Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?

2020-11-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har en fråga, vi är ett företag som beställt fotostudio-tillbehör från ett företag som heter tectake.se. När vi skulle packa upp vår beställda vägg fanns det flera stora skador på en av fotoväggarna (det har troligtvis uppstått på vägen hit för det var stora intryckta hål i paketet). Vi är återfärsäljare och brukar därmed reklamera varor på håll ganska ofta. Vi returnerar varorna - och sen skickar de nya/samma reparerade/lagade eller kredit.Nu när vi kontaktade detta företag ville de först erbjuda 10%på köpet som kompensation (det kommer inte ens gå att använda varorna, ena väggen är intryckt och förstörd och den andra har en buckla i metallen) eller att de ersätta de trasiga varorna. Vilket är helt okej - men då vill de nu skicka ersättningsvaror och att vi ska böka med att ta ut allt ur förpackningen för en 5:e gång för att bara skicka de skadade varorna och de skickar nya. Borde det inte gå som ett helt köp trots separata delar? Jag bifogar deras svar här:Hej!Tack för ditt meddelande.Vi kann erbjuda dig att skicka delarna som ersätter dem trasiga.Enligt köpslagen har vi möjlighet att reparera felet / skadan, i detta fall till exempel med hjälp av reservdelar.Vi har tyvärr ingen service som den du nämner. (Häva köpet var det vi skrev)Om du inte vill använda denna möjlighet, men vill returnera produkten, hanteras detta som ett utövande av ångerrätten och enligt våra villkor täcker vi tyvärr inte returfrakten i så fall.Är detta lagligt och bara dålig service?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer köplagen (KöpL) att tillämpas.InledningJag förstår att ert företag har tagit emot felaktiga varor som ni har reklamerat till säljaren. Säljaren har först erbjudit 10 % rabatt som kompensation eller reparera/företa omleverans av de trasiga varorna. Jag uppfattar att ni vill häva köpet som helhet men säljaren vill skicka ersättningsvaror för att kunna reparera felet eller skadan. Därför vill säljaren att ni skickar tillbaka de trasiga delarna. I säljarens avtalsvillkor finns en ångerrätt som inte täcker returfrakten. Jag uppfattar att din fråga är om säljaren har en rätt att få tillbaka de trasiga varorna eller om ni har rätt att häva köpet utan kostnad.Har en säljare rätt att avhjälpa ett fel eller företa omleverans?Om en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag och i vissa fall häva köpet (30 § KöpL). En köpare får kräva att säljaren avhjälper felet, det vill säga reparerar varan, utan kostnad för köparen. En säljare får lov att företa omleverans av en vara istället för att avhjälpa felet (34 § 1 st. KöpL). Det innebär att säljaren har en valmöjlighet att antingen reparera skadan eller leverera en ny. En säljare har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans även om köparen inte kräver det, under förutsättning att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Att en säljare har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans innebär att en köpare inte kan kräva att köpet ska hävas innan säljaren har fått möjlighet reparera eller företa en omleverans.När har en köpare rätt att häva ett köp?En köpare har rätt att häva ett köp om säljaren inte har avhjälpt felet eller företagit omleverans inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § 1 st. KöpL). Det innebär att en säljare har en rätt att först försöka avhjälpa felet eller företa omleverans, innan köparen kan kräva hävning av köpet. Om en säljare inte avhjälpt felet eller företagit omleverans inom skälig tid får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).Sammanfattning och rekommendationSäljaren har mycket riktigt en laglig rätt att avhjälpa felet eller företa en omleverans av varorna. Det innebär att ni som köpare har rätt att skicka tillbaka de trasiga delarna utan kostnad till företaget för att de ska få möjlighet att kunna åtgärda felet. Innan företaget har fått möjlighet att göra detta finns det ingen möjlighet för er att häva köpet i detta läget.Er fråga innefattar även en undran om ni har en skyldighet att plocka ut de trasiga delarna eller har en rätt att skicka tillbaka hela förpackningen inklusive de delar som inte är trasiga. Svaret på den frågan är oklar, då det inte finns reglerat i lag. Om ni väljer att låta säljaren reparera eller omleverera varorna är min uppfattning att det vore bäst att endast skicka tillbaka de delar som trasiga. Detta för att undvika fler skador vid frakt. Om det är krångligt att packa upp är min rekommendation att ni meddelar detta till kundtjänsten och rådfrågar dem. Ni kan kanske komma överens om en skälig kompensation för besväret även om en sådan kompensation inte lagstadgad.Avslutningsvis så finns det en ångerrätt i era köpeavtalets villkor. Denna ångerrätt är ett förmånligt villkor då det avviker från köplagens bestämmelser. Enligt köplagen finns det ingen ångerrätt och möjligheten till hävning är begränsad. Att returfrakten betalas av köparen är därför inget anmärkningsvärt då det är en förmånlig regel som avtalsparterna, det vill säga ni och säljaren, har kommit överens om. Ett kort svar på din fråga är därför att detta är lagligt och antagligen en upplevelse av dålig service från säljarens sida. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Får man lov att sälja vidare en obetalad sak som dessutom har ett återtagandeförbehåll?

2020-09-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag behöver era hjälpJag har köpt en tv på kredit för 25000 kr med ett återtagandeförbehåll, jag har inte hunnit göra avbetalningar än och är faktist i behov av pengar, får jag sälja den till någon annan innan jag avbetalar hela beloppet? Kan företaget kräva tv:n tillbaka?Tack ska ni ha
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer regler ut Konsumentkreditlagen (KKrL) och Brottsbalken (BrB) att tillämpas.Din fråga är om du får lov att sälja en tv som du har köpt på kredit och som har ett återtagandeförbehåll, trots att du inte har betalat av hela kreditbeloppet till säljaren. Jag tolkar att du har köpt en tv i egenskap av konsument, det vill säga för privat bruk.Kan en säljare kräva tillbaka en TV som är köpt på kredit om säljaren har ett återtagandeförbehåll?Om en konsument köper en sak, exempelvis en tv, på avbetalning eller delbetalning kallas detta för ett kreditköp. Det innebär att konsumenten inte behöver betala hela beloppet direkt (2 § 7 st. KKrL). Det är vanligt att själva butiken (säljare) samarbetar med ett annat företag (kreditgivare) som tar hand om själva avbetalningen. I avtalsvillkoren för ett kreditköp kan kreditgivaren förbehålla sig rätten och göra det möjligt att ta tillbaka varan om köparen inte fullgör sin del av kreditköpsavtalet. Om köparen inte betalar enligt avbetalningsplanen kan kreditgivaren få lov att ta tillbaka varan (38 § KKrL).Får man lov att sälja en sak som är köpt på kredit om säljaren har ett återtagandeförbehåll?Det är inte tillåtet att sälja vidare en vara som omfattas av ett kreditköp med återtagandeförbehåll. En person kan nämligen dömas för brottet olovligt förfogande till böter eller fängelse i 2 år om den som har en viss egendom som tillhör någon annan i sin besittning vidtar en åtgärd så att den andre berövas sin rätt till egendomen (10 kap. 4 § BrB).SammanfattningAtt sälja en TV som har ett återtagandeförbehåll och som inte är betald är brottsligt och kallas för olovligt förfogande. Det beror på att själva försäljningen till en utomstående person gör att kreditgivaren berövas sin rätt och möjlighet att ta tillbaka TVn enligt återtagarförbehållet i kreditköpsavtalet. Därför är det inte tillåtet att sälja en TV som fortfarande är på avbetalning. Om det finns ett återtagandeförbehåll i kreditavtalet får företaget lov att kräva tillbaka TVn om du inte betalar enligt avbetalningsplanen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en enskild näringsidkare betraktas som en konsument?

2020-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Gäller konsumentköplagen om man f.ex tecknat ett mobilt abonnemang som Enskild firma? Räknas Enskild firma som konsument när det gäller riksdagens lag angående abonnemangs bindningstid?Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar att din fråga handlar om vem som är konsument i konsumentköplagen (KKL) och i lag (2003:389) om elektrisk kommunikation. I lag om elektrisk kommunikation finns det bland annat bestämmelser om bindningstid för abonnemang.Betraktas en enskild firma som konsument enligt konsumentköplagen?En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet (1 § KKL). När en fysisk person ingår ett avtal i privat syfte är personen en konsument i lagens mening och konsumentköplagen är därför tillämplig. Om den fysiska personen däremot ingår ett avtal för sin näringsverksamhet, är den inte att betrakta som konsument utan som en näringsidkare och därför är konsumentköplagen inte tillämplig.Det betyder att det är syftet med avtalet som styr om en fysisk person som har en enskild firma agerar i egenskap som konsument eller som näringsidkare.Betraktas en enskild firma som konsument enligt lag om elektrisk kommunikation?I lag om elektrisk kommunikation definieras en konsument på samma sätt som i konsumentköplagen. En konsument är därför en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet.Det är inte ett konsumentavtal om en person med en enskild firma exempelvis tecknar ett telefonabonnemang för näringsverksamhetens räkning.Däremot föreligger ett konsumentförhållande om en person, som visserligen har en enskild firma, ingår ett telefonabonnemang för privat bruk och huvudsakligen använder det i egenskap som privatperson.SammanfattningFör att man ska räknas som konsument enligt lagens mening ska man ingå ett avtal i privat syfte. När man handlar i egenskap som enskild näringsidkare är man inte att betrakta som konsument. När en enskild näringsidkare ingår ett avtal med ett annat företag är konsumentköplagen inte tillämplig, inte heller räknas en enskild näringsidkare som konsument enligt lag om elektrisk kommunikation.Avslutningsvis När två näringsidkare ingår ett avtal om en lös sak är köplagen tillämplig. Abonnemang är dock inte en "lös sak" i lagens mening och det råder därför avtalsfrihet mellan parterna. Lag om elektrisk kommunikation är också tillämplig, men skillnaden att en enskild näringsidkare inte skyddas av de bestämmelser som enbart finns för konsumenter. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att vissa företag som säljer abonnemang är medlemmar i Telekområdgivarna. De företag som är medlemmar i Telekområdgivarna har en skyldighet att rätta sig efter organisationens uppförandekod. Denna uppförandekod har regler som även skyddar enskilda näringsidkare! Uppförandekoden är dock inte lag, men koden är bindande för de företag som är med i organisationen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?

2020-10-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Gäller konsumenttjänstlagen vid bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga regler finns i konsumenttjänstlagen (KTjL).Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt?Konsumenttjänstlagen omfattar avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument. Lagen omfattar bland annat tjänster som avser arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker (1 § 2 p. KTjL).Ett bygge av enskild väg och schaktning på obebyggd villatomt riktas mot själva marken och omfattas således av lagens bestämmelser. Dock kan dessa arbeten ingå som ett led i småhusentreprenad. Om arbetet är ett led i en småhusentreprenad så regleras avtalet specialregler som finns i 51-61 §§ konsumenttjänstlagen (1 § 2 st KTjL). Oavsett om arbetena är ett led i en småhusentreprenad eller inte så är konsumenttjänstlagen tillämplig.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att skriva igen!Vänligen,

Vilka rättigheter har en konsument om det är fel i varan?

2020-06-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte förra året 2019 i maj en ny vattenskoter som jag sedan fick ett temperaturs fel på i juni 2019 lämnade in till verkstad som som sedan sade att dom fixar felet åkte efter det i 5 minuter på skotern och samma fel igen. Lämna in den en gång till och fick den tillbaka 3 månader senare när sommaren var över. Nu sommaren 2020 hann jag åka 3 gånger. Men den tredje gången bara ca 20 sek och det var ett temperatur fel igen. Vad har jag för möjligheter gällande allt det här! Som sagt köpte vattenskotern ny
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!I min fråga förutsätter jag att du är en konsument som har köpt en produkt av en näringsidkare. Därför är reglerna i konsumentköplagen (KKL) tillämpliga.Felaktig varaEn vara är felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta (16 § KKL). Huruvida det finns ett fel i varan ska bedömas när den avlämnas. Även om felet visar sig senare än vid avlämningen, ansvarar säljaren för detta fel. Om det sker en försämring av varan efter avlämnandet ska varan anses vara felaktig om felet är en följd av säljarens avtalsbrott (20 § KKL).Ett fel på en vara som visar sig inom 6 månader efter att varan avlämnades anses vara ett ursprungligt fel. Det betyder att alla fel som visar sig inom de 6 första månaderna presumeras vara ursprungliga. För att säljaren ska kunna undkomma sitt ansvar måste säljaren bevisa att köparen exempelvis har använt varan felaktigt. Om köparen hittar ett fel efter 6 månader är det istället köparen som har bevisbördan för att visa att felet är ursprungligt (20a § KKL).Om säljaren har gett en garanti eller liknande utfästelse har säljaren bevisbördan för att felet inte är ursprungligt. Om köparen upptäcker ett fel som täcks av garantin inom garantitiden, räknas varan felaktig om säljaren inte kan bryta presumtionen (21 § KKL).ReklamationOm en köpare upptäcker att varan är felaktig måste köparen reklamera detta till säljaren. Om säljaren har anlitat någon annan för att avhjälpa ett fel i varan kan reklamationen ske till den personen. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter att köparen har funnit felet. Reklamationer som sker inom 2 månader från att köparen upptäckte felet anses alltid vara lämnat i rätt tid. Om köparen inte reklamerar felet inom tre år från att varan avlämnades förlorar köparen rätten att åberopa felet i varan. Ett undantag är om det finns någon garanti eller liknande utfästelse som förlänger reklamationstiden (23 § KKL).Påföljder vid fel i varaOm varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Köparen kan även kräva skadestånd (22 § KKL). En förutsättning är att en reklamation har skett i tid till säljaren.En säljare har rätt att avhjälpa ett fel eller företa en omleverans av varan trots att köparen kräver en annan påföljd, t.ex. hävning av köpet. För att säljaren ska få lov att genomföra åtgärden ska den ske inom skälig tid och utan kostnad för köparen. Däremot kan en köpare i akuta situationer avhjälpa felet själv om det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljaren (27 § KKL).Vid ett fel har en köpare rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet eller företar en omleverans av varan. Säljaren får dock neka omleverans om det är oskäligt med hänsyn till att ett avhjälpande skulle kunna medföra en väsentligt lägre kostnad (26 § KKL). Om samma fel återkommer trots att säljaren har avhjälpt felet två gånger får köparen häva köpet enligt praxis från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).Köparen har rätt till prisavdrag om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga eller sker inom rimlig tid efter att köparen reklamerade till säljaren. Prisavdraget ska svara mot felet och köparen har även rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet. Ersättningen får dock inte vara oskäligt hög eller täckas av prisavdraget (28 § KKL).Köparen får även häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga eller sker inom rimlig tid efter att köparen reklamerade till säljaren (28 § KKL). Köparen får även häva köpet om säljaren har fått två misslyckade avhjälpningsförsök. Om felet är av väsentlig betydelse för köparen får köpet hävas (29 § KKL).RekommendationAv den information som framkommer i frågan är det svårt att avgöra om reklamationen har skett till säljaren eller om du har lämnat in vattenskotern på verkstaden utan säljarens vetskap. Jag kommer därför ge dig två olika rekommendationer baserat på två olika scenarion.Om du inte har reklamerat till säljaren rekommenderar jag dig att vända dig till säljaren så snabbt som möjligt för att göra en reklamation. Detta beror på att säljaren har rätt till att avhjälpa eventuella fel om felet inte är akut. Ett fel ska reklameras inom 2 månader från att det upptäckts. Oavsett har du tre år på dig att reklamera eventuella fel till säljaren där du har bevisbördan för att vattenskotern har ett ursprungligt fel.I fall du har reklamerat till säljaren har säljaren försökt att avhjälpa felet två gånger. Med tanke på att din vattenskoter inte fungerar trots två reparationsförsök har du rätt att kräva omleverans (en ny vattenskoter), prisavdrag eller häva köpet. Jag kan utefter omständigheterna i frågan förstå att felet upptäcktes inom 6 månader. Felet betraktas därför som ursprungligt och är därför en felaktig vara. Du kan därför välja själv om du vill begära omleverans, prisavdrag eller häva köpet.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,