Vad gäller vid fel i vara - Hundköp?

2020-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej kan jag kräva tillbaka köpeskillingen av en uppfödare vid köp av hundvalp som har en ärftlig sjukdom?Och hur i så fall går jag tillväga?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vilken lag som är tillämplig och i vilka sammanhang du har rätt att kräva åter köpeskillingen enligt den lagen. Dessutom kommer jag redogöra för hur du kan framställa ditt anspråk gentemot uppfödaren. Din fråga regleras antingen i konsumentköplagen (kkl) alt. Köplagen (köpl). Inledningsvis kan jag nämna att en hund är att betrakta som lös sak (varor) inom juridiken, så i de fall jag hänvisar till "varan" så menar jag hunden. Vilken lag är tillämplig? Denna fråga är avhängig på om uppfödaren anses bedriva yrkesmässig försäljning av valpar eller inte. Jag utgår från att du handlar i egenskap av konsument dvs du ska ha hunden som sällskapsdjur. Kravet på att säljaren har handlat i egenskap av näringsidkare handlar i stort sätt om säljaren livnär sig eller på annat vis får anses sälja valpar med viss kontinuitet och i allmänhet anses bedriva näringsverksamhet. Min utgångspunkt är att det rör sig om en näringsidkare. Således är konsumentköplagen tillämplig (1 § kkl). I annat fall är det köplagen som är tillämplig (1 § köpl). Jag kommer redogöra för skillnaderna i dessa två lagar. Den absolut största skillnaden är att det råder s.k avtalsfrihet inom köplagens ramar vilket innebär att ni är fria att komma överens om praktiskt taget vad som helst angående köpet. Det finns alltså brett utrymme för säljaren att friskriva sig från vissa fel alternativt begränsa sitt ansvar ( 3 § köpl). I de fall ni inte kommit överens om något särskilt gäller köplagen. När kan du kräva pengarna tillbaka? För att du ska kunna reklamera ditt köp och i slutändan få dina pengar tillbaka krävs att det är fel i vara. Begreppet fel i vara är i stort sätt detsamma för köpl och kkl, framförallt i det som skulle anses utgöra fel i ditt fall (16 § kkl och 17 § köpl). Det som skiljer sig väsentligt åt i det två lagarna är hur noggrann du behöver vara innan köpet, det vill säga undersökningsplikten. Vad innebär att du behöver undersöka varan innan köpet?Alla som köper en produkt, oavsett i vilken lag vi tillämpar, måste undersöka varan innan köpet. Man får inte påkalla några fel som man bort upptäckt innan man köpte produkten (jfr 20 § kkl och 21 § köpl). Om köpl är tillämplig så är undersökningsplikten betydligt mer långtgående innan köpet. I ditt fall kan jag tänka mig att det rör sig om att undersöka eventuella stamtavlor, undersöka arvsanlag etc. Om det är så att du fått särskilda garantier eller andra utfästelser kring just dessa omständigheter finns det anledning att säga att varan är felaktig på den grund att den avvek från garanti eller annan utfästelse (21 § kkl och 21 § andra stycket köpl). Vid garantier och särskilda utfästelser sänks kravet på undersökning om du haft anledning att förlita dig på uppgiften. Vad utgör fel i vara?Om en vara avviker från avtalet eller får anses vara bristfällig i förhållande till varor av samma slag är den felaktig (16 § kkl och 17 § köpl). I ditt fall kan jag inte utreda vad som får anses avtalat mellan er, därav kan jag enbart översiktligt redogöra för när en vara anses felaktig. En hund som har en ärftlig sjukdom bör betraktas som felaktig då ärftliga sjukdomar bör vara känt av uppfödaren och därav ska säljaren upplysa om det finns risk för ärftliga sjukdomar. Det följer av undersökningsplikten att du ska begära relevanta upplysningar om hunden för att dessutom själv kunna göra en bedömning. Bedömningen om hunden får anses felaktig får avgöras i förhållande till vad det är för typ av sjukdom samt vilken information som framgått vid köpet. Vilka påföljder kan aktualiseras vid fel i vara?Enligt kkl kan du häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig ( 29 § kkl). Min utgångspunkt är att omständigheter är av väsentlig betydelse för dig och möjlighet till omleverans eller avhjälpande är uteslutna. Om det är så att säljaren däremot har möjlighet att ersätta dig med en "felfri" valp är du skyldig att godta en ersättare om inte det medför väsentlig olägenhet för dig (26 § 2 st kkl). Vad som kan utgöra väsentlig olägenhet är relativt fritt, men det kan vara att du inte litar på uppfödaren eller av annan anledning inte vill eller kan göra affärer med den uppfödaren mer. Om köplagen är tillämplig krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig samt att säljaren insett eller bort inse detta ( 25 § köpl). Min bedömning är att vilken säljare som helst bör inse att denna typen av fel är av väsentlig betydelse för köparen. Här råder alltså inga oklarheter. När du häver ett köp ska köpeskillingen återgå samt ska du återlämna hunden (43 § kkl och 64 § köpl). Du kan även i vissa fall yrka om skadestånd för vissa utgifter som tillkommit pga att varan varit felaktig exempelvis veterinärbesök för att konstatera sjukdom (40 § köpl och 30 § kkl). Vad är viktigast av allt?Det är av central vikt att du reklamerar ditt fel hos säljaren så fort så möjligt. Gärna skriftligen (23 § kkl och 32 § köpl).Hur kan du framställa ditt anspråk mot säljaren? Lämpligen kontaktar du säljaren och försöker lösa situationen tillsammans med säljaren. Om det visar sig vara besvärligt är det rimligt att skicka in skriftligt underlag till varför du vill häva köpet och vad dina anspråk är. Svarar inte säljaren på detta kan det vara relevant att kontakta en jurist och driva saken i officiella forum. Ofta sker det genom en stämningsansökan som sedan renderar i en förlikning eller rättsprocess. SlutsatsUtifrån din information kan jag inte lämna något konkret svar, det hela blir avhängigt på vilken lag som är tillämplig samt vad ni kommit överens om vid försäljningstillfället. Min bedömning lutar något mer åt det hållet att varan är felaktig och att du har fog för att häva ditt köp och återfå dina pengar. Om du önskar få ytterligare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?

2020-07-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Handlade i maj i år en matgrupp för trädgården för närmare 20000 kr. från en stor online byggvaruhus. När jag packar upp möblerna efter leverans visar det sig att matbordet är kraftigt skadad (40 cm lång spricka i stommen) och en av de 8 matstolarna är trasig så det inte är möjligt att använda. Jag gjorde en reklamation samma dag enligt säljarens anvisningar tillsammans med bilder på de skadade möblerna. Nu har det gått 5 veckor sedan min reklamation och jag får ingen återkoppling från säljaren, varken per mail eller telefon. Enda svaret deras reklamationsavdelning ger per telefon är att de har väldigt mycket att göra och att jag kommer bli kontaktad av deras transportskadeavdelning (vilket aldrig sker). Nu har snart halva sommaren gått och jag är fast med en möbelgrupp som inte kan användas som avsedd. Hur lång tid är rimligt att vänta på att ett reklamationsärende ska hanteras (Konsumentköplagen anger skyndsamt ?) och har jag rätt att häva köpet (trots att jag inte har emballaget kvar) med hänvisning till att säljaren inte uppfyller sina åtagande. Mvh/Besviken kund
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer först att gå igenom vad som gäller enligt lagen om man har köpt en vara som är skadad. Om du har köpt matgruppen som privatperson av ett företag är konsumentköplagen (KköpL) aktuell. Jag kommer sedan att ge dig råd för hur du kan gå vidare med ditt ärende. Vad kan du kräva av säljaren vid fel i varan?För att kunna häva köpet eller kräva andra åtgärder av säljaren krävs att matgruppen är felaktig i köprättslig mening. Att varan är felaktig innebär att den avviker från vad ni har avtalat om (16 § KköpL). Eftersom du skriver att matbordet har en spricka och att en av stolarna är trasig avviker matgruppen definitivt från vad ni har avtalat om. Min bedömning är därför att matgruppen är felaktig. Vid fel i varan får du som köpare i första hand kräva reparation eller att du får en helt ny matgrupp. Om säljaren inte vill erbjuda detta har du istället rätt att få prisavdrag eller häva köpet (22 § KköpL). Om säljaren erbjuder sig att reparera felen alternativt erbjuder dig en ny matgrupp måste det ske inom så kallad "skälig tid" (26 § tredje stycket KköpL). Vad som är skälig tid får bedömas i varje enskilt fall. Med tanke på att du köpte matgruppen inför sommaren och ännu inte har kunnat använda den är min bedömning att säljaren inte har agerat inom skälig tid. Detta innebär att du istället har rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (28 § KköpL). För att få häva köpet krävs det också att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL). Denna regeln är till för att förhindra att köparen försöker häva ett köp när det endast rör sig om mindre fel. Eftersom du inte har kunnat använda matgruppen på hela sommaren och den köptes för att stå i trädgården är dock min bedömning att det inte är fråga om ett mindre fel. Felet är alltså av väsentlig betydelse för dig, vilket innebär att du har rätt att häva köpet. Det spelar ingen roll att du inte har emballaget kvar. Avslutande rådEftersom företaget fortfarande inte har återkopplat efter att du gjorde reklamationen skulle jag rekommendera att du istället vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Enligt ARN kan man förvänta sig att företaget svarar på en reklamation inom fyra veckor. Eftersom du skriver att du har väntat i fem veckor kan det alltså vara en bra idé att ta ärendet vidare till ARN. Om de tar upp ärendet kan de exempelvis besluta att du har rätt att häva köpet. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till ARN här. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Hur ingås bindande avtal över telefon och vad gäller angående reklamationsrätten?

2020-07-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Min vän som pensionär har blivit lurad av en försäljare och tecknat avtal via telefon. Nu är hon tvingad att ha prenumeration på dyra vitamintillskott från företaget. Hon har inte skrivit på något skriftligt. Vad kan hon göra för att säga upp den och eventuellt få pengarna tillbaka? Får företaget göra så? De vägrar avbryta den och hänvisar till bidningstid. Med vänlig hälsning
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga ska jag redogöra för hur man ingår avtal över telefon samt vad som gäller för ångerrätt i affärer över telefon. Din fråga regleras i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Hur ingås bindande avtal - HuvudregelnSvensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen för att beskriva när ett bindande avtal kommer till stånd. Modellen kan kortfattat beskrivas så att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sund servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtl). Vad gäller vid försäljning över telefon?När en näringsidkare kontaktar dig över telefon i försäljningssyfte gäller en särskild lag: Distansavtalslagen. De huvudsakliga dragen i denna lagen är att den som beställer något över telefon alltid har 14 dagars ångerrätt (2 kapitlet. 10 § DAL), dessutom finns det sedan 2018 även ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Detta innebär att du inte kan ingå bindande avtal muntligen över telefon utan det krävs att du skriftligen får avtalet och efter samtalet signerar det (2 kapitlet 3 a § DAL). Utifrån din fråga så verkar det som att du inte fått ta del av något skriftligt underlag och således leder det mig till slutsatsen att något bindande avtal inte föreligger med bolaget. SlutsatsOm företaget inte iakttagit de reglerna som återfinns i DAL har inget bindande avtal ingåtts. Således behöver inte din vän betala utan ska istället vända sig till allmänna reklamationsnämnden. Om det är mindre än 14 dagar sedan din vän ingick avtalet så har hon rätt att reklamera sitt köp. Om du behöver ytterligare hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA |HejDet är så att min brorson har köpt en (vad han trodde var) a-traktor av en ung kille i Dalarna. Ca 50 mil hemifrån. Han skickade sin halvbror som driver en bärgningsfirma att plocka upp a-traktorn eftersom det inte är att tänka på att köra en traktor i 50 mil. Bilen är nybesiktigad som en a-traktor och har enligt pappren gått igenom. Det sitter en LGF skylt på bilen och det har hela tiden varit tal om att det är det affären handlar om. Väl hemma så märker dom att traktorn går som en vanlig bil. Killen som sålde bilen hävdar att han skrev i annonsen att det satt en m50 pet, vanlig låda i den. Men om det nu gjorde det så kan man väl inte sälja den som en nybesiktigad a-traktor. Lagligt registrerad. Eftersom den aldrig skulle gå igenom som det med en sådan växellåda. För mig verkar det som ett bedrägeri. För även om det stod så i annonsen så va det en a-traktor affären handlade om och inte en bil. Den går inte att köra som en a-traktor i det skick den står. Det den är registrerad som enligt polisen. Går köpet att häva? Eller vad ska man ta sig till? Tacksam för svar. Mvh
Arian Shadmehr |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Mitt korta svar på er fråga är att det i mening bör gå att häva köpet. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller i detta fall.Regler gällande köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL).Vad gäller vid fel på varan?Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst, 3 § KöpL. Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att som köpare får man då förvänta sig att varan inte är helt felfri. Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande. Om en vara säljs i befintligt skick genom att säljaren anger ett speciellt fel i varan eller uttrycker att varan säljs i "befintligt skick", innebär detta att säljaren friskriver sig från ansvar för felet. Däremot finns det undantag som anger att det föreligger fel i varan trotts att varan sålts i befintligt skick. Undantagen är följande;1. Om säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet.2. Om säljaren underlåtit sig att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Gällande tredje punkten innebär det att köparen måste inse att varan är i väsentligt sämre skick än vad denne kunnat förutsätta, 19 § KöpL.Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen 20 § KöpL.Sammanfattning och rådUtifrån omständigheterna angivna i frågan är min bedömning att ni har rätt att häva köpet, på den grunden att säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet. Det kan även vara fallet att säljaren underlåtit sig att upplysa er om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som ni med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Dessa omständigheter är grund för att fel i varan föreligger och som därmed är skäl för hävning av avtalet. Däremot bör man undersöka huruvida ni som köpare kände till att A-traktorn var en bil vid köpet, eller att ni undersökte varan i tillräckligt stor utsträckning för att kunna hävda att fel föreligger i varan. Däremot är det i detta fall svårt att undersöka vilken typ av växellåda som sitter i en bil, och därför bör säljarens utfästelser om bilens egenskaper vara tillräckligt. Mitt råd till er i första hand är att kontakta säljaren och påpeka att varan som sålts inte överensstämmer med avtalet, alltså att ni köpt en A-traktor och att ni istället fått en bil. Vidare är mitt råd i andra hand, om säljaren vägrar komma överens med er och häva avtalet, att vända er till tingsrätt för att lösa tvisten. Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man vill reklamera/häva köpet av en vara köpt via telefon?

2020-07-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Är en åttioplussare, som inte kan motionera på gym och/eller simhall nu i coronatider. Köper (2020-04-30) per telefon en motionscykel, Den levereras några dagar senare. Transportskada på plastkåpa samt defekt som gör att styret inte kan låsas. Den kan alltså inte användas för sitt ändamål.Säljare är Arc E-Commerse AB i Haninge och Klarna har fakturerat.Reklamerar skadorna i rekommenderat brev den 5 maj där jag begär att få häva köpet med hänvisning till skadorna och påpekar samtidigt att produkten tycks vara av undermålig kvalité, Samt erbjuder mig att omedelbart returnera produkten bara de sänder returfraktsedel.Sedan dess har jag i åtskilliga mejl - med en dåres envishet - upprepat min begäran om att få häva köpet. "Oskar J." på Arc har lika envist upprepat att han har rätt att laga eller byta ut produkten.Någon returfraktsedel har inte skickats mig förrän i dag - 12 juni.Nu undrar jag hur lång tid en leverantör kan hålla på och förhala ett reklamationsärende. Vad är rimlig tid att rätta till fel?Jag returnerar nu motionscykeln omgående. Arc hävdar att de har rätt till tre försök att rätta till felen - oavsett hur lång tid det tar. Vad är rimlig tid??Med hälsningar/
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad tråkigt att höra att du haft så mycket besvär, jag hoppas svaret nedan ger dig uppmuntrande besked. Eftersom att du köpte motionscykeln via telefon och inte besökte en butik, så är det inte konsumentköplagen som i första hand blir aktuell utan hem& distansavtalslagen, 1 § hem & distansavtalslagen. Fördelen med den lagen är att du alltid har rätt ångerrätt i 14 dagar vilket inte gäller köp i butiken då konsumentköplagen är tillämplig (om inte butiken erbjuder dig öppet köp men det är inget lagstadgat krav utan ett val för näringsidkaren), 2:10 1 st hem& distansavtalslagen.Du har alltså rätt att ångra dig om du hör av dig till Arc E-Commerce inom 14 dagar, dessa 14 dagar börjar räknas från den dag att du fick hem cykeln, 2:12 1 st hem& distansavtalslagen. Du har dessutom en lagstadgad rätt att bli informerad av företaget att du har en ångerrätt innan köpet, på ett begripligt sätt i en varaktig form (alltså är inte endast att muntligt nämna det är tillräckligt), 2:3,5 jämte 2:12 4 st hem & distansavtalslagen.Du skriver att du beställde cykeln 30/4, cykeln levereras några dagar senare förmodligen inte på helgen, så den 4/5 vilket är första vardagen om den inte kom dagen efter du beställde. Du har skickat ett rekommenderat brev och därför verkligen vidtagit åtgärder för att brevet så skyndsamt som möjligt ska nå Arc E-Commerse. Med rekommenderat brev bör du kunnat spåra brevet och sett vilken dag det levererats men oavsett får det förutsättas rekommenderade om inte vardagen efter avsändelsen, nå mottagaren inom 2 vardagar. Du har därför med bred marginal inom 14 dagar, meddelat säljaren att du vill häva köpet och har därför rätt till att köpet återgår, det behöver alltså inte ens vara något fel på cykeln den hade kunnat komma i bra skick och utan söndriga delar och du hade fortfarande haft rätt att ångra köpet om du meddelat säljaren inom 14 dagar.Det som du kanske eventuellt hade behövt stå för kan vara returen, vilket du erbjudit dig att göra bara de skickar retursedeln. När du utövat din ångerrätt (meddelat att du vill häva köpet) så ska näringsidkaren skicka tillbaka de pengar du betalat. Det står uttryckligen i lagen att denna återbetalning till dig ska ske utan dröjsmål och senast inom 14 dagar om varan inte hade skickats ännu. I detta fall har du mottagit cykeln och då står det i lagen att näringsidkare inte behöver återbetala dig förrän de fått tillbaka cykeln, 2:14 2 st. I ditt fall beror det ju dock på att de förhalar processen, du skickade meddelande 5/5 att du ville häva köpet och bad dem skicka en retursedelDu skriver att du returnerade cykeln omgående efter du fått retursedeln 12 juni, efter det anser jag att du ska förvänta dig återbetalning inom 14 dagar efter det cykeln mottagits, det är rimlig tid att vänta enligt lagen, speciellt nu när det är Arc E-Commerse som orsakat för förseningen.Vad Oskar J refererar till är principerna från konsumentköplagen, då huvudregeln är att näringsidkaren först har rätt att skicka en ny likadan cykel (omleverans) eller reparera den cykeln de redan skickat till dig (avhjälpande) innan du får rätt att häva köpet, valet är deras. Men i ditt fall gick cykeln inte ens att använda för sitt ändamål då styret inte gick att låsa fast, ett fel av sådan stor betydelse kunde ge dig rätt att häva ändå. Dock står det ingenstans i konsumentköplagen att näringsidkaren har 3 försök på sig att rätta till felet, detta stämmer inte alls. Men framförallt är det inte relevant oavsett för dig då köpt cykeln via telefon och därmed inte besökt Arc E-Commerse affärslokal för köpet och därmed har full ångerrätt.Har du inte återfått pengarna efter att du skickat tillbaka cykeln inom 14 dagar hade jag vänt mig till Arc E-Commerse och sagt att du har rätt att få pengarna tillbaka och hänvisat till angivna de angivna lagrummen då du utnyttjat din ångerrätt och har all rätt att häva köpet (framförallt 2:10 och 2:14). Annars kan du meddela att du kommer göra ett ärende av detta hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och då om du inte redan gjort det sparar din mailkonversation med Oskar J på företaget, kvittot på cykeln, kvittot på det rekommenderade brevet och kopia på brevets innehåll om du har det, desto mer desto bättre. I sista hand skulle det vara att du kunna vända dig till domstolen, men beroende på vad cykeln kostar skulle jag råda dig att ha det som ett sistahandsalternativ då det kan leda till rättegångskostnader, och som minst en ansökningsavgift.Jag hoppas detta var svar på din fråga och att det löser sig då du har rätt att få tillbaka pengarna för cykeln så fortsätt stå på dig!Med vänlig hälsning,

Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?

2020-07-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en begagnad bil från 2010 för 3 år 7 månader sedan. Bilen hade uppenbara problem sedan 1 månad efter köpet. Problem som är dyra att fixa.Jag förstår att det är lite konstigt att påtala problemen efter så lång tid men det är pga att jag gick in i väggen o led av psykisk ohälsa i flera år vid tidpunkten efter bilköpet som jag inte klarade av att konfrontera företaget.Frågan handlar om jag kan kräva något överhuvudtaget efter så lång tid. Köpte bilen för 130000 oktober 2016. Jag har haft den på verkstaden 3 ggr.Varje gång på verkstaden har de felsökt och bytt diverse saker som skulle kunnat göra att bilen gått ojämnt och skakat samt att den gula motorlampan lyst. Jag såg att bilägaren innan mig bara ägt bilen i några månader så jag kontaktade honom. Han sa att han hade problem med bilen från dag 1 o hade den på verkstad ett antal ggr. Säljaren vägrade ta tillbaka men efter månader så lyckades han få dem att ta tillbaka den.Säljföretaget har alltså tagit tillbaka en defekt bil. Släckt alla felkoder så den går bra ett litet tag och sålt den vidare trots att de visste om problemen. Det är ett stort företag, utbrett över hela sverige och har mekaniker som utlovat ska ha fixat o kollat över 100 punkter på bilarna innan de säljer dem, så kunderna ska känna sig trygga.Är det någon ide att jag försöker få ut något från detta bedrägeri eller är det helt enkelt för sent?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI ditt fall tolkar jag det som att du köpt den aktuella bilen i egenskap av konsument från en näringsidkare, varför konsumentköplagen är tillämplig (jfr 1 § konsumentköplagen). Som utgångspunkt ska varan (bilen) motsvara det säljare (näringsidkaren) och köpare (du) kommit överens om, annars är det fel på varan. Priset på varan kan till viss del indikera vad köparen kan förvänta sig. Desto billigare något säljs, desto mer får köparen i princip räkna med. Köparen kan inte heller hävda fel som hen kände till eller borde känt till vid köpet. I bestämmelsen om vad som avses med fel räknas upp definitioner för vad som kan utgöra fel i varan. Listan är inte uttömmande utan exempel på vad som kan utgöra fel (jfr 16 § konsumentköplagen). Vid fel i varan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 § konsumentköplagen). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Kräver du som köpare en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om den efter att reklamationen kommit säljaren tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt att åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § första stycket konsumentköplagen).Som utgångspunkt ska ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, dvs. felet anses som ursprungligt (20 a § konsumentköplagen). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om hen inte lämnar reklamerar felet inom skälig tid genom att meddela säljaren. Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märket felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen). Köparen får dock ändå åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (24 § konsumentköplagen). Vad som är ett grovt vårdslöst agerande eller ett agerande i strid mot tro och heder kan inte preciseras generellt. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen måste det röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Det är inte tillräckligt att säljaren generellt visat sig vara ohederlig eller illojal utan beteendet måste ha att göra med det för vilket reklamationsfristen löpt ut. Undantaget till reklamationsskyldigheten inom tre år skulle kunna aktualiseras om säljaren t.ex. känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att köparen skulle märka felet först efter treårstidens utgång. Det skulle även kunna aktualiseras om säljaren efter köpet felaktigt ger konsumenten sådana upplysningar att hen försitter reklamationsfristen.I ditt fall är utgångspunkten att du inte längre kan göra felet gällande, mot bakgrund av hur lång tid som förflutit från att du köpte och tog emot bilen. Att du lidit av psykisk ohälsa är dessvärre inte något som förändrar din skyldighet att reklamera i tid. När du upptäckte felet skulle du reklamerat och begärt avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller begärt att få häva köpet. Hade du krävt annan påföljd än avhjälpande eller omleverans hade säljaren haft rätt att ändå reparera bilen eller, om möjligt, leverera annan likvärdig. Om man som köpare själv avhjälper felet utan att reklamera kan säljaren åberopa att den inte beretts tillfälle att avhjälpa felet eller att företa omleverans. Det är endast om köparen avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta ett avhjälpande eller omleverans från säljarens sida som ett eget avhjälpande kan godtas (jfr 27 § andra stycket konsumentköplagen). Enligt min mening är det inte heller aktuellt att åberopa att säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Det kunde eventuellt kunnat argumenteras för det om säljaren känt till felet (genom att t.ex. släcka servicelampor för att dölja felen) och det gjorde att du märkte felet först när det gått mer än tre år. I ditt fall har felen uppkommit betydligt tidigare och du har haft möjlighet att reklamera i tid. Att du lidit av psykisk ohälsa och därmed inte tagit tag i det innebär däremot inte att du har någon förlängd reklamationstid.Sammanfattningsvis är min bedömning att det dels gått för lång tid sedan du mottog bilen, dels att du själv reparerat bilen utan att först reklamera och begära påföljd för felet. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en mobiltelefon och använt den i en vecka. Batterihälsan har redan gått ner och mobilen blir jätte varm. Jag har varit hos företaget där den är köpt som säger att de kan skicka in mobilen till en verkstad som ska kolla om det är något fel på produkten, men att jag måste stå för en kostnad som täcker verkstadens arbete om det visar sig att det inte är fel på mobilen. Kan de verkligen kräva detta?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är faktiskt tillåtet att ta ut en undersökningsavgift, i vissa fallDin fråga regleras inte direkt i lag, men bland annat Konsumentverket har uttalat att det är tillåtet att ta ut en undersökningsavgift i vissa fall.För att det ska vara tillåtet krävs dels att du som konsument blir upplyst om detta innan felundersökningen av din mobil genomförs, dels att kostnaden för undersökningen motsvarar de faktiska kostnader bolaget har haft för att felsöka din mobil.Läs mer om vad en jurist på Konsumentverket sagt i frågan via följande länk: https://www.radron.se/artiklar/du-betalar---trots-garanti-/.Du ingår ett avtal om en tjänst under vissa villkorDu ingår således ett avtal om felundersökning med bolaget. Företaget förklarar att de kan erbjuda dig en tjänst, som du endast behöver betala för om det inte är något ursprungligt fel på mobilen som ska täckas av företagets garanti.Om det är så som du säger att din mobil bara efter en vecka tappar batteri ovanligt fort och blir överhettad, och det inte beror på att du eller någon annan hanterat mobilen felaktigt, utan att det är ett ursprungligt fel, så bör du inte vara orolig för att bli debiterad.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att din mobil snart fungerar normalt igen.Trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Reklamationstid - Bilköp?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en beg. BMW för 190.000 på en VW firma. Den skulle enligt annonsen ha dieselvärmare och det stoppade då säljaren in en sån efter att vi klagat/reklamerat detta. Vi märker att brånslemätaren på bilen inte visar rätt alla gånger vi tankar efter detta ingrepp men tänker inte så himla mycket på detta första tiden. Köpet gjordes i oktober 19 och nu har vi verkligen märkt att det fel på själva bränslemätaren vilket då även gör att hela datasystemet påverkas. Vi har reklamerat detta till försäljaren vilken hävdar att garantin redan gått ut (3 månader). Då vi anser att detta fel har funnits sedan vi köpte bilen men säljaren på detta stora bilföretag säger att det är ord mot ord och inte något väsentligt fel. Vad säger lagen? Är det inte 2 år som vi har på oss? Enligt BMW som vi pratat med så uppstod detta troligen när värmaren sattes dit men de kan inte svara på det innan de undersökt bilen. (Dyrt)Hur lång tid har man på sig att reklamera såna här diffusa men dock stora fel när man handlar från stora bilföretag? Vore tacksam för svar
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt korta svar på din fråga är att som konsument ska man reklamera upptäckta fel inom skälig tid, och en reklamation som inkommer inom två månader från att felet upptäcktes ska alltid anses vara inom skälig tid. Reklamationsrätten går förlorad tre år efter köpet, vilket innebär att köparen inte kan göra gällande att fel föreligger efter tre år om inte varan täcks av garanti eller liknande utfästelse.Frågor gällande köp mellan konsument och näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKöpL).Vad gäller vid fel i vara?För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL. Dessutom föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL. Vad som anses vara oskälig tid beror på olika omständigheter, men i huvudregel ska säljaren lämna besked om hur länge reparationen kan tänkas att dröja. Om säljaren inte lämnar något besked är det då köparens behov som sätter grund för tidsramen. De omständigheter som spelar roll är bland annat köparens behov av varan i felfritt skick, det vill säga att om det är en vara som ändå inte kan användas på grund av säsong kan säljaren få en längre tid på sig. I huvudregel ska säljaren reparera varan så fort som möjligt, och en längre tidsram kan vara acceptabel om köparen får en ersättningsvara till sitt förfogande. (prop. 1989/90:89 s. 120)Vad gäller i ditt fall?Utifrån omständigheterna du angett i frågan är min bedömning att om ni upptäckte felet tidigare än för två månader sedan kan detta innebära att reklamationen per automatik inte anses inkommen inom skälig tid, därmed måste man göra en bedömning i det enskilda fallet för att se om reklamationen inkommit inom rätt tid. I övrigt är bilen köpt i oktober 2019 vilket innebär att ni har rätt att reklamera fel fram till och med oktober 2022. Gällande försäljaren som hävdar att det är ord mot ord gäller följande: Om ni har reklamerat felet innan april 2020 innebär detta att det inte kan vara ord mot ord eftersom fel som visar sig inom 6 månader ska alltid anses vara ursprungliga fel. Om felet är reklamerat 6 månader efter köpet innebär det att köparen måste kunna bevisa att felet fanns redan vid köpet, däremot är kraven för att bevisa detta lågt ställda. Mitt råd till dig är att i första hand försöka komma överens med försäljaren och göra gällande att ni reklamerar felet och att ni fortfarande har reklamationsrätt fram till oktober 2022, samt att (om ni reklamerat felet innan april 2022) påpeka att ord mot ord inte gäller vid fel som visar sig inom 6 månader. Om firman fortfarande står fast är det därefter möjligt att kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att avgöra tvisten. Mitt råd i andra hand att anlita en av våra jurister för att avgöra målet hos en domstol. Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,