Ångerrätt

2007-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag beställde en möbelgrupp. Den levererades till bostaden 20 mars. Jag vill häva köpet av fotöljerna eftersom de inte passade som tänkt. Soffan däremot vill jag behålla. Säljaren hävdar att jag inte har rätt att häva köpet eftersom möblerna inte var tagna från butiken utan beställda från fabrik som firman har avtal med. Någon ångervecka finns därför inte i detta fall. Min fråga är om inte konsumentköpslagen ger mig rätt till en ångervecka även i detta fallet?
Lova Unge |Hej! Konsumentköplagen (1990:932), KkL och distansavtalslagen (2005:59) hittar Du http://lagen.nu/1990:932 och http://lagen.nu/2005:59 . I KkL finns inget krav på att säljaren ska erbjuda rätt till öppet köp, utan det sker på frivillig basis från säljarens sida. Om säljaren däremot erbjuder öppet köp blir det däremot en del av avtalet och måste upprätthållas. Om avtalet träffats på distans, ex. över telefon eller internet kan dock distansavtalslagen vara tillämplig. Avgörande för att det skall vara fråga om distansavtal enligt lagens 1 kap. 2 § är att avtalet ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans. Det räcker inte med att det finns med ett telefonnummer i annonsen, men det kan räcka med att det finns ett ordertelefonnummer, se prop. 2004/05:13 s. 122 f. Om det är fråga om ett distansavtal har konsumenten en lagstadgad rätt att ångra sitt köp inom en 14 dagar lång ångerfrist. Fristen börjar löpa den dag då varorna levererades, 2 kap. 10 §. Detta gäller dock bara om det verkligen är fråga om ett distansavtal. Annars gäller KkL utan krav på öppet köp eller "ångervecka". Lycka till! Med vänlig hälsning

Köpt vara visade sig vara stulen, vad gäller

2007-03-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en moped som jag nu har tagit reda på är stulen. (I vägverkets register är den reggad som "anmäld stulen"). Jag trodde det var en 30-moped men det visade sig vara en EU-moped efter koll med importören. Tidigare ägare var inte tjuven och troligen inte ett säljled tillbaka ytterligare heller. Jag har kvitto och koll på vem jag köpte den av. Vad kan jag kräva av säljaren? Måste jag stämma honom och hur gör jag då?
John Engholm |Det är inte möjligt att godtrosförvärva stöldgods. Det betyder att du inte gjort ett gilitigt köp av mopeden eftersom den egentligen tillhör någon annan. Den personen har rätt att få tillbaka mopeden från dig utan att ge någon ersättning. Du får då naturligtvis en fordran motsvarande mopedens värde mot säljaren. Att någon annan än säljaren äger mopeden kallas för ett "rättsligt fel" och du har enligt 41 § Köplagen rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Det kräver dock att du inte kände till eller borde ha känt till att mopeden var stulen. När man köper begagnade motorfordon anses man i regel vara skydlig att kontrollera mot vägverkets register att den man köper av är den rätte ägaren, det kan ju nämligen vara så att den inte är stulen men helt enkelt tillhör någon annan. Det är alltså lite tveksamt om du kommer kunna få tillbaka dina pengar men du bör omgående göra en sk reklamation, alltså kontakta säljaren och påtala felet.

Minsta kredittid vid konsumentköp

2007-03-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har jag som konsument RÄTT att kräva 30 dagar vid betalning, eller vad är det som styr kredittiden vid köp. Är det upp till säljaren att bestämma 10, 20, 30 dagar osv. Finns det någon lagtext om detta?
Anna Mann |Hej! I 36 § konsumentköplagen, som du finner http://www.lagen.nu/1990:932 , regleras tidpunkten för betalning vid ett konumentköp. Där står att om det inte följer av ett avtal när köparen ska betala ska betalning ske när säljaren kräver det. Säljaren och du kan alltså komma överens om hur lång kredittid du vill ha vid ett köp, men oftast har företaget en bestämd tid som de använder mot alla kunder. Det finns alltså inget reglerat om att företaget måste använda sig av en minsta kredittid. Inte heller i konumenttjänstlagen, som du finner http://www.lagen.nu/1985:716 , finns det reglerat någon viss kredittid. I 41 § ska, om inget är avtalat, betalning ske när näringsidkaren ber om det och han har utfört tjänsten. Vänliga hälsningar

Felansvar vid köp av bostadsrätt

2007-02-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpte bostadsrättslägenhet Juni -06, säljare har skrivit i köpprotokollet att han inte upplevt problem med fukt. Efter illalukt i vard.rum,kom en besiktningsfirma konstaterade fukt sedan innan vi flyttade in. Det borrades hål i golv och upptäcktes att säljaren som även nyligen renoverat lght, byggt golvet över redan mögligt originalgolv i mer än ett rum. I sovrummet som har vägganslutning till dusch upptäcktes sönderrutten vägg vi legat med ansiktet mot, min pojkvän har fått eksem och jag är konstant förkyld. Går det häva köpet? Hälsoperspektiv?våra chanser?
Ellen Sederholm |Hej, Köp av bostadsrätt regleras av köplagen som är dispositiv, vilket innebär att dess regler gäller om inte annat framgår av köpeavtalet. Köplagens felregler finns i 17 §, http://www.lagen.nu. Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet och inte avvika från vad köparen med fog kan förutsätta. Köparen får dock inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet se 20 § Köplagen. Du som köpare har alltså en undersökningsplikt. Om du kände att det luktade mögel när ni tittade på lägenheten skulle det kunna vara så att du inte får åberopa detta som fel. Undersökningsplikten är dock inte så vidsträckt som vid köp av fast egendom och man torde alltså inte vara skyldig att bryta upp golv för att se om de är mögliga vid köp av bostadsrätt för att fullgöra sin undersökningsplikt, såvida man alltså inte har känt mögellukt. Är det så att säljaren känt till att han lagt nytt golv ovan det mögliga och inte upplyst om detta har han dock handlat i strid mot tro och heder enligt samma paragraf. Isåfall kan felansvar göras gällande trots att man eventuellt brustit i undersökningsplikten. Det är givetvis att anse som ett fel i varan att golvet är mögligt. Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder som du återfinner i 30 §, http://www.lagen.nu. Tex nedsättning av köpeskilling eller hävning av köpet. Viktigt är dock att Ni reklamerar enligt 32 §, se http://www.lagen.nu. Ni ska också kräva skadestånd enligt 40 §, se http://www.lagen.nu, för de fysiska åkommor Ni har åsamkats i och med det mögliga golvet. Med vänlig hälsning

Partiellt avtalsbrott?

2007-03-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |har en privat person som köper en bil av en annan privat person rätt att häva ett köp 1 år efter ett köp på grund av att bilen ej levereras med fullständig utrustning som det var avtalat och där säljaren ej kunnat på verka leveranstiden på grund av att en annan person skulle leverera och montera utrustningen kan hon då bli tvungen att köpa tillbaka bilen
Marie Hedelin |Hej! Denna situation kan lösas på två olika sätt beroende på vad det är för slags utrustning som saknas. Den första lösningen kan tillämpas om utrustningen som saknas inte är av så stor betydelse för bilens duglighet. I 43 § KöpL (vilken är den lag som ska tillämpas mellan två privatpersoner) anges att bestämmelserna om fel och dröjsmål ska tillämpas då en del av leveransen är försenad eller felaktig, men då enbart på denna del. Detta brukar kallas partiellt avtalsbrott. Bara för att det i detta fall är just en del av leveransen som saknas behöver detta inte betyda att 43 § blir tillämplig. En förutsättning för att kunna tillämpa paragrafen är att en uppdelning av köpet lämpligen kan ske med hänsyn till fysiska och funktionella samband. Skulle tex motorn vara den utrustning som saknas på bilen ifråga går bilen inte att använda och man talar då istället om fel i hela varan. Skulle det vara så att utrustningen är av mindre betydelse och därför kan betecknas som brist i leverans kan dock reglerna om dröjsmål tillämpas avseende denna del. Köparen kan då häva denna del enligt 25 § KöpL om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Den andra lösningen rör det fall då utrustningen är av så väsentlig betydelse att bilen blir oduglig om den saknas (jfr liknelsen med motorn). Då föreligger istället fel i hela varan. Ett fel är enligt 17 § KöpL om varan ifråga om art, kvalitet och mängd mm inte överensstämmer med avtalet, vilket är fallet här. I denna situation ska hävningsgrunden i 39 § KöpL användas. För att denna ska kunna bli tillämplig krävs att varan var felaktig vid den tidpunkt då risken för varan låg på säljaren, att felet var väsentligt och att köparen har reklamerat i tid. Tidpunkten för avgörandet av om fel föreligger är vid överlämnandet (21 § i samband med 13 § KöpL). Eftersom utrustningen saknades vid denna tidpunkt förelåg ett fel då risken för varan låg på säljaren. Köparen får dock inte åberopa att varan är felaktig om inte bilen har reklamerats inom skälig tid efter att han märkt/borde ha märkt felet (32 § KöpL). Vad som är oskälig tid beror på, men enligt min mening borde reklamationsfristen i det här fallet ha gått ut. Skulle köparen ha reklamerat kan han ändå inte åberopa hävning först, utan måste först kräva avhjälpande eller omleverans. Går inte detta eller sker det för sent får dock köparen häva om felet är väsentligt för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Tyvärr spelar det ingen roll att säljaren inte kan hjälpa att leveransen blivit försenad, hävningsgrunden för dröjsmål kan ändå användas. Lycka till! Med vänlig hälsning

Betalningspåminnelse

2007-02-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag fick en faktura med betalningsvilkor 14 dagar. denna glömde jag... fick en påminnelse efter ytterligare 14 dagar och då betaldes den givetvis direkt. Alltså: fakturadatum 061212, förfallodatum 061229, betaldaturm 070112. Min fråga är om företaget har rätt att ta ut en förseningsavgift? Har för mig att det har de inte förren efter 30 dagar men detta kanske enbart gäller ränta... Tacksam för hjälp! MvH Jenny
Raoul Mehta |Företaget har rätt att skicka en påminnelse och ta ut en påminnelseavgift på 50 kr när din betalning är försenad. De flesta företag väntar i runt en vecka innan de skickar en påminnelse men det behöver de inte göra. Observera att du inte är skyldig att betala någon påminnelseavgift om ni inte avtalat om detta senast vid skuldens uppkomst. Reglerna om detta finner du i Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader mm (se http://lagen.nu/1981:1057 ) och Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader (se http://lagen.nu/1981:739 ). Med vänliga hälsningar,

Felaktig vara (sadel)

2007-04-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!! Jag köpte en sadel ur en annons, säljaren hänvisade till en bild och uppgav att den var använd max fem gånger. När jag fick hem sadeln var färg, storlek och skick helt annorlunda. Sadeln var mycket sliten och i en annan storlek. Har jag rätt att kräva pengarna tillbaka?
Cecilia Johansson |Hej, Som jag förstår har du köpt sadeln genom en annons från en annan privatperson. Som du beskriver det stämmer säljarens beskrivning av sadeln inte alls överens med verkligheten och det räknas i så fall som att det är fel på varan, se 18§ Köplagen. Är det fel på varan har du som köpare rätt att kräva prisavdrag som motsvarar mellanskillnaden mellan det pris du har betalt och vad sadeln verkligen är värd, se 38§ Köplagen. Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan du även kräva att få häva köpet, se 39§ Köplagen. För att hävda felet mot säljaren måste du kontakta denna och göra en reklamation och då kräva ett prisavdrag alternativt en hävning. Med vänlig hälsning

Formkrav avseende överlåtelse av bostadsrätt

2007-02-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag ska sälja min bostadsrätt privat. Måste någon bevittna namnteckningarna på köpeavtalet? Mvh Malin
Markus Olsson |Det finns inget krav på bevittning av namnteckningarna. De formkrav som gäller är att avtalet skall vara skriftligt och undertecknat av både köparen och säljaren. Avtalet skall också innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses samt priset. Detta följer av 6 kapitlet 4 § bostadsrättslagen, se http://lagen.nu/1991:614#K6p4 . I övrigt kan det vara värt att påpeka att överlåtelsen inte är giltig förrän köparen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Fram till den tidpunkten är det säljaren som har att betala månadsavgiften och köparen får normalt inte flytta in i lägenheten förrän denne beviljats medlemskap. Vänligen,