Felaktig vara (sadel)

2007-04-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!! Jag köpte en sadel ur en annons, säljaren hänvisade till en bild och uppgav att den var använd max fem gånger. När jag fick hem sadeln var färg, storlek och skick helt annorlunda. Sadeln var mycket sliten och i en annan storlek. Har jag rätt att kräva pengarna tillbaka?
Cecilia Johansson |Hej, Som jag förstår har du köpt sadeln genom en annons från en annan privatperson. Som du beskriver det stämmer säljarens beskrivning av sadeln inte alls överens med verkligheten och det räknas i så fall som att det är fel på varan, se 18§ Köplagen. Är det fel på varan har du som köpare rätt att kräva prisavdrag som motsvarar mellanskillnaden mellan det pris du har betalt och vad sadeln verkligen är värd, se 38§ Köplagen. Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan du även kräva att få häva köpet, se 39§ Köplagen. För att hävda felet mot säljaren måste du kontakta denna och göra en reklamation och då kräva ett prisavdrag alternativt en hävning. Med vänlig hälsning

Formkrav avseende överlåtelse av bostadsrätt

2007-02-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag ska sälja min bostadsrätt privat. Måste någon bevittna namnteckningarna på köpeavtalet? Mvh Malin
Markus Olsson |Det finns inget krav på bevittning av namnteckningarna. De formkrav som gäller är att avtalet skall vara skriftligt och undertecknat av både köparen och säljaren. Avtalet skall också innehålla uppgift om vilken lägenhet som avses samt priset. Detta följer av 6 kapitlet 4 § bostadsrättslagen, se http://lagen.nu/1991:614#K6p4 . I övrigt kan det vara värt att påpeka att överlåtelsen inte är giltig förrän köparen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Fram till den tidpunkten är det säljaren som har att betala månadsavgiften och köparen får normalt inte flytta in i lägenheten förrän denne beviljats medlemskap. Vänligen,

Reklamation av bil köpt begagnad

2007-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, jag sålde en bil av 93 årsmodell. Jag hade själv ägt bilen i endast 9 dagar. Köparen ringde efter en vecka och sa att kamremmen hade gått av. I första hand ville han häva köpet och i andra hand få reparationen betald. Enligt honom skulle det kosta 20 000:-. Han gav 18 000:- för bilen. Är jag skylig att betala eller ta tillbaka bilen?
Louise Hjelm |Eftersom det är fråga om en affär mellan två privatpersoner är det KöpL se http://www.lagen.nu/1990:931 som är tillämplig. Har köparen och säljaren (ni) avtalat särskilt om något gäller det före köplagen, som är dispositiv. Även muntliga avtal gäller! När du lämnade över bilen gick risken för den över på köparen och efter den tidpunkten är han skyldig att betala för den även om den skulle bli förstörd eller försämras genom en händelse. Köparen får undersöka varan innan köpet genomförs och de fel han borde ha märkt vid undersökningen kan han inte åberopa i efterhand. Har köparen underlåtit att undersöka varan trots säljarens uppmaning får han ändå inte åberopa sådana fel han borde ha märkt om han hade undersökt varan. Om varan sålts i befintligt skick, såsom i detta fall, får varan inte vara i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Det är svårt för mig att avgöra om en sliten kamrem kan upptäckas vid en undersökning, men det förefaller som om en köpare bort inse att en bil som kostar 18,000:- och är 14 år gammal förmodligen inte är i toppskick och kan behöva repareras. Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när risken går över på köparen, d.v.s. i ert fall när bilen överlämnades. Då var kamremmen som jag förstått saken hel. En försämring som uppstår efter köpet är bara säljarens ansvar om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Gick kamremmen av efter en vecka är detta sålunda köparens ansvar och inte ditt. Har du som säljare däremot garanterat att bilen är i särskilt bra skick eller om du har åtagit dig att svara för bilens användbarhet skall varan anses felaktig trots att remmen gick av efter avlämnandet och i så fall har köparen rätt att häva eller kräva att du åtgärdar felet, d.v.s. att du själv lämnar in den på reparation, eller att du betalar vad det kostar köparen att få den reparerad. Med vänlig hälsning

Fel i vara enligt köplagen

2007-02-15 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Näringsidkare har sålt och näringidkare har köpt 1000 larm. Köpare vill omedelbart reklamera och häva köpet pga. att larm har för låg ljudnivå. Köparen vill även ha skadestånd. Ordersumman är på 6.000.000 kr. Vad säger lagen?
Martin Ågren |Hej! Avtal om köp av lös egendom näringsidkare emellan regleras i köplagen, se http://lagen.nu/1990:931 . Denna är emellertid dispositiv, enligt 3 §, vilket innebär att ett eventuellt avtal mellan näringsidkarna sätter lagens regler ur spel. För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren måste det först konstateras att det föreligger fel i varan. Nu har alltså larmen för låg ljudnivå. Enligt Köplagen föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren, enligt 17 § 1 stycket. Har köparen efterfrågat en specifik ljudnivå i larmen föreligger således otvivelaktigt fel. Om inte ljudnivån har avtalats ska varan ändå (1) vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, (2) vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning, (3) ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, enligt 17 § 2 stycket. En låg ljudnivå kan vara fel i varan enligt någon av de tre alternativen beroende på sakomständigheterna i fallet. Fel föreligger dessutom om varan i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, enligt 17 § 3 stycket. En normalt hög ljudnivå är givetvis något som en köpare med fog ska kunna förutsätta. Om fel anses föreligga i varan kan köparen göra gällande olika påföljder. Först måste dock köparen reklamera inom skälig tid enligt 32 § (vilket verkar ha gjorts). De påföljder som därefter kan komma ifråga är avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd, enligt 30 §. Köparen har dock inte rätt att häva köpet direkt. Säljaren har först rätt att få försöka avhjälpa felet eller leverera ny vara. Först om dessa påföljder inte kommer ifråga kan köparen häva köpet. Hävning förutsätter även att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde ha insett detta, enligt 39 §. Köparen kan alltså inte häva köpet innan säljaren har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller leverera igen enligt 34-36 §§. Vad gäller skadestånd måste köparen ha drabbats av en ekonomisk skada. Köparen måste ha lidit denna skada till följd av att varan var felaktig, alltså i detta fallet att larmen hade för låg ljudnivå. Nu framgår det inte av frågan vad det är för typ av skada det handlar om vilket gör det svårt att ge ett detaljerat svar. Skulle skada föreligga är säljarens dock skadeståndsskyldig. Omfattningen av skadeståndsansvaret beror emellertid på hur säljaren har agerat. Beror felet på försumlighet eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst, ska säljaren ersätta köparen all skada, enligt 40 § 3 stycket. Föreligger varken försumlighet eller särskild utfästelse är säljaren skadeståndsansvarig endast för direkt skada, om inte säljaren visar att det förelegat ett hinder utom säljarens kontroll för att leverera en felfri vara, enligt 40 § 1-2 stycket.(isåfall frias säljaren från skadeståndsansvar). Vad som menas med direkt och indirekt skada definieras i 67 §. Detta är alltså de generella reglerna för skadestånd enligt köplagen. Återkom gärna med fler omständigheter så kan jag svara mer specifikt för ert fall. Med vänlig hälsning

Felansvar vid köp av bostadsrätt

2007-02-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpte bostadsrättslägenhet Juni -06, säljare har skrivit i köpprotokollet att han inte upplevt problem med fukt. Efter illalukt i vard.rum,kom en besiktningsfirma konstaterade fukt sedan innan vi flyttade in. Det borrades hål i golv och upptäcktes att säljaren som även nyligen renoverat lght, byggt golvet över redan mögligt originalgolv i mer än ett rum. I sovrummet som har vägganslutning till dusch upptäcktes sönderrutten vägg vi legat med ansiktet mot, min pojkvän har fått eksem och jag är konstant förkyld. Går det häva köpet? Hälsoperspektiv?våra chanser?
Ellen Sederholm |Hej, Köp av bostadsrätt regleras av köplagen som är dispositiv, vilket innebär att dess regler gäller om inte annat framgår av köpeavtalet. Köplagens felregler finns i 17 §, http://www.lagen.nu. Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet och inte avvika från vad köparen med fog kan förutsätta. Köparen får dock inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet se 20 § Köplagen. Du som köpare har alltså en undersökningsplikt. Om du kände att det luktade mögel när ni tittade på lägenheten skulle det kunna vara så att du inte får åberopa detta som fel. Undersökningsplikten är dock inte så vidsträckt som vid köp av fast egendom och man torde alltså inte vara skyldig att bryta upp golv för att se om de är mögliga vid köp av bostadsrätt för att fullgöra sin undersökningsplikt, såvida man alltså inte har känt mögellukt. Är det så att säljaren känt till att han lagt nytt golv ovan det mögliga och inte upplyst om detta har han dock handlat i strid mot tro och heder enligt samma paragraf. Isåfall kan felansvar göras gällande trots att man eventuellt brustit i undersökningsplikten. Det är givetvis att anse som ett fel i varan att golvet är mögligt. Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder som du återfinner i 30 §, http://www.lagen.nu. Tex nedsättning av köpeskilling eller hävning av köpet. Viktigt är dock att Ni reklamerar enligt 32 §, se http://www.lagen.nu. Ni ska också kräva skadestånd enligt 40 §, se http://www.lagen.nu, för de fysiska åkommor Ni har åsamkats i och med det mögliga golvet. Med vänlig hälsning

Säljares ansvar för fel på begagnad bil

2007-03-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag sålde en bil som det inte var några fel på av -93 årsmodell. Efter en vecka ringde köparen och sa att kamremmen hade gått av och fördärvat motorn. Nu vill han häva köpet eller att jag betalar reprarationen på 20000:- Har jag som privatperson några sådana skyldigheter?
Emma Ravheden |Hej! Du som privatperson har sålt en bil till en annan privatperson. Detta innebär att köplagen är tillämplig, se http://lagen.nu/1990:931 . Jag utgår från att ni inte avtalat något speciellt om varans skick eller om ert ansvar gentemot varandra, t.ex. att varan säljs i befintligt skick. Även om säljare och köpare avtalat speciellt anses dock varan ha ett visst skick vid försäljningen för att den inte ska anses vara felaktig, se 17 § andra stycket. Att kamremmen går sönder är allvarligt och gör att bilen inte kan användas. Det är dock här fråga om en äldre begagnad bil och det är då inte säkert att det fel som uppstått betraktas som ett fel i KöpL:s mening. Felet har här uppstått en vecka efter att bilen överlämnades. Risken för bilen har då övergått på säljaren och du som köpare ansvarar då inte för felet. Ett undantag från detta är dock om felet ansågs finnas innan bilen överlämnades men inte visade sig förrän senare (om felet var ”in nice”). Detta undantag torde dock inte ha förelegat här. Se 12 och 13 §§ KöpL Dessutom ska köparen undersöka bilen innan köpet och har detta inte skett får det fel som denne skulle ha upptäckt vid undersökningen inte senare åberopas som fel, se 20 § KöpL. Det framgår inte av din fråga om undersökning har skett och i så fall hur. Köparen kan alltså inte kräva dig på de påföljder som du nämner. Vänligen,

Fel i bostadsrätt

2007-02-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |jag köpte en bostadsrätt som i obejektsbeskrivningen uppgavs ha golvvärme i badrummet på ca 5 kvm, nu har det visat sig att det säljaren kallade golvvärme är rören som går till handdukstorken o handfatet. Alltså inte golvvärme i dess rätta bemärkelse, eller? Vad ska man göra åt detta? Hur reklamerar jag och vad är en skälig ekonomisk kompensation?
Filip Skoglund |Köp av bostadsrätt regleras av köplagen som är dispositiv, vilket innebär att dess regler gäller om inte annat framgår av köpeavtalet. Köplagens felregler finns i 17 §, http://lagen.nu/1990:931#p17 . Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet och inte avvika från vad köparen med fog kan förutsätta. De byggnadstekniska aspekterna kan jag inte uttala mig om men om ni avtalade om att en annan, bättre sorts golvvärme skulle ingå i köpet föreligger det fel i varan. Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder som du återfinner i 30 §, http://lagen.nu/1990:931#p30. Beräkningsgrunden för prisavdraget finns http://lagen.nu/1990:931#p38 . Även om det inte skulle följa av avtalet att golvvärme skulle ingå kan det fortfarande vara fel enligt 18 §, http://lagen.nu/1990:931#p18 . Säljaren har ett ansvar för uppgifter som lämnats i objektsbeskrivningen om uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet. Om så är fallet föreligger fel i varan och du kan begära prisavdrag enligt ovan. Vad du bör göra är att kontakta mäklaren som förmedlade köpet, förklara situationen och säga att du vill ha ekonomisk kompensation av säljaren. Om säljaren inte går med på detta kan du stämma honom. Hur det görs kan du se http://lagen.nu/1942:740#k42 .

Trasig spis vid köp av bostadsrätt

2007-02-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, köpt bostadsrätt och upptäcker att spisen ej fungerar när jag flyttar in. Säljaren hävdar att den fungerade när hon flyttade ut? Vad har jag för rättighetter? Kan jag kräva en ny spis?
Ludvig Lagerkranz |Vid köp av bostadsrätt mellan privatpersoner gäller i första hand avtalet. Därefter gäller i andra hand Köplagen (1990:931) KöpL http://lagen.nu/1990:931 . En vara, i detta fall bostadsrätten, kan vara felaktig om den inte stämmer överens med avtalet, se 17 § KöpL. Fel kan även föreligga om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren lämnat om varan vid försäljningen och dessa uppgifter har haft betydelse för köpet, se 18 § KöpL. Felet måste ha funnits före köpet, 21 § KöpL. För att kunna göra gällande ett fel gäller även att man måste reklamera felet inom skälig tid efter att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet, se 32 § KöpL. Vad som är skälig tid beror på vilken typ av vara det rör sig om och felets art, ett generellt svar går inte att ge. Reklamation måste ske senast inom två år från att köparen tog emot varan. Följer det av avtalet att en spis ingår i köpet torde man kunna förutsätta att denna skall fungera om något annat inte framgår av avtalet. Har säljaren särskilt uttalat att spisen fungerar får det anses utgöra en sådan uppgift som avses i 18 § förutsatt att uppgiften om den fungerande spisen inverkat på köpet av bostadsrätten. Den trasiga spisen skulle alltså kunna anses vara felaktig. Enligt 20 § KöpL gäller dock att man som köpare inte får göra gällande fel som man borde ha upptäckt vid en undersökning av varan. Fungerar spisen överhuvudet taget inte är det något som hade varit relativt enkelt att upptäcka vid t.ex. visningen och kan därför med största sannolikhet inte göras gällande eftersom man som köpare borde ha märk det när man undersökte varan. Är felet av sådan art att det bara visar sig ibland eller inte hade gått att upptäcka vid undersökningen blir bedömningen naturligtvis en annan. Är varan felaktig kan man göra gällande en rad påföljder. I ett fall som detta gäller i första hand att säljaren har rätt att avhjälpa felet, se 34 § KöpL, d.v.s. laga spisen. I andra hand om felet inte kan avhjälpas utgår prisavdrag, se 37 § KöpL. Slutligen bör tilläggas att man som köpare har att bevisa sina påståenden, vad som är avtalat, säljarens uttalanden etc. Med vänlig hälsning