de inte gjort något fel. Är det för att de menar att det överhuvudtaget inte finns något fel på bilen, eller att det är din fru som har orsakat problemet och att de därför ej är ansvariga?Vad gäller extra arbete som din fru inte bett om?Bilfirman har inte rätt att ta betalt för en tjänst som de utför om detta inte är avtalat, trots att detta kan vara till fördel för kunden. Det är med andra ord din fru som själv bestämmer vad som ska utföras på bilen i samband med reparationen, och om bilfirman utför något extra utöver detta har de inte rätt att ta betalt för det. Om det framkommer behov av tilläggsarbete i samband med reparationen måste bilfirman fråga din fru om hon vill att de ska göra det innan de utför arbetet.Vad gäller bilfirmans fel vid utförandet av reparationen?Fel vid konsumenttjänster regleras i 9-15§ konsumenttjänstlagen. -Först och främst är reparationen felaktig om resultatet av reparationen avviker från vad din fru och bilfirman har avtalat. -Vidare är tjänsten felaktig om resultatet avviker från vad en konsument kan kräva av en fackmannamässig person. -Slutligen är tjänsten felaktig om den avviker från myndighetsbeslut och föreskrifter ur säkerhetssynpunkt. -Tjänsten är felaktig om näringsidkaren eller någon på hans sida har lämnat uppgifter som avviker från resultatet. Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållanden vid den tidpunkt när tjänsten avslutades eller när det gäller bilen, när den har kommit i din frus besittning igen. Bedömningen i ditt fallMed tanke på att bifirman uppenbarligen har tagit betalt för reparationen så har även de ansett att det fanns fel på bilen. Att reparationen ska utföras fackmannamässigt ställer ett visst krav på bilfirman. Om felen kvarstår efter reparationen måste felen anses som felaktig. T.ex. om din fru har sagt att de ska fixa växellådan och det fortfarande är problem med den efter reparationen, så avviker tjänsten från vad som avtalats och är att anse som felaktig. En viktig fråga är om felen fanns direkt när din fru åter fick bilen i sin besittning efter reparationen, eller i alla fall hur lång tid det tog innan hon åter upptäckte felen. Vad kan du eller din fru göra nu? De påföljder ni kan göra gällande vid fel i tjänsten finns i 16-23§ Konsumenttjänstlagen. Först och främst måste ni reklamera felet till bilfirman. Detta måste göras ganska snart efter det att ni fått reda på felet. Ni kan kräva att bilfirman ska avhjälpa felet, alltså att de ska reparera bilen, utan att ni behöver betala för det. Utöver detta kan ni också begära prisavdrag, alltså att ni inte ska betala så mycket som ni gjorde för den reparation de utförde. Om bilfirman inte avhjälper felet så kan ni häva avtalet. Detta förutsätter att reparationen i huvudsak är felaktigt utförd. Hävningen innebär att ni får tillbaka pengarna. Hoppas svaret var till hjälp!

Öppet köp vid försäljning av katt

2018-04-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag sålde min katt, Valtra till en tjej med endast ett muntligt kontrakt om att hon kunde få en prövotid och lämna tillbaka katten om det inte fungerade. Men vi sade aldrig en tidsgräns. Jag sade till henne att hon är en utekatt och att när hon är ute, är hon ute 2-3 dagar i rad. Vi lämnade av katten hos henne 17 Mars. Det kom fram att Valtra hade maskar när hon fick henne vilket jag inte visste, så jag betalade läkemedels kostnaden. Jag fick regelbundet bilder och uppdateringar om att kattens välmående och att hon sen fick gå ut. 22 April får jag detta meddelande “Hej! Nu har jag bestämt mig att det inte längre fungerar att ha kvar Valtra. Hon är ute massor (1-2 dagar i sträck och sen inne max en natt), men har ändå fullt med överskottsenergi på nätterna så varken jag eller min kille kan sova.. Så himla ledsen över detta beslutet, för hon är såå go men det funkar helt enkelt inte."Allt man säljer har man öppet köp på högst 30 dagar. Detta är nästan 1.5 månader. Dessutom så märker man om en katt är energisk på mindre än en vecka och hon visste väl att Valtra är utekatt och är ute länge perioder. Det stod t.om i annonsen på Blocket så hon visste om det redan innan köpet.Jag vill veta om djurskyddslagen säger någonting om detta och vad som borde göras. Ska hon få sälja Valtra själv eller ska jag ta tillbaka henne? Tack för hjälpen!Mvh
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det ska först och främst sägas att djurskyddslagen inte tycks vara aktuell att tillämpa i det här fallet. Djurskyddslagen reglerar bara frågor om vanvård och behandling av djur. Jag tolkar det som att du vill veta om du är tvingad att ta tillbaka katten på grund av att ni avtalat om "öppet köp" samt om den nya ägaren har rätt att sälja katten vidare till vem som helst. Dessa frågor är av köprättslig karaktär eftersom en katt betraktas som lös egendom (närmare bestämt "lös sak") och eftersom ni båda (du och köparen) är privatpersoner, är det köplagen som är tillämplig (se 1 § köplagen).Köparen har full rätt att sälja katten vidare till vem hon vill eftersom hon är ägare till katten från åtminstone 17 mars.Kan du tvingas ta tillbaka katten och behöva betala tillbaka pengar?Man har aldrig öppet köp "automatiskt". Öppet köp och hur länge det ska vara öppet köp är något som måste avtalas mellan parterna för att det ska gälla. Om man däremot har avtalat om öppet köp innebär det att köparen har rätt att lämna tillbaka den köpta varan (och få pengarna tillbaka) inom den avtalade tidsfristen oavsett om det är något fel på varan eller ej. Den juridiskt intressanta frågan är hur lång optionsfristen ska anses vara i fall där det står klart att köpare och säljare avtalat om öppet köp men inte hur länge öppet köp ska gälla (vilket är fallet enligt din fråga). Det finns dessvärre inget tydligt svar på detta. Det står dock relativt klart att köparen i en sådan situation åtminstone inte kan vänta längre än vad som, utifrån det specifika köpets karaktär, är att betrakta som skälig tid. Syftet med öppet köp är att köparen i lugn och ro ska få en betänketid. Det går att argumentera för att ca 30 dagar är tillräckligt för att bilda sig en uppfattning i frågan om man gjort ett klokt köp. Öppet köp erbjuds ofta av butiker till konsumenter och det vanligaste är, som du sagt, en 30-dagarsfrist. Det är möjligt att man skulle ta denna tidsfrist som något slags riktmärke för att avgöra "skälig tid". Oavsett är det köparen som har bevisbörda för frågan om hur lång tid man haft öppet köp. Det är alltså köparen som måste kunna visa att man meddelat utnyttjande om öppet köp-klausul inom rätt tid.Om vi utgår från att öppet köp inte längre gäller blir nästa fråga att utreda huruvida köparen har rätt att få köpet hävt på grund av fel i varan. Utifrån informationen i din fråga är det ganska osannolikt. Du har noga beskrivit kattens egenskaper i annonsen samt avhjälpt det fel som redan fanns (masken i magen). Köparen kan inte åberopa "fel" som hon redan känt till vid köptillfället (se 20 § köplagen).Sammanfattningsvis: Det är ganska oklart huruvida "öppet köp-erbjudandet" fortfarande gällde när köparen hörde av sig 22 april. Den frågan avgörs utifrån vad som kan anses ha varit underförstått vid köptillfället samt vad som kan anses vara en skälig tidsfrist utifrån köpets karaktär. Det är köparen som måste bevisa att hon hörde av sig under den tid öppet köp fortfarande gällde. Köparen kan sannolikt inte på grund av fel i vara häva köpet. Däremot är hon som ägare till katten fullt behörig att sälja katten till någon annan utan ditt samtycke.Hoppas detta besvarade din fråga.Hälsningar

Om hävning av köp av raskatt som fick avlivas pga sjukdom efter köpet

2018-04-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpte en raskatt av en uppfödare som ej är registrerad. Vilket kan anses som en hobby. Vi tog katten till en veterinär för undersökning och det visade sig att katten var allvarligt sjuk som den har fått innan leveransen enligt vetrinärens utlåtande och fick avlivas. Detta borde anses som ett dold fel men går inte under konsumentköplagen. Hur ska jag gå tillväga? Det finns i journalen från veterinären att katten var sjuk innan leverans. Mvh
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. När en köpt något som är lös egendom (djur räknas som det enligt lagen) finns två olika lagar som kan bli aktuella beroende på omständigheterna. Det är köplagen (KöpL), eller konsumentköplagen (KKöpL).Skillnaden mellan KöpL och KKöpLSom jag förstår din fråga har du gjort bedömningen att det inte handlar om ett konsumentköp enligt KKöpL på grund av att uppfödaren inte är registrerad. Det är däremot inte avgörande för frågan om det gäller konsumentköp eller ej. KöpL gäller för köp mellan två privatpersoner eller två näringsidkare. KKöpL gäller för köp mellan näringsidkare och privatperson. En näringsidkare är någon som handlar för sin verksamhets skull. Även en hobby kan räknas som en verksamhet och gränsdragningen är svår ibland. Eftersom du skriver att säljaren är en uppfödare av raskatter, så tror jag att det finns en hög sannolikhet att det rör sig om en näringsidkare och ett konsumentköp. Om säljaren föder upp raskatter, planerar för att få kullar upprepade gånger och regelmässigt säljer kattungarna, så rör det sig om en näringsidkare. Med förutsättning att du köper katten som privatperson skulle det alltså vara fråga om ett konsumentköp enligt KKöpL. Om uppfödaren bara har fått en kull och någon enstaka unge, utan att det varit del i någon pågående verksamhet (registrerad eller ej) så är det inte fråga om en näringsidkare. Köper du katten som privatperson då, så gäller KöpL istället. Skulle uppfödaren räknas som en näringsidkare enligt villkoren i förra stycket och du själv köper katten som en del i en verksamhet för uppfödning av katter gäller också KöpL. Fel enligt köplagen (KöpL)Om det är KöpL är det viktigt att tänka på att innehållet i ert köpavtal gäller före reglerna i den här lagen. Fel i KöpL regleras i 17 §. Kattens sjukdom ska ses som ett fel om sjukdomen inte på något sätt omnämnts i avtalet genom någon friskrivning från säljarens sida. (KöpL 17 § 2 st 1 p). Sjukdomen kan dessutom ses som ett fel då du som köpare inte rimligen kan förvänta dig att katten ska bära på en sådan sjukdom som gör att den måste avlivas. (KöpL 17 § 3 st) Hur du ska gå till väga enligt KöpLDet du behöver göra är att reklamera varan, alltså höra av dig till uppfödaren och berätta vad som hänt. Det går att göra både muntligen och skriftligen. Du kan med fördel göra detta skriftligen för att ha bevis längre fram om det skulle behövas. Reklamationen ska göras inom skälig (rimlig) tid, och du förlorar rätten att reklamera om du väntar 2 år (om inte avtalet anger annat), KöpL 32 §Du bör få häva köpet eftersom felet på varan var av väsentlig betydelse och säljaren rimligen inser det, KöpL 39 § 1 st. För att få göra detta krävs dock att du reklamerar inom skälig (rimlig) tid, så gör det så snabbt som möjligt. Fel enligt konsumentköplagen (KKöpL)Den regel i KKöpL som hanterar fel på varan är ganska lik den i KöpL. Det finns två relevanta skillnader värda att nämna.Sjukdomen utgör ett fel om den avviker från det du som köpare har kunnat förvänta dig att bli upplyst om, KKöpL 16 § 3 st 2 p. Rimligen kan du som köpare förvänta sig att bli upplyst om kattens hälsotillstånd.Varan är också felaktig om den avviker från det du som köpare har kunnat förvänta dig, KKöpL 16 § 3 st 3 p.Även om uppfödaren skulle hävda att katten säljs i "befintligt skick" eller någon annan allmänt hållen friskrivning är den att betrakta som felaktig om den är i sämre skick än du som köpare kunnat förvänta dig med hänsyn till pris och övriga omständigheter. Det här innebär till exempel att om säljaren kanske reserverat sig för ärftliga sjukdomar och meddelat att avelskatterna burit på sådana gener, så är det ett ganska konkret förbehåll som kan göra det svårt för dig att möta framgång med reklamation, KKöpL 17 § 1 st. Hur du ska gå till väga enligt KKöpLPrecis som enligt KöpL är det första du ska göra att reklamera varan. Detta måste göras inom skälig (rimlig) tid. Det ska alltid anses ha gjorts i tid om det görs inom 2 månader från att köparen märkt eller borde ha märkt felet, KKöpL 23 § 1 st. Om reklamationen inte görs inom 3 år efter att du mottagit katten, förlorar du rätten att reklamera.Säljaren ska svara för felet om det funnits vid tidpunkten för leverans, även om det visat sig först senare, KKöpL 20 § 1 st. Med stöd av ett utlåtande från veterinären kan du alltså hävda detta.Hävning kan göras om felet var av väsentlig betydelse för dig som köpare, och det bör inte bli några problem att argumentera för det i ditt fall, KKöpL 29 §. Råd och sammanfattningDet första du behöver göra är att reklamera köpet hos uppfödaren. Gör detta skriftligt och berätta vad som hänt. Skicka med ett skriftligt utlåtande från veterinären som styrker att katten redan hade sjukdomen vid leveransen. Begär att få häva köpet.Konsumentköplagen (KKöpL) gäller om uppfödaren fött upp katterna och sålt dem som en del i sin näringsverksamhet. Köplagen (KöpL) gäller om det är en person som utanför näringsverksamhet sålt katten.Fel i KKöpL regleras i 16 §. Du reklamerar med stöd av KöpL 23 §, detta måste du göra inom skälig (rimlig) tid. Reklamationen har alltid gjorts i tid om den görs inom 2 månader. Efter 3 år går reklamationsrätten förlorad.Eftersom felet var av väsentlig betydelse då du till och med behövde avliva katten kan du häva köpet med stöd av KKöpL 29 §.Fel i KöpL regleras i KöpL 17 §. Du reklamerar inom skälig tid med stöd av KöpL 32 §. Hävning görs med stöd av KöpL 39 §. Jag hoppas att detta gett dig tillräckligt med vägledning, annars får du gärna ställa en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Föreligger det en undersökningsplikt vid köp?

2018-04-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej,jag har köpt en barnvagn begegnat av en annan privatperson, som jag vid första provkörningen hemma märkte hade fel på framhjulen. Om jag har förstått det rätt så är det då köplagen som gäller. Jag kontaktade då säljaren om detta samma dag, som hävdade att den aldrig märkt av det tidigare. Till saken hör att hjulen är låsbara och var låsta när vi fick vagnen av säljaren. I låst läge rullar hjulen fint.I annonsen stod det att vagnen är "väldigt lite använd och i nyskick". Säljaren visade inte vagnen för oss innan köp och då den skulle vara i nyskick enligt annonsen så ställde vi inga specifika frågor om skicket på hjulen mm. Jag har meddelat säljaren att jag vill reklamera vagnen då den absolut, i min mening, inte uppfyller kriterierna för annonsen och jag anser att jag betalat för en vagn som går att köra med, vilket denna inte går. Säljaren går dock inte med på detta och hänvisar till köparens undersökningsplikt samt att begagnade varor alltid säljs i "befintligt skick". Min fråga gäller alltså huruvida detta stämmer och vem av oss som har rätt.
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har förstått det rätt, eftersom det är en försäljning mellan två privatpersoner så är det köplagen (KöpL) som blir tillämplig.Om jag tolkar frågan rätt vill du nu häva (köpet upphör och prestationerna går åter) köpet men säljaren anser att du inte har rätt till det.Är varan såld i befintligt skick?Oftast brukar parterna avtal om att varorna ska säljas i befintligt skick. Det inte uttrycklig reglerat att begagnade varor alltid säljs i befintligt skick. Dock eftersom begagnade varor oftast säljs i befintligt skick kommer jag utgå från det i svaret. Det kan även vara svårt att bevisa om ni har avtalat om befintligt skick eller inte om det inte föreligger ett skrivet kontrakt.Vad gäller när varan har köpts i befintlig sick? Kan fel i varan föreligga då?Även fast en vara har köpts i befintligt skick kan varan anses vara felaktiga. Det föreligger 3 situationer när en vara är att anses felaktigVaran överensstämmer inte med uppgifter som säljaren lämnat innan köpet och kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren har före köpet underlåtit att upplysa om varans egenskap eller användning som köparen kunde ha räknat med att bli upplyst om. Dessa uppgifter ska ha antagits inverka på köpet. Vara var i sämre skick än vad köparen kunde förutsätta med hänsyn till pris och övriga omständigheter. (19 § KöpL). Om vagnen har ett sådant fel som faller in i någon av dessa ovanstående situationer föreligger kan du göra felet gällande även fast vagnen köpts i befintligt skick. Det är svårt utifrån uppgifterna i frågan att verkligen avgör om ett fel föreligger eller inte. Men utifrån de uppgifter som föreligger skulle det eventuellt vara tal om sådan uppgifters som har lämnats innan köpet (i annonsen) som har inverkat på köpet. Har du en undersökningsplikt?Det föreligger en viss typ av undersökningsplikt för dig som köpare. Du får inte åberopa fel som du antas har känt till vid köpet. Ex. om säljaren har berättat om ett fel kan du senare inte åberopa det felet. Om du undersöker varan kommer det också innebära att du inte får göra gällande fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL).Om säljaren har uppmanat dig att undersöka varan och du inte gör det förfaller även din rätt att göra felet gällande (20 § KöpL). Du har inte fått tillfälle att undersöka varan innan och det verkar även som att säljaren inte har uppmanat dig att undersöka varan. Det talar för att du inte har brustit i din undersökningsplikt. Dock kan det påpekas att när något köps i befintligt skick föreligger det oftast en ganska stor undersökningsplikt. Däremot har du även en undersökningsplikt efter köpet. Att så fort du har fått varan ska undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § KöpL). Det kan alltså varit så att du borde ha undersökt vagnen ordentligt när du fick den av säljaren och då gjort fel gällande. Har du rätt att häva köpet?Om det föreligger ett fel enligt 19 § KöpL och du inte har brustit i den undersökning av varan vid eller när du har fått varan. Så har du rätt att göra vissa påföljder gällande. En av dessa påföljder är att låta köpet återgå, häva köpet (37 § och 39 § KöpL). För att du ska få häva köpet krävs det att ett fel föreligger och att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett detta (39 § KöpL).SammanfattningSäljaren har säkert rätt att varan har sålts i befintligt skick eftersom det oftast är så med begagnade varor. Men det innebär inte att du inte har rätt att göra fel gällande ändå. Säljaren har också rätt i att det föreligger en viss typ av undersökningsplikt från din sida.Vem av er som har rätt i själva tvisten beror på om det anses att det föreligger ett fel i varan enligt de krav som framkommit ovan. Det är svårt att säga utifrån frågan direkt vem av er som verkligen har rätt. Det krävs också att du inte har brustit i din undersökningsplikt. Om det föreligger ett fel och du inte har brustit i din undersökning har du rätt att häva köpet. Men om det inte föreligger fel har du inte rätt att häva köpet. Inte heller om du har brustit i undersökningsplikten.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ångerrätt vid distansköp

2018-04-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har köpt nya skor på en hemsida. Skitsnygga märkesskor för 1200 kr…. Det är värt tycker jag först. Men när skorna väl har kommit fram så hittar jag exakt likadana på Väla för 695 kr. Kan jag skicka tillbaka dem? Vad gäller enligt lagen?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Konsument ångerrättOm du i egenskap av konsument köpt skorna, blir Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, se 2 kap. 1§. Lagen är tvingande till konsumenters förmån vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för dig som konsument är ogiltiga, 1 kap. 4§. I 2 kap. 10 § finns en lagstadgad ångerrätt, som innebär att du som konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar, beräknat från den dagen du tog emot skorna, 2 kap. 12§ förutsatt att du lämnar ett meddelande till säljaren om detta. Lämnar du meddelandet på hemsidan, ska säljaren även bekräfta mottagandet av meddelande. Senast 14 dagar efter det att du meddelat säljaren att du ångrat köpet, behöver du på egen bekostnad skicka tillbaka skorna till säljaren, se 2 kap.13§. Säljaren ska därefter senast inom 14 dagar från dess att meddelandet om ångerrätt togs emot, återbetala dig beloppet för skorna, se 2 kap.14§.Jag vill även uppmärksamma dig på att du som konsument vid distansköp alltid har rätt att få information från säljaren om hur du ångrar ett köp, innan avtalet ingås, 2 kap. 2§Vid utebliven information, förlängs ångerrätten och räknas istället från den dagen du fick informationen. Du ska ha informerats om att det finns en ångerrätt, hur lång ångerfristen är, hur du ska göra för att utöva ångerrätten samt ett standardformulär som du kan använda dig av, 2 kap. 2§. Har du inte fått informationen gäller ångerrätten upp till 1 år från den ursprungliga ångerfristen, 2 kap. 12 § 4 stycket . Tänk på att det kan vara bra att visa att du har ångrat ditt köp och inom rätt tid, varför jag rekommenderar att du meddelar säljaren skriftligen, exempelvis per mail. Spara även kvitto på försändelsen om du skulle skicka tillbaka skorna. Även om ångerfristen har löpt ut, föreslår jag att du vänder dig till företaget och förhoppningsvis går det att lösa ändå.Näringsidkares ångerrätt För de fall du köpt skorna i egenskap av näringsidkare blir Köplagens (KöpL) bestämmelser tillämpliga. I köplagen finns dock ingen lagstadgad ångerrätt. Köplagen är dock dispositiv, vilket innebär att lagen tillämpas om inte annat avtalats, 3§ KöpL. En eventuell ångerrätt kan därför ha reglerats i avtal och ska i sådana fall gälla. Finns det däremot inte någon avtalad ångerrätt, kan du ha rätt att skicka tillbaka skorna under förutsättning att de är felaktiga, exempelvis om skorna inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Se 17 – 19§ KöpL för vad som avses med "fel" enligt lagen.Om fel föreligger och du reklamerar inom skälig tid, 32§ KöpL kan du som köpare göra gällande olika påföljder. De påföljder som kan komma ifråga vid fel i vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd, se 30§ KöpL.Som jag har uppfattat din fråga, vill du att köpet ska återgå och därför måste förutsättningarna för att kunna häva ett köp vara uppfyllda, se 39§ KöpL. Säljaren har dock i första hand rätt att avhjälpa felet eller leverera en ny vara, innan du kan häva köpet, 37§ KöpL.För att kunna häva köpet måste dessutom att avtalsbrottet, det vill säga felet vara av väsentligt betydelse för dig och säljaren ska ha insett eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig, 39§ KöpL.Sammanfattningsvis kan du ha rätt att skicka tillbaka skorna på grund av att det finns en avtalad ångerrätt, därför rekommenderar jag dig att titta närmare på avtalet eller villkor som kan finnas på säljarens hemsida angående ångerrätt. I annat fall gäller köplagens bestämmelser och möjligheten för dig att frångå köpet är om det är fel i varan och kraven för att få häva köpet är uppfyllda, men som framgått är villkoren för att kunna häva ett köp högt ställda. Kom ihåg att du alltid kan kontakta företaget för att se efter möjligheterna att lämna tillbaka skorna.Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,