Konsekvenser av ohyra vid bostad.

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Har nyligen inhandlat en fritidsfastighet 2,6Mkr. Vid besiktning då ställde besiktningsmannen frågan till säljaren om de haft problem med skadedjur, svaret blev "Nej" frånsett ekorre på vinden. På tillträdesdagen upptäckte vi hästmyror i huset, påtalade detta för mäklaren, men överenskom om att avvakta och se om Myrorna bara flugit in vid städning.Sedan dess har vi nu under två veckors tid brottats med Myror i hundratal, om några dagar får vi hjälp av skadedjursbekämpare. Vi har nu berättat för köparen om myrorna och det visar sig att detta varit ett problem tidigare i fastigheter och att man vid ett flertal tillfällen haft Anticimex på besök (senast i fjol).Antagligen täcks kostnaderna för bekämpning av försäkringen.Min fråga är: Har jag några möjligheter att ställa säljaren till svars och få ekonomisk kompensation för detta. Hade jag känt till ett omfattande skadedjursproblem så hade min köpvilja varit mindre.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du köpt en fritidsfastighet som var befäst med skadedjur varvid du inte fått kännedom om detta förrän tillträdesdagen, och du undrar om du pga felet har rätt till ekonomisk kompensation av säljaren.Det kan konstateras att det föreligger ett fel i fritidsbostaden eftersom bostaden avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Som köpare har du en undersökningsplikt, men hur utförlig undersökningen behöver vara ska bedömas från fall till fall. Viktiga faktorer som påverkar detta är ålder, skick och pris på bostaden. Skadedjur år sådant som faller inom kategorin ''dolda fel'' och som man inte kan kräva att köparen upptäcker vid undersökning av egendomen eller känner till när han eller hon köper egendomen. Dolda fel som detta kan åberopas mot säljaren efter köpet (20 § KöpL). Det kan leda till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köp samt skadestånd (30 § KöpL). Köparen har rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet utan kostnad för köparen om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om avhjälpande ej är aktuellt får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 §) om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller bort ha insett detta (39 § KöpL). Köparen har oftast även rätt till ekonomisk ersättning för skadan denne lider pga. felet (40 § KöpL).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan göras vid säljarens dröjsmål?

2020-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag lämnade in en bil för reparation och lack hos ett företag och enligt kontraktet skulle bilen vara åter hos mej maj 2019. Har fortfarande inte fått hem Min bil och den är ej färdig än. Kan jag göra en anmälan om kontraktsbrott?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du har vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det kan du göra då det rör sig om ett avtalsbrott då handlar om näringsidkarens dröjsmål.Det avtal som finns mellan dig och företaget rör sig om en tjänst och det regleras i konsumenttjänstlagen (KTjL). Vad ses som ett dröjsmål?Näringsidkarens (företagets) dröjsmål regleras i 24 § KTjL, och ett dröjsmål är om uppdraget (i ditt fall lackering och reparation) inte avslutas inom den avtalade tiden (maj). Sedan också att dröjsmålet inte beror på något som är bortom näringsidkarens kontroll, som exempel att dröjsmålet beror på att leverantören av en viss reservdel har gått i konkurs inte kan leverera. Så i ditt fall, om dröjsmålet är på grund av näringsidkaren så handlar det om näringsidkarens dröjsmål och det är ett avtalsbrott och du kan göra en reklamation.Vad kan du göra som konsument?När det kommer dröjsmål så har du rätt till hålla inne betalningen (27 § KTjL), kräva näringsidkare att utföra tjänsten (28 § KTjL), häva avtalet (29 § KTjL) och sedan också en eventuell rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren (31 § KTjL). När du har bestämt hur du vill gå tillväga som exempel hävning behöver du anmäla det via en reklamation (26 § KTjL). Reklamationen skickar du till företaget på ett ändamålsenligt sätt som exempel e-post. Sedan att du reklamerar inom skälig tid. Den skäliga tiden börjar gälla när du har märkte eller borde märkt dröjsmålet, så i ditt fall bör tiden börja dagen efter sista dag som uppdraget skulle varit klart. När det kommer hur lång tid du har på dig att reklamera beaktar man olika aspekter i det enskilda fallet. Därmed är det svårt att göra en bedömning i ditt fall då det saknas fullständig information. Men man kan tänkas sig vad som kan anses som skäligt. Man kan kontakta branschen och fråga vad de tycker en skälig tid kan vara men deras svar behöver inte vara det rätta, det är upp till domstol att bedöma. Dock är det bra att reklamera så snabbt som möjligt för att vara på den säkra sidan.Kan du få skadestånd?Näringsidkaren har ett skadeståndsansvar när det kommer till dröjsmål där näringsidkaren ska ersätta konsumenten (du) för den skada som personen har fått utstå på grund av deras dröjsmål. Vad som skulle kunna vara en skada är som exempel att du har fått hyra en bil för att kunna ta dig runt när din bil är kvar hos näringsidkaren. Då bör du få ersättning för den ekonomiska skadan som är en direkt konsekvens av deras dröjsmål. SammanfattningJa, det kan du via en reklamation på grund av företaget dröjsmål om det inte beror på något som är bortom deras kontroll. Då om det beror på företaget har du rätt att hålla inne betalning, kräva fullgörelse, häva avtalet och eventuellt skadestånd. Det görs via att meddela säljaren om reklamationen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

full återbetalning för inställt evenmang pga corona

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi köpte biljetter till en engelsk fotbollsmatch av ett svenskt företag som förmedlar biljetter och vi betalade i förskott. Matchen ställdes in pga Corona och vi blev erbjudna 60% återbetalning av det svenska företaget. Kan vi kräva full återbetalning eftersom vi inte fått några biljetter?
Sandra Rust |Hej!Om en konsert, en föreställning, ett idrottsevenemang eller annat ställs in har du rätt att få tillbaka pengarna för själva evenemanget. Det gäller oavsett anledningen till att arrangören ställer in, även om arrangören hänvisar till så kallat force majeure. Arrangören ska återbetala dig för biljetten eftersom du inte får vad du har betalat för.Enligt ett avgörande från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kunde arrangören vid ett motionslopp ha rätt att behålla hela eller en del av startavgiften om det framgår av avtalsvillkoren. Du bör alltså kolla i avtalsvillkoren om det finns ett villkor som begränsar arrangörens återbetalningsskyldighet i en force majeure-situation.Finns det inget i avtalsvillkoren som säger att ni endast har rätt till 60% i en sådan här situation så kan ni vända er till ARN för att få ett beslut och en rekommendation i ert fall. För att ARN ska pröva ert fall krävs det att ni reklamerat, dvs framfört ert krav på återbetalning till företaget och att företaget helt eller delvis nekat detta. Det finns även andra krav för att ARN ska pröva ett fall, mer om detta hittar du här.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en husvagn av en privatperson på blocket för ca 30.000kr.Säljaren sa till mig att så vitt han visste så var den fuktfri.När jag får hem den är det för de första användningsförbud pga skatteskuld på vagnen. Och grovt fuktskadat hela fram delen. Men det var inget som märktes när jag såg på vagnen.Jag har snart haft den en månad.Vad kan jag göra? Häva köpet? Kräva tillbaka pengar? Eller skylla mig själv att jag inte såg de?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid köp på hemsidor såsom blocket mellan två privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig (se 1 § och 4 § KöpL).Det råder ingen tvekan om att husvagnen som du har köpt är felaktig. När säljaren lämnar en muntlig uppgift om att varan är fuktfri blir detta en del av ert avtal och följaktligen stämmer varan inte överens med vad ni har avtalat när det visar sig att den är fuktskadad. Detta innebär att varan är att anse som felaktig (se 17 § första stycket och tredje stycket KöpL). Att husvagnen dessutom är belastad med ett användningsförbud på grund av en skatteskuld innebär också ett fel eftersom varan då avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (se 17 § tredje stycket KöpL).I allmänhet gäller emellertid att köparen inte såsom fel får åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet (se 20 § första stycket KöpL). Detta innebär dock inte att du som köpare har en undersökningsplikt före köpet, men om du har undersökt husvagnen får du inte åberopa fel, t.ex. fuktskadan, som du borde ha märkt (se vidare 20 § andra stycket KöpL). Det verkar dock som att du inte har undersökt husvagnen utan litat på vad säljaren berättat för dig och i ett sådant fall hindrar inte detta lagrum att du åberopar fel i husvagnen. Du nämner dock att du "såg på vagnen", beroende på hur långgående undersökning du gjorde kan detta föranleda att du inte kan åberopa fuktskadan som ett fel. Användningsförbudet är dock inget som du kan ha upptäckt vid en undersökning av husvagnen så detta fel kommer du oavsett att kunna åberopa.Därtill måste du för att få åberopa felet reklamera till säljaren inom skälig tid. Detta måste ske inom skälig tid, med en bortre tidsgräns på två år (se 32 § KöpL). I ditt fall har det gått under en månad vilket torde vara inom skälig tid men det är bäst att du reklamerar så fort som möjligt efter att du märkt felet.Du har som köpare rätt att häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (se 39 § första stycket KöpL). Denna bedömning sker utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Att husvagnen inte får användas får ses som väsentligt för dig och förmodligen borde säljaren ha insett detta.Det ska dock noteras att säljaren har en rätt att avhjälpa felet även om du inte skulle kräva detta. Alltså har säljaren en rätt att först avhjälpa användningsförbudet och fuktskadan även om du direkt skulle vilja häva köpet. Detta framgår av 36 § första stycket KöpL.Mitt råd till dig är att för det första reklamera felet så fort du kan. Då försäkrar du dig i alla fall om att du har en rätt att åberopa att husvagnen är felaktig. Därefter kan du se om du och säljaren kan komma överens om en lösning. Om säljaren skulle vägra att avhjälpa felet bedömer jag att du har goda möjligheter att kunna få igenom en hävning av köpet.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Återbetalning av handpenning på bilköp.

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej har lagt 5000:- i låspeng på en bil inget kontrakt skrivet på bilen.Har jag rätt att få tillbaka mina 5000:- och avsluta affären ?mvh/Roger
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du lagt en handpenning på en bil, men ej skrivit under ett kontrakt, och undrar om du har rätt att backa från affären och få tillbaka din handpenning.En konsument har rätt att avbeställa en vara innan den har avlämnats (37 § KKöpL). Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet, men istället rätt till ersättning för särskilda kostnader som han kan ha haft i samband med köpet dvs. för att ingå och fullgöra avtalet m.m. (41 § KKöpL). Säljaren får i sådant fall förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning (handpenning) om den är skälig. Om det däremot visar sig att säljaren inte har lidit någon förlust/skada utav avbeställningen kan det möjligtvis tala för att du har rätt att få tillbaka handpenningen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte 2 par persienner för 400 kr, ( 200 kr/ st ) på en Köp & Sälj sida. I annonsen stod det att måtten var 120 cm x 140 cm. När jag skulle montera dom så ser jag att dom endast är 90 cm bred och inte 120 cm. Nu vägrar säljaren att köpa tillbaka dom. Kan hon göra det?????
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga att det handlar om säljaren har rätt att neka din hävning av köpet. Det är svårt att svara på det genom ett ja eller nej då det är olika saker som spelar in i bedömningen om säljaren har rätt att göra så eller inte. Så jag kommer gå igenom de krav och möjligheter för att du ska ha rätt att häva köpet och kräva pengarna tillbaka och där säljaren inte har rätt att neka din hävning. Gäller köplagen?Det här är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner och då blir köplagen (KöpL) aktuell. Enligt 3 § KöpL är köplagen dispositiv och det betyder att man kan avtala om att köplagens bestämmelser inte ska gälla för ert köpeavtal. Så börja med att kolla om ert köpeavtal har avtalat bort köplagen eller inte. Jag kommer att utgå ifrån att lagen gäller för ditt köp och förklara hur det fungerar nedan.Är det ett fel på varan?I 18 § KöpL framgår det att det är fel på varan om varan inte överensstämmer med de egenskaper eller användning som säljaren marknadsförde. I ditt fall marknadsfördes persienner med storleken 120 cm x 140 cm men det var egentligen 90 cm x 140 cm och det är ett fel på varan då den informationen hade påverkat köpet och stämmer inte överens med annonseringen.Din undersökningsplikt före köpetNär man köper en vara så har köparen en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Där köparen ska undersöka varan före köp men det är inget som är en skyldighet för köparen att göra. Dock kan det påverka dina chanser att åberopa felet på varan. Det är två fall som påverkar din rätt att åberopa felet:Att du som köpare har faktiskt undersökt varan eller, Att du som köpare har inte undersökt varan fast du har fått uppmaningar av säljaren att undersöka varan.Då om någon av de två situationerna stämmer in på din situation stoppas dina möjligheter att göra gällande fel på varan. Då i ditt fall borde du ha märkt felet om du hade gjort en undersökning av varan. Dock kan man åberopa fel på varan som köparen borde ha märkt om det strider mot tro och heder hos säljaren. Som exempel att säljaren skulle försöka dölja felet för dig som köpare men det hör till undantagsfallen.Det framgår inte om du undersökte varan eller inte eller blev uppmanad om det. Om du undersökte varan eller blev uppmanad blir det nog svårt att åberopa felet då det är något som borde ha märkts vid en undersökning. Dock om du inte har undersökt varan eller inte blivit uppmanad om det så kan du åberopa felet. Undersökningsplikt efter köpetSom köpare har du en undersökningsplikt efter du har mottagit varan enligt 31 § KöpL. Då du som köpare ska undersöka varan så snart som möjligt efter varan har lämnats över till dig. Undersökningen ska stämma överens med god affärssed och det betyder att undersökningen skulle ha gjorts på samma sätt som den genomsnittliga köparen hade undersökt persiennederna. Varför det är viktigt att undersöka är då det påverkar dina möjligheter att reklamera varan för eventuella fel.Har du reklamerat?Att utgå från informationen som du har gett mig verkar det som att du har kontaktat säljaren och påpekat felet på varan, alltså reklamerat enligt 32 § KöpL. Då har du uppfyllt den första delen av reklamationen. Den andra delen är att du måste ha reklamerat inom skälig tid från den tidpunkt du upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. När det kommer till vad som anses vara skälig tid har man gjort den bedömning att vid köp av en näringsidkare så har köparen ett par dagar på sig att reklamera fel. När det kommer till köp av en privatperson kan man anta att den är längre men det beror på också vad det är för typ av vara som har köpts för det påverkar också tidsramen för en reklamation.Vad kan du göra?Så om du har rätt att åberopa felet och har reklamerat inom skälig tid har du rätt till påföljder av felet. Det du har rätt till är avhjälpande eller omleverans (34–36 §§ KöpL) eller prisavdrag eller hävning (37–39 §§ KöpL). Att utgå från informationen vill du ha pengarna tillbaka, alltså hävning. För att man ska kunna få häva behöver man först utesluta avhjälpande eller omleverans. Felet går inte att avhjälpa då persiennerna är förkorta och kan inte förlängas och det är köp av en privatperson så det är inte troligt att personen har ett till par persienner i rätt storlek. Då blir hävning (39 § KöpL) aktuellt och då krävs det att du uppfyller två kriterier och de är att felet har väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren ska ha insett eller borde insett det. I ditt fall bör det anses att de kriterierna är uppfyllda och därmed går att häva.Sammanfattning och slutsatsSäljaren kan ha rätt att neka hävning om du har undersökt eller blivit uppmanad att undersöka varan innan köp eller att du inte har reklamerat i rätt tid. Men om du inte har undersökt och inte blivit uppmanad om det och sedan reklamerat i rätt tid har du rätt att häva köpet och få pengar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan en kund kräva leverans efter flera år?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Sålde en ny vara på nätet till kund för 6 år sedan, han betalade först och sedan skickades varan. Kunden tog inte emot varan så den returnerades. Nu nästan 6 år senare kontaktar kunden oss och vill ha sin vara. Vi har inte denna verksamhet kvar och vi vet inte var hans vara är. Har vi något ansvar att förvara hans vara så länge? Skrymmande vara.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du sålt varan till en konsument och inte till ett annat företag vilket gör Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (KköpL 1§). Även om du sålt till en näringsidkare så gäller ungefär detsamma som jag skrivit, dock enligt en annan lag - Köplagen. När en konsument köper en vara från en näringsidkare ansvarar säljaren som utgångspunkt för varan tills dess att varan avlämnats, dvs tills dess att konsumenten fått varan (KköpL 6§ jämte 8§). Varan har inte avlämnats i tid men detta beror på köparen, därför kan ni inte anses vara i s.k dröjsmål (KköpL 9§). Vid dröjsmål har köparen normalt sett rätt att kräva att du fullgör köpet, dvs levererar varan (KKöpL 12§ 1st). Dock går denna rätt förlorad om köparen väntar orimligt länge (KköpL 12§ 3st). Jag bedömer sex år som orimligt länge varför köparen inte skulle kunna kräva att ni levererar varan även om ni varit i dröjsmål. Köparen har därför inte någon möjlighet att kräva leverans från er. Eftersom ni inte kommer leverera varan har dock köparen rätt att häva köpet (KköpL 13§ 1st 2 meningen). Detta innebär att ni inte behöver leverera varan men köparen har rätt att få sina pengar tillbaka. Jag hoppas detta svarar på din fråga. Om inte är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline så kan vi förhoppningsvis reda ut situationen.

Är köpare skyldig att betala för bil som gått sönder?

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag (privatperson) har sålt bil till en annan privatperson, gällande bil är av äldre årsmodell (1970). Vi skrev ett avtal där jag gick med på att skriva över bilen på köparen mot handpenningen på 5000kr och sedan skulle resterande köpesumma föras över till mitt bankkonto inom 3 dagar. När tiden gått ut och jag fortfarande inte fått pengar hör personen i fråga inte av sig, när vi får tag på köparen ytterligare dagar senare så säger han att bilen gått sönder. I avtalet skrev vi att bilen köps i befintligt skick. Han vill nu träffas och diskutera köpet, och jag antar att han antingen vill häva det eller förhandla om en lägre summa. Felet som inträffade (bilen gick i kok och sprängde toppen) var inget jag någonsin haft problem med, och är av sådan karaktär att man kan upptäcka förhöjd temperatur innan bilen kokar. Vad gäller i detta fallet?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mellan två privatpersoner är det köplagens (KöpL) regler som reglerar köpet. Av 12 § KöpL framgår att om köparen bär risken för varan är hen skyldig att betala för den även om den bl.a. förstörts och att förstörelsen inte beror på säljaren. Enligt 13 § KöpL övergår risken på köparen när varan finns i köparens besittning. Det innebär att om köparen har hämtat bilen eller om du har transporterat bilen till köparen har han fått besittning av bilen och risken ligger då hos honom.Alltså är han skyldig att betala om han inte kan visa att felet beror på något som du har gjort. Även om bilen skulle anses vara i sämre skick än vid avtalstidpunkten måste köparen betala om risken har övergått enligt ovan.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,