Sålde en bostadsrätt med fukt

2006-09-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en bostadsrätt av min bror 1999 som jag sålde vidare 2002. Nya ägaren upptäckte vattenskada i badrummet nyligen och har ställt krav emot mig. Min bror anlitade en firma som inte finns kvar för renovering av badrummet 1994. Den nya ägaren har haft en besiktningsman som har konstaterat att kaklingen inte har utförts helt korrekt. 1.Räknas detta som dolda fel? 2.Är jag eller min bror ersättningsskyldig? 3.Hur stor del av renoveringen är skäligt i så fall att någon av oss ska ersätta, med hänsyn taget till åldersavdrag mm?
David Andersson |Hej! Köp av bostadsrätt regleras i Köplagen eftersom en bostadsrätt inte är fast egendom. I Köplagen finns inga regler om dolda fel. Det finns också en reklamationsfrist på två år i 32 § 2st. Det innebär att om köparen inte reklamerar ett fel inom två år så förverkas dennes rätt till reklamation, om inte du vid köpet gett köparen en garanti eller någon liknande utfärstelse. Utifrån dessa uppgifterna kan du alltså vara lugn.

Felansvar vid köp av bostadsrätt

2006-08-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Ifall jag köper en bostadsrätt och efter en vecka när jag flyttat in och upptäcker att kakel i badrum sitter snett och parkettgolvet är dåligt lagt i skrubben. Vad har jag då rätt till, att säljaren åtgärdar felen eller får jag helt enkelt leva med det? Är det ett skönhetsfel eller ett så kallat dolt fel?
Tim Boström |Hej! Svaret på din fråga tar sin utgångspunkt i jordabalkens (JB) definition av fast egendom. Utan att gå närmare in på detta begrepp, kan sägas att bostadsrätter inte omfattas och därför är att betrakta som lös egendom. Att denna klassificering är av stor vikt beror på att det är köplagen (KöpL) och inte jordabalken (JB) som blir tillämplig. Om man inledningsvis ser till vad som är att betrakta som ett fel, kan detta sägas vara när objektet (i detta fall bostadsrätten) är av en lägre standard än vad köparen hade anledning att räkna med. Detta kan vara resultatet av att objektet t.ex. inte överensstämmer med vad köparen har uppgett eller att objektet med hänsyn till bl.a. förslitning är i ett betydligt sämre skick än vad köparen hade anledning att räkna med. Denna bedömning är inte helt enkel och är beroende av att man har mer information kring omständigheterna i övrigt. Om man skulle komma fram till att det faktiskt rör sig om ett fel är det emellertid inte säkert att detta går att angripa. Anledningen till detta är att KöpL (se dess 3 §) är dispositiv, vilket innebär att vad som eventuellt har avtalas mellan säljare och köpare i normala fall har företräde framför lagreglerna. Detta får till följd att lösningen inledningsvis bör sökas i köpeavtalet. Skulle det i avtalet finnas en friskrivningsklausul (t.ex. att bostadsrätten säljs i ”befintligt skick”) innebär detta att köparen enligt 19 § KöpL endast kan angripa friskrivningen i följande situationer: 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Om bostadsrätten inte säljs i befintligt skick (om någon friskrivningsklausul inte är intagen i avtalet) får emellertid köparen enligt 20 § KöpL inte åberopa sådana omständigheter som densamme: 1. måste antas ha känt till vid köpet, eller 2. borde ha märkt vid en undersökning (detta under förutsättning att köparen före köpet undersökt objektet, eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka det). Den typ av fel som det här rör sig om torde (under förutsättning att du faktiskt undersökt bostadsrätten eller blivit uppmanad att göra det) vara svåra att angripa oavsett om friskrivning har skett eller inte. Anledningen är att felen borde vara tämligen enkla att upptäcka samt att 19 § KöpL troligtvis inte är tillämplig (detta är dock inte heller möjligt att svara på utan mer information kring omständigheterna i övrigt). Enligt 32 § KöpL följer emellertid att köparen oavsett om det rör sig om ett fel eller inte, i normala fall måste reklamera felet inom två år fr.o.m. att densamme får tillträde till lägenheten. Detta kompletteras enligt samma lagrum med att någon sådan tidsfrist inte gäller om säljaren antingen har lämnat garanti (tidsfristen sammanfaller då med garantin) eller om säljaren enligt 33 § KöpL handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro heder. Sammanfattningsvis blir svaret på frågan m.a.o. beroende både av vad som avtalats mellan dig och säljaren, samt huruvida du antingen har undersökt lägenheten eller (utan godtagbar anledning) underlåtit att undersöka densamma. Om du efter att ha läst igenom avtalet, fortfarande skulle vara osäker på vad som gäller föreslår jag att du kontaktar en advokat för närmare rådgivning. Mvh

Rätt att häva köp p g a dröjsmål?

2006-08-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Jag beställde en båt i våras som skulle levereras mellan 15-20 juni. Den kom till säljaren för leverans igår den 8 augusti. Vi vill häva köpet men enligt avtalet som vi skrev på i samband med köpeskillingen om 10% står det att vi först efter en månads försening har rätt till nedsättning av priset med tusen kronor om dagen, dock max 30 tusen. Därefter har vi rätt att häva köpet, dvs 2 månader efter utsatt leveransdag. Kan vi på något sätt häva köpet då vi pga förseningen inte längre har något behov av båten?
Sara Edström |Förutsatt att du beställde båten i egenskap av konsumet och att säljaren är näringsidkare gäller konsumentköplagen mellan er. Konsumentköplagen är enligt 3 § tvingande i den bemärkelsen att avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga mot konsumenten än villkoren i lagtexten är utan verkan. Det är alltså fråga om ett dröjsmål från säljarens sida. I 9 § stadgas att ett sådant dröjsmål föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Enligt 13 § får köparen häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för honom. Att man inte längre har någon användning för varan torde vara ett sådant skäl. Vidare nämns dock i samma bestämmelse: "Avser köpet en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och säljaren insåg eller borde ha insett detta." I en sådan situation blir det alltså svårare att häva köpet innan den avtalade tidpunkten eftersom säljaren måste ha insett att syftet med ditt köp helt förstörts genom dröjsmålet.

Köp av båt

2006-08-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag sålde vår 18 år gamla båt för ett tag sedan,nu har startmotorn gått sönder samt propellern. Köparen vill ha ersättning för sina utlägg , startmotorn var upprostad enligt det företag som har reparerat eller bytt ut den. Båten provkördes och besiktigades av köparen innan leverans utan problem Med tanke på att båten är 18 år gammal, har han rätt till ersättning av oss? Bör tilläggas att han fick ett pris under marknadsvärde
Daniel Waerme |Hej! Vid köp mellan två privatpersoner gäller Köplagen. (Se http://www.lagen.nu/1990:931 ) Frågan om ersättning beror på det förelåg ett fel i varan när risken för varan övergick på köparen - och i så fall, om säljaren skall anses vara ansvarig för detta. Fel i varan Om fel föreligger eller inte avgörs utifrån avtalet. Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet, skall varan 1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, 2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning, 3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och 4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan. Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. (17 § 1 och 2st.) Säljaren ansvarar även för vad andra än säljaren, t.ex. företaget som upprustat startmotorn, har lämnat för uppgifter. (18 §) Köparen får emellertid inte såsom fel åberopa vad han måste anses ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. (20 §) Avgörande tidpunkt Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap som omfattas av utfästelsen. (21 §) Min bedömning Felet skall ha funnits när risken gick över på köparen. Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet eller hämtas eller transporteras till köparen. (13, 6 och 7 §§) Köparen har bevisbördan för att felet fanns i varan när risken gick över. Eftersom båten fungerade felfritt vid provkörning/besiktning talar mycket för att felet inte fanns vid denna tidpunkt. Om du även kan visa papper på reparation innan köpet talar detta ytterligare för att felet uppstått efter avlämnandet. Om nu felet mot förmodan fanns vid avlämnandet och köparen mot alla odds lyckas bevisa detta, torde denne ha upptäckt felet vid sin prövkörning/besiktning. Särskilt när felen är av sådan dignitet som att propeller och startmotor inte fungerar. Som förhoppningsvis framgått avgörs väldigt mycket på den specifika avtalssituationen. Vad som är fel i varan om köpet avser en ny båt skiljer sig avsevärt från om båten är 18 år gammal. Om nu köparen trots allt inte bort ha upptäckt felet borde köparen räkna med att en 18 år gammal båt som säljs under marknadspris kan inneha fel eller vara i behov av reparationer inom en inte allt för lång framtid. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Skulders preskriptionstid för konsumenter

2006-09-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Idag fick jag en räkning på 3st försenade filmer som jag lämnade 10dagar försent. De kräver att jag ska betala 250:- per film samt faktureringsavgift 50:- totalt 800:- Dessa filmer ska jag ha lämnat tillbaka 2004-05-22. Sedan dess har jag inte hört ett ord och nu fått denna räkning. Jag har för mig att man inte får fakturera ngn om det har gått över 2 år och man inte har på mint personen i fråga. Stämmer det eller får de verkligen fakturera så här sent och så mycket? Hade jag hyrt filmerna dessa dagar borde det blivit max 240:- totalt beroende vad det kosta på den tiden men har för mig att det var 3 filmer i 3 dagar för 60:-. Vore tacksam för svar så fort som möjligt.
Sara Forslund |Hej, Omständigheterna kring din fråga regleras i preskriptionslagen (SFS 1981:130) som reglerar preskription av fordringar (1 §). Om inte preskriptionen avbryts är preskriptionstiden tre år för fordran mot en konsument (du), om fordringen avser vara tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren (videouthyraren) i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahållit dig (2 §). Preskriptionen kan bland annat avbrytas genom att gäldenären (du) får ett skriftligt krav/påminnelse om fordringen från borgenären (videouthyraren) (5 § 1 st. punkt 2). Om preskriptionen avbrutits på så sätt löper ny preskriptionstid, samma som tidigare, från dagen för avbrottet (6 §). Svaret på din fråga är alltså ja, de får fakturera dig inom tre år och nu när de gjort det har en ny preskriptionstid på tre år börjat löpa. Hur mycket de får fakturera beror på vilka uthyrningsvillkor de har. När du hyr film ingår du samtidigt ett avtal med uthyraren och anses därigenom genom ditt handlande acceptera hans avtalsvillkor. Vänliga hälsningar,

Hävning av köp på auktionssajt

2006-08-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Gäller konsumentköplagen med rätt till återköp när varan inte stämmer överens med objektsbeskrivningen, när man köper en bil på auktionssaiten tradera?
Michael Witting |Vilken lag som blir tillämplig beror på vem du har köpt bilen av. Jag har sett att det finns en hel del företag som säljer sina produkter på auktionssajterna. I sådana fall torde distans- och hemförsäljningslagen, se http://www.lagen.nu/2005:59, bli tillämplig. Om du köpt bilen från ett företag på tradera.se har du enligt 9 § i denna lag rätt att lämna tillbaka bilen och få pengarna tillbaka inom 14 dagar från det att du fått bilen. Ångerfristen gäller även fast det inte är något fel på bilen. Har du däremot köpt bilen av en privatperson blir köplagen tillämplig i stället. Denna lag ger dig ingen rätt att ångra köpet. Däremot ger 18 §, se http://www.lagen.nu/1990:931, dig en möjlighet till återköp om bilen inte överensstämmer med objektsbeskrivningen. Det krävs dock att de felaktiga uppgifterna rör bilens egenskaper och användning. Ett allmänt lovprisande eller allmänt hållna värdeomdömen från säljaren är inte tillräckliga för att 18 § ska bli tillämplig. För att du sedan ska kunna kräva köpet åter krävs det enligt 39 § att det var av väsentlig betydelse för dig att uppgifterna var rätt och att säljaren skulle ha insett eller åtminstone bort ha insett detta. Dessutom har säljaren alltid rätt att först avhjälpa felet eller leverera en ny bil innan hävning kommer på tal.

Väsentligt fel i nyligen köpt begagnad bil

2006-08-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! En kompis till mig har köpt en begagnad bil för 9 000 kr av en privatperson. Efter ca 2 dagar gick växellådan sönder. Vad göra? Kan han häva köpet alternativt få skadestånd av säljaren.
Jesper J Silow |Hej! Handel med begagnade bilar privat är ganska speciell juridisk sett, då köplagen tillämpas. Köplagen har ett ganska svagt skydd för köparen, då den bygger på avtalsfrihet. Kärnan i din väns problem är om han köpt bilen i befintligt skick eller ej. Om han gjort det (vilket är sedvanligt i branschen) gäller enligt 19§ Köplagen (se http://lagen.nu/1990:931) Även om varan har sålts i "befintligt skick" skall den anses felaktig, om 1. varan inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Vad gäller punkt 1 gäller förutom den uppenbara bevissvårigheten att säljaren konkret måste gett upplysning om just den delen av bilen som gått sönder. Allmänt lovprisande inverkar inte på den här bedömningen. Punkt 2 är väldigt svår att bevisa, särskilt i ett slikt fall. Hur skulle säljaren kunna ha vetat att växellådan skulle gå sönder så snart? Vid punkt 3 frågar sig juristen: Vad kan man vänta sig av en bil som kostar 9000 kronor? Sammanfattningsvis är dessa frågor mycket svåra att lösa på juridisk väg. Om köpet inte genomförts i befintligt skick, har din vän rätt att häva köpet och få tillbaka köpeskillingen enligt köplagen. Jag ber om ursäkt för att svaret blev något långt, och önskar lycka till med ert problem.

Konsumentjänstlagens påföljder

2006-08-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Som konsument har jag avttalat med en målerifirma att måla mitt hus invändigt. Enligt mitt tycke samt en oberoende persons uppfattning så har inte samtliga avtalade ytor målats. Dessutom har målerifirman hållt på i 21 dagar i stället för 14 som de lovade. Vilken legal rätt har jag att kräva att de skall fullfölja jobbet; innehålla hela eller delar av avtalat fast pris; kan jag häva och kräva skadestånd;
Jacob Öberg |Konsumenttjänstlagen; fel och dröjsmål i tjänsten, påföljderEnligt huvudregeln så torde konsumentjänstlagen vara tillämplig på måleritjänster ( KtjL 1, 1 a §§) eftersom det är arbete på fast egendom och du agerar för enskilt bruk och målaren i sin yrkesmässsiga verksamhet ( näringsidkare). Det som är av intresse för dig är att denna lagstiftning är tvingande och har du och målaren kommit överens om villkor som är till nackdel för dig jämfört med denna lag så gäller ej dessa och kan ej åberopas av näringsidkaren. Huvudregeln enligt denna lag om den rättsliga kvaliteten på tjänsten är att tjänsten enligt en objektiv måttstock för branschen utförs fackmässigt. Tjänsten ska leda till ett resultat men erat avtal styr vilket resultat man kan kräva. Om näringsidkarens prestation avviker från kravet på fackmässighet så svarar han oavsett orsaken till avvikelsen för felet i tjänsten ( 4, 9 §§). Och vidare svarar näringsidkaren också om prestationen avviker från vad som kan ha avtalats. Avvikelse från avtalet föreligger såväl om prestationen utförs sämre än man kvalitativt avtalat om, om hela prestationen enligt avtalet ej utförs eller om prestationen utförs annorlunda än vad som avtalats. I ditt fall så är tjänsten felaktig eftersom näringsidkaren har begått ett avtalsbrott och ej målat alla ytor som han skulle måla. Dock är det ur bevissynpunkt fördelaktigt om du har ett skriftligt avtal på att alla invändiga ytor skulle målas. Avgörande tidpunkt för felbedömningen är när näringsidkaren/målaren ansåg att uppdraget var avslutat. Förelåg felet då (det spelar ingen roll om det var dolt, visar sig senare), så står näringsidkare risken och ansvarar därmed för felet. Av den givna frågeställningen och informationen så kan inte näringsidkaren på någon grund hävda att de icke-målade ytorna beror på något förhållande som du ansvarar för. Målaren har fullständigt ansvar för att ytorna inte målats då detta kunde konstateras redan vid uppdragets avslutande ( 12, 16 §§).För att du ska kunna göra gällande påföljder mot målaren bör du reklamera inom två månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamation ska alltid anses ha skett i rätt tid om du reklamerar inom denna tid men rent hypotetiskt kan du vänta i tre år med att reklamera. Risken är dock då att det ansetts att reklamation inte har skett inom skälig tid och denna senare tidsgräns kan troligen bara göras gällande beträffande dolda fel. Om du inte reklamerar kan du ej åberopa felet och göra gällande påföljder ( 17-18§§ KtjL).Vad gäller då beträffande påföljderna om du reklamerat i tid?Du kan innehålla betalning motsvarande den del av det fasta priset som ej levererats ( för att sätta press på målaren, ej begära innehållande av hela betalningen), begära att målaren avhjälper detta och målar klart ytorna. Om felet inte avhjälps på riktigt sätt, dvs. att alla ytor målas, kan du begära prisavdrag som motsvarar bristen och anser du att hela syftet med tjänsten är förfelat kan du häva köpet. Prisavdrag och hävning är dock alternativa påföljder och man kan inte begära båda utan man får bestämma sig för en av dessa. Däremot så kan du exempelvis först innehålla betalning och sedan begära prisavdrag och fritt kombinera de nämnda påföljderna. Hävning av hela avtalet torde för övrigt knappast vara aktuellt i ditt fall då du ändå vill ha ytorna målade och vid hävning kan du också bli tvungen att ersätt näringsidkaren för det material och de kostnader som orsakas denne av hävningen. Däremot kan du ju häva den återstående delen av avtalet ( partiell hävning) och låta någon annan utföra detta. Då måste du dock betala målaren för hela tjänsten minus den återstående delen. Häver du hela avtalet så har ju inte näringsidkaren rätt till någon betalning alls men då måste du som sagt ersätta skäliga eventuella andra kostnader av hävningen för det material som ej går att återlämna ( 19-23 §§ KtjL). Skadestånd som påföljd kan också principiellt kombineras med alla de andra påföljderna även om denna åtgärd knappast är aktuell förrän på ett senare stadium. Skadestånd är dock enligt huvudregeln en självständig påföljd som kan användas utan att de andra påföljderna har gjorts gällande. Dock kan knappast en konsument göra gällande skadestånd om näringsidkaren erbjuder sig att avhjälpa felet och konsumenten inte har någon skälig anledning att motsätta sig ett avhjälpande. Problemet med skadestånd som påföljd är att denna åtgärd endast kan göras gällande om du kan visa att du lidit en skada av ekonomisk natur, bara ett obehag är inte tillräckligt utan du måste kunna visa att felet givit dig extra utlägg på något sätt. Om du kan visa detta så har näringsidkaren i princip ett strikt skadeståndsansvar om denne ej kan göra gällande en force-majeure händelse ( en händelse utom säljarens kontroll som denne ej kunnat förutse eller övervinna).Som framgår av din frågeställning så är säljaren också i dröjsmål med tjänstens utförande då denne ej utfört tjänsten inom avtalad tid. Dock gäller här att det ur bevissynpunkt kan vara fördelaktigt om du har ett avtal som visar att prestationen är försenad. Det som sagts om felpåföljderna gäller principiellt också vid dröjsmål ( 24-31 §§ KtjL).Sammanfattningsvis så är det nog svårt att häva avtalet eftersom det är svårt att säga att syftet med tjänsten är väsentligen förfelat. Detta krav är väldigt högt ställt och torde bara vara uppfyllt vid kraftiga förseningar eller allvarliga fel i tjänstens utförande. Det kommer bli svårt för dig att visa någon ekonomisk skada om du inte själv kan komma på något utlägg som du haft på grund av förseningen eller felet. Du bör reklamera, innehålla betalning av det som ej utförts ( du får inte innehålla hela betalningen) och kräva avhjälpande och begära ersättning för de kostnader som du har i kraft av avhjälpandet. Alla dessa åtgärder kan du med legal rätt vidta mot förmodan att du kan visa att felet och dröjsmålet har relevans. Men av den beskrivna informationen så torde du ha goda möjligheter att göra gällande felet och dröjsmålet. Hoppas att du vet vad du ska göra nu och kan göra.