Internationella köp, tillämplig lag.

2007-02-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vid träffande av avtal genom försäljning av en häst. Köparen är boende i Italien säljaren i sverige. vilken avtalslag ska man följa? Svensk eller Italiensk? går det att avtala om att frakten ligger i köparens risk eller tas denna bort av någon italiensk lagstiftning? Förväntar mig inget svar då frågan är av ett ganska internationellt slag men kanske ett tips om var jag kan leta efter svar.
Cornelia Svensson |Hej, När det gäller internationella avtal används Romkonventionen för att avgöra vilken lag som skall tillämpas. Parterna kan själva välja vilket lands lag som skall tillämpas, art 3 Romkonventionen. Om parterna väljer att inte göra detta skall lagen i det land tillämpas till vilket avtalet har närmast anknytning. För att bestämma vilket land det är måste man först avgöra vilken den karakteristiska förpliktelsen är. Det är hemvistlandet för den person som skall uppfylla denna vars lag skall tillämpas. I ert fall behöver detta inte bli så komplicerat. De så kallade CISG-reglerna (Lag (1987:822) om internationella köp) är tillämplig lag i det här fallet både i Italien och Sverige. Dessa regler har uppstått från konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Vad gäller transport av gods kan parterna avtala om riskens övergång etc. enligt art 6 i CISG annars regleras detta i art 67. Se hela lagen http://lagen.nu/1987:822 . Mitt råd är att ni skriver in i avtalet precis hur ni vill ha det. Vänliga hälsningar

Rätt att häva pga trasig ABS-lampa vid privat bilköp?

2007-02-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående privat bilköp. Om en ABS lampa är ur funktion och man som köpare ej upptäcker det under provkörning, har man rätt att häva köpet? eller gäller undersökningsplikten så att ansvaret faller på köparen?
Peter Ahlström |Hej! Av din fråga tolkar jag situationen som att det endast är själva ABS-lampan på kontrollpanelen i bilen som är trasig och således inte hela ABS-systemet. Vore omständigheterna annorlunda blir förutsättningarna och svaret annorlunda. Då får jag be dig återkomma. Den lag som är tillämplig vid köp av bil mellan två privatpersoner är köplagen, se http://lagen.nu/1990:931 . Först skall nämnas att risken för varan (bilen) går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 § och 7 § KöpL. Typfallet är alltså när du som köpare får nycklarna till bilen och kör iväg. Risken innebär, enligt 12 § att du som köpare är skyldig att betala varan även om den har försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren. Uppstod alltså felet efter köpet är det du som får stå för det. Avgörande tidpunkt för felbedömningen är enligt 21 § när risken för varan går över på köparen. Observera att säljaren svarar för fel som FUNNITS vid denna tidpunkt men visar sig först senare. Det finns enligt köplagen (20 § ) ingen generell undersökningsplikt. Däremot om köparen de facto har undersökt varan (provkört bilen i ditt fall) eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Frågan är då om du borde upptäckt detta fel vid din provkörning. Vad jag förstår av din fråga så lyser inte lampan alls. Bilens ABS-lampa är vid normal användning/körning släckt. Normalfallet är att lampan lyser när systemet är urkopplat eller om det är ur funktion. Att lampan således inte lyste när du körde torde inte inneburit att du som köpare borde insett att den var trasig. Det kan vara värt att nämnas att om ni avtalat om ”befintligt skick” gäller 19 §. I sådant fall torde du inte kunna göra gällande endast en trasig lampa på kontrollpanelen som fel. De påföljder du får göra gällande vid fel regleras i 30 §. Det är av stor vikt att du enligt 32 § så fort som möjligt efter du upptäckt felet reklamerar detta till säljaren, annars förlorar du rätten att åberopa fel i varan. Enligt 34 § har du rätt att kräva avhjälpande av felet utan kostnad om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har du rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det. Observera att du måste lämna säljaren meddelande om krav på avhjälpande i samband med att du reklamerar själva felet eller inom skälig tid därefter. Om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid kan du kräva prisavdrag enligt 37 § och 38 §. Vad det gäller hävning så får detta endast ske om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde insett detta, någon som torde vara uteslutet i ditt fall. Med vänliga hälsningar

Fel i varan vid köp bostadsrätt

2007-02-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har precis köpt en lägenhet av ett stort byggbolag. Först görs ju en besiktning med besiktningsman. Vid denna besiktning upptäckte jag svarta linjer på kaklet i badrummet vid övergång vägg/golv. Jag påpekade detta och besiktningsmannen sa att det troligen var tejp eller klister av något slag som jag skulle försöka ta bort med rengöringsmedel. Nu har det dock visat sig att det var skada i kaklet. Vi skrev in detta i reklamationsblanketten som skall lämnas inom tre månader. Nu påstår dock bolagets ansvarige inom reklamationer att det är vi som orsakat linjerna med ett dammsugarrör, eller att det kanske är hennes städ-team. Men eftersom det inte stod med i bes.protokollet så borde det vara vårat fel. Är det upp till oss att bevisa att vi är oskyldiga eller måste hon bevisa det? Det är ju ändå de som vill vänta tre månader med reklamationsblanketten. Hur mycket kan de slippa undan vad det gäller fel? Vi har tapeter i rundade hörn som är bubbliga och sitter löst vilket syns då man tänder en golvlampa som står i ett av hörnen. Kvinnan från bolaget menar dock att det är svårt att tapetsera rundade hörn och att de inte gör någonting åt det. Samt dörrkarm där de bara målar i lite färg i skador vilket ger nyansskillnader. Ska man utgå ifrån sedvänja och praxis och hur avgör man exakt vad som skall acepteras? Hur petig kan man vara. Jag hade inte själv lämnat golvsocklar med stora skruvhål i olika höjd eller sönderborrade kakelplattor, då jag arbetat inom byggsektorn tidigare.
Ellen Sederholm |Hej! Jag förutsätter att det är en bostadsrätt ni har köpt. Vid köp av bostadsrätt är det normalt köplagen som gäller. Då ni har köpt lägenheten av en näringsidkare är det dock konsumentköplagen som är tillämplig. Enligt 16 § konsumentköplagen, se http://www.lagen.nu, skall en vara anses felaktig om den i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Att kaklet i en lägenhet är skadat är självklart ett sådant fel i varan som avses enligt nämda paragraf. Vidare är det oxå ett fel i varan att det inte är ordentligt tapetserat eller slarvigt målat. Har ni inte avtalat om att det kommer vara skadat kakel, undermåligt tapetserat och målat är det självfallet ett fel i varan. Som konsument ska/har man rätt att vara mycket petig. Enligt 20a§ konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Med detta menas att det är säljaren som har bevisbördan för att det är ni som har orsakat felen, det är alltså upp till säljaren att bevisa detta. Att det inte står något om det skadade kaklet på besiktningsprotokollet har ingen betydelse, säljaren skulle med svårighet kunna styrka att det är ni som har orsakat skadan. Ni kan enligt 22 § begära kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felen eller häva köpet, enligt 23, 24 och 26-29 §§ konsumentköplagen, se http://www.lagen.nu. Med vänlig hälsning

Fel i utförd tjänst (husmålning)

2007-02-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag anlitade en målare som målade om vårat hus , men efter cirka ett halvår började färgen flagna och trilla av. Målaren säger att det är den gamla färgen under som trillar av och hänvisar till den målaren. Vad har jag för rättigheter här?
Ludvig Lagerkranz |Hej! Om en målare (näringsidkare) utför arbete åt en konsument gäller Konsumenttjänstlagen (1985:716) KtjL http://lagen.nu/1985:716. Av 4 § KtjL följer att näringsidkaren har ett krav på sig att utföra tjänsten fackmässigt. I detta ligger bl.a. en skyldighet att samråda med konsumenten i den utsträckning som är nödvändigt. Denna regel är tvingande vilket innebär att näringsidkaren inte kan friskriva sig från den. Framkommer det vid undersökning eller när tjänsten utförs att även ytterligare arbeten, s.k. tilläggsarbeten, bör utföras samtidigt med tjänsten skall näringsidkaren även i detta läge kontakta konsumenten för att inhämta dennes anvisningar, 8 § 1 st. Näringsidkaren är även skyldig att avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten om t.ex. kostnaden för tjänsten inte står i proportion till nyttan etc., 6 §. Upptäcks detta först sedan börjat utföras skall näringsidkaren ta kontakt med konsumenten för att inhämta dennes anvisningar. Tjänsten är enligt 9 § felaktig om näringsidkaren inte har iakttagit kravet på fackmässighet enligt 4 §. Tjänsten är även enligt 11 § felaktig om näringsidkaren inte informerat konsumenten om sådant han kände till om tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet och han insåg eller borde ha insett att detta skulle vara av betydelse för kunden. Tidpunkten för när eventuell felaktighet i tjänsten skall bedömas är när tjänsten är utförd, 12 §. Näringsidkaren är ansvarig för försämringar efter denna tidpunkt om det beror på att han åsidosatt vad som följer av avtalet eller annars av konsumentköplagen, 13 §. Om en tjänst är felaktig står ett antal påföljder till buds. I ditt fall är de mest troliga avhjälpande samt skadestånd. Enligt 20 § har näringsidkaren dels rätt dels skyldighet att avhjälpa felet. Vad ett avhjälpande rent faktiskt skulle innebära i ditt fall går inte säkert att uttala sig om. Beror felet på den gamla färgen kan avhjälpande innebära att målningsarbetet skall göras om men det omfattar inte sådant arbete som krävs för att ta bort den gamla ”ursprungliga” färgen för att därigenom nå ett fullgott resultat. Enligt 31 § har konsumenten även rätt till ersättning för kostnader i samband med felet. För att över huvudtaget kunna göra gällande påföljder krävs att konsumenten reklamerar inom skälig tid från att han märkte eller borde ha märkt felet, 17 §. Vad som är skälig tid varierar men sker reklamationen inom 2 månader från att felet upptäcktes är det alltid ”inom skälig tid”. Efter tio år förlorar konsumenten rätten att reklamera. Reklamationen måste alltså ske i anslutning till att felet framträdde. Slutligen bör tilläggas att konsumenten har bevisbördan för sitt påstående. Med vänliga hälsningar

Personligt betalningsansvar i enskild firma?

2007-02-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag avvecklade mitt enskilda företag 2005 (byggbranchen inom tätskikt). Blir jag personligen ersättningsskyldig vid en reklamation 1,5år efter avvecklandet?
Andreas Heed |Hej! En enskild firma är inte en juridisk person och innehavaren är personligen ansvarig för alla åtaganden företaget har. Detta innebär att privata ägodelar kan bli föremål för t.ex. utmätning och dylikt för att betala skulder som den enskilda firman har. De skulder firman innehar åligger alltså dig att betala. Att du har avvecklat företaget saknar betydelse då den enskilda firman utgjordes av dig personligen. Du blir med andra ord personligen ersättningsskyldig.

Reklamationstid och ursprungligt fel

2007-02-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag köpte hösten 2004 en laptop från DELL. För ca ett halvår sedan dök det upp tre smala olikfärgade streck över skärmen, något som visseligen inte direkt påverkar datorns funktion men är högst irriterande. Då garntin gått ut var DELL högst ointresserade av att reparera detta. Min fråga är således; kan jag med hänvisning till konsumentköpslagen hävda att detta är ett fel i varan? Och kan jag i så fall åberopa garanti enligt konsumentköpslagen 23§ samt att de avhjälper felet enligt 26§? Mvh Andreas
Gabriel Westin |När du köper en dator som konsument av ett företag är konsumentköplagen tillämplig (se http://lagen.nu/1990:932). Konsumentköplagen är tvingande till din fördel som konsument vilket innebär att du aldrig med bindande verkan kan avtala med säljaren om sämre villkor än de som anges i lagen. Det går däremot bra att avtala om bättre villkor. För att säljaren skall svara för felet i din dator krävs att felet är ursprungligt, vilket innebär att felet funnits vid varans avlämnande till dig. Det görs här en uppdelning av bevisbördan genom en sexmånadersregel. Denna innebär att om felet i din dator visat sig inom sex månader efter avlämnandet så anses felet enligt 20a§ alltid som ursprungligt och du har en rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet. Om felet i din dator däremot visar sig efter sex månader så är det upp till dig som konsument att visa att datorn hade ett ursprungligt fel vid avlämnandet. Många företag har dock som policy att alltid ta emot reklamationer även efter sexmånaderstiden för att skapa en positiv bild av sitt företag gentemot kunderna, men någon skyldighet finns alltså inte. Om du överhuvudtaget skall kunna göra felet i datorn gällande krävs även enligt 23§ att du reklamerar hos säljaren inom skälig tid. Din reklamation kan vara antingen skriftlig eller muntlig och reklamerar du inom två månader från och med att du upptäckte felet så anses reklamationen alltid gjord i rätt tid. Det verkar i din fråga som om att du upptäckt felet för sex månader sedan, men vill reklamera först nu. Är detta fallet så är din reklamation inte gjord i rätt tid och du har förlorat rätten att göra felet gällande. Har du däremot ringt till företaget när du först upptäckte felet och förklarat för dem att din skärm var trasig så är detta tillräckligt för att uppfylla reklamationskravet. I konsumentköplagens 23§ uppställs vidare sedan den första april 2005 en treårig reklamationstid. Observera dock att eftersom din dator är köpt innan detta datum har du dock endast rätt att reklamera under två år. Således har du endast rätt att reklamera fram till hösten 2006. Detta datum är nu passerat, vilket innebär att om du inte reklamerat tidigare så har din rätt att göra felet gällande gått förlorad. I ditt fall är även sexmånaderstiden passerad och det är följaktligen upp till dig att visa att felet i din dator är ursprungligt. Det kan emellertid som liten konsument vara svårt att hävda sin rätt mot ett stort företag. Mitt råd till dig är därför att du tar kontakt med din lokala konsumentvägledare och förklarar ditt problem så kan hon hjälpa dig vidare i en eventuell tvist mot datorleverantören. Du kan hitta kontaktinformation till din konsumentvägledare på konsumentverkets hemsida (se http://www.konsumentverket.se/). Först om du uppfyllt reklamationskravet i 23§ samt visat att datorn har ett ursprungligt fel kan det alltså bli tal om konsekvenser. Den primära påföljden är då att datorföretaget avhjälper felet enligt 26§. Det ter sig dock tveksamt att du skulle lyckas visa att datorn var behäftigad med ett ursprungligt fel gentemot datorföretaget, dessutom verkar det som att du kan ha missat att reklamera inom de två år som lagen tidigare krävde. Detta är dock ingen självklarhet och jag råder dig därför återigen till att ta kontakt med din lokala konsumentvägledare. Med vänlig hälsning,

Kan man reklamera utan kvitto?

2007-02-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan jag reklamera en vara utan kvitto?
Ludvig Lagerkranz |Hej! Utgångspunkten är att ett kvitto inte är en värdehandling utan endast ett bevismedel. Det innebär att har man t.ex. förlorat kvittot men man på något annat sätt kan styrka det som framgår av kvittot eller i övrigt det som skall bevisas så är det tillräckligt. Det kan i sammanhanget nämnas att det är tveksamt om villkor där näringsidkaren kräver uppvisande av kvitto överhuvud taget kan göras gällande, åtminstone i de fall köparen är en konsument. Mvh

Hur fungerar öppet köp?

2007-01-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hur fungerar öppet köp? öppet köp har man på alla varor som köps i affär va? är det 7 el 10 dgr?
Peter Ahlström |Hej! Öppet köp är ett begrepp som många misstar sig om. Det finns ingen lagreglerad rätt till öppet köp vid köp i affär, utan detta är något som varje butik/kedja själva bestämmer. Det är således inte självklart att du kan köpa en vara i affären och få pengarna tillbaka om du ångrar köpet. Däremot kan du be om detta innan köpet. Går då affären med på detta är det bra om detta styrks skriftligen, exempelvis på kvittot. Mvh,