Fel i köp av begagnad bil

2020-02-27 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag köpte en bil på blocket för några månader sedan som jag haft väldigt mycket problem med. Den har minst sagt varit brandfarlig att köra. Hade ingen aning om detta när jag köpte bilen. Jag har kollat igenom annonsen och märkte att bilen inte heller har den utrustning som skrevs. Vad kan jag göra åt de? Tack o hej!
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga.Eftersom du har köpt bilen på Blocket utgår jag från att du har köpt bilen från en annan privatperson. Det är då köplagen som är tillämplig på ditt köp.Varan är felaktigEnligt köplagen är en vara felaktig, om den avviker från vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet, är varan också felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet (17 § köplagen).Starka skäl talar för att en bil som är brandfarlig att köra (även om jag inte vet närmare exakt vad det innebär i ditt fall) är felaktig enligt köplagens regel. Om bilen inte heller har den utrustning som skrevs, innebär det också att den är felaktig.Du får inte som fel åberopa det du borde ha märktDet finns en begränsning vad gäller att åberopa en avvikelse som fel. Köparen får inte som fel åberopa vad han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Om du undersökte bilen före köpet, eller om säljaren uppmanade att undersöka den, men du utan goda skäl lät bli, får du inte åberopa som fel vad du borde ha märkt vid undersökningen. Det gäller inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § köplagen).En köpares undersökningsplikt är omfattande och det räcker inte med en snabb okulär besiktning. Särskild noggrannhet är krävs vid köp av begagnade bilar, eftersom sådana sällan är helt felfria. Det bör kunna krävas att en köpare startar motorn och eventuellt provkör bilen. Om felet inte skulle visa sig vid en sådan provkörning, kunde du som köpare inte ha känt till felet vid köpet och kan i sådant fall åberopa det mot säljaren som fel. Undersökningsplikten ska vägas mot den upplysningsplikt som ankommer på säljaren, som inte får undanhålla väsentliga fel säljaren känner till.Du har rätt till reparation, prisavdrag eller hävningOm det befinns vara fel i varan aktualiseras en rad påföljder som kan göras gällande; du kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § köplagen). Säljaren har i första hand rätt att välja att reparera felet (34 § köplagen). Om säljaren inte vill reparera felet eller om det skulle ta för lång tid, har du rätt till ett prisavdrag (37 § köplagen). Du kan också ha rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för dig och köparen måste ha insett det vid köpet (39 § köplagen). Att bilen är farlig att köra, talar för att felet är väsentligt, såvida det inte utan större svårigheter kan åtgärdas.Mitt rådJag är inte insatt i ärendet så jag kan inte säga exakt vad som gäller i ditt fall.Mitt råd är dock att du kontaktar säljaren och påpekar att bilen är felaktig, därför att den har allvarliga brister som inte säljaren påtalat, och att det är inget du kunde ha upptäckt vid en undersökning av bilen (om så är fallet). Du kan då ha rätt att kräva reparation, prisavdrag eller häva köpet. Om personen inte går med på dina krav får du stämma personen i domstol för att få rätt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Kan en privatperson som avanmält sig från en kurs, men skrivit till fel adress, slippa betala kursavgiften?

2019-11-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Anmälde mig till en danskurs i somras med start under hösten, online. Fick sedan förhinder och mailade tillsammans med sjukintyg att jag inte kunde delta. Råkade då skicka avanmälan till fel mailadress varpå de inte sett att jag inte kunnat medverka. De menar nu att jag "uppehållt" en plats i dansgruppen hela hösten och kräver att jag ska betala terminen trots att jag inte varit med en enda gång. De har erbjudit mig ett tillgodokvitto för att delta i en annan kurs under vårterminen, vilket jag inte har möjlighet till. De har ett oerhört strikt avtal vad gäller avanmälan och ev sjukintyg. Och eftersom jag har skickat avanmälan till fel adress har jag enbart mig själv att skylla, men har jag undrar om det finns något jag kan göra i en sådan här situation eftersom jag inte har möjlighet att medverka under vårterminen som de erbjuder, och har inte heller lust att betala för något som jag inte medverkat på... Kanske lite knepig fråga eftersom jag vet att jag godkänt avtalet och det är min miss. Men hade hoppats att det finns något jag kan göra eller säga för att slippa betala en avgift som jag inte utnyttjat eller kommer kunna utnyttja pga en "uppehålld" plats. Tack på förhand.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaVad gäller avanmälan från en kurs en privatperson har anmält sig till finns ingen direkt tillämplig lagstiftning. Dock kan konsumenttjänstlagen samt vad som står i avtalet ge vägledning för vad som gäller (se NJA 2002 s. 644).En kursdeltagare får avanmäla sig från kursenEn privatperson som deltar i en kurs har i princip rätt att avanmäla sig från kursen. Däremot riskerar kursdeltagaren att bli ersättningsskyldig. Grundprincipen är att den som håller i kursen har rätt till ersättning för den del av tjänsten som har utförts samt det som måste utföras trots avbeställningen. Så är fallet om kursdeltagaren har en godtagbar anledning till sin avanmälan. Om kursdeltagaren inte har ett godtagbart skäl, kan företaget ha rätt till avgiften för hela kursen om det var så att företaget hade kunnat ta in en annan deltagare istället (42 § konsumenttjänstlagen).Det här får betydelse bara om hela kursen inte är slut ännu. Du kan då ha rätt att slippa betala för den del av kursen som hålls efter det att du faktiskt kontaktade företaget. Var dock kursen slut då, har du inte en sådan möjlighet.Det kan krävas att du kontaktat företaget för att ha avanmält digAtt en kursdeltagare avanmäler sig innan kursen har börjat, när det framgår att det ska göras enligt avtalet, är det inget problem för kursdeltagaren att göra det. Dock måste det anses falla på kursdeltagaren att han eller hon ser till att försäkra sig om att han eller hon har vänt sig till den som håller i kursen. Att du gör en avanmälan, men skriver till fel adress, innebär att ingen avanmälan har skett, och företaget kan inte belastas för det.Kravet på att en kursdeltagare ska kontakta företaget i förväg för att meddela att han eller hon inte kan delta kan inte heller anses oskäligt så att villkoret skulle kunna jämkas eller lämnas utan avseende.SammanfattningTyvärr är det nog så att om du som kursdeltagare vill avanmäla dig, måste du se till att du faktiskt har kontaktat den som håller i kursen, annars har ingen avanmälan skett och det kan inte krävas att företaget ska stå för ett sådant misstag. Företaget har därför rätt till kursavgiften.Möjligen kan du, om kursen inte har slutat ännu, och du har ett godtagbart skäl till varför du avanmäler dig, slippa betala vad som motsvarar den resterande delen av kursen från det att du faktiskt kontaktade företaget.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Fel i vara när beskrivning av varan grundas på säljarens upplevelse av varan

2019-10-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålt en jacka på nätet som privatperson. Jackan är en unisex modell och i annonsen står det att jackan är unisex och sitter som en small. Enligt märkets egna storleksguide motsvarar en xxs = s eftersom unisex modeller går upp 1-2 storlekar. I annonsen stod det som sagt att det är en unisex som funkar som small. Dock stod det inte att det är en xxs utan istället som ovanstående. Nu vill köparen häva köpet, jag påstår att jackan är en small och upplevs som en small men hon tycker då att det står ju inte small i jackan så det är felaktig information. Vad gäller i ett sånt här läge?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När en privatperson köper en vara av en annan privatperson tillämpas köplagen. För att köparen ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren, t.ex. häva köpet, krävs att det är fel i varan.En vara är att anse som felaktig om varan inte överensstämmer med vad parterna har kommit överens om, eller om den annars avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta (17 § köplagen).Eftersom du skrev i annonsen att jackan är en "en unisex som funkar som small", avviker inte varan från vad som följer av avtalet. Varan är därmed avtalsenlig.Avgörande är då om varan avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. Det blir en bedömningsfråga, vilket faller tillbaka på om köparens föväntningar kunde ses som befogade. Som din fråga är ställd verkar det som att köparen förväntade sig att jackan skulle vara en annan storlek än den faktiskt visade sig vara. Frågan är då om det var befogat, rimligt, av köparen att göra det.Det rör sig här något om ett gränsfall här och svårt att ge ett säkert svar på exakt hur det ligger till och det beror lite på hur annonsen var utformad och hur stor jackan faktiskt är o.s.v. Befogade förväntningar kan skapas av säljarens beskrivning av föremålets egenskaper, t.ex. att jackan fungerar som en viss storlek. Jag kan dock tycka att det är en sådan väsentlig egenskap vilken storlek jackan faktiskt har, att säljaren bör upplysa om jackans egentliga storlek, inte bara vilken storlek jackan upplevs ha, eftersom det annars kan vara svårt för köparen att göra en bedömning av jackans faktiska storlek. På så vis undviks missuppfattningar och att köparen och säljaren upplever att samma vara har olika egenskaper. Det är därmed inte obefogat av köparen att förvänta sig att jackan har en viss storlek, som sedan inte visar sig vara fallet när köparen väl får jackan. Om säljaren inte skriver vilken storlek jackan faktiskt har, är det svårt för köparen att förutsätta jackans storlek. Det kan också vara svårt att tolka en sådan skrivning.Det är dock som sagt en bedömningsfråga och beror lite på hur annonsen var utformad och hur köparen tolkade den m.m.Om det konstateras var ett fel på varan, har, köparen rätt att häva köpet, eftersom felet är väsenligt (39 § köplagen).Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Reklamera felaktig vara efter två och ett halvt år

2019-02-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Vad gäller om jag köper en fläkt och säljaren förmedlar om att fläkten bör hålla i minst fem år, kanske tio till femton år om det vill sig väl. Men efter 2 och ett halvt år så har fläkten lagt av och slutat fungera. Vilka rättigheter har jag? Vad gäller? Är jag försent ute för en reklamation?
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du har köpt en fläkt och att säljaren har sagt att fläkten bör hålla i minst fem år, men att fläkten har slutat fungera efter två och ett halvt år.Lag beror på om det är konsumentköp eller annat köpDet framgår inte av din fråga om du har köpt fläkten som näringsidkare eller som konsument, d.v.s. för ditt privata bruk. Det framgår inte heller om säljaren är en privatperson eller näringsidkare. Detta får betydelse för vilken lag som är tillämplig på ditt köp. Om du har köpt fläkten som näringsidkare är köplagen tillämplig. Den är också tillämplig om säljaren är en privatperson. Köplagen är en lag som kan avtalas bort, vilket innebär att om du och säljaren har kommit överens om något i avtalet, gäller det före vad som står i lag. Har du däremot köpt fläkten för ditt privata bruk, och säljaren är en näringsidkare, gäller konsumentköplagen. Vad gäller konsumentköplagen går det inte att avtala om villkor som är sämre för konsumenten än vad som står i lagen.Jag kommer här utgå från att du har köpt fläkten för ditt privata bruk och att säljaren är en näringsidkare. Det innebär att konsumentköplagen är tillämplig.Varan är felaktigEn vara är felaktig om den, i fråga om bland annat kvalitet och andra egenskaper, avviker från vad som följer av avtalet eller vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen). För att en vara ska vara felaktig krävs att felet ska ha funnits när du tog emot varan, även om felet förvisso kan visa sig senare (20 § konsumentköplagen). Om fläkten har slutat fungera av sig själv, är det ett ursprungligt fel på varan. Det gäller särskilt om säljaren har sagt att fläkten skulle hålla mycket längre tid än så. Den enda gången det inte rör sig om ett ursprungligt fel på varan är om fläkten har slutat fungera på grund av hur den har använts, exempelvis genom vanvård, onormalt användande eller en olyckshändelse.Reklamationstiden är tre årReklamationstiden för en vara är tre år (23 § tredje stycket konsumentköplagen). Det innebär att du när som helst under de tre första åren efter att har fått varan kan meddela säljaren att varan är felaktig. En sådan reklamation måste göras inom skälig tid från det att du har upptäckt felet och en reklamation som görs inom två månader från det att du har upptäckt felet anses alltid vara i skälig tid (23 § första stycket konsumentköplagen). Det viktiga är att du inte väntar för länge med att göra reklamationen.Du har rätt att få felet åtgärdatOm du och säljaren kommer fram till att det är ett ursprungligt fel på varan har du en rad rättigheter som kan bli aktuella (22 § konsumentköplagen). Du har då rätt att kräva att säljaren gör något av följande:•Reparerar felet•Ger dig en ny likvärdig vara •Ger dig ersättning för att rätta till felet•Häver köpet, alltså ger dig pengarna tillbaka Säljaren har vanligtvis rätt att själv välja om den först vill reparera felet eller ge dig en annan, likvärdig vara (27 § konsumentköplagen).Mitt råd är att reklamera varanMitt råd är att du kontaktar säljaren och gör en reklamation. Säg att det är fel på varan och att du vill att säljaren avhjälper felet. Om säljaren inte går med på det kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och göra en anmälan. Det är helt utan kostnad.SammanfattningMin bedömning är att det sannolikt är ett ursprungligt fel på fläkten. Eftersom tre år inte har passerat sedan du fick fläkten kan du fortfarande göra en reklamation, under förutsättning att du inte har väntat allt för länge sedan du upptäckte felet. Du har då möjlighet att kräva bland annat att säljaren reparerar felet eller ger dig en ny likvärdig vara.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ångerrätt och reklamation för juicepress, där konsument efter att ha använt varan två gånger varit missnöjd med den

2019-11-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag gjorde en retur på en citruspress som jag endast använde 2 gånger. Nu hävdar företaget att de vill att jag betalar 25% värdeminskning för att jag använde pressen. De sa aldrig att jag inte kunde använda den och deras policy säger "kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion." och "kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion."Juicepressen har någon konstig smak/lukt så jag är inte intresserad av att behålla den, och jag vill inte betala 25% för en maskin som jag använda två gånger. Vad kan jag göra här?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som din fråga är ställd utgår jag från att du har beställt juicepressen via internet eller på något annat sätt från distans, vilket innebär att distansavtalslagen är tillämplig. Jag utgår också från att du är konsument.ÅngerrättEnligt distansavtalslagen har en köpare av en vara ångerrätt i 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Det innebär att du har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion, och om du inte vill ha den kan du skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka.Däremot får du inte undersöka varan mer än nödvändigt. Om du gör det kan du bli skyldig att betala säljaren för värdeminskningen på varan (2 kap. 15 § andra punkten distansavtalslagen). Däremot krävs för att du ska bli ersättningsskyldig att du har fått information om att du inte får använda varan.Ångerrätten gäller dock inte för varor som av hälso- eller hygienskäl inte lämpligen kan återlämnas om det har använts (2 kap. 11 § distansavtalslagen). Som exempel på detta brukar underkläder nämnas. Det är oklart om en juicepress faller in under bestämmelsen. Du bör dock ha fått information om att du inte kunnat ångra köpet i sådant fall (2 kap. 2 § distansavtalslagen).ReklamationDu kan också slippa betala genom att du gör en reklamation där du påstår att varan är felaktig. En vara är felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, inte kan användas för det den är avsedd för, köparen inte har fått information om en viktig egenskap eller om varan annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen).Att du har fått hem juicepressen och då märkt att den gör så att juicen smakar eller luktar konstigt, kan vara något som innebär att varan är felaktig. Det kan dock behöva göras en närmare bedömning.Om varan är felaktig, kan du ha rätt att få en ny maskin, prisavdrag eller, om det inte skulle hjälpa, häva köpet och få pengarna åter (22 § konsumentköplagen).Mitt förslagDu kan hävda tre saker, som alla innebär att du inte skulle behöva betala för juicepressen:1. Du har bara använt varan så mycket som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.2. Du har inte fått information om att du inte fick använda varan på det sättet.3. Varan är felaktig, eftersom den gör att juicen smakar eller luktar konstigt.Om företaget inte går med på dina krav, men du är övertygad om att du har rätt, kan du göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att du hör av dig!Vänligen,

Kan säljare av en felaktig vara endast skicka en reservdel och låta köparen reparera varan?

2019-11-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag går i tankarna att börja sälja nya traktorer så som minigrävare och mindre hjullastare som ett företag.Men när jag gör lite research om hur andra återförsäljare gör med garantin så blir jag förvånad.Om jag säljer en ny traktor till en kund (Företag eller privatperson) och det är garanti på 1 år.Slutkunden hör av sig efter 4 månader och en slang har gått sönder. Jag ersätter produkten med en ny slang, men måste jag även set till att en mekaniker byter slangen eller kan jag helt enkelt skriva över allt sådant arbete på kunden? Så jag "bara" står för produkterna och inte några tjänster?Detta är en mycket viktig fråga innan jag vågar starta någon försäljning som går rätt till.Det jag fått svar av från andra ÅF är att dom bara står för nytt material om jag skickar tillbaka den trasiga delen till försäljaren.Vad säger lagen om detta?Tack!
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du som säljare, är skyldig att reparera traktorer m.m. som har gått sönder, eller om det räcker med att du endast sänder över en reservdel till köparen.Vid försäljning av traktorer är köplagen alternativt konsumentköplagen tillämplig, beroende på du säljer dina produkter till andra näringsidkare eller till konsumenter.Varan antas vara felaktig om den går sönder under garantitidenEn vara är felaktig, och anses ha varit det från början, om den går sönder under den garantitid du har angivit för varan (21 § köplagen resp. 21 § konsumentköplagen).Säljaren ska avhjälpa felet eller ge omleverans, annars kan andra påföljder gällaOm säljaren står risken för att varan är felaktig, och varan under den tiden går sönder, kan köparen göra gällande påföljder mot säljaren (30 § köplagen resp. 22 § konsumentköplagen). Dessa påföljder är avhjälpande, omleverans, prisavdrag hävning eller innehållande av betalning samt skadestånd.Som säljare får du välja om du i första hand vill avhjälpa felet eller företa omleverans (36 § köplagen resp. 27 § konsumentköplagen). I annat fall kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Med avhjälpande menas att säljaren reparerar varan. Säljaren kan i sådant fall reparera varan själv eller tillse att annan reparerar varan för säljarens räkning. Det ankommer alltså på säljaren att se till att varan repareras. Detta ska ske utan kostnad för köparen, vilket innebär att det är säljaren som ska stå för reparationskostnaderna och eventuella sidokostnader, t.ex. transport av varan till och från köparen.Om säljaren inte avhjälper felet, har köparen rätt att få ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet. Du kan i ett sådant fall ha möjlighet att skicka en ny del till säljaren, men köparen har då rätt till ersättning för reparationskostnadernaSäljaren behöver bara reparera varan om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.Att det skulle medföra en oskälig kostnad eller olägenhet för köparen innebär dock inte att det i sådant fall är tillräckligt för säljaren att enbart skicka delen till köparen, och låta köparen reparera felet själv. Det är istället så att köparen då är hänvisad till att göra andra påföljder gällande, alltså omleverans, prisavdrag, hävning och eventuellt skadestånd (37 § köplagen resp. 28 § konsumentköplagen).Köplagen är dispositivJag vill dock tillägga att köplagen är en lag som kan avtalas bort. Det finns alltså en möjlighet att, om du säljer till andra näringsidkare, avtala om att du inte behöver göra mer än att skicka säljaren en ny del till en vara som har gått sönder och att säljaren själv får sköta och stå för kostnader för reparationen. SammanfattningDet finns inget i lag som ger dig som säljare rätt att endast skicka en ny del till en vara som har gått sönder under garantitiden utan att faktiskt se till att varan repareras. Om du inte reparerar felet eller skickar en ny vara, kan köparen kräva att få betalt för att reparera varan själv eller annars få prisavdrag eller häva köpet. Detta gäller såvida det inte rör sig om ett köp mellan näringsidkare och något annat följer av avtalet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Beställda öronproppar visade sig vara för små för köparen

2019-09-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag beställde ett par öronproppar som var till för sömn, får hem dessa och dom är alldeles för små, vilket gör att dom faller ut och fungerar inte alls. Får tillbaka att det handlar om hygien och inte kan lämna tillbaka dessa alltså kan jag inte ta del av ångerrätten i detta fall.Kan jag kräva prisavdrag eller dylikt?Mvh, Rebecca
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ångerrätt gäller inte för använda öronpropparHuvudregeln för köp av varor på distans är att konsumenten har ångerrätt i fjorton dagar från det att konsumenen tar emot varan (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Denna rätt att ångra köpet gäller inte i alla situationer utan vissa typer av köp är undantagna. Till dessa undantag hör varor som av hygienskäl är förseglade och förseglingen har brutits av konsumenten (2 kap. 11 § distansavtalslagen).Det sagda innebär att ångerrätten inte gäller för öronproppar, som är sådana kroppsnära produkter, om förseglingen är bruten.Observera dock att säljaren måste informera köparen att ångerrätten inte gäller. Sådan information ska ges innan avtalet ingås (2 kap. 2 § nionde punkten distansavtalslagen).Det kan vara fel på varanDen enda möjligheten att annars få pengarna åter är om det skulle vara ett fel på varan. Att det är ett fel på varan behöver inte innebära att den måste vara trasig, utan det kan också vara att varan inte stämmer överens med vad som har avtalats eller inte är lämpad för det ändamål varan i allmänhet ska användas för. En vara kan också vara felaktig om säljaren inte har upplyst köparen om något rörande egenskaper köparen kunde räknat med att ha blivit upplyst om, ifall det har haft inverkan på köpet. En sista möjlighet är ifall varan avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet (16 § konsumentköplagen).Att en vara du har köpt visar sig vara för liten när du väl har provat den, kan i allmänhet inte sägas innebära att det nödvändigtvis rör sig om ett fel på varan. Det skulle snarare krävas att öronpropparna är så små att de inte rimligen kan användas som öronproppar av någon. Det kan vara ett fel på varan om du inte på något sätt blev upplyst om en egenskap som kan betyda att de inte skulle passa i dina öron. Det kan t.ex. vara om det inte fanns någon uppgift om öronpropparnas storlek eller om det fanns en utfästelse om att öronpropparna skulle passa alla människor.Om det skulle vara att se som ett fel på varan har du vissa rättigheter. Om du reklamerar varan kan säljaren i första hand välja att ge dig andra öronproppar i större storlek, om sådana finns. Annars har du rätt att häva köpet, eftersom felet är väsentligt för dig (22 § konsumentköplagen).SammanfattningÅngerrätten gäller av hygienskäl inte för öronproppar om de har använts, så länge du har fått information innan köpet att ångerrätten inte skulle gälla. Den enda möjligheten för dig att annars få pengarna åter är då om det är fel på varan. Att en beställd vara, när köparen använt den, visar sig vara för liten för köparen innebär i allmänhet inte att det är fel på varan. Varan kan dock vara att betrakta som felaktig om de är så små att de inte rimligen kan användas för sitt ändamål av någon, eller om du inte har fått tillräcklig information om öronpropparnas storlek.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Ersättning för hyrbil på grund av sen leverans

2019-02-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi beställde en ny bil (VW Polo) sista sept-18. Det skulle vara ca. 9 v. leveranstid. Nu har vi fått besked om att den preliminärt ska börja tillverkas v.13. Vi har sålt vår andra bil och har nu fått hyra en ist. Har vi någon rätt till "skadestånd" fri hyrbil etc.?
Gustav Östlund |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Jag uppfattar det som att ni har köpt en ny bil, men att tiden för leverans har blivit försenad. Eftersom ni har sålt er andra bil har ni nu behövt hyra en annan istället.Lagen beror på om ni är näringsidkare eller konsumenterDet framgår inte av er fråga om ni köpte bilen som näringsidkare eller som konsumenter, d.v.s. för privat bruk. Detta får betydelse för vilken lag som är tillämplig på ert fall. Har ni köpt bilen som näringsidkare gäller köplagen på köpet. Viktigt att notera är att köplagen är en lag som går att avtala bort, vilket innebär att avtalet gäller istället för lagen, ifall frågan regleras i avtalet. Konsumentköplagen gäller om ni har köpt bilen som konsument. Vad gäller konsumentköplagen går det inte att avtala om sämre villkor för konsumenten än vad som är skrivet i lagen.Här kommer jag utgå från att ni har köpt bilen som konsument och att säljaren är näringsidkare, vilket innebär att konsumentköplagen är tillämplig.Rätten till skadeståndKöparen har rätt till skadestånd för den skada köparen lider på grund av säljarens dröjsmål, under förutsättning att säljaren inte visar att dröjsmålet, alltså förseningen, beror på ett hinder utom säljarens kontroll som säljaren inte kunde ha räknat med och inte rimligen kunde ha undvikit följderna av (14 § konsumentköplagen). Av det sagda kan förstås att om säljaren inte lämnar varan i tid, är utgångspunkten att säljaren ska ersätta skadan, om inte ett sådant hinder föreligger.Säljaren måste visa ett hinderFör att säljaren ska undkomma skadestånd efter att ni har lidit en skada krävs således att fyra rekvisit är uppfyllda:1.Det föreligger ett hinder2.Hindret är utanför säljarens kontroll3.Säljaren kunde inte ha räknat med hindret vid köpet4.Säljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret.Säljaren måste alltså visa att allt detta är uppfyllt för att slippa betala skadestånd. Den typen av hinder föreligger typiskt sett vid utifrån kommande orsaker, som exempelvis naturkatastrofer, elavbrott eller eldsvåda. Även strejk från annan personal eller myndighetsåtgärder som importförbud kan utgöra en sådan befrielsegrund.Kostnad för hyrbil är en skadaSkadeståndsansvaret omfattar även indirekta skador (32 § konsumentköplagen). Sådana indirekta skador kan vara hyra av en bil i väntan på att den nya bilen ska levereras. Det krävs då att ni kan visa att ni har haft en s.k. adekvat merkostnad till följd av förseningen, det vill säga att det har varit en nödvändig kostnad som har tillkommit. Att ni har sålt er gamla bil för att ni har väntat er att den nya skulle komma och därför behövt hyra en annan, är en sådan kostnad. Kom ihåg att ni måste kunna bevisa vilka kostnader ni har haft, med exempelvis kvitton.SammanfattningMin samlade bedömning är att ni bör ha rätt till ersättning för de kostnader ni har för en hyrbil under den tid leveransen är försenad. Det enda sättet för säljaren att slippa skadestånd är om säljaren kan visa att förseningen beror på ett hinder utom sin kontroll, som säljaren inte kunde ha räknat med och inte skäligen kunde ha undvikit. Detta gäller dock endast om ni har köpt bilen som konsument. Har ni köpt bilen som näringsidkare gäller istället köplagen, som går att avtala bort.Hoppas detta var svar på er fråga. Har ni fler frågor är ni välkomna att höra av er!Vänligen,