Tidpunkt vid vilken ränta börjar löpa

2007-04-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Om jag får en räkning som har 14 dagars betalningstid och därefter utfaller straffränta, måste jag betala den eller kan jag lugnt vänta i 30 dagar innan de rent lagligt kan debitera mig straffränta? Inget är överenskommet från början ang. ränta, utan detta är en faktura som \\\"bara\\\" dykt upp. Tackför hjälpen
Elzbieta Kaczorowska |Hej, För det första skulle jag vilja understryka att ränta som löper på fordran inte utgör ett straff. Presumtionen är nämligen att ränta alltid löper på beloppet när en fordran förfallit till betalning, även ifall någon ränta inte är avtalad. För att det inte skall utgå ränta måste parterna motsatsvis avtala om detta. När du skriver att räkningen skall betalas efter 14 dagar innebär detta att den fordran som innehas av borgenären (d v s den person eller det företag som du skall betala till) förfaller till betalning efter 14 dagar. Din fråga handlar därför med andra ord om ifall det är lagligt för borgenären att sätta denna betalningstid när ni inte avtalat om saken. Enligt 36 § konsumentköplagen (se http://www.lagen.nu/1990:932 ) är huvudregeln att betalning skall ske när konsumenten får varan. Denna princip kallas för samtidighetsprincipen och gäller som huvudregel inom köprätten. Tar inte säljaren betalt med en gång har denne rätt att när som helst kräva att få betalt. Detta följer även detta av ovan nämnda paragraf, men är en rådande princip inom fordringrättens område och hittas även i 5 § i skuldebrevslagen (se http://www.lagen.nu/1936:81 ). Har någon annan betalningstidpunkt avtalats gäller denna självklart i första hand. De nämnda reglerna gäller nämligen enbart om inget annat har avtalats mellan köpare och säljare. Vad jag har förstått så hade ingen tidpunkt för betalning avtalats mellan dig och borgenären. I detta fall har denne rätt att kräva betalning inom 14 dagar och har även rätt att ta ut ränta i fall betalningen skulle bli försenad. Det faktum att många företag ofta väljer att ge sina kunder 30 dagars betalningsfrist förändrar inte situationen. Om du inte kan betala räkningen inom 14 dagar, t ex på grund av att lönen inte kommit in då, så rekommenderar jag att du ringer företaget i fråga, meddelar dem om din situation och ber att få betalningsfristen uppskjuten till slutet av månaden. Många gånger brukar nämligen detta gå bra, även fast företagen inte har någon lagstadgad skyldighet att vara tillmötesgående på detta sätt. Med vänlig hälsning

Påföljd vid köp av felaktig vedklyv?

2007-04-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej vi köpte en begagnad vedklyv, vid köpet frågade jag om det fanns något sk trick för att få den att starta om den skulle strula. Alla maskiner har oftast nåt den är speciell med, jag fick svaret att den inte strulade och den funkade bra. Vi köper den och dagen efter vi fått hem den klyver vi en skottkärra sedan stänger vi av den för att fixa pojkens cykel och när vi ska starta dsen igen funkar den inte. Jag ringer säljaren och han säger då att den strular ibland med påslagningen men att man ska slå lite på dosan och sedn "ta i" när man slår på strömmen. Detta har vi gjort och den funkar fortfarande inte. Vad har jag för möjligheter nu? Kan jag få reducerat pris, så jag kan betala en el repatratör eller kan jag lämna tillbaka klyven och kräva ett återköp?
Peter Ahlström |Hej! Svaret förutsätter, vilket din fråga tyder på, att du köpt vedklyven begagnad från en privatperson. Detta betyder att köpet regleras av köplagen, se http://lagen.nu/1990:931 , och gäller köp mellan privatpersoner såvida ni inte avtalat om annat. Är det så att du köpt vedklyven begagnad av en näringsidkare får du återkomma då svaret blir något annorlunda. Enligt 17 § köplagen skall varan stämma överens vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet skall varan dock vara ägnad för det ändamål för vilket varar av samma slag i allmänhet används, annars är den att anse som felaktig. Den skall dessutom anses som felaktig om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Att maskinen inte ens fungerar trots instruktionerna från säljaren tyder stark på att varan skall anses som felaktig. Enligt 18 § föreligger fel även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Det framgår inte av frågan om du köpt varan i sk. ”befintligt skick”, men har så skett så regleras köpet dessutom i 19 §. Men denna paragraf blir heller inte aktuell för ditt fall då maskinen är helt funktionsoduglig. Vid ett köp som detta finns det ingen direkt undersökningsplikt innan köpet, men som framgår av 20 § får du inte som fel åberopa vad du måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot god tro och heder. När man skall göra själva felbedömningen framgår av 21 §. Bedömningen skall göras när risken för varan går över på köparen, dvs när varan avlämnades till dig ( se 13 § ). Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om de VISAR sig först senare. Detta kan alltså bli en bevisfråga. Däremot, uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott, eller om säljaren utfäst garanti att under viss tid svara för varan. Det är svårt att svara när man inte har alla fakta men det verkar som att felet funnits redan när du köpte maskinen. I 31 § framgår att du så snart omständigheterna medger skall du som köpare efter avlämnandet undersöka varan i enlighet med god affärssed. Detta verkar du således ha gjort såvida du inte dröjt ovanligt länge med att prova maskinen. Enligt 32 § får du som köpare inte åberopa att varan är felaktig som du inte lämnat ett meddelande, reklamerar, till säljaren inom skälig tid efter det du märkt eller borde märkt felet. Detta skall du alltså göra snarast möjligt. Är varan således att anse som felaktig enligt ovan, får du enl. 30 § göra gällande ett antal påföljder. Dessa är att du enligt 34 § kan kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det. Däremot får du inte kräva avhjälpande om du inte lämnar meddelande om detta i samband med att du reklamerar eller skälig tid därefter. Även om du inte begär det har SÄLJAREN rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Om avhjälpande inte kommer på fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får du kräva prisavdrag eller häva köpet. (37 §)Prisavdraget framgår av 38 §. Hävning får enl. 39 § endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det kan vara svår att visa. Lycka till! Med vänlig hälsning

Vägsamfällighet - konsument?

2007-04-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag är med i en vägsamfällighet och nu kommer en av "medlemmarna" med en räkning på utfört arbete på vägen från hans privata firma för tiden 2004-2006. Jag undrar vad som gäller angående preskription när det är en näringsidkare som kommer med faktura till vägsamfällighet, räknas samfälligheten som "konsument" och preskriptionstiden därmed är 3 år eller är det 10 år som gäller?
Anna Mann |Hej! En vägsamfällighet lyder under Lagen om förvaltning av samfälligheter som du hittar http://lagen.nu/1973:1150#P25 . Det är en förening och ni som nyttjar är medlemmar i den. En vägsamfällighet är inte en konsument utan den lyder under de ”vanliga” preskriptionsreglerna i Preskriptionslagen och då är det 10 år som gäller för er. Er medlem kan komma med en faktura även om arbetet började utföras 2004. Vänliga hälsningar

Häva köp av bostadsrätt på grund av psykisk kris?

2007-04-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |När är det skäligt att häva ett köp av bostadsrätt? Min syster har lidit och lider fortfarande av en svår psykisk kris. Under denna har hon skrivit på och betalat handpenning på en lägenhet som hon inte kommer ha råd att köpa. Bla har hon fått ett lånelöfte på falska meriter, men inte fått lånet. Så vid tillträdet kommer det inte finnas några pengar. Är det rimligt att häva köpet? Finns det någon god sed att ta hänsyn till? Vad ska vi göra?
Rasmus Fahlén |Det finns en möjlighet att ogiltigförklara avtalet med åberopande av lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning. Den hittar du http://lagen.nu/1924:323. Resultatet av att tillämpa lagen blir att avtalet är ogiltigt. Det krävs dock två saker vilket ni har bevisbördan för. Dels skall den psykiska störningen vara medicinskt påvisbar. Det innebär att din syster bör ha konstaterats psykiskt sjuk. Dels skall det finnas ett orsakssamband mellan den psykiska sjukdomen och köpet. Detta kan vara svårt att visa på att dessa två förutsättningar förekommit. Jag är även skeptiskt till huruvida denna lag är tillämplig i detta fall. Psykisk kris, såsom du beskriver det, kan innefatta olika allvarliga sorters sjukdomar. I övrigt kan jag hänvisa till 3:e kapitlet avtalslagen vilket du finner http://lagen.nu/1915:218. Kapitlet innehåller en bestämmelse som ligger närmast till hands att stödja sig på för det fall ovan nämnda lag inte är tillämpbar. 33 § avtalslagen är en generalklausul för att stävja så kallade ohederliga affärsavtal. Bestämmelsen skall användas med stor restriktivitet men är tillämpbar om motparten känt till att din syster var psykiskt instabil. Det skall då strida mot tro och heder att åberopa avtalet med tanke på omständigheterna när det ingicks. Oaktat det ovan anförda kan det mycekt värt vara en idé att argumentera med säljaren utifrån det faktum att något lån inte beviljats och några pengar följdaktligen inte kan utbetalas. Din syster bör då behöva ersätta säljaren för de kostnader denna haft på grund av att köpet inte fullföljts.

Fel i köpt vara

2007-04-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag köpte en bil för 48.000 kr av en privat person. En till synes fin välvårdad och påkostad bil. Personen som jag köpte bilen av hade stor vana av bilar och hade sköt bilen bra men tre dagar efter köpet så går motorn sönder. Och jag blir nu tvungen att göra en hel renovering av motorn och dessutom köpa en ny turbo. Bilen såldes i befintligt skick. Och jag undrar nu vad jag kan göra?
Joel Gustafsson |Hej, Eftersom det här handlar om två privatpersoner är det köplagen som är tillämplig lag. Trots att bilen sålts i befintligt skick så måste den ändå ha de grundläggande egenskaper man kan förvänta sig av en bil. Om bilen befinner sig i väsentligt sämre skick än vad man som köpare kan förvänta sig anses bilen ändå felaktig, trots friskrivningen om befintligt skick. KöpL 19 § punkt 3. Se http://lagen.nu/1990:931#P17. Vid köp av lös egendom finns ingen undersökningsplikt för köparen förutsatt att säljaren inte påkallat en undersökning av bilen, KöpL 20 §. Har alltså ingen undersökning varit påkallad och skiljer sig bilen så pass mycket från vad man kan förvänta sig så skulle jag säga att den är felaktig enligt KöpL, med hänsyn till de uppgifter som getts. Detta innebär att du kan kräva avhjälpande av säljaren enligt KöpL 34 §. Om inte avhjälpande sker så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet, 37-39 §§ KöpL. Observera att du måste reklamera bilen inom skälig tid efter det att du upptäckte felet, KöpL 31 §. Vad skälig tid är avgörs i det enskilda fallet, men det bästa är att reklamera så fort man kan. Dessutom måste alla fel (vid flera fel) reklameras separat för att reklameras på rätt sätt. Med vänlig hälsning

Fel i tjänst enligt konsumenttjänstlagen

2007-05-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har anlitat ett byggföretag att bygga ett badrum i min carport, elfirman som utför elarbetet åt firman har hotat att ställa in fortsatt arbete pga att byggföretaget inte betalt gamla skulder åt dem. Jag har 30.000 kr kvar som byggfirman ska ha när arbetet är klart, kan jag betala elfirman istället för byggfirman så de gör klart elinstallationerna i mitt badrum eller kan byggfirman stämma mig om jag gör så?
Jon Eriksson Örtengren |Avtalet mellan dig som konsument och byggfirman regleras genom konsumenttjänstlagen (som du finner http://www.lagen.nu/1985:716). Avtalsförhållandet är mellan dig och byggfirman varför eventuella obligationsrättsliga anspråk i form av dröjsmål, fel etc får föras mot byggfirman. Enligt 3 § Konsumenttjänstlagen (KtjL) är lagen tvingande till konsumentens fördel, varför avtalsvillkor som är ofördelaktiga gentemot dig i förhållande till lagreglerna ersätts av bestämmelserna i KtjL. Enligt 9§ KtjL är en tjänst felaktig om den avviker från vad som avtalats. Ett badrum som slutförts utan elinstallationer får tveklöst anses felaktigt. Som konsument har du i det här läget i första hand möjlighet att hålla inne betalning som motsvarar dina krav mot näringsidkaren och i förlängningen även möjlighet att kräva avhjälpande alternativt prisavdrag samt i slutändan häva köpet (16§ KtjL). Viktigt är dock att du inte glömmer reklamera felet till näringsidkaren (17§ KtjL). Om näringsidkaren inte kan avhjälpa felet enligt 20§ KtjL har du möjlighet att kräva skadestånd för den skäliga merkostnad du drabbats av för att få felet avhjälpt av annan (exempelvis elföretaget du nämnde)(31§ KtjL). Så länge elinstallationen ej blir utförd skall du hålla inne betalningen avseende denna del, för att på detta sätt kunna skaffa dig säkerhet för ditt anspråk (detentionsrätt). Det kan dock vara riskabelt att alltför överilat anlita någon annan att utföra arbetet för det fall byggföretaget utan dröjsmål kan slutföra sina åtaganden. Om så är fallet och du redan betalat någon annan att utföra jobbet lär du få en stämning på skadestånd för avtalsbrott på halsen. Det säkraste är att hålla inne betalning och om det drar ut på tiden hävda dröjsmål och få den delen av avtalet avvecklat. I efterhand kan du begära skadestånd för eventuella merkostnader krånglet inneburit för dig. Lycka till! Med Vänlig Hälsning

Säljarens rätt till avhjälpande, konsumentköp

2007-05-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en dator. Något var fel med den och jag kunde inte ens grundinstallera den. Jag lämnade tillbaka den och de hittade ett fel på hårdvaran, och fixade det. Sen kunde jag installera vad jag ville, men efter någon vecka började den krångla igen varpå jag raderade allt och påbörjade en ny grundinstallation. Installationen misslyckas och jag misstänker att det är samma fel som från början. Efter all tid jag har lagt på detta krångel är jag inte längre intresserad av att behålla den och kommer att kräva att köpet hävs med hänvisning till fel på varan. Har jag rätt till detta? Kan de neka?
Joel Gustafsson |Hej, Enligt Konsumentköplagen (KKL) 27 § har säljaren rätt till avhjälpande eller omleverans, även om köparen begär annan rättelse, om inte avhjälpandet kan ske utan olägenhet för köparen och inom rimlig tid. För att tolka denna bestämmelse får man använda sig av lagens förarbeten. Enligt propositionen 1989/90:89 s 122 så får en konsument som regel tåla att säljaren avhjälper ett fel två gånger innan denne kan kräva exempelvis prisavdrag eller hävning. Detta gäller under förutsättning att det rör sig om samma fel. Är det olika typer av fel får konsumenten tåla fler försök till avhjälpande. Om inte säljaren kräver att få avhjälpa felet ännu en gång så kan du begära prisavdrag eller häva köpet enligt 28 §. För hävning så krävs det att felet är av väsentlig betydelse. Eftersom datorn inte fungera över huvud taget är felet av väsentlig betydelse och hävning är alltså möjligt. Observera också att avhjälpandet skall ske utan kostnad för köparen och att säljarens rätt till avhjälpande inte förtar möjligheten för köparen att begära skadestånd på gruns av fel i varan. Du hittar konsumentköplagen http://lagen.nu/1990:932. Lycka till! Med vänlig hälsning

Fraktkostnad när man vill skicka tillbaks en vara?

2007-03-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om man har beställt en vara via internet och sen vill lämna tillbaka den, vilken är det då som ska stå för frakten?
Marie Wahlin |Hej! Tack för din fråga! I ditt fall är det fråga om ett distansavtalsköp eftersom du köpt en vara på distans via Internet, Distans- och hemförsäljningslagen är därför tillämplig, se http://lagen.nu/2005:59 . Jag utgår i min bedömning från att du köpt den av en näringsidkare. Enligt 9 § har du 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan genom att exempelvis löst ut den på posten. Du ska då sända näringsidkaren ett meddelande inom denna tid att du ångra ditt köp. Ingen anledning för frånträdande av köpeavtalet behöver anges. Givetvis måste varan vara i oförändrat skick när du skickar tillbaks den. Den som sedan står för frakten om du väljer att ångra ditt köp är som huvudregel du själv. Däremot om näringsidkaren har skickat en ersättningsvara för att den du beställt inte fanns i sortimentet och ni kom överens om detta, gäller att näringsidkaren står för frakten, se 14 §. Inga lagregler finns således för det fall att du vill skicka tillbaka varan och det inte är fråga om ersättningsvara. Däremot kan det i köpeavtalet finnas mer gynnande villkor till fördel för dig som konsument, exempelvis att näringsidkaren betalar frakten om man inte är nöjd med varan. Tiden för ångerrätten kan dessutom vara förlängd ifall den redan hunnit gå ut. Du får helt enkelt titta i avtalet och se om ersättning för frakt och ångerrätten regleras där. Om där skulle finnas regler som inskränker den rätt du har enligt lagen är de inte giltiga. Lagens regler gäller helt enkelt då istället. Du är givetvis välkommen att återkomma med ytterligare frågor. Vänligen