Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

2021-05-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Ett företag VitaLiv påstår att jag godkänt ett avtal om prenumeration av piller. Jag har intet på min mejl eller sms om något avtal och minns inte heller att jag godkänt ngt avtal.Nu skickar de piller igen som jag inte vill ha och de vägrar att ta retur. De kommer att driva till inkasso om jag inte betalar. Vad kan jag göra? Med vänliga hälsningar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar, vad jag uppfattar det som, om fakturabedrägeri (även kallat bluffaktura, se 9 kap. 1 § brottsbalken om bedrägeri). Om företaget som skickar dig varor tillsammans med en faktura påstår att du har gjort en beställning måste de bevisa att den beställningen finns. När du får en faktura med varor som du inte har beställt ska du givetvis inte betala den. Enligt konsumenträtten lag har du som kund rätt att överklaga en faktura ifall du känner sig lurad eller är missnöjd. Om du krävs på betalning trots att du inte har gjort en beställning finns det några riktlinjer att följa.BestridandeOm du har fått en faktura med i paketet är det viktigt att skriftligen bestrida (protestera mot) den via brev eller mejl med information om dig och varorna samt förklara varför du inte tänker betala. Skriv till företaget och spara en kopia på det du skickar, detta är viktigt ur bevissynpunkt. Om du får en påminnelse på den första fakturan behöver du inte skriva ett nytt brev. Det är tillräckligt att invända mot det första betalningskravet.Inkasso eller KronofogdemyndighetenFrån det att du har bestridit fakturan kan företaget välja att skicka fakturan vidare, antingen till Inkasso eller Kronofogdemyndigheten. Får du ett nytt krav fast från exempelvis ett inkassobolag är det viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen, förslagsvis genom mejl. Bestridandet kan utformas på samma sätt som bestridandet till det ursprungliga företaget. Skicka även med bestridandet du skrev till det ursprungliga företaget. Spara en kopia även på detta bestridande. Många inkassobolag undersöker inte om kravet är riktigt förrän en konsument bestrider det.DomstolsförfarandeNär du väl har bestritt Inkassobolagets eller Kronofogdemyndighetens krav har företaget två alternativa tillvägagångssätt, antingen att gå till tingsrätten med ärendet eller lägga ner fakturan helt. Du riskerar inte en betalningsanmärkning enbart för att du bestrider ett krav från ett inkassobolag. Betalningsanmärkningar ges först när tingsrätten har dömt att någon är skyldig att betala och trots detta väljer att inte betala. Ifall ditt ärende går vidare till domstol är det viktigt att du har konkreta bevis med motivation till varför du känner dig bedragen av företaget, därav är det viktigt att alltid göra skriftliga bestridande och att spara dessa. Det är dock upp till företaget som kräver dig på pengar att bevisa att du är skyldig att betala.Bestrid alla krav som du inte anser att du ska betala. Du kan läsa mer på Konsumentverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Påföljder vid fel årsmodell på köpt bil av näringsidkare

2019-08-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejKöpt bil av bilförsäljare. Blivit lovad muntligen en bil från 2018. Efter köpet uppdagades det att bilen var tillverkad 2016 modell år 2017. Kontaktade bilförsäljare som ev kan tänka sig att häva köpet. Vägrar omleverans av bilen då bilen vi köpte va på kampanj och den de lovat oss skulle kosta 50000 mer.Vad gäller här?Kan jag kräva omleverans el prisskillnad? Häva köpet gynnar enbart säljare då de sålde bilen på kampanj o fortsatt kan sälja den utan förlora något. Vi däremot har sålt våra bilar o står utan bil och lagt ner massa tid.Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilka påföljder du kan göra gällande vid fel i vara köpt på realisation. Då du som privatperson har köpt en bil av en näringsidkare blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig.Räknas fel årsmodell som fel i varan?Det som diskuteras innan köpet är av stor betydelse för vad som anses vara avtalat, och det ni avtalat om muntligen är lika avgörande för köpet som om ni skriftligen har avtalat om årsmodellen. Alltså avviker bilen från avtalet och är därför att betrakta som felaktig (16 § KKL). Bilen verkar inte heller överensstämma med de uppgifter som säljaren lämnat om bilen innan köpet, vilket även det är en grund för att det skulle vara fel på bilen (19 § KKL).Tänk dock på att du måste kunna bevisa att ni avtalat om att bilens årsmodell skulle vara 2018 för att kräva påföljder på grund av fel årsmodell. Dock verkar det i ditt fall som att säljaren redan erkänt felet.Vilka påföljder kan du göra gällande?Eftersom bilen är att betrakta som felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (22 § KKL). Det första som ska göras för att kunna kräva någon påföljd är att reklamera felet till säljaren, vilket det verkar som att du redan har gjort (23 § KKL). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren reparerar felet (inte aktuellt i ditt fall) eller omlevererar bilen utan kostnad för dig, alltså ger dig en ny bil av den årsmodell ni avtalat, om det kan ske utan orimligt hög kostnad för säljaren att genomföra (26 § KKL). Skulle omleverans inte kunna ske så har du istället rätt att kräva prisavdrag, som motsvarar felet, eller häva köpet (28 § KKL).För att näringsidkare ska ha rätt att häva köpet krävs att kostnaderna för att omleverera bilen är orimligt höga i förhållande till vad andra åtgärder kostar. 50 000 kr kan anses vara en orimligt hög kostnad, men i förhållande till om du som köpare häver köpet och får ersättning för en rimlig mellanskillnad om du köper en bil i rätt årsmodell är 50 000 kronor kanske inte orimligt högt ändå. Vad som är orimligt högt bedöms från fall till fall. Om säljaren exempelvis skulle bli tvungen att importera eller transportera en ny bil, vilket kan bli väldigt dyrt, så kan detta räknas som orimligt. Din rätt till omleverans kan även gå förlorad om bilen i just den årsmodell du vill ha inte längre säljs, dock är det mest antagligen inte fallet för dig (26 § 2 st KKL).För att du som köpare ska få rätt till hävning, förutsätts att felet är av väsentlig betydelse för dig. Det kan vara personliga anledningar som gör det viktigt för dig att få just den avtalade årsmodellen eller liknande (29 § KKL). Vad jag uppfattar det som är du inte intresserad av att häva köpet. Men jag vill ändå förmedla att om du skulle vinna framgång med din hävningstalan så har du även rätt till skadestånd (30 § KKL). Skadeståndet kan tänkas innefatta ersättning för exempelvis en hyrbil tills att du rimligen kan köpa en ny bil, dock finns det en plikt att skadebegränsa sig (32 § KKL). I övrigt innefattar skadeståndet en prisskillnad för det fall du häver köpet och därefter gör ett täckningsköp, vilket innebär att du då får rätt till mellanskillnaden vid köp av en likadan bil men av den avtalade årsmodellen (33 § KKL).SammanfattningAtt bilen inte är av avtalad årsmodell utgör fel i vara. Du har då först rätt att begära att säljaren omlevererar bilen i rätt årsmodell, du kan själv undersöka om priset för omleverans i jämförelse med hävning och ersättning för köp av rätt årsmodell är mer gynnsamt för säljaren. De påföljder du kan göra gällande om säljaren fortfarande vägrar omleverans är prisavdrag, som gör att du får behålla bilen men får ersättning som motsvarar felet, eller hävning. Utifrån min uppfattning skulle det vara mest gynnsamt för dig att i så fall eventuellt häva köpet om årsmodellen är av väsentlig betydelse för dig och du kan bevisa det, skulle du vinna framgång med en hävningstalan får du tillbaka det du betalade för bilen samt skadestånd innefattande prisskillnaden vid ett eventuellt täckningsköp (bil i rätt årsmodell som kostar rimligt mycket mer), och eventuellt ersättning om du exempelvis hyr en bil under skälig tid.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Avhjälpande inom skälig tid enligt konsumentköplagen

2019-07-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad kan vi göra när vi inte accepterat avhjälpningstiden tid för en köpt vara från ett säljande företag, anmält felet så snart det upptäcktes. Inom en vecka då det krävdes fackmannamässig installation. Vi kan ej använda varan förens felet är åtgärdat vilket skulle ta ett flertal veckor pga högsässong.Försöker få svar men utan resultat, all kontakt sköts via mail Hur länge behöver vi vänta innan något händer och vad kan vi göra? Hur går vi tillväga?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du vill ha svar på hur länge ni måste vänta innan företaget ni köpt er vara ifrån avhjälper det fel som ni har reklamerat i tid och vad ni kan göra om säljaren inte avhjälper felet inom skälig tid.Jag utgår i mitt svar ifrån att ni båda är privatpersoner och att varan i sig är köpet ni reklamerat. Således är konsumentköplagen (KKL) tillämplig i svaret på din fråga.I frågan framgår det att säljaren har erbjudit att avhjälpa ett fel som reklamerats i tid, därav behöver frågan om fel föreligger och om reklamation skett i tid inte utredas. Säljaren har rätt att för egen räkning avhjälpa felet även om köparen kräver annan påföljd än avhjälpande eller omleverans, om åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (27 § första stycket KKL).Vad är inom skälig tid?Konsumentverket skriver att skälig tid oftast innebär ett par försök att reparera varan, men en köpare bör inte tåla fler avhjälpningsförsök än så. I förarbetena till konsumentköplagen är köparens intresse det viktiga i bedömningen av vad som är inom skälig tid, exempelvis faktorer som hur viktig varan är för köparen. Det som också kan utläsas ur förarbetena är att avhjälpande inom skälig tid syftar till en kort tid, oftast ska det ske omedelbart. Vidare framgår det att om avhjälpandet drar ut på tiden (mer än två dagar) bör köparen ha rätt till en ersättningsvara under tiden. En tid på ett flertal veckor då ni inte kan använda er vara kan anses vara en väsentlig olägenhet beroende på hur viktig varan är för er (exempelvis om det är en tvättmaskin så är det av väsentlig betydelse att inte kunna tvätta sina kläder på flera veckor), vilket gör att ni kan kräva prisavdrag eller häva köpet.Om avhjälpande inte sker inom skälig tid?Om varken avhjälpande eller omleverans sker inom skälig tid efter reklamationen eller om dessa påföljder inte kan ske utan väsentlig olägenhet för er kan ni kräva prisavdrag (rabatt) som svarar mot felet (28 § första stycket KKL). Ni har även rätt till ersättning för de utgifter ni har haft och de eventuella förluster ni har drabbats av till följd av felet på varan (skadeståndets omfattning bedöms utifrån 32 § första stycket KKL), om denna kostnad inte täcks av att ni får ett prisavdrag (28 § andra stycket KKL). Ni får även häva (avbeställa/ogiltigförklara) köpet om felet är av väsentlig betydelse för er (29 § KKL). Om varan är väsentligen oförändrad (ej skadad eller liknande) ska ni då få hela köpesumman tillbaka.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du kan även läsa mer på konsumentverkets hemsida angående skälig tid och rättigheter som konsument eller kontakta Lawline på info@lawline.se för mer juridisk hjälp om ni i fortsättningen inte får kontakt med er säljare.Med vänlig hälsning,

Kan en affär vägra att ta emot vissa valörer?

2019-09-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan en affär i Sverige vägra ta emot tusenlappar?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Riksbanken är huvudregeln i Sverige att kontanter är lagliga betalningsmedel och därmed ska accepteras vid betalning. Detta kan dock avtalas bort av bland annat affärer, eftersom det i Sverige förekommer avtalsfrihet enligt avtalslagen. Det medför att en affär får lov att vägra acceptera vissa valörer eller kontanter överhuvudtaget. Utifrån konsumentens perspektiv är det givetvis önskvärt att sådan information kommer så tidigt som möjligt, gärna så att informationen kommer redan innan konsumenten har gått in i affärer, exempelvis genom en skylt på dörren eller liknande. Detta för att konsumenten ska kunna välja att handla i någon annan affär istället. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fel på bil vid försäljning mellan privatpersoner

2019-08-13 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en bil på blocket av en privatperson.Utannonserade priset var 109000:-. Säljaren var beredd att pruta till 90000:-Nu lite drygt en vecka efter köpet har jag stora problem med kylsystemet och har tagit in bilen på en verkstad och fått fram flera felkoder plus att bilen lägger in P läget själv när man saktar in (automatlåda). Den går ju som ni förstår inte att köra längre.Jag vill att säljaren ska ta tillbaka bilen och att jag får pengarna 90000:- tillbaka Vad gäller ???
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen (KöpL) är den lag som reglerar din situation eftersom ni båda har ingått ett avtal om bilköp i egenskap av privatpersoner. Eftersom köplagen inte är tvingande råder det avtalsfrihet vilket gör att ni kan ha avtalat om att annat ska vara bindande mellan er och då gäller givetvis det som avtalats (3 § KöpL). Jag utgår dock i svaret på din fråga ifrån att ni inte har avtalat om att annat ska gälla och redogör därför utifrån köplagens bestämmelser. Fel på bilenFörst och främst måste det utredas om fel föreligger enligt lag. Det är fel på bilen om den avviker från vad ni avtalat om eller vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Bilen är även att anse som felaktig om säljaren inte har upplyst om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle kunna påverkat försäljningen. Sådana fel kan exempelvis vara att kylsystemet behöver bytas omgående eller att automatlådan inte fungerar helt rätt. Om säljaren inte har upplyst dig som köpare om sådana fel har säljaren agerat svikligt.Bilen är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med anledning av priset och andra omständigheter (18 § KöpL). Här kan man jämföra vad marknadspriset är för den bilen, årsmodellen osv du köpte. Visar det sig att du betalat mycket mindre än marknadspriset finns en risk att du faktiskt får tåla de fel som uppstått, på grund av att extra försiktighet och vaksamhet är påkallat om bilen säljs till underpris, samt vice versa om du betalat mer än marknadspriset bör du tåla färre oväntade fel. Med tanke på att säljaren var villig att pruta så pass mycket kan det ha påkallat extra försiktighet. Dock är det rimligt att som köpare förvänta sig att bilen ska gå att köra med i mer än en vecka efter köpet om man betalat 90 000 kr för den. Riskens övergång och bevisbörda för tidpunkt då felen uppkomSom huvudregel bär köparen risken för varan efter att avlämnandet av varan skett (13 § KöpL). Att bära risken innebär att köparen själv får ersätta skador som uppkommit efter köpet, om skadorna inte beror på säljaren (12 § KöpL). Dock ansvarar säljaren för fel som funnits vid riskövergången även om felet visar sig först efter köpet genomförts (21 § KöpL).Eftersom felen på bilen visar sig en vecka efter köpet, tyder det på att felen som nu uppkommit kan ha funnits redan innan köpet. Dock behöver så inte vara fallet. Oavsett är det förmodligen du som har bevisbördan för tidpunkten då felen uppkom, eftersom det var du som hade bilen i besittning när du upptäckte felen (NJA 1991 s. 481). Därför är det du som behöver bevisa att felen på bilen förelåg innan bilen överlämnades om säljaren ska hållas ansvarig (NJA 1993 s. 764). Alltså, om du kan bevisa att felet med kylsystemet och resterande fel fanns redan innan du övertog bilen kan säljaren hållas ansvarig för dessa fel och du kan därmed åberopa vissa påföljder. Som bevisning kan du exempelvis be om att få expertutlåtande från mekaniker eller bevisa att den förra ägaren hade problem med bilen på liknande sätt tidigare.Undersökningsplikt innan köpetDu kan inte åberopa fel som du måste antas ha kunnat upptäcka vid köpet. Om säljaren uppmanat till att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt (20 § KöpL). Man utgår från vad en normalperson borde upptäcka vid en undersökning. Om automatlådan i bilen fungerade på samma sätt före köpet eller om kylsystemets varningssymbol lyste kan det ha varit omständigheter som föranlett en mer ingående undersökning från din sida.Men om du kan visa att säljaren handlat svikligt mot dig genom att undanhålla väsentlig information om felen, bör det vara möjligt att du ändå får rätt att åberopa fel även om du hade kunnat upptäcka felen vid en undersökning före köpet. ReklamationspliktFör att kunna åberopa några påföljder vid fel på bilen måste du reklamera till säljaren snart efter att du upptäckt felen, genom att antingen muntligt eller skriftligt kontakta säljaren. Av din reklamation måste det framgå vilka fel bilen har och vilken påföljd du vill göra gällande. Reklamationen måste alltså göras utan oskäligt uppehåll (32 § KöpL).Påföljder du kan göra gällandeDe påföljderna som du skulle kunna göra gällande är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt skadestånd för dina olägenheter (30 § KöpL). Du har som köpare rätt att kräva att säljaren reparerar felen själv utan kostnad för dig. Även om du inte skulle kräva att säljaren avhjälper felen, har säljaren i första hand rätt att avhjälpa felen om det kan ske utan olägenheter för dig eller risk för att du inte skulle få dina kostnader ersatta (34 § och 36 § KöpL). Om avhjälpandet inte sker inom skälig tid efter reklamationen kan en begäran om prisdrag göras, vilket innebär att en nedsättning görs av det avtalade priset till det pris bilen är värd med felen (37-38 §§ KöpL). För att hävning ska kunna bli en påföljd ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren ska ha insett eller bort inse det, till exempel att bilen inte är körduglig och att det inte överrensstämmer med ert avtal. Skulle du kunna bevisa att säljaren har agerat svikligt, så har du rätt att häva köpet även om felet inte är av väsentlig betydelse (39 § KöpL). Du lämnar då tillbaka bilen och får åter hela köpesumman.SammanfattningsvisJag har gjort en översiktlig analys eftersom jag inte vet alla omständigheter i just ditt fall.Om du har reklamerat i tid och kan bevisa att felet förelåg innan köpet samt att du inte försummat din undersökningsplikt vid köpet, alltså att felen inte kunde upptäckas vid köpet, kan du i första hand kräva att säljaren ska avhjälpa felen. Om säljaren vägrar hjälpa till att åtgärda felet kan du kräva andra påföljder så som prisavdrag eller hävning.Kan du bevisa att säljaren var medveten om att bilen var behäftad med felen före köpet men inte upplyste dig som köpare om det i hopp om att du skulle genomföra köpet, får du åberopa felen i bilen även om du borde upptäckt felen vid undersökning av bilen. Du har då rätt att häva köpet direkt och få köpesumman tillbaka.Kan du och säljaren inte komma överens är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister genom någon av våra betaltjänster på info@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,