Säljarens rätt till avhjälpande, konsumentköp

2007-05-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en dator. Något var fel med den och jag kunde inte ens grundinstallera den. Jag lämnade tillbaka den och de hittade ett fel på hårdvaran, och fixade det. Sen kunde jag installera vad jag ville, men efter någon vecka började den krångla igen varpå jag raderade allt och påbörjade en ny grundinstallation. Installationen misslyckas och jag misstänker att det är samma fel som från början. Efter all tid jag har lagt på detta krångel är jag inte längre intresserad av att behålla den och kommer att kräva att köpet hävs med hänvisning till fel på varan. Har jag rätt till detta? Kan de neka?
Joel Gustafsson |Hej, Enligt Konsumentköplagen (KKL) 27 § har säljaren rätt till avhjälpande eller omleverans, även om köparen begär annan rättelse, om inte avhjälpandet kan ske utan olägenhet för köparen och inom rimlig tid. För att tolka denna bestämmelse får man använda sig av lagens förarbeten. Enligt propositionen 1989/90:89 s 122 så får en konsument som regel tåla att säljaren avhjälper ett fel två gånger innan denne kan kräva exempelvis prisavdrag eller hävning. Detta gäller under förutsättning att det rör sig om samma fel. Är det olika typer av fel får konsumenten tåla fler försök till avhjälpande. Om inte säljaren kräver att få avhjälpa felet ännu en gång så kan du begära prisavdrag eller häva köpet enligt 28 §. För hävning så krävs det att felet är av väsentlig betydelse. Eftersom datorn inte fungera över huvud taget är felet av väsentlig betydelse och hävning är alltså möjligt. Observera också att avhjälpandet skall ske utan kostnad för köparen och att säljarens rätt till avhjälpande inte förtar möjligheten för köparen att begära skadestånd på gruns av fel i varan. Du hittar konsumentköplagen http://lagen.nu/1990:932. Lycka till! Med vänlig hälsning

Fraktkostnad när man vill skicka tillbaks en vara?

2007-03-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om man har beställt en vara via internet och sen vill lämna tillbaka den, vilken är det då som ska stå för frakten?
Marie Wahlin |Hej! Tack för din fråga! I ditt fall är det fråga om ett distansavtalsköp eftersom du köpt en vara på distans via Internet, Distans- och hemförsäljningslagen är därför tillämplig, se http://lagen.nu/2005:59 . Jag utgår i min bedömning från att du köpt den av en näringsidkare. Enligt 9 § har du 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan genom att exempelvis löst ut den på posten. Du ska då sända näringsidkaren ett meddelande inom denna tid att du ångra ditt köp. Ingen anledning för frånträdande av köpeavtalet behöver anges. Givetvis måste varan vara i oförändrat skick när du skickar tillbaks den. Den som sedan står för frakten om du väljer att ångra ditt köp är som huvudregel du själv. Däremot om näringsidkaren har skickat en ersättningsvara för att den du beställt inte fanns i sortimentet och ni kom överens om detta, gäller att näringsidkaren står för frakten, se 14 §. Inga lagregler finns således för det fall att du vill skicka tillbaka varan och det inte är fråga om ersättningsvara. Däremot kan det i köpeavtalet finnas mer gynnande villkor till fördel för dig som konsument, exempelvis att näringsidkaren betalar frakten om man inte är nöjd med varan. Tiden för ångerrätten kan dessutom vara förlängd ifall den redan hunnit gå ut. Du får helt enkelt titta i avtalet och se om ersättning för frakt och ångerrätten regleras där. Om där skulle finnas regler som inskränker den rätt du har enligt lagen är de inte giltiga. Lagens regler gäller helt enkelt då istället. Du är givetvis välkommen att återkomma med ytterligare frågor. Vänligen

Reklamation då köparen har inte undersökt varan

2007-03-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Har sålt en båt m. tillbehör via annons på nätet. Alltså mellan två privatpersoner. Köparen anser nu att han ej fått rätt segel - sämre kvalitet än väntat etc. Han hade möjlighet att titta på dem vid köpetillfället men valde att inte göra det och han hade fått info. om seglens historia och att de var använda i 1,5år, vilket de inte var på bilderna i annonsen. Han har skrivit på kontrakt på vad han köpt vid köpetillfället och betalt. Nu har han kontaktat advokat, som jag ska betala för, och hotar med stämning om han inte får "rätt" segel, vilket han fått! Det finns inga andra! HJÄLP! Hur illa kan detta bli? Har han möjlighet att göra så här? Vad säger lagarna om privata köp? (Köparen är boende i annat nordiskt land.) Tack på förhand!
Ludvig Lagerkranz |Hej! Vid köp av lös egendom, exempelvis en segelbåt, mellan privatpersoner gäller Köplagen (1990:931) KöpL http://lagen.nu/1990:931 . Utgångspunkten för vad som är fel och inte är avtalet, alltså vad köpare och säljare har avtalat om. I 17 § anges att om varan inte stämmer överens med den art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning som avtalats är den att anse som felaktig. Varan kan också vara felaktig om den avviker från uppgifter som säljaren lämnat om varan vid köpet och dessa uppgifter kan ha haft inverkan på köpet såtillvida att de påverkat köparen att köpa den aktuella varan, se 18 §. Har varan sålts i ”befintligt skick” kan köparen trots det göra gällande fel om varan är i sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta, se 19 §. Generellt sett är det kravet satt relativt högt. Köparen har ingen undersökningsplikt vid köpet. Han måste således inte undersöka varan för att upptäcka eventuella fel eller brister. Däremot får köparen inte som fel åberopa sådant han måste antas ha känt till vid köpet eller göra gällande att varan är felaktig om han borde ha upptäckt felet om han hade undersökt varan före köpet vilket framgår av 20 §. Köparen går då miste om sin rätt att reklamera varan avseende felet. Min bedömning utifrån det som framgår av din fråga är att köparen på grund av att han underlåtit att undersöka seglen före köpet har förlorat sin rätt att reklamera dem. Om du och köparen inte kan nå en uppgörelse rekommenderar jag dig att kontakta en sakkunnig för vidare rådgivning. Vänligen

Gäller konsumenttjänstlagen vid garantireparationer?

2007-03-19 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en dator 2004. I Juni 2005 gick fläkten sönder och jag skickade tillbaka datorn och de lagade den. Nu Mars 2007 har fläkten gått sönder igen. Reklamationsrätten enligt konsumentköplagen på tre år är här inte tillämplig eftersom jag köpte datorn innan den regeln trädde ikraft. De äldre reglerna innebar två års reklamationsrätt, vilket innebär att jag inte har någon reklamationsrätt kvar enligt dessa. Säljaren hävdar dock att det inte finns någon reklamationsrätt på lagningen av datorn, men jag anser att konsumenttjänstlagen är tillämplig. Konsumenttjänstlagen stipulerar tre års reklamationsrätt, vilket innebär att jag rimligtvis borde ha tre års reklamationsrätt på lagningen av datorn fr.o.m. Juni 2005 till Juni 2008. Vad anser ni?
Ludvig Lagerkranz |Hej! Vid köp av lös sak, exempelvis en dator, gäller som du också nämner Konsumentköplagen (1990:932). Vid arbete på lös sak, exempelvis när en konsument lämnar in sin bil på verkstad för service, gäller i stället Konsumenttjänstlagen (1985:716) KtjL http://lagen.nu/1985:716 . Det är alltså helt riktigt att en reparation av fläkten i en dator är en sådan tjänst som typiskt sett omfattas av konsumenttjänstlagen. För vissa typer av tjänster gör man dock undantag. Reparationen av fläkten i din dator var en åtgärd som vidtogs på grund av att du reklamerade ett fel i en köpt vara. Tjänsten utfördes till följd av den garanti du hade på datorn. En sådan tjänst, garantireparation eller motsvarande, omfattas inte av konsumenttjänstlagen vilket framgår av 2 § punkten 3 KtjL. Någon garanti på reparationen finns inte, om man inte särskilt har avtalat om det, utan garantin räknas från den dag köpet skedde. Vänligen

Häva köp av bostadsrätt på grund av psykisk kris?

2007-04-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |När är det skäligt att häva ett köp av bostadsrätt? Min syster har lidit och lider fortfarande av en svår psykisk kris. Under denna har hon skrivit på och betalat handpenning på en lägenhet som hon inte kommer ha råd att köpa. Bla har hon fått ett lånelöfte på falska meriter, men inte fått lånet. Så vid tillträdet kommer det inte finnas några pengar. Är det rimligt att häva köpet? Finns det någon god sed att ta hänsyn till? Vad ska vi göra?
Rasmus Fahlén |Det finns en möjlighet att ogiltigförklara avtalet med åberopande av lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning. Den hittar du http://lagen.nu/1924:323. Resultatet av att tillämpa lagen blir att avtalet är ogiltigt. Det krävs dock två saker vilket ni har bevisbördan för. Dels skall den psykiska störningen vara medicinskt påvisbar. Det innebär att din syster bör ha konstaterats psykiskt sjuk. Dels skall det finnas ett orsakssamband mellan den psykiska sjukdomen och köpet. Detta kan vara svårt att visa på att dessa två förutsättningar förekommit. Jag är även skeptiskt till huruvida denna lag är tillämplig i detta fall. Psykisk kris, såsom du beskriver det, kan innefatta olika allvarliga sorters sjukdomar. I övrigt kan jag hänvisa till 3:e kapitlet avtalslagen vilket du finner http://lagen.nu/1915:218. Kapitlet innehåller en bestämmelse som ligger närmast till hands att stödja sig på för det fall ovan nämnda lag inte är tillämpbar. 33 § avtalslagen är en generalklausul för att stävja så kallade ohederliga affärsavtal. Bestämmelsen skall användas med stor restriktivitet men är tillämpbar om motparten känt till att din syster var psykiskt instabil. Det skall då strida mot tro och heder att åberopa avtalet med tanke på omständigheterna när det ingicks. Oaktat det ovan anförda kan det mycekt värt vara en idé att argumentera med säljaren utifrån det faktum att något lån inte beviljats och några pengar följdaktligen inte kan utbetalas. Din syster bör då behöva ersätta säljaren för de kostnader denna haft på grund av att köpet inte fullföljts.

Rätt att häva vid säljarens dröjsmål

2007-04-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |I konsumentköplagen 13§ står det att "Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för honom." Finns det exempel på vad som räknas som "väsentlig betydelse" ? I mitt fall gäller det en motorcyckel som beställdes med ett leverans löfte på 3-4 dagar. Nu har det gått en månad, och många löften senare är det senaste löftet leverans om 2 veckor. Har jag rätt att häva köpet.
Sofia Norrman |Hej! Konsumentköplagens (KKL) bestämmelser tillämpas endast i de fall då en näringsidkare säljer lösa saker till en konsument. Detta innebär att 13 § KKL enbart blir av intresse för din del om du köpt din motorcykel för privat bruk och av en näringsidkare som sålt den för ändamål som har samband med hans näringsverksamhet. (1 § KKL) Har du istället köpt din motorcykel av en privatperson eller för bruk i din näringsverksamhet är det nämligen köplagen (KL) som istället kommer att reglera ditt och säljarens avtalsrättsliga förhållande. Visserligen innehåller båda de nämnda lagarna hävningsbestämmelser till köparens förmån, men eftersom bestämmelserna innehåller olika villkor för dess tillämpbarhet är de olika svåra för en köpare att dra nytta av. KKL innehåller den mest förmånliga hävningsbestämmelsen för din del. En rekommendation från min sida är med andra ord att kontrollera så att ditt köp verkligen definieras som ett konsumentköp. Detta för att din argumentation gentemot säljaren inte skall falla på ett så enkelt misstag som att du istället skulle ha argumenterat utifrån KL:s hävningsbestämmelse och dess villkor. Huvudregeln i 13 § KKL är att köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för honom. Så vitt jag känner till finns inga klargörande rättsfall för hur lång tid dröjsmålet behöver fortgå för att generellt betraktas vara av väsentlig betydelse. Vid en eventuell framtida process i domstol får det därför göras en bedömning i varje enskilt fall beträffande ifall väsentlighetskravet vid hävning är uppfyllt. Det är här du som köpare som har bevisbördan för att avtalsbrottet har varit av väsentlig betydelse. I ditt fall finns det i 13 § 2 st en kompletteringsregel till paragrafens 1 st som är av intresse. Detta stycke stadgar att köparen har rätt att häva, om inte säljaren levererar inom en bestämd tilläggstid som satts ut sedan dröjsmålet inträffat. Denna tilläggstid får inte får vara oskäligt kort, vilket den inte heller torde vara i ditt fall då denna tidsfrist verkar vara föreslagen/accepterad av säljaren. Av förarbetena framgår att hävning efter tilläggstidens utgång kan ske, även om dröjsmålet inte är av väsentlig betydelse. I och med att ni har avtalat att leverans skall ske inom två veckor innebär detta med andra ord att du kan häva köpet efter de två veckornas utgång, utan att väsentlighetskravet överhuvudtaget aktualiseras. Notera dock att det under den tid som tilläggstiden löper inte finns någon möjlighet att häva köpet så till vida säljaren inte meddelar att han inte kommer att kunna leverera inom denna tid. Mitt råd till dig är därför att vänta till denna tvåveckorsperiod har löpt ut för att se ifall säljaren fullgör köpet. Blir så inte fallet inte har du rätt att häva köpet med stöd av 13 § 2 st. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du får mer än gärna höra av dig igen om det uppstår fler frågor. Med vänlig hälsning,

Fel i varan vid kattköp

2007-03-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag är kattuppfödare med registerat stamnamn i SVERAK. Sålde en kattunge i januari och nu är de inte nöjda med katten . Det är inget fel på katten. De tycker bara inte att de kan hantera henne som de vill. Vad har jag för skyldigheter/rättigheter i en eventuell tvist? Jag är självklart mån om att katten får det bra och har en fortlöpande kontakt där vi hittills diskuterat olika lösningar, men det känns som om de kommer att vilja att jag tar tillbaks katten.
Mårten Andersson |Hej, Vill köparen häva köpet, det vill säga att du tar tillbaka katten och ger dem köpeskillingen tillbaka, måste de som huvudregel åberopa någon form av ”fel i varan”. Deras grund synes i ditt fall vara att de har svårt att handskas med katten. Vad det beror på framgår emellertid inte av din fråga. Det kanske kan verka krasst, men i juridisk mening är en katt en ”lös sak”. Den första frågan blir då vilken lag som skall tillämpas. Du skriver att du är kattuppfödare, vilket tyder på att du är en näringsidkare i konsumentköplagens (KKL) mening. Förutsatt att de som köpt katten kan betraktas som konsumenter är då KKL tillämplig, se 1 §. Skulle så inte vara fallet gäller i första hand ert köpeavtals regler. Saknas sådan reglering i köpeavtalet gäller köplagen, som ger din motpart ett något svagare skydd. Jag utgår emellertid från att KKL är tillämplig. Med fel i KKL:s mening avses att varan avviker från vad som får anses avtalat vid köpet (se mer specificerat i 16 §). Är felet väsentligt för köparen, kan köpet hävas enligt 29 §. Att den som köpte katten har svårt att handskas med den är i mina ögon inte att betrakta som ett fel, om det inte beror på att katten exempelvis har någon form av sjukdom som förelåg redan vid köpet, etc. Varan kan enligt 16 § emellertid också anses felaktig om näringsidkaren inte upplyst konsumenten om omständigheter kring varans egenskaper och användning som konsumenten med fog kunnat förväntas bli upplyst om, och detta kan antas ha inverkat på köpet. Varan kan också betraktas som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Skulle katten behöva skötas på ett visst sätt, som du känt till men inte upplyst köparen om, skulle ”varan” alltså kunna anses felaktig om köparen med vetskap om skötselinstruktionerna inte hade köpt katten. En vanlig villfarelse är att det enligt KKL skulle föreligga en rätt till öppet köp för konsumenten. Så är emellertid inte fallet. Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att såvida katten inte kan anses ha något fel av väsentlig betydelse för köparen, föreligger ingen rätt till hävning. I ditt fall har jag svårt att se att köparen skulle ha rätt att häva köpet, men eftersom att jag inte har alla relevanta omständigheter kan jag inte ge dig ett säkert svar. KKL hittar du http://lagen.nu/1990:932. Med vänlig hälsning,

Fel i bostadsrätt

2007-04-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Upptäckt fel efter försäljning av bostadsrätt. Dagar efter försäljning och tillträde hörde köparen av sig och konstaterade vatten/mögelskada i vägg/tapet angränsande till badrum. Detta var inte något jag som tidigare ägare upptäckt. Vad är mitt ansvar och vilka juridiska påföljder finns när lägenheten är såld och tillträde redan gjort?
Simon Carlsson |Inledningsvis kan konstateras att en bostadsrätt utgör lös egendom (KöpL 1 § och jordabalken 1:1, 2:1 och 2:2). Istället för de felregler som gäller vid köp av villa eller annan fast egendom tillämpas alltså felreglerna enligt Köplagen (KöpL). Om ett fel föreligger eller inte bedöms i första hand enligt vad som följer av avtalet (KöpL 17 §). Stadgas särskilt i avtalet om lägenhetens skick, och denna vattenskada står i strid med detta, föreligger ett fel. Är dess skick inte omnämnt blir bedömningen istället enligt vad köparen med fog kunnat förvänta sig. Sannolikt skall inte köparen behöva förvänta sig en vattenskadad väg, men detta är en bedömningsfråga och skall ses i ljuset av de omständigheter under vilket köpet ägt rum. Är det ett gammalt hus med ett badrum som saknar kakel eller andra omständigheter som bör sänka köparens förväntningar kan bedömningen bli en annan. Görs bedömningen att fel föreligger innebär detta inte nödvändigtvis att du kommer att ansvara för felet i slutändan. Först bör du kontrollera om köpekontraktet innehåller någon friskrivningsklausul. Är lägenheten såld i befintligt skick eller liknande? Om så är fallet kan felet endast göras gällande om 1. du lämnat direkta uppgifter om lägenhetens egenskaper som strider mot dess faktiska skick, 2. du underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande lägenhetens egenskaper som du måste antas ha känt till, eller 3. lägenheten är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Finns en sådan friskrivningsklausul och inget av dessa undantag är aktuella kan inget ansvar från din sida göras gällande (KöpL 19 §). Har ni inte tagit in en sådan klausul i kontraktet blir en eventuell undersökning av lägenheten av stor betydelse. Det finns inte vid köp av bostadsrätt en absolut undersökningsplikt såsom vid köp av fast egendom. Att köparen undersöker lägenheten innan han köper den är dock så vanligt förekommande att jag utgår att så varit fallet även vid ert köp. Köparen får inte åberopa ett fel han måste antas ha känt till vid köpet (KöpL 20 §). Hade han upptäckt skadan före köpet kan han inte ställa några krav gentemot dig. Av kanske större relevans är att han inte heller får åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Då det endast rörde sig om dagar efter tillträdet är det ju mycket möjligt att skadan visat sig redan vid undersökningen. Han kan alltså inte heller i detta fall göra felet gällande. Om du skulle komma att bli ansvarig för den skada som uppkommit kan köparen enligt KöpL 30 § kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Omleverans lär inte bli aktuellt då det rör sig om ett så kallat specieköp som inte utan vidare låter sig levereras på nytt. Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen. Då ett avhjälpande på egen hand kan vara besvärligt för en privatperson finns istället möjligheten att köparen kan kräva ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa felet (KöpL 35 §). Om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen får köparen kräva prisavdrag eller häva (KöpL 37 §). Prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan lägenhetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (KöpL 38 §). Inte heller hävning lär dock bli aktuellt då det kräver att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Det slutliga resultatet, om en ansvarssituation uppstår, kommer att bli ekonomiskt ersättning till köparen Antingen beräknat som ersättning för avhjälpandekostnaderna eller som prisavdrag. Köparen har dessutom rätt till ersättning för eventuell skada han lidit genom att lägenheten varit felaktig (skadestånd enligt KöpL 40 §). Jag hoppas att detta varit det svar du sökt. Skulle det finnas otydligheter eller önskas vidare utveckling av någon särskild del, ber jag dig återkomma med dina funderingar. Med vänliga hälsningar