Fel i vara köpt på internetauktion

2006-03-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Lång histora kort: Köpte nyligen en hårddisk på en Internetauktion. Denna sades vara helt ny. Väl framme så visar det sig att den inte fungerar. Hör av mig till säljaren som säger att han inte testat den, men att den person som han i sin tur har köpt den av försäkrar att den har fungerat. Säljaren säger därför att han inte kan hjälpa mig. Är det rätt att säljaren inte bör kunna hävda något sådant, då denne inte har testat hårddisken själv, och i vilken lag skulle man i så fall kunna läsa mer om detta? Oerhört tacksam för svar.
Eva Olofsson |Köpet av hårddisken innebär att det finns ett köpeavtal mellan dig och köparen och köparen kan därför inte skylla på tidigare ägare. Köparen ansvarar för det avtal han slutit med dig. Den lag som tillämpas är köplagen (KöpL) som du hittar http://lagen.nu/1990:931 . I 17 § KöpL går att läsa vad som är att anse som fel i vara. Det gäller dels sådant som följer av avtalet, alltså sådant som säljaren uppgett (exempelvis att varan är ny/oanvänd) och dels att om inte annat följer av avtalet så ska varan kunna användas som varor av liknande slag normalt används till mm. Ett exempel kan vara att en hårddisk ska gå att använda som tänkt. För att du ska ha rätt att åberopa felet krävs att du reklamerat varan inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka felet enligt 32 § KöpL.

Reklamationstid vid fel avseende köp av bostadsrätt

2006-02-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag sålde min bostadsrätt för cirka 2,5 år sedan och nu har köparen hört av sig med ett utlåtande rörande badrummet, inspektion utförd av en legitimerad person. Detta utlåtande säger att badrummet inte är renoverat enligt gällande föreskrifter från branschstandard PER. Nu har köparen ställt en fodran till mig för att åtgärda detta. I fallet så kan jag ange följande fakta. Badrummet renoverades 1998, då av mig kontrollerat att firman var behörig enligt PER och att hantverkaren hade legitimation för jobbet. Lägenheten såldes 2003 oktober, standardkontrakt via mäklare upprättades med formuleringar befintligt skick, köparen har uppmanats att noggrannt undersöka skicket på lägenheten, from tillträdesdagen så övertar köparen säljarens skyldigheter. I november 2005 inspekterades badrummet i lägenheten och yttrandet sammanställdes. I december 2005 får jag samtalet om att köparen vill ha kontakt med entrepenören som gjorde jobbet för rättelse/åtgärd. Jag går hem o letar o letar ännu mer, papprena är borta i flytten till den nya bostaden. Detta meddelas till köparen som undrar hur vi går vidare varpå jag svarar att detta skall anmälas till köparens försäkringsbolag. Köparen svarar att detta har denne redan gjort och bolaget vill inte ta i detta pga just inte fackmannamässigt utfört arbete. Jag skall tillägga att jag inte kommer ihåg namnet på firman som gjorde jobbet och sökningar på nätet ger inte något resultat, firman kan således ha gått i konkurs. Också värt att nämna är att jag under mitt boende i lägenheten inte sett till något av det som påpekats i yttrandet som ligger till grund för yrkandet mot mig. Köparen vill att vi träffas och reder ut olika saker i jan 2006 och det gör vi. Med vid denna träff så finns olika parter, förloppet gås igenom och några saker klaras ut och andra frågeställningar väcks med vilka jag hoppas kunna få en vägledning om det är värt att säga nej till yrkandet eller om det är bättre att göra upp. Frågställningar. Kan köparen kräva rättelse eller del av rättelse av mig som säljare så här långt (mer än 2 år) efter överlåtelsen av lägenheten vad gällande "dolda fel" som jag anser att det handlar om? Enligt konsumentköplagen så har man reklamationsrätt i upp till två år efter köpet för bostädsrätter som det handlar om, trumfar byggarantitiden med sina 10 år över konsumentköplagens 2 års garantitid? Om byggarantin går före lagen, finns det då möjligheter att räkna av eller maximera beloppet som det handlar om? Jag tänker på det mål som HD avkunnade dom för 1998, då rörande en nedsättning av slutpriset för en insektsskadad lägenhet. Domen var något konstig vid mina sökningar på internet, men kontentan var att nedsättningen hamnade på 10000 sek till slut tror jag. Rörande budgivningen på lägenheten som det var vid tidpunkten för försäljningen, skulle detta kunna jämställas med konsumentköplagens paragraf för auktioner och produktens befintliga skick vid försäljningstillfället? Jag är tacksam för en tolkning av fallet.
Sara Edström |Då det gäller ett köp mellan två privatpersoner gäller köplagen och inte konsumentköplagen. Enligt köplagen måste köparen enligt 32 § 2 st reklamera fel inom två från det att köparen tog emot varan, vid köp av bostadsrätt anses denna tidpunkt vara när köparen får tillträde till lägenheten. I annat fall preskriberas köparens anspråk mot säljaren. Undantag gäller enligt 32 § 2 st om säljaren lämnat garanti som sträcker sig längre än två år och enligt 33 § om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro heder. Någon garanti föreligger knappast i ditt fall. Det verkar inte heller finnas någon grund för säljaren att hävda att du handlat grovt vårdslöst osv. Köparen har uppmanats att undersöka lägenheten och enligt 20 § 2 st gäller att han inte som fel får åberopa det han borde märkt vid undersökningen. Detta gäller också om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att genomföra en sådan undersökning. Du kan också invända att bostadsrättslägenheten är såld i befintligt skick (som tydligen framgick av ert kontrakt) och att några förutsättningar enligt 19 § KöpL att underkänna friskrivningsklausulen inte föreligger. Den tioåriga garantitiden du nämner i frågan betyder att du som beställare av badrumsarbetet har rätt att göra gällande fordran p g a fel inom tio år mot firman som renoverade badrummet. Denna preskriptionstid har ingenting med ditt förhållande med köparen att göra, utan mellan er gäller köplagens två år. Nu verkade det ju dessutom inte finnas någon firma att få tag på. I rättsfallet (NJA 1998 s 792) som nämns i frågan ansågs en bostadsrätt vara behäftad med fel trots att en friskrivningsklausul fanns, då köparna inte ansågs kunnat märka att det fanns kackerlackor i lägenheten vid undersökningstillfället. I detta fall reklamerades felet i tid. I ditt fall torde utgången i rättsfallet inte ha någon betydelse då din köpare har reklamerat för sent och alltså förlorat sin rätt att påkalla fel överhuvudtaget. Köplagen hittar du http://lagen.nu/1990:931.

Lagval vid nedladdning av datorprogram från en hemsida

2006-01-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej vilken lag /lagar gäller om jag som konsument köper exempelvis ett datorprogram eller spel och laddar ner det direkt från säljaren (dvs ingen fysisk bärare) om det visar sig vara fel på "varan"? Räknas det nedladdade som vara eller tjänst?
Fredrik Jorstadius |Hej Vad beträffar köp av ett datorprogram eller spel gäller först och främst alltid KöpL (det handlar alltså om köp av vara), oavsett om man köper någon av dessa i en butik eller via en hemsida. Detta beror på att man räknar ett datorprogram eller spel såsom lös egendom och inte lös sak (som krävs för att Konsumentköplagen skall bli tillämplig). Det är inte själva cd-skivan som är produkten utan programmet, eftersom programmet i sig inte går att ta på blir det lös egendom. När man laddar ner spel eller datorprogram direkt från säljarens hemsida torde alltså i första hand Köplagen bli tillämplig (Påföljder vid fel enligt Köplagen finner man bla. i 30 § - 40 § samt 42 §. Vad som anses som fel stadgas i 17 §) men även lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal kan bli tillämplig. Den sistnämnda lagen har dock som främsta syfte att möjliggöra en för konsumenten stadgad ångerrätt. Ångerrätten torde dock inte kunna tillämpas då man laddar ner ett datorprogram från en hemsida enligt 14 § Distansavtalslagen genom att varan pga sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Mvh

Säljares rätt till hävning/prisändring i efterhand

2005-12-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |har en säljare rätt att ändra priset eller häva köpet då säljaren redan tagit emot pengarna för beställd vara med hänvisning till att säljarens leverantör har givit fel information om varan?
Sara Forslund |Hej! Jag har tolkat din fråga som att säljaren handlar i egenskap av näringsidkare och köparen i egenskap av konsument. Då en säljare tagit emot pengar för en vara som köparen beställt har de ingått ett köprättsligt avtal. Det åligger sedan säljaren att fullgöra sin del av avtalet genom att enligt avtalet leverera varan. Det har ingen betydelse om det är säljarens leverantör som har givit fel information om varan då detta rör ett annat avtalsförhållande, nämligen det mellan säljaren och leverantören. Det enda som är relevant är att "felet" inte beror på köparen. Säljaren har endast rätt att häva avtalet (köpet) om köparen gör sig skyldig till något kontraktsbrott. Har inte köparen gjort sig skyldig till något sånt och säljaren vägrar att leverera varan befinner säljaren sig i dröjsmål. En säljare har inte rätt att ändra priset till köparens nackdel (om de inte speciellt avtalat vid köpets ingående om att säljaren ska ha rätt till det). Går köparen inte med på prisändring och säljaren vägrar leverera varan befinner sig säljaren också i dröjsmål. När säljaren befinner sig i dröjsmål kan köparen i detta fall välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet (enl. 12 § KKL) och att häva köpet (enl. 13 § KKL). Köparen får dessuton kräva skadestånd av säljaren (enl. 14 § KKL). Detta framgår av 10 § KKL. Läs mer om detta i Konsumentköplagen (SFS 1990:932). Lycka till!

Säljaren vägrar häva köpet trots fel på varan

2006-03-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har köpt ett par byxor i en butik. Dessa höll inte måttet vad gäller vattenavstötande förmåga. Reklamerat dessa. Gjorde klart att jag ej ser produkten som trovärdig och känner mig mkt missnöjd. Leverantören godkände reklamationen och tyckte det var dumt att skicka mig ett par nya byxor eftersom jag ej ville ha några. Dom har hävt köpet med butiken och betalat ut full ersättning istället för att skicka nya byxor. Leverantören har skött sig perfekt, men butiken är otrevligare. Jag står nu utan byxor och dom vägrar ersätta mig med pengar trots att dom fått full ersättning från sin leverantör (som jag personligen varit i kontakt med, för att få detta verifierat). Vad ska jag göra?
Sara Forslund |Hej, När du köpte byxorna ingick du ett sk. köprättsligt avtal med säljaren av byxorna. Säljaren är då skyldig att uppfylla sin del av avtalet, det vill säga leverera dig ett par felfria byxor. Sedan har säljaren i sin tur ingått ett annat avtal med leverantören. Detta avtalsförhållande står du som köpare utanför och det skall inte påverka dig. Säljaren av byxorna är skyldig att uppfylla sin del av ert avtal oavsett vad som händer mellan sälaren och leverantören. Då byxorna du köpt får anses felaktiga enl. 16 § Konsumentköplagen (KKL) har du som köpare rätt att kräva omleverans, avhjälpande, prisavdrag eller ersättning för att själv avhjälpa felet, eller häva köpet. Det är viktigt när du vill göra gällande någon av dessa åtgärder att du reklamerat byxorna i tid. Skälig tid anses alltid vara inom två månader, och högst inom två år (se 23 § KKL). Av din fråga förstår jag att du vill häva köpet. Dock har säljaren, om köparen kräver annan åtgärd än avhjälpande eller omleverans, trots allt rätt att på egen bekostnad vidta en sådan åtgärd om han när köparen reklamerar utan uppskov erbjuder sig att göra detta. Det måste då kunna ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare. Detta framgår av 27 § KKL. Om nu säljaren inte erbjöd sig att göra detta när du reklamerade bör du kunna kräva att köpet hävs. Enligt 29 § KKL får en köpare trots vad som sägs i 27 § ändå häva köpet, om felet på varan är av väsentlig betydelse för honom. För ytterligare information och hjälp med ditt ärende kontakta konsumentverket: www.konsumentverket.se. Lycka till, mvh,

Rätt att häva ett bilköp pga fel?

2006-01-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Till Lawline Jag har råkat ut för en tvist med en bilförhandlare gällande ett alvarligt motorfel samt dolda skador på en beganad bil årsmodell '05 med nybilsgaranti. Där jag antigen önskar omleverans eller i bästa fall kan få häva köpet. För vidare info. i ärendet vänligen kontakta mig. Om möjligt önskar jag att få hjälp med detta. Efter rekommendationer ösnkar jag att bli kontaktad av Andreas Törnblad för vidare konsultation.
Andreas Törnblad |Med anledning av din kompletterande information är varan, läs bilen, felaktig i lagens mening. Därmed har du i första hand rätt enligt konsumentköplagen att kräva säljaren att avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Det kommer däremot i nuläget bli svårt att häva köpet, då det föreligger svårigheter med att påvisa att felet är av väsentlig betydelse för dig. Efter upprepande försök av säljaren med att avhjälpa felet kan hävning bli aktuell. Säljaren har nämligen rätt i första hand att avhjälpa felet eller företa omleverans. Vidare har du även möjlighet till att kräva prisavdrag och eventuellt skadestånd.

Behöver jag betala när fakturan kommer 3 år sent?

2006-01-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om jag som privatperson köper av kommunen vara eller tjänst och denna är levererad 2002-05-01. Fakturan dyker sedan upp 2005-12-12 är jag fortfarande skyldig att betala efter så lång tid. Om inte hur ska jag gå vidare?
Fia Berg |Hej! Om du som privatperson köpt något av kommunen är konsumentköplagen tillämplig om det är frånga om vara och konsumenttjänstlagen om det är fråga om en tjänst. I och med att det är ett näringsidkare-konsumentförhållande gäller en kortare preskriptionstid än dem 10- åriga som gäller om det är fråga om vara/tjänst mellan två likställda parter. En förutsättning är dock att det inte är fråga om ett löpande skuldebrev. Din fordran synes vara preskriberad, då den 3-åriga preskriptionstiden enligt 2§ preskriptionslagen (se http://lagen.nu/1981:130) gått till ända. Skyldigheten att betala fordran bortfaller då. Dock gäller endast detta om preskriptionsavbrott skett, vilket inte framgår av frågan. Mitt förslag är att du börjar med att upplysa kommunen om detta, så får du de vart det leder. Om du vill ha något ytterligare svar, hör av dig! Mvh

Hur ska jag undvika olagliga annonser på min sajt?

2006-01-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är i uppstartandet av en annons sajt, jag undrar om jag blir skyldig om någon laddar upp exempelvis en barn porr bild eller annat sjukt? Kan man skriva något vilkoravtal mellan min annons sajt och personen som laddar upp sin annons så att jag inte blir skyldig om något liknande inträffar? Vilka sätt finns detta att lösa på?
Fia Berg |Hej! Du borde försöka lösa det på ett sådant sätt att du, innan annonserna läggs upp på din sajt, kan granska dem. En klausul i avtalet, mellan dig och annonsörerna, att du har rätt att inte publicera deras annons om den på något sätt inte är laglig, kanske också vore bra. Lycka till!