Kan man kräva att säljaren ska stå för kostnaden för hantverkare som behövs för att byta en felaktig möbel?

2021-03-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejKöpt en badrumsmöbel med vask på nätet. Krävde både snickare och vvs-montör för att installera.Efter ett tag började den släppa i färgen, och jag kommer få ut en ny.Men undrar om inte leverantören av vasken skulle ta kostnaden för hantverkarna vid bytet?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som blir aktuell i detta fall är konsumentköplagen (KKöpL).I och med att badrumsmöbeln släppte i färgen och en omleverans har blivit godkänd av företaget du köpte möbeln ifrån, utgår jag från att det rörde sig om ett fel i varan. När man köper en vara som är felaktig är omleverans en möjlig påföljd, det vill säga att säljaren levererar en ny, likadan vara. Omleverans kan även kombineras med skadestånd (22 § KKöpL). Du som köpare har, under vissa förutsättningar, rätt till skadestånd för den ekonomiska skada du har lidit till följd av att varan var felaktig, vilket kan vara som i ditt fall, att du måste anlita snickare och vvs-montör ytterligare en gång. För att du ska ha rätt till ersättning för detta krävs det att felet inte låg utanför säljarens kontrollansvar. Felet låg utanför kontrollansvaret om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara berodde på: ett hinder, som legat utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § första stycket KKöpL). Det är svårt för mig att göra en bedömning av huruvida jag tror att säljaren kommer kunna gå fri från ansvar eller inte, då jag inte vet tillräckligt mycket om felet och övriga omständigheter. Det är säljaren som har bevisbördan. Det innebär att det är säljaren som måste bevisa att felet på badrumsmöbeln låg utanför hens kontrollansvar för att kunna gå fri från skadeståndsskyldigheten. Kan hen inte bevisa detta, så har du rätt till ersättning för vad det kostar för dig att anlita de som ska installera den nya möbeln.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att häva ett köp enligt köplagen?

2021-03-25 i Köplagen
FRÅGA |https://lagen.nu/1990:931#R28Hej Kan man häva köp mellan företag ? Köpte en ny traktor maj-20. Påpekade fel nästan direkt. Företaget har varit och försökt laga felet ungefär en gång i månaden men lyckas inte. (Felet är att en varnigslampa lyser och då skall man kontakta återförsäljaren, något med frikopplingen).Skyller på allting. Nu vill jag häva köpet tycker dom fått tillräckligt med försök, kommer inte kunna lita på traktorn i framtiden. Idag inträffade nästa problem det gick inte att växla (elväxel). Har kontaktat dom via mail att jag vill häva köpet men får inte något svar vad gör man?Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta förutsättningarna för hävning av köp. Köp mellan näringsidkare behandlas i köplagen (KöpL). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.Hävning av köpÄr en vara felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen bl.a häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. (39 § första stycket KöpL).Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, meddelar säljaren att han häver köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (39 § andra stycket KöpL).Enligt bestämmelserna ovan krävs det för det första att det föreligger fel på varan. Här kan man ju konstatera att i ditt fall är det ostridigt att fel föreligger. För det andra krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna kan hänsyn tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande eller omleverans – om jag inte missförstår frågan så har säljaren i detta fall gjort flera försökt att avhjälpa felet men felet finns kvar. Väsentlighetsbedömning ska göras i det enskilda fallet. Det kan dock sägas att en helt ny traktor ska kunna användas felfritt och även om det skulle uppstå fel bör det inte vara återkommande. Av omständigheterna som framgår av din fråga anser jag att i detta fall bör väsentlighetskravet anses vara uppfylld.För det tredje krävs det att du har meddelat säljaren om att du vill häva köpet inom skälig tid efter den tiden för avhjälpande. Vad som i det enskilda fallet ska anses vara skälig tid får avgöras med hänsyn till köparens intresse av en viss betänketid för att avgöra vad denne önskar göra på grund av felet och den uppkomna situationen. Nu vet jag inte hur lång tid det har gått mellan det senaste försöket att fixa felet och när du kontaktat om att du vill häva köpet. Men om det inte har gått särskilt lång tid bör detta krav anses vara uppfylld.När det blir en tvistSom sagt ovan så ska man meddela säljaren om att man vill häva köpet. Av din fråga framgår dock att du inte har fått något svar tillbaka. Om säljaren avvisar ditt krav på hävning så uppstår det en tvist. I sådant fall är det bäst att ha hjälp av en jurist för att lösa tvisten. Vill du ha hjälp av en av våra jurister kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Kan jag kräva ersättning för felaktigt renoverat badrum efter tjugo år?

2021-03-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vid försäljning av min fastighet upptäcks en skada i ett badrum. Det visar sig att arbetet i badrummet är felaktigt gjort. Konstaterat av en specialist. Badrummet renoverades i samband med mitt köp av fastigheten. Det var ett försäkringsarbete o firman som utförde jobbet var en firma som försäkrings bolaget rekommenderade. Firman finns fortfarande. Nu som sagt när jag säljer mitt hus efter drygt 20 år upptäcks att arbetet är felaktigt genomfört. Jag tvingades pga detta till en kraftig nedsättning av husets pris. Min fråga är kan jag kräva ersättning till den firma som utfört arbetet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga renoverades badrummet i din fastighet i samband med att du köpte den. Arbetet var ett försäkringsarbete och firman som utförde jobbet var en firma som försäkringsbolaget rekommenderade. Den aktuella firman finns fortfarande. Vid försäljning av fastigheten upptäcktes att arbetet är felaktigt genomfört och du tvingades därav till en kraftig nedsättning av husets pris. Du undrar därför om du kan kräva ersättning från den firma som utfört arbetet. Det har gått tjugo år sedan badrummet renoverades.I ärenden som ditt löses ett försäkringsärende i regel genom att du är beställare av tjänsten och att det utförda arbetet betalas av försäkringsbolaget. Det innebär att mellan dig och det utförande företaget gäller konsumenttjänstlagen. Det är till fördel för dig som konsument då den aktuella lagen är en skyddslagstiftning till konsumentens fördel.En näringsidkare som utför en tjänst ska utföra den fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen). Om tjänsten inte utförs fackmässigt eller resultatet avviker från vad som får anses avtalat anses tjänsten som felaktig (9 § konsumenttjänstlagen). I ditt fall kan jag endast utgå från att tjänsten är felaktig utförd, utifrån det du skrivit. Någon närmre inblick har jag inte. Det är eventuellt möjligt att tjänsten utfördes fackmässigt för tjugo år sedan men att byggnadskraven därefter ändrats. Om vi, trots det, utgår från att det föreligger fel i tjänsten har konsumenten bland annat rätt att kräva att felet avhjälps och även rätt att kräva skadestånd (16 § konsumenttjänstlagen). Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, ska hen underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter att hen märkt eller borde märkt felet, s.k. reklamation. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, får reklamation alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslutades (17 § konsumenttjänstlagen). Som synes är huvudregeln att reklamation som senast måste ske inom tio år efter att uppdraget avslutades; i ditt fall har det gått det dubbla. Det är möjligt att reklamera senare än tio år om näringsidkaren handlar grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Exakt vilka handlingar som utgör sådant är i det närmaste omöjligt att uttala sig om generellt. Av lagkommentarerna till bestämmelsen anges att det kan vara att använda sig av material som man vet är olämpligt.Sammanfattningsvis är huvudregeln att reklamation vid arbete på fast egendom måste ske inom tio år. I ditt fall har det gått tjugo år, vilket talar till din nackdel. Det finns ett undantag från huvudregeln innebärande att en konsument kan reklamera senare än tio år, om näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I ditt fall kan jag tyvärr inte göra någon bedömning av om det är aktuellt. Det ska dock sägas att om du gör gällande att företaget, trots att det gått tjugo år, är skadeståndsskyldigt kommer du att ha en uppförsbacke. Dels har du bevisbördan om det påstådda felet, dels har du bevisbördan om att näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Min bedömning utifrån den lilla information jag har är att risken är stor att du får svårt att nå framgång.Vill du utreda ärendet vidare kan givetvis en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra när varan jag beställt inte kommer?

2021-03-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har gjort en beställning av två varor den 28 januari. En av varorna kom efter några dagar, men den andra har inte kommit än, nu snart två månader senare. Jag har varit i kontakt med företaget, och de säger att de väntar på att varan ankommer till deras lager i Tyskland, som sen skickas till mig. De säger att de inte har mer information, de säger varje vecka att vara bör ankomma "förhoppningsvis" till lagern i Tyskland veckan. Men ingenting händer. Jag har betalat ordern. Vad kan jag göra?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det utgör dröjsmål enligt konsumentköplagenFörutsatt att du gjort beställningen i egenskap av privatperson, det vill säga som konsument och inte å ett företags vägnar är konsumentköplagen tillämplig på din situation. Eftersom ingenting i din fråga antyder något annat utgår jag ifrån att du handlade i egenskap av konsument. Om varan inte avlämnas i tid, och det inte beror på något du själv gjort, gör säljaren sig skyldig till ett avtalsbrott i form av dröjsmål (9 §). Varan har avlämnats i tid om avlämnandet sker i enlighet med vad som avtalats, eller om det inte framgår av avtalet, inom 30 dagar från ingåendet av avtalet (5 § första stycket). Jag tolkar det som att eventuellt avtalat leveransdatum har passerats. Din vara är alltså försenad och det utgör dröjsmål i lagens mening. Vad du kan göra:Mot säljarens dröjsmål kan du göra gällande vissa påföljder (10 §). Rätten att hålla inne betalningen (11 §) är inte aktuellt i ditt fall eftersom du redan betalat. Du har även rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, förutsatt att det inte vore omöjligt eller orimligt för säljaren (12 § första och andra stycket), men så vitt jag förstår dig har du börjat få slut på tålamod att vänta på fullgörelse. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva köpet, och alltså få dina pengar tillbaka (13 § första stycket). Det är du som behöver bevisa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, men med en så omfattande försening på flera månader som det rör sig om i ditt fall lär det inte vara något problem. Om du lider skada på grund av dröjsmålet har du också som utgångspunkt rätt till skadestånd från säljaren (14 §). Undantaget är om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som varken säljaren eller den säljaren i sin tur anlitat borde ha räknat med eller kunna undvika. Värt att veta är att du fortfarande har möjligheten att häva eller begära skadestånd även om din vara skulle levereras, bara du inte väntar för länge med att meddela säljaren om det (15 §). Lycka till, och om du har fler funderingar så tveka inte att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Köp av husvagn med fuktskada

2021-03-26 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en gammal husvagn som inte blivit fukttestad men där skulle inte finnas någon fukt enligt säljarna. Vi undersökte den och hittade inget synligt och den luktade heller inget, så vi slog till. Eftersom vi skulle måla om den tog vi sen ut inredningen och bakom där hittade vi såklart fuktskador och det visade sig sen att den är fuktskadad runt om hela vagnen, något man inte kunde uppmärksamma eftersom det syntes först bakom inredningen. Har vi några rättigheter här eller är det bara att bita i det sura äpplet eftersom vi köpt vagnen i "befintligt skick".
Ebba Kristensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns möjlighet att fel föreligger fast husvagnen är köpt i "befintligt skick"?Köp av lös egendom behandlas i Köplagen (KL). I lagen beskrivs reglerna för situationer när lös egendom sålts med förbehållet "befintligt skick" (19 § första stycket KL). Jag tolkar frågan såsom att dessa regler är tillämpbara på din situation. Det beskrivs också tre situationer när den köpta varan anses vara felaktig:1. För det första om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. 2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller. 3.Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Vad betyder lagen ovan? Alltså betyder det att endast det faktum att du köpte husvagnen i "befintligt skick" inte är skäl nog för säljaren att friskriva sig från ansvar. I och med att säljaren har sagt till dig att det inte finns fuktskador i husvagnen kan punkt 1 bli aktuell. Annars kan man argumentera för att fuktskadan är ett sådant väsentligt förhållande i punkt 2 som säljaren måste ha känt till och som du borde kunnat räkna med att bli upplyst om. För båda dessa punkter måste även ett krav på att det ska haft inverkan på köpet vara uppfyllt. Utifrån hur jag tolkar din fråga tycker jag det är uppfyllt. Detta då fuktskadan verkar vara omfattande.Din undersökningsplikt och rätten att åberopa feletVidare i köplagen följer dock att du som köpare inte får åberopa fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av husvagnen (20 § andra stycket KL). Det blir alltså en fråga om ifall du har uppfyllt din undersökningsplikt. Det är svårt att ge ett absolut svar på det utifrån information som finns i frågan. I allmänheten kan sägas att jag tolkar det som att du har uppfyllt undersökningsplikten. Detta eftersom säljaren har uppgett att fuktskada inte föreligger och att det inte funnits någon lukt som kunnat ge misstanke om att en mer noggrann undersökning bör göras. Dessutom har fuktskadan varit så pass dold att det skulle krävt en relativt ingående undersökning för att upptäcka den. I NJA 1996 s 598 föreligger liknande omständigheter och där bedömde HD att en köpare hade rätt att åberopa fuktskada i husvagn som köparen upptäckt efter köpet.ReklamationDessutom krävs det att du reklamerar felet inom skälig tid till säljaren (32 § första stycket KL). Formen på reklamationen kan vara antigen skriftligt eller muntligt beroende på vad du känner dig mest bekväm med. Tidsfristen för att reklamera felet börjar löpa när du som köpare faktiskt upptäcker felet, men fristen kan också ha börjat löpa när du borde upptäckt felet (31 § första stycket KL). Rätten att reklamera felet går förlorad efter två år från den tidpunkt som du tog emot husvagnen (32 § andra stycket KL).FelpåföljdSlutligen får felet inte bero på dig eller något förhållande på din sida. Om detta är uppfyllt har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § första stycket KL). Observera att säljaren inte bara har skyldighet att avhjälpa felet (34 § första stycket KL). Säljaren har även en skyldighet att avhjälpa felet utan kostnad för dig som köpare om detta kan ske utan olägenhet (36 § första stycket KL). Om avhjälpande emellertid inte kommer på fråga kan du kräva prisavdrag (37 § första stycket KL). Sista utvägen skulle kunna vara att du häver köpet men för att kunna göra det krävs att felet varit av väsentlig betydelse för dig som köpare samt att säljaren bort insett detta (39 § första stycket KL).SammanfattningI din situation föreligger omständigheter som talar för att fel föreligger. Jag tycker därför att du absolut har rättigheter värda att ta till vara på. I första hand skulle jag rekommendera att kräva avhjälpande från säljaren och i andra hand prisavdrag. Om säljaren inte går med på detta kan du såklart ta vidare fallet till domstol men jag skulle rekommendera att försöka komma fram till en lösning med säljaren innan du överväger nästa steg.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Är det min skyldighet att skicka tillbaka den felaktiga varan vid en omleverans?

2021-03-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Beställde en vara från ett stort företag och fick hem något helt annat som även var dyrare. Dom bad om ursäkt och skickade rätt vara men vill att jag ska skicka tillbaka fel varan. Sa att den finns redo för upphämtning. Är det min skyldighet att skicka tillbaka den eller kan jag begära att dom hämtar upp den?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KKöpL) gäller i fråga om köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § KKöpL).Om säljaren ska företa omleverans, får köparen hålla inne vad han eller hon har tagit emot till dess att omleverans sker (43 § tredje stycket KKöpL). Du har därför rätt att behålla varan till dess att du fått den nya varan. Därefter har säljaren rätt att återfå den felaktiga varan. Du har därför en skyldighet att lämna tillbaka varan. Det finns ingen bestämmelse om hur återlämnandet ska ske. Vad som har avtalats mellan parterna blir vägledande. Däremot ska omleverans ska ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (26 § tredje stycket KKöpL). Om köparen har haft några nödvändiga kostnader i sammanhanget, t.ex. för transport av varan till säljaren, ska säljaren ersätta köparen för dessa kostnader. Du som köpare förlorar därför inget på att skicka tillbaka den felaktiga varan. Att skicka tillbaka ett mindre föremål kan rimligen inte heller anses vara en uppoffring för dig som köpare som innebär en "väsentlig olägenhet". Det kan däremot argumenteras för att omleverans av en större och otympligare vara (t.ex. en soffa) innebär en väsentlig olägenhet för köparen och att säljaren i sådana fall borde hämta varan eller på annat sätt anordna transporten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad har konsumenter för rättigheter?

2021-03-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo beställde en produkt på en internetsida, vi fick orderbekräftelse och precis hämtat ut den. Men då inser vi att den här varan inte stämmer alls överens med det som dem har marknadsfört för den här produkten på deras sida. Så vi tar i kontakt med dem och de säger att varan är slut och erbjuder gratis retur av den produkten vi fick samt fick vi 59kr gratis frakt för nästa beställning. Vad har jag som konsument för rättigheter här? Dem fortsätter trycka på att varan är slut.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KKöpL) reglerar näringsidkares ansvar gentemot konsumenter och tillämpas när en privatperson köper en vara av ett företag. Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att företag inte kan ge konsumenter sämre villkor än vad som framgår av lagen (3 § KKöpL). Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till ett antal påföljder.Är varan felaktig? En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § KKöpL). Om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet är den felaktig (16 § 3 st. punkt 3 KKöpL). I ert fall har ni fått en vara som ej stämmer överens med det som har marknadsförts på hemsidan, alltså är varan felaktig. Vilka rättigheter har en konsument om en vara är felaktig?Om en vara är felaktig har du som konsument rätt till (med vissa begränsningar) avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Du kan också häva köpet, innehålla betalning eller kräva skadestånd(22 § KKöpL).Om ett företag levererar en felaktig vara brukar en lämplig påföljd vara att företaget avhjälper felet genom en omleverans och därmed levererar en avtalsenlig vara, så länge detta kan ske utan en oskälig kostnad för företaget (26 § KKöpL). Men eftersom företaget säger produkten är slut finns det en risk att en omleverans skulle utgöra en oskälig kostnad. Särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen. Jag kan tyvärr inte göra en sådan bedömning då jag saknar information om er situation, men det finns alltså en möjlighet att för konsumenter att kräva omleverans även om varan är slut på lagret. Om omleverans inte är möjligt på grund av att det skulle utgöra en oskälig kostnad för företaget så är hävning ett annat alternativ. Som jag tolkar frågan har ni redan hävt köpet och alltså utnyttjat denna möjlighet. Om köpet hävs och ni har behövt göra ett täckningsköp (vilket innebär att ni köper samma felfria vara av ett annat företag) till ett högre pris, kan ni eventuellt kräva skadestånd av företaget. Skadeståndet ska motsvara ersättning för prisskillnaden mellan de båda köpen, om täckningsköpet gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Ni kan alltså kräva skadestånd i kombination med att ni häver köpet. (32 § och 33 § KKöpL)Hur ni kan gå tillvägaJag rekommenderar att ni kontaktar företaget och kräver att de levererar en avtalsenlig produkt. Om omleverans inte är möjlig på grund av att det skulle utgöra en oskälig kostnad för företaget kan ni istället häva köpet och samtidigt kräva ersättning om ni gör ett så kallat täckningsköp. Om ni på något sätt har lidit annan typ av skada på grund av avtalsbrottet, kan ni begära ersättning för den skadan också, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. (30 § KKöpL).Om företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Kan jag få kompensation för felaktigt utförd tatuering?

2021-03-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Förra året gjorde jag en kosmetisk tatuering, en eyeliner hos en skönhetsklinik. På grund av att hon tatuerade för hårt/djupt drabbades jag av en s.k "blow out", vilket innebär att tatueringen flutit ut då hon gått ned för djupt i hudlagren. I informationen om det här ingreppet stod det inget om att detta kunde ske. Efter detta fick jag genomgå behandlingar av samma behandlare för att ta bort blow outen. Men färgen har knappt minskat, och nu efter senaste behandlingen så har jag sett att jag istället för att bli av med missfärgning istället har fått ärr på ögonlocket av dessa behandlingarna. Nu vågar jag inte fortsätta gå till henne, jag är rädd att hon bara kommer göra allt värre. Jag tror inte att hon vet vad hon sysslar med. Nu att jag sitter här med en misslyckad kosmetisk tatuering. Jag undrar om jag kan begära ut skadestånd eller någon kompensation för det hon har åsamkat mig.Jag kommer behöva dras med det här blåa ögat jag vet inte hur länge, det kan vara permanent. Om jag ska vända mig till en annan klinik som är specialiserad på att få bort misslyckade tatueringar så kommer det kosta mig en hel del. Jag vet inte vad mina rättigheter är i det här falletoch hur jag ska gå till väga.Jag mår så otroligt dåligt över hur mitt öga ser ut nu.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viss ledning kan dras från konsumenttjänstlagenTjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som går ut på behandling av människa utgör tyvärr ett område där det inte är helt klart vad som gäller. Den lagstiftning som ligger nära till hands är konsumenttjänstlagen, men behandling på människa ingår egentligen inte i tillämpningsområdet. Trots detta anser många, inklusive Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) att man ändå kan dra ledning av lagen i sådana situationer, vilket även har bekräftats av Högsta domstolen (NJA 2011 s. 600 p. 6). ARN har en varierad praxis på området, med fall där de använder konsumenttjänstlagens regler till skydd för konsumenten (exv ärendenr. 2001-0552), men även andra fall där de istället är mycket generösa gentemot näringsidkaren (exv. ärendenr 1999-6907). Det är alltså inte möjligt att säga med säkerhet exakt vad som gäller i ditt fall. Vad har du för rättigheter enligt konsumenttjänstlagen?Att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt (4 §), och att tjänsten annars anses felaktig (9 §) gäller med relativt stor säkerhet även i din situation. Konsumenttjänstlagen ger konsumenten möjlighet till vissa påföljder när tjänsten anses vara felaktig. De som lär vara av störst intresse för dig är prisavdrag (21 §) och skadestånd (31-35 §). När resultatet av tjänsten avviker från vad du hade att förvänta dig av en fackmässigt utförd tjänst är tjänsten felaktig. Näringsidkaren verkar inte heller bestrida att tatueringen är felaktig i ditt fall. Konsumentens rätt till prisavdrag är sannolikt så grundläggande att du har rätt till prisavdrag även om lagen inte är direkt tillämplig. Prisavdraget ska motsvara vad det som minst skulle kosta för dig att få felet avhjälpt (22 §).Konsumenttjänstlagens möjlighet till skadestånd inkluderar inte ersättning för personskada, det vill säga den fysiska skadan på din kropp (35 §). Däremot har du möjlighet till den grundläggande rätten till skadestånd i skadeståndslagen, vilket inkluderar ersättning för personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Näringsidkaren har enligt konsumenttjänstlagen rätt att avhjälpa felet istället för att betala ut prisavdrag och liknande (20 § andra stycket). Det går som sagt inte att säga något med total säkerhet, men jag tror inte detta är något du behöver oroa dig över. Dels bör denna regel tillämpas mer restriktivt när det rör behandling av människa än när det rör lagens ordinära tillämpningsområde, dels har näringsidkaren ändå inte rätt till hur många försök som helst. Det låter som att du redan gett näringsidkaren många chanser att åtgärda felet, enligt praxis från ARN ska du inte behöva låta dem försöka igen (ärendenr. 2001-3446). Sammanfattningsvis är det inte säkert att konsumenttjänstlagens regler kan tillämpas på din situation, men jag rekommenderar att du pratar med näringsidkaren och argumenterar för att reglerna om felaktigt utförd tjänst och prisavdrag är grundläggande och borde gälla även i er situation. Du kan begära skadestånd för skadan näringsidkaren åsamkat dig enligt skadeståndslagen oavsett om konsumenttjänstlagens regler är tillämpliga eller inte. Du borde ha möjlighet att vända dig till en annan klinik med hjälp av eventuellt prisavdrag och skadestånd. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,