Konsumentens rätt att avhjälpa felet på varan själv

2007-02-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Om en kund köper en vara från en näringidkare och det är fel på den. Måste man då låta säljaren få en chans att åtgärda felet innan man går till en reparatör och skickar fakturan till säljaren?
Michael Witting |Det stämmer. Näringsidkaren har alltid enligt 27 § konsumentköplagen, se http://www.lagen.nu/1990:932, rätt att få en chans att åtgärda felet eller byta ut varan mot en felfri vara innan några andra åtgärder kan vidtas. Avhjälpandet eller omleveransen måste dock ske inom skälig tid. Vad som är skälig tid i det här specifika fallet är omöjligt för mig uttala mig om eftersom jag inte har all fakta. Det kan emellertid konstateras att bedömningen skall i första hand ske med hänsyn till kundens intresse. Dessutom ska inte kunden behöva tåla upprepade avhjälpningsförsök. Enligt 2 st. framgår det dock att kunden kan i vissa speciella fall gå till en reparatör och skicka fakturan till säljaren. Observera emellertid att det är bara i undantagsfall som denna regel kan åberopas. Av förarbetena framgår det t.ex. att regeln är tillämplig om fel visar sig på en bil när köparen befinner sig utomlands.

Rätt att ta tillbaka en vara om köparen går i konkurs

2007-01-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Vad gäller för grossist/återförsäljare när en ÅF gått i konkurs? Om slutkunden erlagt slutbetalning till ÅF, som i sin tur ej slutbetalt till grossisten när ÅF går i konkurs, kan grossisten dra tillbaka varan eller tjänsten?
Ludvig Lagerkranz |Hej!När en grossist säljer varor på kredit till en återförsäljare är det inte ovanligt att man i köpeavtalet skriver in ett s.k. återtagandeförbehåll även benämnt äganderättsförbehåll. Om återförsäljaren skulle gå i konkurs innan betalning är erlagd kan då grossisten ha rätt att få tillbaka den sålda varan. Detta kallas för separationsrätt och går före andra fordringar i konkursen. Ett absolut krav för att det skall bli aktuellt separationsrätt är att den sålda varan finns kvar hos återförsäljaren, är avskiljd och intakt.Om återförsäljaren har sålt varan vidare kan ett återtagandeförbehåll inte göras gällande.Om köpeavtalet tillåter att återförsäljaren säljer varan vidare är återtagandeförbehållet troligen ogiltigt redan från början. När det gäller slutkundens skydd mot borgenärerna i konkursen (bl.a. grossisten) beror det på om denne är konsument eller näringsidkare. Är slutkunden konsument får denne skydd mot säljarens borgenärer (sakrättsligt skydd) redan i och med köpeavtalet, se 49 § Konsumentköplagen http://lagen.nu/1990:932 .Är slutkunden näringsidkare krävs istället att varan ska ha traderats, dvs att besittningen ska ha gått över från säljaren till köparen, för att slutkunden ska få sakrättsligt skydd.Beträffande rätt att ta tillbaka en tjänst har jag svårt att se hur detta över huvudet taget skulle vara praktiskt möjligt. Mvh

Trasigt badrumsgolv i bostadsrätt – säljarens ansvar?

2007-02-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vid köp av HSB-lägenhet för ett halvår sedan (via auktoriserad mäklare) upptäcktes efter någon vecka att några klinkersbitar satt löst på golvet i badrummet och att vatten kan tränga upp vid dessa. Säljaren, som har småbarn, har dagligen "kört tvättmaskin och blaskat med vatten" och har inte märkt detta. Felet tycks accelerera! Köparen undersökte golvet först efter sitt tillträde till lägenheten. Vem står normalt för en reparation?
Linnéa Nilsson |Hej, Köp av en bostadsrätt regleras i köplagen, se http://lagen.nu/1990:931#P17S2 . Denna lag är emellertid dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Då gäller det som avtalats mellan parterna före köplagen. En bostadsrätt säljs vanligtvis i ”befintligt skick”. Det innebär att köparens möjlighet att påtala fel är begränsat. Om skadorna på golvet är så pass omfattande att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick är vad köparen kunnat förvänta sig, bland annat med hänsyn till dess pris, skall säljaren ansvara för felet, se http://lagen.nu/1990:931#P19 . Att enbart ett par klinkersbitar sitter löst medför inte att bostadsrätten är i ett sådant väsentligt sämre skick. Om det uppstått fuktskador eller liknande på grund av skadan är det dock möjligt att felet bedöms vara så stort att säljaren ansvarar för det. Utan mer information om skadan är det dock svårt att göra någon bedömning i detta fall. Har bostadsrätten sålts utan förbehållet att den säljs i befintligt skick, har köparen större möjligheter att påtala felet, se http://lagen.nu/1990:931#P17 . En köpare kan förvänta sig att golvet i bostadsrätten skall vara helt, om inte säljaren har uppmärksammat köparen på felet. Har köparen inte undersökt bostadsrätten innan köpet och därmed bort upptäcka felet, kan det påtalas gentemot säljaren, se http://lagen.nu/1990:931#P20 . Av din fråga framgår inte vad säljaren lovat angående badrummet i bostadsrätten. Har säljaren lämnat någon sorts garanti för badrummet och det skick det befinner sig i kan köparen alltid påtala felet, se http://lagen.nu/1990:931#P17 . Beroende på om bostadsrätten sålts i befintligt skick eller inte, och om någon garanti har lämnats, blir bedömningen av problemet alltså olika. Om bostadsrätten skall anses vara felaktig måste köparen reklamera detta till säljaren i samband med att felet upptäcktes, se http://lagen.nu/1990:931#P32 . Det verkar som om köparen och säljaren har talats vid under de senaste sex månaderna angående de trasiga klinkersbitarna, men det framgår inte när och om köparen har reklamerat. Det får inte ha gått mer än två månader sedan köparen upptäckt eller bort upptäcka de trasiga plattorna (jämför konsumentköplagen, se http://www.lagen.nu/1990:932#P23 ). Köparen måste även i samband med reklamationen ha förklarat att han vill att säljaren står för reparation av badrumsgolvet, se http://lagen.nu/1990:931#P35 , http://lagen.nu/1990:931#P30 och http://lagen.nu/1990:931#P34 . Sammanfattningsvis skall säljaren ansvara för de trasiga klinkersplattorna om reklamation skett i rätt tid, förutsatt att bostadsrätten inte sålts i befintligt skick och att de trasiga plattorna innebär att bostadsrätten avviker från vad köparen kunnat vänta sig. Har bostadsrätten sålts i befintligt skick krävs att de trasiga klinkersplattorna medför att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig. Med vänliga hälsningar,

Säljarens dröjsmål - hävning och skadestånd

2007-01-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, är näringsidkare och kör bud. Beställde bil i juni lovad att dyka upp i sep, har forfarande inte dykt upp. I nov har min gamla bil kostat mig 46000 i reparationer, har jag rätt till ersättning? Fråga 2: började prata om att häva köp men sa inte rakt ut att de skulle avbeställa den, det har dom nu gjort, kan de göra så?
Miranda Berg |Köplagen är tillämplig mellan näringsidkare, se http://lagen.nu/1990:931. Vilka rättigheter köparen har när det föreligger dröjsmål med varans avlämnande hittar du i 22§. Köparen får håll fast vid köpet och kräva fullgörelse, 23§. Denna rätt förlorar köparen dock om han väntar orimligt länge med att framställa kravet. Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna, eller om fullgörelsen skulle kräva uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Annars har säljaren endast rätt att häva köpet om det föreligger kontraktsbrott från köparens sida, till exempel om köparen inte betalar. Så verkar det ju inte vara i ditt fall, utan troligen beror hävningen på ett missförstånd. Säljaren har alltså ingen rätt att häva köpet på eget initiativ, men ord kommer antagligen stå mot ord om huruvida du hävt köpet eller inte. Oavsett om köpet hävts nu eller inte så föreligger ett dröjsmål. Du har rätt till ersättning för den skada du lider genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren kan visa att dröjsmålet ligger utanför hans kontroll. Se 27§ och 67§ Köplagen. Det görs skillnad mellan direkt och indirekt förlust. Indirekt förlust ersätts bara om säljaren varit försumlig, vårdslös. De direkta utgifter som kan bli aktuella att ersätta måste ha klart samband med dröjsmålet. Eftersom du är beroende av en fungerande bil i din verksamhet, borde du ha rätt till ersättning för någon slags ersättningsbil eller reparationskostnad, men om du kan få erstättning för hela reparationskostnaden på 46 000 är svårt att avgöra. Utgifterna ska så att säga vara nödvändiga, det är alltså möjligt att man skulle kunna hävda att du skulle klarat dig med ett billigare alternativ. Den skadelidande parten måste själv försöka begränsa sin skada. Den skadeståndsskyldige, säljaren i det här fallet, måste också kunna ha möjlighet att förutse skadans uppkomst och omfattning, annars kan skadeståndet jämkas. Tänk på att om du vill kräva skadestånd måste du meddela säljaren detta så snart som möjligt för att rätten inte skall gå förlorad. Lycka till!

Lagkollision och begreppet "lös sak"

2007-01-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Om konsumentköplagen innehåller en bestämmelse som står i strid mot en bestämmelse i konkurrensförordningen, vilken tillämpas då i domstolen? Jag undrar även var man kan hitta vad "lös sak" i konsumentköplagen innebär. Tacksam för svar! MvH Emelie
Emil Alin Johansson |Hej! Om en domstol vid en prövning skulle komma fram till att en bestämmelse i konsumentköplagen skulle strida mot en bestämmelse i EU:s konkurrensförordning skulle domstolen vara skyldig att tillämpa förordningen och inte tillämpa den kolliderande svenska lagen, då EU:s förordningar så att säga ”står över” svensk lagstiftning. Lös sak motsvarar begreppet lösöre. Definition enligt boken ”Juridikens termer”: ”sådan lös egendom som inte utgörs av pengar; värdepapper, olika slags rättigheter, byggnad på ofri grund m.m. Till L. räknas främst möbler, husgeråd, transportmedel, varor o.d.” Med vänlig hälsning!

Vad innebär en konsumentfordran?

2007-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad innebär konsumentfordran i jämförelse med skattfordran och övrig fordran?
Carl Johan Zimdahl |Hej,Det som särskiljer en konsumentfordran från övriga typer av fordringar är att det är en fordran som en näringsidkare (t.ex. en affär) har gentemot en konsument. Då en konsument (privatperson) anses inta en underlägsen ställning i förhållande till en näringsidkare vid avtalsingående så finns det ett för konsumenter "utökat skydd" i lagstiftningen (t.ex. Konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932).Speciellt för en konsumentfordran är bl.a. att preskriptionstiden på en sådan fordran är avsevärt mycket kortare än på fordringar i allmänhet, nämligen 3 år istället för 10 år, enligt 2 § Preskriptionslagen (se http://lagen.nu/1981:130). En skatteskuld preskriberas däremot normalt efter 5 år, enligt 3 § Lag om preskription av skattefordringar m.m. (se http://lagen.nu/1982:188).Vänligen,

Dröjsmål med betalning

2007-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en kund som inte håller ord och hela tiden bryter överenskomelser. Han köpte en vara av mig som vi lev i sept och vi kom överens om att det skulle förvaras inomhus. 2 mån senare ringer han o säger att det är förstört, jag åker dit och då står det ute i regnet. Han vill ha det utbytt, jag kontaktade då konsument som sa att jag inte behövde det för det var felaktigt förvarat men jag gick med på det ändå men han ville då ha en dyrare sort av högre kvalitet och jag inf. honom att den andra är dyrare o han får bet mellan skillnad, han skulle även stå för halva fraktkostnaden. Enligt muntlig överenskomelse skulle han ha kontanter hemma vid leverans av vara vilket han inte hade han sa han skulle komma med dem senare vilket han ej gjorde så jag skickade en faktura vilken han nu har bestridit, jag svarade (förenklat) att vi hade en överenskomelse och att han skulle betala in snarast och skickade en påminnelse som han också har bestridit. Vad göra?
Louise Hjelm |Jag förstår det som om ni båda är näringsidkare, d.v.s. att det inte är fråga om ett konsumentköp. Under dessa förutsättningar är KöpL tillämplig för att lösa er tvist. Se http://www.lagen.nu/1990:931 Enligt det svar du redan erhållit hade din kund inte rätt till att få den förstörda varan utbytt eftersom han inte behandlat den som han ska, utan låtit den stå ute i regnet. När en vara levereras går vanligen risken för den över på köparen vilket innebär att du som säljare inte behöver ansvara för fel som uppkommer efter köpet. Trots detta företogs alltså omleverans och nu är problemet att köparen vägrar erlägga mellanskillanden och sin del av fraktkostnaden. Betalar inte köparen i rätt tid har du rätt att kräva betalning eller annan fullgörelse. Du kan också häva köpet och kräva skadestånd. Köparen är skyldig att medverka till köpet genom att betala om det inte föreligger hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan. Är detta fallet kan ni istället häva köpet. Annars krävs för att få rätt att häva köpet att du förbehållit dig rätten att häva köpet, eller att köparen avvisar varan eftersom varan redan har kommit i köparens besittning. Har du gett din kund en bestämd tilläggstid får du inte häva så länge som den löper om köparen inte meddelar att han inte kommer att betala under tiden. Du har rätt till skadestånd som ersättning för den skada du lider genom att köparen inte betalar i tid, om inte köparen kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som han inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte skälig kunde ha undvikit eller övervunnit. Du har, utifrån den information jag har fått, rätt att kräva betalning plus ränta, samt eventuellt skadestånd. Ditt problem är nog egentligen inte av juridisk natur utan snarare av affärsmässig. Jag råder dig till att antingen lämna in en stämningsansökan eller låta en jurist skriva ett vänligt men bestämt brev som klargör situationen för honom. Mvh

Reklamation av vara som slutat fungera

2007-01-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Gäller inte Konsumentköplagen och paragraf 23 angående reklamation om en vara (router) har fungerat men sen av någon oförklarlig anledning (ej felanvändning) slutat fungera? Företaget hävdar att reklamation bara gäller för fel som upptäcks på nya produkter. Mvh
Peter Ahlström |Hej! Av din fråga tolkar jag det som att du köpt routern för privat bruk, dvs. du är att anse som en konsument och inte en näringsidkare vilket gör att konsumentköplagen ( http://lagen.nu/1990:932 ) blir tillämplig. Denna lag är tvingande vilket betyder att näringsidkaren (företaget) inte kan avtala bort lagen eller uppställa sämre villkor än de som ges. För det första skall frågan om varan är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas (20 §), vilket är när du köpte varan i affären. Även om felet visar sig först senare så ansvarar säljaren för fel som funnits vid denna tidpunkt. Av tredje stycket i samma paragraf framgår att om en försämring av varan uppkommer efter avlämnandet skall varan även anses som felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott. Enligt 20a § samma lag finns en presumtionsregel som innebär att om felet visar sig inom 6 månader efter det att varan avlämnats skall felet anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat kan visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta är en garanti för konsumenten som, vilket framgått ovan, är tvingande för säljaren. Det är säljaren som har bevisbördan om denne påstår annat. Om felet visar sig efter dessa 6 månader är det du som köpare som skall visa att routern hade ett ursprungligt fel. Det kan dessutom vara av stor vikt att du undersöker om säljaren givit dig någon garanti eller liknande utfästelse vid köpet. I sådant fall anses fel föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen/garantin omfattar (21 §). Reklamationen i 23 § innebär att du måste, inom skälig tid efter det du upptäckte eller bort upptäcka felet, reklamera felet till säljaren för att kunna åberopa felet och göra gällande påföljder. Om du lämnar meddelande om detta till säljaren inom två månader efter det att du märkt felet anses det alltid ha lämnats i rätt tid. Här finns även en preskriptionsfrist på tre år som innebär att du förlorar rätten att åberopa felet om du inte reklamerar inom denna tid, såvida inte annat följer av en eventuell garanti/utfästelse. Detta innebär att om felet visat sig efter dessa 6 månader och om ingen garanti finns så får du i första hand visa att felet fanns vid avlämnadet. Går inte detta kan du, om möjligt, hävda att säljaren begått ett avtalsbrott, vilket innebär att du får undersöka vad som avtalats vid köpet angående produkten. Mvh