Säljarens ansvar vid försäljning i befintligt skick

2007-05-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Har sålt en bil av årsmodell: 90 för 31 000 kr. Efter elva dagar rasar växellådan för den nya ägaren. Nu kräver köparen att köpet ska gå tillbaka eller att jag ska stå för reparationen. Vi skrev ett köpekontrakt (blockets, se http://www.blocket.se/security/bil_ver1.pdf) Jag har påpekat de brister som jag vetat om. Har inte haft några problem med växellådan eller anledning att misstänka att den skulle rasa. Som plåster på såren så betalade jag tillbaka 1000 kr.
Linnéa Nilsson |Hej! Vid köp mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. Som huvudregel gäller att varan som säljs skall motsvara vad köparen med fog har att förvänta sig, antingen på grund av avtal och garantier eller på grund av art och beskaffenhet, se http://www.lagen.nu/1990:931#P17 . När en vara säljs i befintligt skick, såsom din bil, måste den stämma överens med vad säljaren berättat om varan innan köpet om detta inverkat på köpet och den får heller inte vara i väsentligt sämre skick än vad man med hänvisning till bland annat priset kan vänta sig, se http://www.lagen.nu/1990:931#P19 . Du säger själv att du inte vetat om den trasiga växellådan innan köpet och du har således inte heller underrättat köparen om detta. Förutsatt att du faktiskt inte haft anledning att misstänka att växellådan var trasig anser jag att detta inte är ett fel i köplagens mening. Att växellådan är trasig på en 17 år gammal bil som inte var särskilt dyr framstår inte, för mig som lekman, som ett väsentligt fel. Detta innebär att du inte ansvarar för den trasiga växellådan utan att detta är en risk köparen får stå när han köper en begagnad bil i befintligt skick. Du ska därför inte behöva ta tillbaka bilen eller stå för dess reparationer. Vänliga hälsningar

reklamation av konsumentköp

2007-04-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Har köpt 4 stk lättmetallfälgar med vinterdäck från däckfirma i Väröbacka den 25.8.05. Pris kr 7.300,- Efter 2 vintrar flagar lacken på alla 4 fälgarna. Fälgarna oxyderar under silverlacken som får bubblor ock spricker. Firman påstår 12 mnd garanti. Jag är norrmann och i Norge har vi 2 års garanti enl. lag (Kjøpsloven) på de flesta varor och 5 år på kapitalvaror (dock icke bilar). Har inte Sverige något motsvarande?
Henric Roth |Hej! En vara som sålts av en näringsidkare till en konsument efter den 1 april 2005 har enligt 23 § 3 st i Konsumentköplagen se www.lagen.nu/1990:932 en reklamationstid på 3 år. Detta innebär att om en vara som köpts inte lever upp till de kvalitetskrav köparen med fog kunnat förutsätta vid normal användning och skötsel kan den reklameras. En garanti är en mer långtgående utfästelse än denna bestämmelse och kan därmed tidsbestämmas annorlunda. Är garantitiden kortare än tre år gäller dock bestämmelsen i lagen resterande tid. Således är detta inte en garantifråga utan Du ska kunna reklamera fälgarna och ge dem en chans att åtgärda problemet. Ett krav är dock att Du inte väntade oskäligt länge med att anmäla din reklamation efter det att Du har eller borde ha upptäckt felet. Två månader anses alltid vara inom rimlig tid enligt lagen. Med vänlig hälsning,

Fel i köpt vara

2007-04-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag köpte en bil för 48.000 kr av en privat person. En till synes fin välvårdad och påkostad bil. Personen som jag köpte bilen av hade stor vana av bilar och hade sköt bilen bra men tre dagar efter köpet så går motorn sönder. Och jag blir nu tvungen att göra en hel renovering av motorn och dessutom köpa en ny turbo. Bilen såldes i befintligt skick. Och jag undrar nu vad jag kan göra?
Joel Gustafsson |Hej, Eftersom det här handlar om två privatpersoner är det köplagen som är tillämplig lag. Trots att bilen sålts i befintligt skick så måste den ändå ha de grundläggande egenskaper man kan förvänta sig av en bil. Om bilen befinner sig i väsentligt sämre skick än vad man som köpare kan förvänta sig anses bilen ändå felaktig, trots friskrivningen om befintligt skick. KöpL 19 § punkt 3. Se http://lagen.nu/1990:931#P17. Vid köp av lös egendom finns ingen undersökningsplikt för köparen förutsatt att säljaren inte påkallat en undersökning av bilen, KöpL 20 §. Har alltså ingen undersökning varit påkallad och skiljer sig bilen så pass mycket från vad man kan förvänta sig så skulle jag säga att den är felaktig enligt KöpL, med hänsyn till de uppgifter som getts. Detta innebär att du kan kräva avhjälpande av säljaren enligt KöpL 34 §. Om inte avhjälpande sker så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet, 37-39 §§ KöpL. Observera att du måste reklamera bilen inom skälig tid efter det att du upptäckte felet, KöpL 31 §. Vad skälig tid är avgörs i det enskilda fallet, men det bästa är att reklamera så fort man kan. Dessutom måste alla fel (vid flera fel) reklameras separat för att reklameras på rätt sätt. Med vänlig hälsning

Fel i tjänst enligt konsumenttjänstlagen

2007-05-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har anlitat ett byggföretag att bygga ett badrum i min carport, elfirman som utför elarbetet åt firman har hotat att ställa in fortsatt arbete pga att byggföretaget inte betalt gamla skulder åt dem. Jag har 30.000 kr kvar som byggfirman ska ha när arbetet är klart, kan jag betala elfirman istället för byggfirman så de gör klart elinstallationerna i mitt badrum eller kan byggfirman stämma mig om jag gör så?
Jon Eriksson Örtengren |Avtalet mellan dig som konsument och byggfirman regleras genom konsumenttjänstlagen (som du finner http://www.lagen.nu/1985:716). Avtalsförhållandet är mellan dig och byggfirman varför eventuella obligationsrättsliga anspråk i form av dröjsmål, fel etc får föras mot byggfirman. Enligt 3 § Konsumenttjänstlagen (KtjL) är lagen tvingande till konsumentens fördel, varför avtalsvillkor som är ofördelaktiga gentemot dig i förhållande till lagreglerna ersätts av bestämmelserna i KtjL. Enligt 9§ KtjL är en tjänst felaktig om den avviker från vad som avtalats. Ett badrum som slutförts utan elinstallationer får tveklöst anses felaktigt. Som konsument har du i det här läget i första hand möjlighet att hålla inne betalning som motsvarar dina krav mot näringsidkaren och i förlängningen även möjlighet att kräva avhjälpande alternativt prisavdrag samt i slutändan häva köpet (16§ KtjL). Viktigt är dock att du inte glömmer reklamera felet till näringsidkaren (17§ KtjL). Om näringsidkaren inte kan avhjälpa felet enligt 20§ KtjL har du möjlighet att kräva skadestånd för den skäliga merkostnad du drabbats av för att få felet avhjälpt av annan (exempelvis elföretaget du nämnde)(31§ KtjL). Så länge elinstallationen ej blir utförd skall du hålla inne betalningen avseende denna del, för att på detta sätt kunna skaffa dig säkerhet för ditt anspråk (detentionsrätt). Det kan dock vara riskabelt att alltför överilat anlita någon annan att utföra arbetet för det fall byggföretaget utan dröjsmål kan slutföra sina åtaganden. Om så är fallet och du redan betalat någon annan att utföra jobbet lär du få en stämning på skadestånd för avtalsbrott på halsen. Det säkraste är att hålla inne betalning och om det drar ut på tiden hävda dröjsmål och få den delen av avtalet avvecklat. I efterhand kan du begära skadestånd för eventuella merkostnader krånglet inneburit för dig. Lycka till! Med Vänlig Hälsning

Köp av båt-vad ska man tänka på?

2007-05-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag ska köpa segelbåt, är det något speciellt jag ska tänka på. Jag är nybörjare och måste lita på säljarens ord till stor del.
Alexandra Palmér |Beroende på om du ska köpa båten från en privatperson eller genom en yrkesmässig säljare tillämpas olika lagar. Om du köper båten via en yrkesmässig försäljare tillämpas konsumentköplagen (1§) Det är en tvingande lagstiftning som ger dig ett minimum skydd, som inte kan avtalas bort. Jag antar att du vill veta mer om vilka rättigheter du som köpare har vid fel i varan samt om du har någon undersökningsplikt vid köpet. Vid köp av båt (som är lös egendom) ska du kunna lita på säljaren. Om båten inte skulle motsvara vad säljaren utlovat kan du påkalla fel i varan med hjälp av konsumentköplagen(16 §) I 16 § stadgas det under vilka omständigheter fel i varan föreligger. Som vägledning kan sägas att fel föreligger om varan inte överensstämmer med vad som följer av avtalet (1 stycket). Det innebär att båten måste motsvara allting som ni kommit överens om i avtalet. Står det att exempelvis segel ska ingå i köpet, ska det även göra det. Det är även fel på båten trots att ni inte avtalat om det om båten inte är ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Båten ska alltså kunna användas såsom en annan båt av samma slag (punkt 1). Det är även fel på båten om den inte är ägnad åt de särskilda krav som du ville använda båten till. Exempelvis om du vill ha en båt för yrkesfiske. Det förutsätter att säljaren förstod dina krav vid köpet och att du förlitade dig på dennes sakkunskap och omdöme (punkt 2). Båten ska också motsvara de prover och modeller samt den beskrivning som säljaren har lämnat/visat (punkt 3). Om någon situation som ovan nämnts uppkommer är det fel på båten. (tredje stycket 16 §). Vidare är det fel på båten om säljaren underlåtit att upplysa om speciella förhållanden rörande varan, som köparen borde känna till. Säljaren har alltså en upplysningsplikt och får inte lura dig. Slutligen är det fel på båten om den inte överensstämmer med vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Här faller fel in som inte tidigare blivit preciserade i 16 §. Det krävs att felet fanns redan vid köpet, säljaren ansvarar inte för fel som du själv tillfogat din båt (20 §). För att lättare kunna avgöra om det handlar om ett ursprungligt fel återfinns det en presumtionsregel i 20 a § som säger att ett fel anses vara ursprungligt om det uppkommit inom 6 månader ifrån köpet. Om det har gått längre tid måste du själv bevisa att felet var ursprungligt. För en giltig reklamation krävs det dessutom att du reklamerar felet till säljaren inom skälig tid. Din reklamation kan vara antingen skriftlig eller muntlig och reklamerar du inom två månader från och med att du upptäckte felet så anses reklamationen alltid gjord i rätt tid. Om du inte reklamerar inom denna frist förlorar du rätten att göra gällande felet. Allt som allt har du tre år på dig att reklamera från den dag du köpte din vara. Som du märker har du som konsument ett väldigt starkt konsumentskydd. Därför är mitt råd till dig, förutsatt att du köper en ny båt från en yrkesverksam båtförsäljare att förlita dig på säljaren. Om du köper en begangad båt från en försäljare säljs båten i "befintligt skick"( 17 §). Även i detta fall gäller säljarens upplysningsplikt (16 § tredje stycket). Vidare är det fel på båten om den är i sämre skick än vad du med hänsyn till priset och andra omständigheter kunnat förutsätta. Även i detta fall tycker jag att du kan lita på säljaren. Vid köp av båt från en privatperson tillämpas köplagen. Skillnaden från ovan nämnda är att lagen är dispositiv. Den kan alltså avtalas bort och köpekontraktet kommer att gälla framför köplagens regler. Det är därför viktigt att du verkligen läser igenom kontraktet innan köpet. Om ni vid köpet väljer att använda er av köplagen, finns det liksom i konsumentköplagen regler om fel i varan. De är till stor del överensstämmande men skyddar inte Dig såsom konsument på samma sätt som konsumentköplagen. Säljaren har ingen upplysningsplikt så du måste själv som konsument undersöka båten mer nogrannt. Med vänlig hälsning,

Tidpunkt vid vilken ränta börjar löpa

2007-04-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Om jag får en räkning som har 14 dagars betalningstid och därefter utfaller straffränta, måste jag betala den eller kan jag lugnt vänta i 30 dagar innan de rent lagligt kan debitera mig straffränta? Inget är överenskommet från början ang. ränta, utan detta är en faktura som \\\"bara\\\" dykt upp. Tackför hjälpen
Elzbieta Kaczorowska |Hej, För det första skulle jag vilja understryka att ränta som löper på fordran inte utgör ett straff. Presumtionen är nämligen att ränta alltid löper på beloppet när en fordran förfallit till betalning, även ifall någon ränta inte är avtalad. För att det inte skall utgå ränta måste parterna motsatsvis avtala om detta. När du skriver att räkningen skall betalas efter 14 dagar innebär detta att den fordran som innehas av borgenären (d v s den person eller det företag som du skall betala till) förfaller till betalning efter 14 dagar. Din fråga handlar därför med andra ord om ifall det är lagligt för borgenären att sätta denna betalningstid när ni inte avtalat om saken. Enligt 36 § konsumentköplagen (se http://www.lagen.nu/1990:932 ) är huvudregeln att betalning skall ske när konsumenten får varan. Denna princip kallas för samtidighetsprincipen och gäller som huvudregel inom köprätten. Tar inte säljaren betalt med en gång har denne rätt att när som helst kräva att få betalt. Detta följer även detta av ovan nämnda paragraf, men är en rådande princip inom fordringrättens område och hittas även i 5 § i skuldebrevslagen (se http://www.lagen.nu/1936:81 ). Har någon annan betalningstidpunkt avtalats gäller denna självklart i första hand. De nämnda reglerna gäller nämligen enbart om inget annat har avtalats mellan köpare och säljare. Vad jag har förstått så hade ingen tidpunkt för betalning avtalats mellan dig och borgenären. I detta fall har denne rätt att kräva betalning inom 14 dagar och har även rätt att ta ut ränta i fall betalningen skulle bli försenad. Det faktum att många företag ofta väljer att ge sina kunder 30 dagars betalningsfrist förändrar inte situationen. Om du inte kan betala räkningen inom 14 dagar, t ex på grund av att lönen inte kommit in då, så rekommenderar jag att du ringer företaget i fråga, meddelar dem om din situation och ber att få betalningsfristen uppskjuten till slutet av månaden. Många gånger brukar nämligen detta gå bra, även fast företagen inte har någon lagstadgad skyldighet att vara tillmötesgående på detta sätt. Med vänlig hälsning

Påföljd vid köp av felaktig vedklyv?

2007-04-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej vi köpte en begagnad vedklyv, vid köpet frågade jag om det fanns något sk trick för att få den att starta om den skulle strula. Alla maskiner har oftast nåt den är speciell med, jag fick svaret att den inte strulade och den funkade bra. Vi köper den och dagen efter vi fått hem den klyver vi en skottkärra sedan stänger vi av den för att fixa pojkens cykel och när vi ska starta dsen igen funkar den inte. Jag ringer säljaren och han säger då att den strular ibland med påslagningen men att man ska slå lite på dosan och sedn "ta i" när man slår på strömmen. Detta har vi gjort och den funkar fortfarande inte. Vad har jag för möjligheter nu? Kan jag få reducerat pris, så jag kan betala en el repatratör eller kan jag lämna tillbaka klyven och kräva ett återköp?
Peter Ahlström |Hej! Svaret förutsätter, vilket din fråga tyder på, att du köpt vedklyven begagnad från en privatperson. Detta betyder att köpet regleras av köplagen, se http://lagen.nu/1990:931 , och gäller köp mellan privatpersoner såvida ni inte avtalat om annat. Är det så att du köpt vedklyven begagnad av en näringsidkare får du återkomma då svaret blir något annorlunda. Enligt 17 § köplagen skall varan stämma överens vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet skall varan dock vara ägnad för det ändamål för vilket varar av samma slag i allmänhet används, annars är den att anse som felaktig. Den skall dessutom anses som felaktig om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Att maskinen inte ens fungerar trots instruktionerna från säljaren tyder stark på att varan skall anses som felaktig. Enligt 18 § föreligger fel även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Det framgår inte av frågan om du köpt varan i sk. ”befintligt skick”, men har så skett så regleras köpet dessutom i 19 §. Men denna paragraf blir heller inte aktuell för ditt fall då maskinen är helt funktionsoduglig. Vid ett köp som detta finns det ingen direkt undersökningsplikt innan köpet, men som framgår av 20 § får du inte som fel åberopa vad du måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot god tro och heder. När man skall göra själva felbedömningen framgår av 21 §. Bedömningen skall göras när risken för varan går över på köparen, dvs när varan avlämnades till dig ( se 13 § ). Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om de VISAR sig först senare. Detta kan alltså bli en bevisfråga. Däremot, uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott, eller om säljaren utfäst garanti att under viss tid svara för varan. Det är svårt att svara när man inte har alla fakta men det verkar som att felet funnits redan när du köpte maskinen. I 31 § framgår att du så snart omständigheterna medger skall du som köpare efter avlämnandet undersöka varan i enlighet med god affärssed. Detta verkar du således ha gjort såvida du inte dröjt ovanligt länge med att prova maskinen. Enligt 32 § får du som köpare inte åberopa att varan är felaktig som du inte lämnat ett meddelande, reklamerar, till säljaren inom skälig tid efter det du märkt eller borde märkt felet. Detta skall du alltså göra snarast möjligt. Är varan således att anse som felaktig enligt ovan, får du enl. 30 § göra gällande ett antal påföljder. Dessa är att du enligt 34 § kan kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det. Däremot får du inte kräva avhjälpande om du inte lämnar meddelande om detta i samband med att du reklamerar eller skälig tid därefter. Även om du inte begär det har SÄLJAREN rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Om avhjälpande inte kommer på fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får du kräva prisavdrag eller häva köpet. (37 §)Prisavdraget framgår av 38 §. Hävning får enl. 39 § endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det kan vara svår att visa. Lycka till! Med vänlig hälsning

Vägsamfällighet - konsument?

2007-04-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag är med i en vägsamfällighet och nu kommer en av "medlemmarna" med en räkning på utfört arbete på vägen från hans privata firma för tiden 2004-2006. Jag undrar vad som gäller angående preskription när det är en näringsidkare som kommer med faktura till vägsamfällighet, räknas samfälligheten som "konsument" och preskriptionstiden därmed är 3 år eller är det 10 år som gäller?
Anna Mann |Hej! En vägsamfällighet lyder under Lagen om förvaltning av samfälligheter som du hittar http://lagen.nu/1973:1150#P25 . Det är en förening och ni som nyttjar är medlemmar i den. En vägsamfällighet är inte en konsument utan den lyder under de ”vanliga” preskriptionsreglerna i Preskriptionslagen och då är det 10 år som gäller för er. Er medlem kan komma med en faktura även om arbetet började utföras 2004. Vänliga hälsningar