Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?

2020-07-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en begagnad bil från 2010 för 3 år 7 månader sedan. Bilen hade uppenbara problem sedan 1 månad efter köpet. Problem som är dyra att fixa.Jag förstår att det är lite konstigt att påtala problemen efter så lång tid men det är pga att jag gick in i väggen o led av psykisk ohälsa i flera år vid tidpunkten efter bilköpet som jag inte klarade av att konfrontera företaget.Frågan handlar om jag kan kräva något överhuvudtaget efter så lång tid. Köpte bilen för 130000 oktober 2016. Jag har haft den på verkstaden 3 ggr.Varje gång på verkstaden har de felsökt och bytt diverse saker som skulle kunnat göra att bilen gått ojämnt och skakat samt att den gula motorlampan lyst. Jag såg att bilägaren innan mig bara ägt bilen i några månader så jag kontaktade honom. Han sa att han hade problem med bilen från dag 1 o hade den på verkstad ett antal ggr. Säljaren vägrade ta tillbaka men efter månader så lyckades han få dem att ta tillbaka den.Säljföretaget har alltså tagit tillbaka en defekt bil. Släckt alla felkoder så den går bra ett litet tag och sålt den vidare trots att de visste om problemen. Det är ett stort företag, utbrett över hela sverige och har mekaniker som utlovat ska ha fixat o kollat över 100 punkter på bilarna innan de säljer dem, så kunderna ska känna sig trygga.Är det någon ide att jag försöker få ut något från detta bedrägeri eller är det helt enkelt för sent?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI ditt fall tolkar jag det som att du köpt den aktuella bilen i egenskap av konsument från en näringsidkare, varför konsumentköplagen är tillämplig (jfr 1 § konsumentköplagen). Som utgångspunkt ska varan (bilen) motsvara det säljare (näringsidkaren) och köpare (du) kommit överens om, annars är det fel på varan. Priset på varan kan till viss del indikera vad köparen kan förvänta sig. Desto billigare något säljs, desto mer får köparen i princip räkna med. Köparen kan inte heller hävda fel som hen kände till eller borde känt till vid köpet. I bestämmelsen om vad som avses med fel räknas upp definitioner för vad som kan utgöra fel i varan. Listan är inte uttömmande utan exempel på vad som kan utgöra fel (jfr 16 § konsumentköplagen). Vid fel i varan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 § konsumentköplagen). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Kräver du som köpare en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om den efter att reklamationen kommit säljaren tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt att åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § första stycket konsumentköplagen).Som utgångspunkt ska ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, dvs. felet anses som ursprungligt (20 a § konsumentköplagen). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om hen inte lämnar reklamerar felet inom skälig tid genom att meddela säljaren. Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märket felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen). Köparen får dock ändå åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (24 § konsumentköplagen). Vad som är ett grovt vårdslöst agerande eller ett agerande i strid mot tro och heder kan inte preciseras generellt. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen måste det röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Det är inte tillräckligt att säljaren generellt visat sig vara ohederlig eller illojal utan beteendet måste ha att göra med det för vilket reklamationsfristen löpt ut. Undantaget till reklamationsskyldigheten inom tre år skulle kunna aktualiseras om säljaren t.ex. känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att köparen skulle märka felet först efter treårstidens utgång. Det skulle även kunna aktualiseras om säljaren efter köpet felaktigt ger konsumenten sådana upplysningar att hen försitter reklamationsfristen.I ditt fall är utgångspunkten att du inte längre kan göra felet gällande, mot bakgrund av hur lång tid som förflutit från att du köpte och tog emot bilen. Att du lidit av psykisk ohälsa är dessvärre inte något som förändrar din skyldighet att reklamera i tid. När du upptäckte felet skulle du reklamerat och begärt avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller begärt att få häva köpet. Hade du krävt annan påföljd än avhjälpande eller omleverans hade säljaren haft rätt att ändå reparera bilen eller, om möjligt, leverera annan likvärdig. Om man som köpare själv avhjälper felet utan att reklamera kan säljaren åberopa att den inte beretts tillfälle att avhjälpa felet eller att företa omleverans. Det är endast om köparen avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta ett avhjälpande eller omleverans från säljarens sida som ett eget avhjälpande kan godtas (jfr 27 § andra stycket konsumentköplagen). Enligt min mening är det inte heller aktuellt att åberopa att säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Det kunde eventuellt kunnat argumenteras för det om säljaren känt till felet (genom att t.ex. släcka servicelampor för att dölja felen) och det gjorde att du märkte felet först när det gått mer än tre år. I ditt fall har felen uppkommit betydligt tidigare och du har haft möjlighet att reklamera i tid. Att du lidit av psykisk ohälsa och därmed inte tagit tag i det innebär däremot inte att du har någon förlängd reklamationstid.Sammanfattningsvis är min bedömning att det dels gått för lång tid sedan du mottog bilen, dels att du själv reparerat bilen utan att först reklamera och begära påföljd för felet. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är vi skyldiga att betala entreprenör för ROT-avdrag Skatteverket gett avslag för?

2020-04-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi fick nyligen en faktura från företaget som byggt badrum hos oss. Arbetet betalades 2019-07-29, men företaget kräver nu pengar för uteblivet rotavdrag på 27840kr. Vi undrar om vi kan bestrida fakturan eftersom vi menar att företaget vilselett oss att tro att vi skulle få rotavdrag genom att antyda att de fått igenom ansökan på ett tidigare jobb; ett grävarbete som var ett förarbete till badrummet. Vi fick då meddelande från skatteverket att de "begärt in kompletterande uppgifter från utföraren" och kontaktade företaget som gav intrycket att de skulle lösa det. Fakturan för grävarbetet innehöll frasen: "Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktion, om begäran från Skatteverket avslås", men vi fick aldrig någon sådan faktura. De skrev även en offert till oss för det framtida badrumsbetet som inberäknade rotavdrag trots att de tydligen inte fått något för arbetet innan. Vi kunde inte tillräckligt om reglerna för rot och utföraren åtog sig muntligen, innan arbetet började, att "fixa allt vad gäller rotavdrag". Vi hade inte godtagit offerten för badrumsarbetet om vi vetat att rot inte ingick. Frasen om rätten att fakturera återstående belopp fanns inte på huvudfakturan för badrumsarbetet. Skatteverket avslog rot-avdraget då de räknar byggnaden (byggd som kapell 1929) som nybygge. Vi som delägare fick varsitt avslagsbrev från Skatteverket gällande olika summor: 48057kr respektive 33433kr.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!UtredningSom jag tolkar det har ni fått en faktura från en entreprenör som byggt badrum hos er. Arbetet betalades förra sommaren och entreprenören har nu hört av sig med ett krav om betalning för uteblivet ROT-avdrag. I fakturan från entreprenören finns angivet att företaget förbehåller sig rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktion, om begäran från Skatteverket avslås. Ni har inte fått någon sådan faktura. Frasen om rätten att fakturera återstående belopp fanns inte på huvudfakturan för badrumsarbetet. Ni undrar nu om ni kan bestrida fakturan eller om ni är betalningsskyldiga för ROT-avdraget som avslagits av Skatteverket.Skyldigheten att betala det avslagna ROT-avdraget för er är helt och hållet beroende på vad som avtalats mellan er och entreprenören. Om det i avtalet för arbetet avtalats om att entreprenören har rätt att kräva er på eventuellt ROT-avdrag som ej medges är ni betalningsskyldiga. Om det däremot inte finns i huvudavtalet utan har tillkommit senare på t.ex. fakturor kan det argumenteras för att ni inte är betalningsskyldiga. Ett rättsfall som tydligt åskådliggör avtalets betydelse är en dom från Svea Hovrätt 2018 (mål nr T 9821-17). I fallet hade en entreprenör och en konsument kommit överens om ett arbete med priset 100.000 kronor varav konsumenten skulle betala 50.000 kronor. Resterande skulle ersättas genom ROT-avdrag. Hantverkarformuläret användes vid avtalsskrivningen. Konsumenten betalde 50.000 kronor mot faktura i enlighet med avtalet medan resterande belopp betalades ut till entreprenören av Skatteverket. Skattereduktionen återkrävdes dock från entreprenören av Skatteverket en tid efter utbetalningen då Skatteverket bedömde att det inte kunde uteslutas att det fakturerade beloppet till viss del avsett material. Skatteverkets beslut vann laga kraft. När så skedde hade ROT-avdrag redan skett löpande i fakturorna till konsumenten som betalt totalt 50.000 kronor. Tvist uppstod mellan parterna om huruvida konsumenten var skyldig att ersätta entreprenören med ytterligare 50.000 kronor.I hantverkarformuläret (avtalet) hade priset angetts till 100.000 kronor. Under punkten "Övrigt" hade angetts: "Rot avdrag ska användas på 100 000 kr så ni betalar 50 000 kr." På entreprenörens efterföljande fakturor framgick den tydligare formuleringen att om ansökan om skattereduktion skulle avslås så skulle fakturans totala belopp betalas av konsumenten. Både tings- och hovrätt kom fram till att lydelsen i avtalet inte på ett tydligt sätt klargjort att entreprenören förbehållit sig rätten att kräva ytterligare betalning för det fall att skattereduktion nekades. Att det fanns en tydlig uppgift om detta i fakturorna förändrade inte bedömningen eftersom de tillkommit efter avtalets undertecknande och ställts ut ensidigt av entreprenören. Att fakturorna betalats ansågs inte heller utgöra en accept av villkoret på fakturorna utan konsumenten hade enligt hovrätten rätt att förlita sig på att dennes förpliktelser reglerades av avtalet och inte av fakturorna. Utgången i målet blev därför att konsumentens betalningsskyldighet stannade vid 50.000 kronor och inte behövde betala det avslagna ROT-avdraget om ytterligare 50.000 kronor.I ert fall kan det därför argumenteras för att ni inte är betalningsskyldiga för ROT-avdraget Skatteverket givit avslag för, om det inte finns avtalat i huvudavtalet er emellan. Om ni önskar hjälp att gå igenom ert avtal och även i kontakten med entreprenören kan en av våra jurister vara behjälplig för ändamålet. Om detta är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Vi erbjuder för tillfället möten per telefon, e-post och Skype. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva köp av häst när det inte går att rida ut på den?

2019-12-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej För bara 2veckor sedan köpte jag en islandssto utav en som är uppstallad i samma stall som jag. Då jag har blivit rädd och osäker på detta sto. Så skulle jag vilja häva köpet så att hon på nått sätt måste köpa tillbax henne. Dock så står det i kontraktet att förra ägaren har en avtalsrätt på henne, dock så sa hon aldrig att stoet kunde skrämmas genom att sticka eller stegra som hon har gjort med mig, förra ägaren och en annan tjej har bara sagt att "hon är så snäll så". Dock har jag märkt att jag inte kan rida ut eller rida i paddocken själv, i det har hon inte heller nämt. Då förra ägaren har en avelsrätt på henne så skulle jag vilja att förra ägaren köper tillbax stoet för det pris jag gav vid köpdagen. Jag har försökt att fråga om hon vill köpa tillbax henne o det va hon inte så intresserad av att göra och det blir bara svårare för mig att försöka sälja stoet vidare när den förra ägaren har en avelsrätt på stoet. Så nu är min fråga om jag kan ta hjälp av lagen att få förra ägaren att köpa tillbax henne för det pris som jag gav för stoet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBeroende på om köpt hästen i egenskap av privatperson eller i egenskap av konsument av en näringsidkare tillämpas olika lagar. Så som du beskriver din fråga kommer min utgångspunkt vara att du köpt hästen av en annan privatperson och inte an en näringsidkare/företag. Tillämplig lagNär ett köp sker mellan två personer och säljaren säljer i egenskap av privatperson tillämpas köplagen (KöpL). Lagen är dispositiv innebärande att det köparen och säljaren avtalat om gäller framför lagen. Har inget särskilt avtalats tillämpas KöpL. Ert avtal om avelsrätt är exempelvis ett sådant villkor som inte finns lagstadgat, men som är fullt möjligt att avtala om. Det hade även varit möjligt att avtala om t.ex. "öppet köp" och liknande, vilket ni däremot inte verkar ha gjort. Min utgångspunkt i det följande är därför att köplagens bestämmelser om fel i vara och hävning är de som ska tillämpas.Förutsättningar för hävningAtt du vill att säljaren ska "köpa tillbaka" hästen för det pris du betalde är vad som juridiskt benämns som en hävning. Har ni inte avtalat om annat kan hävning bara bli aktuellt om det är ett fel på varan (dvs hästen). Köplagen är egentligen till för att sälja s.k. lös egendom, vilket i regel innefattar "döda ting". Dock tillämpas lagen även när det gäller djur, varför vissa bestämmelser kan förefalla något abstrakta. I lagen omnämns t.ex. varans förpackning m.m. vilket får bortses från ett fall som ditt när det gäller en häst. Bestämmelser om vad som utgör ett fel framkommer i 17-18 § KöpL. Varan (hästen) ska bland annat, om inte annat avtalats, vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning (17 § KöpL). Som köpare kan man inte som fel åberopa sådant man måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen före köpet undersökt varan (hästen) eller utan godtagbar anledning inte följt säljarens uppmaning att undersöka den, får hen inte som fel åberopa vad hen borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). I ditt fall innebär det att för det fall att du anser att det utgör ett fel på hästen att du inte kan rida ut med den i paddocken, men att du inför köpet provridit den, blir det svårt att åberopa det som ett fel. Som köpare har du däremot ingen egentlig undersökningsplikt före köpet. Om köparen däremot uppmanat dig att undersöka den och du inte gjort det, kan du inte åberopa sådant du borde ha märkt. Detsamma gäller för sådana fel som du bör ha märkt om du undersökt den före köpet.Du har en undersökningsplikt efter köpetEfter köpet har du som köpare en undersökningsplikt. När varan (hästen) avlämnats ska du som köpare så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). När det gäller en häst torde det åtminstone innefatta en okulär besiktning och en provridning av hästen. Om du anser att hästen vid undersökningen är felaktig måste du reklamera inom skälig tid efter att du märkt felet eller borde märkt felet. Sker ingen reklamation, eller sådan sker för sent, kan felet inte åberopas (32 § KöpL).Påföljder vid fel i varaDe påföljder som i första hand gäller vid fel i vara är avhjälpande eller omleverans (34 § KöpL). I ditt fall torde ingen av dessa vara tillämpliga; om det du beskriver är att anse som ett fel torde det vara i princip omöjligt att avhjälpa eller omleverera en annan häst. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). I första hand ska prisavdrag ske. Kraven för hävning är högt ställda; det krävs att avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett (eller bort inse) att avtalsbrottet varit av väsentlig betydelse för dig (39 § KöpL). Som exempel när det gäller en häst skulle det kunna föreligga hävningsgrund om du tävlat i trav, säljaren vetat att du skulle tävla i trav med hästen men att vederbörande sålde en ridhäst som inte är till för trav. I ett sådant fall skulle avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett det.Knäckfrågan blir om det är ett fel i varan (dvs. ett fel på hästen)Tyvärr blir det väldigt svårt för mig att avgöra huruvida det föreligger ett fel på hästen eller ej. Om säljaren sålt en häst till dig som hon visste att det inte gick att rida ut med själv, men samtidigt sagt att så var möjligt, kan det utgöra ett fel. Samtidigt kan det vara så att säljaren inte haft några problem att rida ut med hästen, men att du har det (utifrån t.ex. vana och kännedom om hästen). I ditt fall kan det således utgöra ett fel på hästen, det finns dock likväl mycket som talar för att det inte är ett fel på hästen.Även om det skulle utgöra ett fel på hästen kan det vara svårt att nå upp till kraven för hävning (dvs. att avtalsbrottet ska vara väsentligt och att säljaren insett eller bort inse det).Min rekommendationMin rekommendation är att du i första hand vänder dig till säljaren och informerar det du informerat om i frågan. Anser du att det är ett fel på hästen ska du reklamera till henne omgående, vilket du bör göra skriftligen för att kunna bevisa att så skett.Kan ni inte komma överens om prisavdrag eller hävning är alternativet att gå till domstol. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det kan bli kostsamt för det fall att du inte når framgång med din talan. I ditt fall finns det en risk att det kan vara svårt. Då du påstår att det finns ett fel på hästen har du att bevisa att det finns ett sådant. Likväl har du att bevisa att avtalsbrottet varit väsentligt för dig och att säljaren insett eller bort inse att det var väsentligt för dig.Ett annat alternativ är att sälja hästen vidare. Då hästen är såld med en avelsrätt innebär det i regel att du fått köpa den billigare än vad du skulle ha fått göra utan en avelsrätt. Du kan således försöka komma överens med säljaren att du får lösa ut avelsrätten och betala mellanskillnaden mellan vad du betalt och vad du egentligen skulle betalt om den inte sålts med en avelsrätt. Det innebär även att det blir lättare att sälja hästen vidare. Om du säljer hästen vidare utan att ha upphävt avelsrätten finns det en risk att du annars begår att avtalsbrott; en ny ägare som du säljer hästen till blir inte bunden av avelsrätten från den tidigare ägaren medan du fortfarande är bunden av det. Därför kan det vara en god idé att upphäva avelsrätten innan försäljningen.Om du vill gå vidare med ärendet juridiskt eller att en jurist tillsänder den tidigare ägaren ett brev med dina krav för att se om ni kan komma överens, kan en jurist på Lawlines juristbyrå vara behjälplig. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag när jag köpt en bil med felaktig mätarställning?

2019-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min fråga liknar den som besvarades här https://lawline.se/answers/bil-med-felaktig-matarstallning-m.m.-fraga-om-felansvar-och-bedrageri.Jag har köpt en begagnad BMW bil av en svensk privat person som står som första ägaren till bilen i Sverige och jag är andra. Bilen har dragit på sig reparationer en bit utöver det normala men det är först nu, 5 år senare när jag ska sälja bilen, som en spekulant upplyste mig om att en kontroll i bmw's internationell service register visade på att bilen gått 13k.mil (130 000 km) mer vid sista service 2 månader innan den importerades till sverige från tyskland år 2014. Jag har endast kontrollerat svensk bilregister samt serviceboken när jag köpt bilen och inte vetat om förfalskningen. Det visar sig alltså att fem servicestämplar i serviceboken samt separata inspektionsdokument är förfalskade. Jag har nu kontakt försäljaren/första ägaren i sverige med förslag om att inse problemet och dela på kostnadssmäll i sambad med försäljning alternativ om han kan köpa bilen från mig. Försäljaren har inte varit tillmötesgående. Jag undrar vad jag kan göra i en sån situation? Jag tolkar ovan länken till lawline ärende som att det är bara variant 2 som är tillämpbart för mig? Om det är så, innebär det en ansökan till någon civilrätt rent praktiskt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du köpt en begagnad bil av en privatperson. Fem år efter köpet när du nu ska sälja bilen visar det sig att bilen gått 13.000 mil mer än vad mätarställningen visar. Vid inköpet kontrollerade du serviceboken vilken nu visar sig vara förfalskad. Du har kontaktat säljaren med förslag om att du vill att ni antingen ska dela på den kostnad detta medför dig eller att han köper bilen av dig. Du undrar nu vad du kan göra och hur en ansökan till civilrätt går till.Då du och säljaren båda är privatpersoner gäller köplagen (KöpL) er emellan. Varan (i ert fall bilen) ska stämma överens med vad som följer av avtalet er emellan (17 § KöpL). För det fall att bilen sålts i befintligt skick är den ändå att anse som felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet underlåtit att informera om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL).Utgångspunkten vid fel i vara är att du som köpare kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Du har som köpare i regel ingen undersökningsplikt innan köpet, däremot ska efter att varan avlämnats så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § KöpL). Upptäcker du ett fel får du inte åberopa att varan är felaktig om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet. Om du som köpare inte reklamerar inom två år från att du tog emot varan, förlorar du rätten att åberopa felet om inte säljaren utlovat en garanti eller liknande (32 § KöpL). Som köpare har du dock ändå rätt att åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). I ditt fall finns det en risk att det gått för lång tid sedan du köpte bilen då du som köpare ska reklamera inom två år från att du tog emot bilen. Du kan ha rätt att åberopa att bilen är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Vad som kan anses utgöra handlande i strid mot tro och heder är omöjligt att generellt precisera. Det måste i vart fall röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Det är inte tillräckligt att säljaren generellt visat sig vara ohederlig eller illojal utan hans beteende måste ha avseende på det fel för vilket reklamationsfristen försuttits. Det kan t.ex. vara att säljaren känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att du som köpare inte skulle märka felet före tvåårstidens utgång. I förevarande fall kan det ju, tyvärr, även vara så att säljaren blivit lurad när han köpt den utomlands och importerat den. Det finns en risk att du får väldigt svårt att visa att säljaren visste om felet och att du därför inte heller kan åberopa bestämmelserna om att säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I sådana fall är det för sent att göra felet gällande.En ansökan till civilrätt innebär rent praktiskt att du stämmer säljaren i domstol. Du måste i sådana fall stämma säljaren i tingsrätten på den ort där han har sin hemvist (i regel där han bor) (10 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). För att stämma någon ska det ske skriftligen (42 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande (det du vill), en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (det du anser att har hänt), uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt (42 kap. 2 § RB).Det är ofta svårt att företräda sig själv i domstol och att skriva en stämningsansökan. Enligt ovan är det tveksamt, utifrån vad du berättat och då det gått lång tid, att du kommer att nå framgång. Om du ändå väljer att göra det eller vill att någon går igenom ärendet närmre är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. Vill du anlita en jurist från Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Hur gör jag för att häva konsumentköp av båtmotor?

2020-06-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej !Köpte på båtmässan 2019 en båtmotor. Levererades mycket försenad slutet juli 2019 . Båten var satt till uthyrning vilket jag fick säga nej till. (hade en annan båt då att segla med själv men förlorade hyresinkomster ).Motorn på garantiservice hos försäljaren under vintern. Uthämtad början maj 2020 och monterad - växelreglaget fungerar inte. Transport till säljaren för "garantireparation" - " vi har varit med om detta förut" enligt säljaren. Uthämtad och monterad början juni - samma fel igen ! Motorn nu kvar på båten - obrukbar -och har sänt mejl till säljaren 20 06 20 - ännu inte svar-Jag har nu inte en annan båt att segla med och - har förlorat och förlorar fortsatt delar av denna säsong.-efter erfarenhet hittills vågar jag inte lita på motorn till havs eller i gästhamn - eftersom den går sönder utan att ens vara i bruk.-jag vill alltså häva köpet - konsumentrådgivaren säger att jag ska ge säljaren 7 - 10 dagar att rätta till det hela men det är belastande att vänta av hänsyn till detta - skulle vilja bli av med motorn nuoch köpa något annat och komma ut på sjön - snarast.Hur gör jag för att på ett korrekt sätt komma ur denna situation ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du köpt båtmotorn i egenskap av konsument, varför konsumentköplagen är tillämplig. I ditt fall kan konstateras att det är ett fel på båtmotorn varför det är aktuellt att undersöka vilka påföljder som kan krävas. Om varan är felaktig får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 § konsumentköplagen). Om du som köpare kräver en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om säljaren efter att reklamation kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare (27 § konsumentköplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, har du rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 § konsumentköplagen). Köpet får hävas om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Vid eventuell hävning ska ett rättelseförfarande genom avhjälpande eller omleverans i första hand övervägas. Upprepade rättelser kan medföra en sådan väsentlig olägenhet för dig som konsument som medför att näringsidkaren förlorar sin avhjälpanderätt. Enligt förarbetena bör man som konsument normalt kunna vägra att gå med på mer än två avhjälpandeförsök. Är det fråga om olika fel som avhjälps anses det dock ofta rimligt att konsumenten får godta mer än sammanlagt två avhjälpandeförsök (prop. 1989/90:89 s. 122).I ditt fall går det inte att ge ett klart svar på om det föreligger sådant väsentligt fel att du har rätt att häva. Däremot kan du som konsument normalt sett vägra mer än två avhjälpandeförsök av samma fel. Som jag förstår det utifrån din fråga rör det sig om samma fel en tredje gång. Det i kombination med att du inte kan använda båtmotorn under säsongen kan det argumenteras för att utgör sådana fel att det är väsentligt för dig. Vid en tvist om huruvida hävningsrätt föreligger är bevisbördan för felets väsentlighet på dig som konsument. Det är du som ska styrka att förhållandena är sådana att det föreligger hävningsrätt (prop. prop. 1989/90:89 s. 35 och s. 81).Om du vill häva köpet är min rekommendation att du skriftligen informerar säljaren om det. Det är sedan upp till säljaren att antingen medge hävningen eller neka dig hävning. Om säljaren nekar dig hävning kan du antingen vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för en prövning eller välja att gå till domstol för att få fastställt att du har rätt att häva. Om du vill ha hjälp av en av våra jurister att sända en begäran om hävning och att företräda dig för det fall att det uppkommer en tvist är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan högre fordonsskatt än vad säljaren lovat utgöra ett fel?

2020-02-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Har köpt en husbil och betalat handpenning på den 24/10 2019 och hämtat husbilen den 12/12 2019 samt slutbetalat den.I överenskommelsen skulle det vara den låga skatten på nya husbilen. Detta finns med i kontraktet att återförsäljaren skall stå för 50% av skatten i 3 år värde=22500 kr. När fordonsskatten kom från transportstyrelsen upptäckte vi att skatten låg på 25958 kr/år istället för 15000 kr/år som var sagt enligt överenskommelse och kontrakt.Så min fråga är: Kan jag häva kontraktet eller kräva säljaren på merkostnaderna eftersom jag kommer att drabbas av ökad skatt dom närmaste 3 åren och även en förhöjd skatt efterföljande tid så länge jag äger husbilen. Hur skall jag formulera till handlaren om något av dessa är möjligt?Har både ringt och skickat mail till återförsäljaren men har tidigare haft svårt att få svar därifrån.Den den 4 februari 2020 när jag äntligen fick ett svar.Min fråga till säljaren :Hur är status angående skatten på husbilen när kommer det att lösa sig så att det blir rätt skatt enligt kontraktet ställd via telefon samt via mail i december? Skatten skulle ju vara 15 000/kr enligt kontraktet ? Inte 25 958/kr som det ser ut nu. Önskar svar.Säljarens svar 4 februari 2020:Har fått av vår agent svaret att kunden skall överklaga detta till skatteverket själva då Vi som leverantör inte kan skriva när Ni äger bilen. Återkommer med mer info.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga utifrån det du skrivit (och utifrån det kontrakt du tillsänt mig per e-post) har du köpt husbilen i egenskap av konsument från ett företag. Detta gör att konsumentköplagen är den lag som är tillämplig er emellan. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån, innebärande att det inte är möjligt att avtala om något som är till nackdel för konsumenten i förhållande till vad som stadgas i lagen.I avtalet mellan dig och säljaren framkommer att säljaren bjuder på halva skatten i tre år, värde 22.500 kronor. Efter köpet har du upptäckt att fordonsskatten är 25.958 kronor per år och inte 15.000 kronor som säljaren uppgett. Du undrar därför om du kan häva köpet, alternativt om du kan kräva säljaren på de merkostnader du kommer att drabbas av i och med att fordonsskatten är högre än vad säljaren utlovat.Jag har utifrån de uppgifter du gett mig kontrollerat fordonsskatten på husbilen du inhandlat. Det är riktigt, precis som du anför, att fordonsskatten är 25.958 kronor. Husbilen beskattas enligt bonus malus-systemet. För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt första gången. Malus omfattar bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och klass II, lätta bussar och lätta lastbilar om fordonet har fordonsår 2018 eller senare, tas i trafik och därmed blir skattepliktigt för första gången den 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land), släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning och inte har ett alternativt drivmedel. Din husbil stämmer in på dessa kriterier varför det tas ut en förhöjd fordonsskatt (malus) tre år från att den blev skattepliktig första gången. Som jag förstår det utifrån den beräkning som kan göras med hjälp av Transportstyrelsens tjänst har du därför en fordonsskatt om 25.958 kronor under de tre första åren. Därefter sänks årsskatten till 8.966 kronor.Vad som avses med fel i varan framkommer i 16 § konsumentköplagen. Som utgångspunkt ska varan vara i avtalsenligt skick, det vill säga motsvara vad köparen och säljaren kommit överens om muntligt eller skriftligt. Om så inte är fallet är det ett fel på varan. Köparen kan däremot inte hävda fel som den kände till eller borde ha sett vid köpet. I bestämmelsen räknas upp en del definitioner med vad som anses som fel i varan, den är inte uttömmande utan är exempel på fel. Själva varan och dess funktioner är sammantaget själva köpet och tillsammans med exempelvis priset, leveransen, marknadsföringen, produktdokumentationen ska det motsvara vad köpare och säljare kommit överens om. I ditt fall framgår det inte helt om säljaren sagt att årsskatten är 15.000 kronor. Däremot kan det argumenteras för att det indirekt påståtts genom att säljaren i avtalet skrivit "Säljaren bjuder på halva skatten i 3 år värde 22.500 kronor". En årsskatt om 15.000 kronor är på tre år 45.000 kronor, hälften av den summan är de 22.500 kronor säljaren åtagit sig att stå för. Frågan är då om du borde känt till hur hög skatt fordonet har. Om du kände till eller borde ha känt till det kan du inte åberopa det som ett fel. Att du kände till eller borde känt till det kan det argumenteras för om du t.ex. beställt ett registerutdrag på fordonet från Transportstyrelsen eller att det framkommit av handlingarna du skrivit under eller tagit del av i samband med köpet.Om varan (i förevarande fall husbilen) är felaktig har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom finns det möjlighet att begära skadestånd (22 § konsumentköplagen). För att åberopa fel i varan måste du lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet, s.k. reklamation. Meddelande som lämnas inom två månader efter att du märkt felet anses ha lämnats i rätt tid (23 § konsumentköplagen). I ditt fall lär inte avhjälpande eller omleverans vara möjlig (jfr 26 § konsumentköplagen). Det torde inte vara möjligt att varken avhjälpa fordonsskatten eller omleverera till en annan husbil som har lägre fordonsskatt. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga får du kräva prisavdrag som svarar mot felet (28 § konsumentköplagen). Du har även möjlighet att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen).I ditt fall kan det åtminstone argumenteras för att antingen ett prisavdrag eller en hävning kan aktualiseras. Det prisavdrag som bör vara aktuellt är i sådana fall för den delen av fordonsskatten som är högre än vad säljaren utlovat. Som jag tolkar ert avtal har säljaren utlovat att bilen har en fordonsskatt om 15.000 kronor per år (totalt 45.000 kronor för tre år). Du har kompenserats enligt avtalet med 22.500 kronor. Den faktiska fordonsskatten för tre år är däremot 77.874 kronor. För att du ska komma ner till vad som utlovats kan det argumenteras för ett prisavdrag om 32.874 kronor. Detta är dock under förutsättning att du inte känt till eller borde ha känt till den förhöjda fordonsskatten (se redogörelse ovan).Min rekommendation är att du skriftligen reklamerar till säljaren att det finns ett fel på husbilen då fordonsskatten inte överensstämmer med vad ni avtalat om. Förhoppningen är att ni kan komma överens om ett prisavdrag enligt ovan. Kan ni inte komma överens är ditt alternativ att antingen anmäla och få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller att vända dig till domstol med begäran om att få betalt. ARN:s beslut är inte bindande, däremot följer i regel seriösa näringsidkare rekommendationen. Om du behöver hjälp med att kräva prisavdrag av säljaren alt. att vända dig till domstol, kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa dig vidare.Vi kan prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig, eftersom du beställt telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 11 februari, klockan 13.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Varför måste pengarna sättas in på mitt kort när jag lämnar tillbaka en vara?

2019-11-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Har köpt en vara. Efter några dagar ångrade jag mig. Gick till butiken lämnade varan med kvittot och sedan vill de att jag ska sätta i mitt kort igen så att jag får mitt återköp. Sjukt irriterande! Varför kan inte jag få kontanter? Du gäller 250:-. Jag blir tvungen att vänta några dagar innan pengarna är på kortet. Nu har jag sökt och läst på internet angående återköp. Det enda jag förstod var att pengarna inte ska rinna ut någonstans och att regeringen på det viset har kontroll av DITT pengaflöde.Jag hänger inte med! Kan någon förklara hur det ligger till?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att ångra ett köp (dvs. det som ofta benämns öppet köp) är ingen skyldighet, rent juridiskt. Öppet köp är ett avtal mellan dig och näringsidkaren, dvs den som säljer till dig. Näringsidkaren har således ingen skyldighet att erbjuda öppet köp och heller ingen skyldighet att lämna tillbaka i kontanter. Det är rent avtalsrättsligt mellan dig och företaget.Många företag gör just som du beskriver, en del av avtalet är att återbetalningen ska ske till kontokort istället. Det kan bero på mycket; vissa butiker hanterar inte kontanter alls, medan andra butiker använder det för att det ska säkerställas att det är den som köpt varan och ingått avtalet om öppet köp, är samma person. Det säkerställs genom att pengarna sätts in på samma kort som det handlades med.Vänligen,

Kan jag stämma ett företag för att det utfört en tjänst felaktigt och skadat det jag lämnat in?

2019-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Lämnar in 18st båtträdetaljer(som privatkund)till snickeri (skriftligt avtal finns)för renovering (har betalat tot ca 65000kr).Reklamerar dåligt jobb direkt vid mottagandet. Firman åtar sig att göra om jobbet på alla detaljer kostnadsfritt och utan diskussion. Det jobbet förstör stor del av detaljerna och resterande delar måste göras om(om de ska räddas). Firman åberopar ansvarsförsäkring hos sitt försäkringsbolag som beslutar om att ersätta mig med 30000kr (för de förstörda delarna endast, täcker ej de delar som måste göras om eller tillkomna kostnader för arbetstid, resor, bil mm som jag uppgivit). Jag kräver firman på restbelopp(35000kr bara för att vara lite "just", ej för övriga kostnader som jag haft). Inget gehör från firman(som lägger på luren mitt i samtalet då jag ringer) som hänvisar till förskringsbolaget (som inte tänker betala mer,jag har frågat dom). Jag sitter nu med mina trädetaljer som till största del är förstörda (utdömda till 100% av försäkringsbolagets oberoende besiktningsman) och de resterande delarna som kräver omfattande kostnader för att kunna användas/räddas. Jag vill nu skicka en stämning på restbelopp samt allt extra arbete och resekostnader,arbetstimmar och ev för den hela båtsässongen som har gått (bristande funktion/utseende).Ser det ut som om "jag har kött på benen" för en stämning? Drar ju på mig ytterligare kostnader som stämningsansökan, ev advokatkostnader mm som jag hoppas motparten får betala om jag "vinner" .
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEftersom du lämnat in det som skulle renoveras i egenskap av privatperson och konsument, är konsumenttjänstlagen den lag som reglerar vad som gäller mellan dig och företaget (jfr 1 § konsumenttjänstlagen, KTjL).Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL). Om tjänsten är felaktig utan att det beror på dig som konsument, får du hålla inne med betalningen. Du har vidare rätt att kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller att häva avtalet. Du har även rätt att begära skadestånd av näringsidkaren (16 § KTjL). Näringsidkaren är ersättningsskyldig till dig som konsument för skada som du tillfogas på grund av fel om felet inte beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll, som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder näringsidkaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Näringsidkaren är även ersättningsskyldig för skada på föremålet för tjänsten (31 § tredje och fjärde stycket KTjL). Kravet om näringsidkarens kontrollansvar för att denne ska undslippa skadeståndsskyldighet är högt ställt och kan inte innefattas i att näringsidkaren helt enkelt gör ett dåligt arbete.Som jag tolkar det har du via näringsidkarens försäkringsbolag blivit ersatt för de detaljer som förstördes, däremot har du inte fått ersättning för resten. Näringsidkaren vägrar att ens diskutera ersättning med dig. Att försäkringsbolaget endast ersätter upp till en viss summa eller vissa kostnader, ska däremot inte du som konsument lida för. Näringsidkarens försäkring är för att näringsidkaren inte ska behöva betala allt själv; det som inte innefattas av försäkringen kan du ändå begära ersättning av näringsidkaren för.Skyddet enligt konsumenttjänstlagen är högt ställt och min bedömning är att det finns förutsättningar för dig som konsument att begära ersättning av näringsidkaren. Om du stämmer näringsidkaren kommer det att avgöras som ett ordinärt tvistemål, innebärande att förlorande part betalar motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § Rättegångsbalken). Min rekommendation är att du anlitar en jurist som går igenom ditt ärende från början (tittar på reklamation, avtal och korrespondens mellan dig och näringsidkaren). I ett första skede kommer juristen sannolikt att, som ombud för dig, tillskriva din motpart med ett krav om ersättning. Förhoppningen är att det är möjligt att komma överens redan i det skedet, utan att gå till domstol. Om ni inte kan komma överens kan juristen inlämna en stämning. Allt detta kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig för tidsbokning och vidare kontakt. Vi erbjuder möten med våra jurister på kontoret, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig som kund bäst. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,