När kan jag frånträda ett förhandsavtal?

2021-05-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag signerade ett förhandsavtal i förra veckan, har jag rätt att använda ångerrätten och säga upp avtalet? mvh Lisa Norrena
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättsköparen och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflyttning. Genom avtalet binder parterna sig genom att köparen blir skyldig att förvärva bostadsrätten när den står klar för inflyttning, och bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten.Ett förhandsavtal underställs formkrav och regleras i 5 kap. Bostadsrättslagen (1991:614).Det är inte möjligt att hävda eventuell ångerrätt i de fall bostadsrättsköparen vill frånträda ett förhandsavtal. De möjligheter som ges regleras uttömmande i 5 kap. 8 § Bostadsrättslagen.Du får som bostadsrättsköpare frånträda förhandsavtalet genast vid uppsägning om:- Lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen- Upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen- Avgifterna som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag han fick kännedom om den högre avgiften.

Vad gäller när man köpt en häst som inte visar sig vara så lugn som säljaren angav?

2021-01-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte en unghäst den 26/9 nu 6 år. Enligt information så ska det vara en mycket snäll häst som aldrig gjort några dumheter. Jag provred hästen och det gick bra. Nu har det visat sig att hästen vid två tillfällen kört rodeo och en ryttare ramlat av. Hästen har även under tiden visat tendenser att vilja bocka. Hästen har under 6 v varit hos en unghästberidare som har lång erfarenhet och som hunnit stoppa dessa bockningar. Detta har gjort att jag trots lång erfarenhet, med 11 hästar i min ägo under mitt liv, känner att jag inte törs rida denna häst. Har talat med ägaren, som är en privatperson, och hon vill inte ta tillbaka hästen. Vad gäller vid köp av häst? Med vänlig hälsning Anna
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har köpt hästen av en privatperson, vilket gör att Köplagen blir tillämplig i förevarande fall. Hästar klassificeras juridiskt som lös sak.Det rör sig om fel i vara, se 17 - 21 §§ KöpL. Du köpte hästen under förutsättning att den var snäll och lugn, vilket inte visade sig stämma. Då det uppenbarligen föreligger fel i vara har du som köpare rätt till påföljder vid fel i varan enligt 30 - 41 §§ KöpL.Du har rätt till påföljder under förutsättning att du till säljaren reklamerar enligt 32 § KöpL inom skälig tid.I ditt fall har säljaren givit information om att det är en "mycket snäll häst som aldrig gjort några dumheter". Varan är därmed felaktig och du har, under förutsättning att du reklamerar, rätt till avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, hävning samt skadestånd, se 30 § KöpL.Med vänlig hälsning!

Kan jag avbryta en privatleasing av en beställd bil som är flera månader försenad?

2020-08-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan jag avbryta privatleasing avbeställd bil som är flera månader försenad i leveranstid?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har leasat en bil som privatperson, från vad jag utgår ifrån är ett företag. Vid uthyrning finns inte några egna lagregler varför en analog tillämpning får göras främst av Köplagen och KonsumentköplagenDu har som privatperson leasat en bil från ett företag. Du undrar huruvida du kan häva avtalet med leasingfirman eftersom det föreligger dröjsmål med varans avlämnande. Vid kontraktsbrott på uthyrarens sida tillämpas reglerna om dröjsmål och fel enligt Köplagen.Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 23 - 29 §§ kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §, se 22 § KöpL.I ditt fall har du som hyrestagare och uthyraren kommit överens om tid för bilens avlämnande. Detta har inte skett, således föreligger dröjsmål med varans avlämnande. En analog tillämpning görs då av Köplagens bestämmelser om dröjsmål.25 § KöpL stadgar att köparen (i ditt fall hyrestagaren) får häva köpet på grund av säljarens (uthyrarens) dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen (hyrestagaren) och säljaren (uthyraren) insåg eller borde ha insett detta.För att ha rätt att häva ditt leasingavtal i ditt läge krävs således att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, och att uthyraren insåg eller bort inse att dröjsmålet orsakar betydande problem för dig som hyrestagare. Är det ett företag som du har leasat bilen från är de med stor sannolikhet väl medvetna om att deras dröjsmål kan ha varit av väsentlig betydelse för dig. Det som återstår nu är att bevisa att dröjsmålet verkligen har varit av väsentlig betydelse för dig.Du måste inom skälig tid reklamera och meddela uthyraren om att du häver avtalet, enligt 29 § KöpL.Med vänliga hälsningar!

Vem äger bilen?

2021-02-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska gå skilda vägar. Jag tog ett lån på vår bil tillsammans med min mamma. Han står som ägare på bilen. Lånet är betalat under tiden vi var tillsammans. Vems är bilen? Sen har vi en bil till där han står på lånet och han äger bilen. Vi har haft gemenas ekonminså jag har även betalat lånet på den. Den bilen bråkar jag inte om utan den ska han ju ha. Men kan han även behålla den bilen som jag stod på lånet tillsammans med min mamma. Med vänlig hälsning, X.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då ni går skilda vägar som sambor kommer sambolagen att vara tillämplig vad gäller eventuell bodelning.8 § SamboL stadgar att bodelning skall genomföras, om någon av samborna begär det. Bodelningen kommer att fördela endast er samboegendom.Förutsatt att egendomen förvärvats för gemensam användning, och egendomen inte tillkommit genom gåva eller testamente med villkoret att det ska vara ena sambons enskilda, eller att ni avtalat om att egendom inte ska ingå i bodelningen, kommer samboegendomen bestå endast av er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, se 3 § SamboL.Gemensamt bohag är endast möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet, se 6 § SamboL.Bilarna kommer inte under några omständigheter ingå i samboegendomen och kommer inte bli föremål för eventuell bodelning om du begär det. Din sambo står som ägare på bilen ni ordar om. Att han står som ägare på bilen ger honom inte uteslutande äganderätt, det avgörs av hur och av vem betalningen avkunnats. Din sambo har betalat för bilen, men du har bidragit med lån vilket gör att ni rättsligt kan äga bilen tillsammans. Bilen förutsätts vara din sambos, men kan du bevisa att du bidragit med betalning i övrigt kan du hävda att ni äger bilen tillsammans.Med vänliga hälsningar!

Kan jag bli tvungen att stå för hyreskostnad om jag inte har slutit ett hyresavtal angående en häst som jag använder?

2020-12-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!När jag var yngre köpte mina föräldrar en häst som jag skulle rida. Mina föräldrar står som ägare på den. Jag står alltså inte som ägare och har inte betalat någon summa till dom. Vi har inga kontrakt sinsemellan. Nu är jag äldre och hästen är numera till salu och står då inhyrd i ett stall för en summa i månaden. Jag och mina föräldrar är inte ense längre men dom försöker kräva att jag ska betala för hästens kostnader i månaden trots att jag alltså inte står som ägare och inte är "ansvarig". När hästen sedan är såld kommer mina föräldrar att få hela vinsten och jag kommer inte att få en krona. Är det korrekt av mina föräldrar att kräva mig på pengar? Har dom en giltig fordran på mig om jag inte betalar till dom? Kan jag på något sätt bli juridiskt ansvarig?Mvh
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hästar räknas som lös egendom. I det här fallet står dina föräldrar som ensamma ägare till hästen. Det innebär i förlängningen att de kan avtala med dig hur och i vilken mån du får nyttja hästen, såvida de inte juridiskt sätt har gett dig hästen som en gåva, vilket jag inte kan avgöra av informationen i texten.Hästen står i ett stall för en viss summa i månaden, och dina föräldrar kräver att du ska betala en del av den summan. Det är dina föräldrar som rent juridiskt står som ägare till hästen. Är det dina föräldrar som har slutit avtal med hyresvärden om platsen i stallet är det deras skyldighet att betala hyran. Du har ingen juridisk skyldighet att stå för stallplatsens kostnad. Hyran betalas av dina föräldrar ensamma, om de ensamma har slutit ett hyresavtal med stallägaren. De kan inte juridiskt tvinga dig att betala en del av summan, såvida du inte godkänner det.Med vänliga hälsningar.

Reklamation av felaktigt utförd tjänst

2020-03-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Hur reklamera jag en bilbesiktning,enl.konsumenttjänstlagen? Jag fick inte info om att mina bromsar var dåliga,bilen gick igenom besiktningen utan anmärkning. 3 veckor senare låter det om bromsarna,varpå jag kör några dagar innan jag lämnar in bilen på verkstad ( eftersom jag nyss besiktat den tänkte jag ju att det inte kunde vara så allvarligt. )där de konstaterar att bromsarna är helt slut,så jag får byta ut allt,både skivor och belägg. Det blev kostsamt och hade jag fått veta på besiktningen att bromsarna hade varit dåliga så hade jag lämnat in den direkt och kommit undan med att byta bara beläggen.Hur kan jag åberopa mitt missnöje?Mvh Anja
Martin Carleheden |Hej! Först och främst skall ett tack riktas till dig för att du vänder dig till oss på Lawline!Konsumenttjänstlagen (KtjL i fortsättningen) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker, se 1 § 1p. KtjL.I texten skriver du att näringsidkaren har utfört tjänsten i strid med lagens föreskrifter. Då finns det möjlighet till reklamering och felpåföljder.Näringsidkaren har inte utfört tjänsten fackmässigt, se 4 § KtjL. För att åberopa missnöje över det här måste fel i tjänst konstateras.Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, se 9 § KtjL.Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, enligt 12 § 1m. KtjL. I det här fallet har bilen lämnats in till besiktning, då anses uppdraget avslutat först när den kom tillbaka i din besittning, se 12 § 2m. KtjL.Tjänsten är avslutad och vidare av det du framför i din fråga tycks näringsidkaren inte ha utfört tjänsten fackmässigt och fel kan således konstateras enligt 9 § KtjL.Även om resultatet försämras efter tjänstens avslutande skall näringsidkaren ansvara för felet, om det kan härledas tillbaka till näringsidkarens åsidosättande av lagen, se 13 § KtjL.Fel föreligger således förmodligen i ditt fall. Det du ska göra nu är att underrätta det företag som utförde besiktningen, och detta skall göras inom skälig tid efter att du märkte felet, se 17 § KtjL. Tidsfristen för reklamation sträcker sig ganska långt, minst två månader efter att du borde ha märkt felet är tillåtet. Efter två månader krävs det att du kan bevisa skäligheten till att du dröjde med reklamationen.I det här fallet får din reklamation inte ske senare än tre år.Du har rätt att kräva att näringsidkaren i fråga avhjälper felet utan kostnad för dig, om kostnaderna för näringsidkaren inte blir för stora i förhållande till felets betydelse för dig som konsument, se 20 § KtjL. Avhjälpande är det steg som blir troligast här. Näringsidkaren kan vidare kräva att avhjälpa felet om inte särskilda skäl föreligger, exempelvis att denne näringsidkare har utfört tidigare besiktningar utomordentligt dåligt eller på annat sätt visat allvarlig oskicklighet.Du bör åberopa att näringsidkaren inte utförde tjänsten fackmässigt, det vill säga i enlighet med den aktuella branschens normer. Att inte påpeka bristande funktionsförmåga i bromssystemet är givetvis något som denne näringsidkare bör ha känt till i sin yrkesroll. Att inte påpeka ett sådant allvarligt fel är inte fackmässigt. Näringsidkaren har inte med tillbörlig omsorg tagit tillvara på dina intressen som konsument, och uppenbarligen inte samrått med dig i den utsträckning som var nödvändig.Jag hoppas svaret var till hjälp. Med vänliga hälsningar.