Fråga om skadestånd för konsument vid avbeställning av vara

2021-10-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag och min sambo köpte och betalade en begagnad bil av ett företag lördag 23/10 - 2021 för 135 000 kr. Vi blev lovade att de skulle se över bilen, göra en rekonditionering, byta till vinterdäck (avtal på att de ingår i priset) och vi skulle få hämta bilen måndag eller tisdag nästkommande vecka (25 - 26/10). Under helgen såg vi över vår ekonomi och upptäckte att vi har överskattat den och tisdag 26/10 ringde vi bilfirman och informerade att vi ångrade köpet, bilen hade med andra ord inte levereras eller hämtas ut av oss som konsument än då bilen inte var färdig. Fredag 29/10 fick vi prata med chefen på bilfirman som säger att de vill ha en avgift på 10 000 kr för att betala tillbaka pengarna, det vill säga att vi får tillbaka 125 000 kr av 135 000 kr. Min fråga är om detta är rimligt, har de rätt att kräva en sån hög avgift?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentköplagenJag förutsätter att ni hade för avsikt att köpa bilen som privatpersoner av ett företag vilket innebär att konsumentköplagen är tillämplig. Av (37 § konsumentköplagen) följer att om köparen avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning. Bilföretaget kan kräva ersättning för kostnader som de haft (rekonditionering, byte av däck och "se över bilen") för att ingå och fullfölja avtalet. Byte av vinterdäck ingick visserligen i priset men eftersom ni inte fullföljde avtalet innebär det att bilfirman lagt ned tid på att byta däcken i onödan. Enligt (41 § konsumentköplagen) gäller att om säljaren häver köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. Som utgångspunkt gäller att säljaren har bevisbördan för de försluter han fått i och med att köparen hävt/avbeställt varan. Kostnader för att fullgöra avtalet varierar naturligtvis beroende på vad för slags avtal det rör sig om och på vilket stadium avbeställningen sker. I det här fallet har avbeställningen gjorts efter det att säljaren har sett över bilen, gjort en rekonditionering och bytt däck. Det kan också vara så att säljaren avstått från att sälja bilen till andra personer på grund av att han eller hon förväntat sig att sälja vara till er. Det förefaller dock långsökt i det här fallet eftersom köpet och leveransen av bilen är så pass nära i tiden. Efter en google-sökning tycks 500 kr för byte av däck vara rimligt. En helrekond kostar mellan 1500 - 5000 kr. Att "se över" bilen vet jag inte vad som åsyftas. Det är dock säljaren som har bevisbördan för att han eller hon lagt ned kostnader på bilen motsvarande 10 000 kr. Mitt råd till dig skulle därför vara att be ett kvitto för att kontrollera att kostnaderna verkar rimliga. Ett annat alternativt är att kontakta konsumentverket och höra med dem vad som är rimligt. De kan ha standardavtal/formulär som gäller vid sådana här situationer. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om försäljning av båt då motorn är stulen

2021-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Inför sommaren köpte vi en båt. Efter några turer ansåg vi att den var för liten, ville ha en med hytt där barnen kunde ta skydd för vinden. Då sålde vi den. Ägt i 1 månad. Den nya ägaren hörde av sig efter 2 veckor och sa att motorn på båten vi sålde varit stulen. Vi både köpte och sålde båten i god tro att allt var okej med den, då vi aldrig tidigare ägt någon båt utan vill prova om båtlivet var något för vår familj. Vad har jag att vänta mig??? Han kommer såklart att polisanmäla detta. Tydligen stals motorn 2016. Inget som jag visste. Tycker det är märkligt att det inte har kommit upp tidigare. Kan jag straffas? Han vill ha pengarna tillbaka. Såklart hade jag också velat det. Men jag känner inte att jag gjort något fel.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om godtrosförvärvHar någon förvärvat lösöre (exempelvis en båt) genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den får förvärvaren äganderätt till egendomen om han eller hon fått den i sin besittning och var i god tro (2 § första stycket lagen om godtrosförvärv). En förvärvare ska anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt vara sådana att han eller hon inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen (2 § andra stycket lagen om godtrosförvärv). Sedan den nya lagen om godtrosförvärv trädde ikraft den 1 juli 2003 går det inte längre att göra godtrosförvärv av egendom som olovligen tagits från annan. Den ursprunglige ägaren har rätt att kräva tillbaka egendomen från innehavaren vilket framkommer av rättsfall ( NJA 2011 s. 907).Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt (2 §) är uppfyllda består ägarens rätt till egendomen, om egendomen har frånhänts honom eller henne genom att någon olovligen tagit den eller tvingat sig till den genom våld på person eller hot som innebar eller för den hotade framstod som trängande fara. Om ägaren inte kräver tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader från det att han eller hon fick eller måste ha fått kännedom om dennes innehav får förvärvaren dock rätt till egendomen (3 § lagen om godtrosförvärv). Vid en talan om bättre rätt till egendomen är det tillräckligt att den rätte ägaren lägger fram bevisning om att den påträffade egendomen tillhör honom eller henne och i fråga om stöldgods att egendomen olovligen har tagits från honom eller henne. Om den nya ägaren till båten polisanmäler dig innebär det inte nödvändigtvis att du kommer straffas för händelsen så länge du kan påvisa att du köpte båten i god tro. Vid en polisanmälan finns däremot en risk för den nye ägaren att polis eller åklagare kommer besluta att motorn ska lämnas ut till målsäganden. Huruvida du kommer bli ersättningsskyldig eller straffad för händelsen är tyvärr ingenting jag kan besvara utan det beror på omständigheterna vid köpet och eventuellt andra faktorer som knyter an till köpet eller stölden av motorn. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om skada under transport

2020-04-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte ett bord i butik. Bordet skickades då från ett centrallager hem till mig.Jag upptäckte att bordet blivit skadad under transporten. Jag hörde av mig till säljaren och reklamerade bordet. Företaget vill att jag skickar tillbaka bordet och att det då ska hämtas upp mellan kl 8-17, ingen exakt tid. Jag har inte möjlighet till det pga att jag är på arbetet under de tider som bordet kan hämtas upp. Får således inte ledig för att vänta hemma en dag. Enda möjligheten jag har är att köra bordet till butiken där jag köpte bordet.De vägrar gå med på detta med hänvisning till att de "inte har någon lagerhållning". Skulle jag rent teoretiskt stanna hemma en dag (utebliven arbetsinkomst) och handla emballage och annat material för returtransporten skulle det överstiga bordets värde.Vad gäller?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad har du som köpare för rättigheter?Som jag förstår det är du en privatperson som har köpt ett bord av ett företag, därmed gäller bestämmelserna i konsumentköplagen. Eftersom bordet har blivit skadat under transporten är varan felaktig. I ditt fall stämmer varan inte överens med kvalitén eftersom bordet har blivit skadat (16 § första stycket konsumentköplagen).Jag förutsätter att du har reklamerat inom skälig tid, vilket är inom två månader från det att du märkte felet. Som köpare har du tre år på dig att reklamera ett fel från dagen du fick tillgång till varan. Reklamationen ska göras till säljaren. Om säljaren hänvisar till t.ex. en tillverkare så kan du som köpare välja att vända dig direkt till tillverkaren om det är fördelaktigare för dig (23 § konsumentköplagen).Som köpare har du en rätt att kräva att säljaren avhjälper felet (reparation) eller företar en omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. I båda fallen ska detta utföras utan kostnad för dig som köpare. Det är upp till dig som köpare att bestämma om erbjudandet om reparation eller som i det här fallet utbyte av varan ska antas eller avvisas. Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid efter det att du som köpare framställde ditt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (26 § 3 st. konsumentköplagen). Kan du stanna hemma från arbetet?Om bordets värde understiger din uteblivna arbetsinkomst är denna lösning inget som säljaren kommer gå med på. Kostnaderna ska nämligen vara proportionerliga för säljaren. Mitt förslag till digDet du kan göra är att kontakta säljaren och försöka komma överens med honom eller henne att de hämtar upp bordet då du är tillgänglig. Har säljaren ingen möjlighet till detta har du rätt till prisavdrag som svarar mot felet (skadan på bordet) eller rätt att häva köpet. Om du häver köpet får du tillbaka pengarna. Du har även rätt till ersättning för de utlägg du haft på grund av reklamationen (28-29 § konsumentköplagen).SkadeståndDet finns även en möjlighet att kräva skadestånd. Som köpare har du rätt till ersättning för den skada du lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Huvudregeln är att säljaren är skyldig att ersätta köparen för den skada som denne lider på grund av fel i varan. För att säljaren ska undgå skadeståndsskyldighet krävs enligt första stycket att fyra olika förutsättningar föreligger (30 § första stycket konsumentköplagen).För det första ska det föreligga ett hinder att leverera en felfri vara,för det andra ska hindret ligga utanför säljarens kontroll,för det tredje ska hindret vara sådant att säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med det vid köpet och,slutligen ska han inte heller skäligen ha kunnat undvika eller övervinna följderna av hindret. För att säljaren ska undgå skadeståndsskyldigheten ska samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda och det är säljaren som har att visa att så är fallet.Det är teoretiskt sett möjligt för dig att handla emballage och annat material för att skicka tillbaka bordet och få ersättning för detta inklusive den förlorade arbetsinkomsten. Däremot är det förmodligen inte proportionerligt att stanna hemma en hel dag för detta ändamål.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om fel i vara och vilka alternativ det finns för att åtgärda dessa

2021-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej , har några frågor Ang ett bilköp hos en bilfirma .Efter Ca 1,5 vecka så börjar mittdisplayen krångla, fungerar ibland , men mest helt död , kontaktade då säljaren som sa att jag skulle boka felsökning på en volvo verkstad ,som bilfirman betalar , verkstaden felsöker o säger att dem hittar inga felkoder, men nu är displayen helt svart , jag har nu hittat papper i bilen som visar att bilen här varit inne på samma verkstad två gånger tidigare i år för samma fel, nu säger säljaren på bilfirman att han kan inget göra utan jag får hålla på med verkstaden , bilen är från 2012 o kostade 98,000 nu till frågorna .Vad har säljaren för skyldighet i detta?Kan jag häva köpet o få tillbaka alla mina pengar?Har volvo verkstaden rätt att kräva betald om det är samma fel igen? Mvh Robert Axelsson
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förmodar att du köpt bilen som privatperson av en näringsidkare vilket gör konsumentköplagen aktuell. Fel på varanVaran ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick vilket innebär att varan (bilen) ska motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt. Om bilen inte motsvarar vad ni kommit överens om är det fel på varan. Du som köpare kan inte hävda fel som du kände till eller borde ha sett vid köpet. Att displayen skulle börja krångla efter 1.5 vecka är naturligtvis ingenting du kunde känt till. Det innebär att det är fel på varan (16 § första stycket konsumentköplagen). Påföljder vid fel på varanDu som köpare kan kräva olika påföljder vid fel på bilen och då i första hand avhjälpande och i andra hand hävning eller prisavdrag. Avhjälpande ska förstås som att säljaren hjälper dig med displayen som om du fått en felfri bil från början. Vid hävning ska du försättas i samma läge som om avtalet aldrig ingåtts och vid prisavdrag i samma läge som om du från början köpte bilen med vetskap om att displayen skulle orsaka problem (22 § konsumentköplagen). Avhjälpande och omleveransSom köpare har du i första hand rätt att kräva reparation eller utbyte av varan. I ditt fall handlar det främst om att få displayen åtgärdad. Säljaren kan undgå avhjälpande och omleverans endast om det råder ett markant missförhållande mellan säljarens uppoffring och felets betydelse för köparen. I förarbetena framgår att säljaren kan anlita en verkstad för avhjälpandet (26 § första stycket konsumentköplagen).Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet. Vid hävning ska du få tillbaka pengarna för bilen. Som huvudregel gäller då att bilen måste lämnas tillbaka i väsentligen oförändrat skick. Som köpare har du rätt till ersättning för de utlägg du har haft på grund av reklamationen och har även rätt till ersättning för förluster och betydande besvär som berodde på felet eller dröjsmålet (28 § första stycket konsumentköplagen).Köparen får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. En helhetsbedömning ska då göras varpå möjligheterna att rätta till felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder ska beaktas. Bedömningen ska ske efter köparens förutsättningar (29 § konsumentköplagen). SammanfattningsvisEftersom felet uppstod inom sex månader från köpet och du reklamerat i tid innebär det att säljaren är skyldig att avhjälpa felet enligt de bestämmelser som nämnts. I första hand har säljaren att åtgärda displayen vilket innebär att verkstaden åtgärdar problemet och säljaren står för dessa kostnader. I andra hand kan du kräva prisavdrag för att displayen är trasig. Och om säljaren varken vill åtgärda felet eller dra av på kostnaden motsvarande felet för displayen kan du häva köpet och få tillbaka pengarna för bilen och eventuella kostnader du haft vid volvo verkstaden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om rätt till ersättning vid dröjsmål av försäljning bil

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en begagnad bil av en firma för 3 veckor sedan, vi viste att P-bromsen skulle behöva lagas o dom skulle fixa det innom 1 vecka. Dom har hittat 2 andra fel som är återgälda men problemet med P bromsen är inte löst ännu. Våran semester börjar nästa vecka och vi behöver bilen... kan man begära att dom fixar en liknande lånebil under tiden vi väntar på att bilen blir lagad? Vad kan man begära för kompensation för att det tar sån tid att laga? Mvh Viktor
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du är en konsument och att konsumentköplagen därför är tillämplig. Om köparen inte får varan eller får den för sent och det inte beror på köparen så är säljaren i dröjsmål. Varan ska avlämnas inom skälig tid. Eftersom ni muntligen kom överens om att p-bromsen skulle lagas inom en vecka och det vid tiden för din frågeställning till Lawline verkar ha gått cirka två veckor innebär det att säljaren är i dröjsmål (9 § konsumentköplagen).Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen för avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan. Om dröjsmålet är av stor betydelse för dig som köpare så kan du häva köpet (13 § första stycket konsumentköplagen).Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tilläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Enligt förarbetena ska det stå klart vilken dag som fristen utgår (13 § andra stycket konsumentköplagen). Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes. Säljaren har uppenbarligen insikt i att p-bromsen måste fixas i tid så att du kan använda bilen till er semesterresa (13 § tredje stycket konsumentköplagen).Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats räkna med vid köpet och vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § första stycket konsumentköplagen).Säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar om det har legat utanför hans eller hennes kontroll. För att så ska vara fallet krävs:- Att det förelegat ett hinder, det har legat utanför säljarens kontroll, det ska ha varit oförutsett och säljaren ska inte ha förväntats räkna med hindret vid köpet, och säljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret genom aktivt ingripande.Det är säljaren som ska bevisa att alla fyra punkterna är uppfyllda och om han eller hon kan det så är säljaren fri från skadeståndsskyldigheten. Köparen kan även få skadestånd för alla skador som uppstått på grund av säljarens dröjsmål, både direkta och indirekta. Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i (33 §) samt annat förlust på grund av dröjsmålet eller felet. I förarbetena nämns att vissa utgifter och följdkostnader som uppkommit på grund av säljarens försummelse ska ersättas. Här kan nämnas kostnader för exempelvis resa, transport, övernattning, hyra av ersättningsvara (bil) vilken konsumenten försatts i genom felet eller dröjsmålet. Det är dock viktigt att poängtera att det enligt förarbetena krävs att köparen begränsar kostnaderna efter vad som är skäligt (32 § första stycket konsumentköplagen).Det är möjligt att säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar eftersom han eller hon inte rimligtvis kunde veta att det skulle uppkomma två andra fel på bilen som behövde åtgärdas. Samtidigt är det svårt att som köpare kontrollera om dessa två nya fel på bilen verkligen funnits där eller om säljaren hittat på det för att rädda sig ur situationen. Han eller hon bör då rimligtvis bevisa att det verkligen varit två nya fel på bilen och att dessa fel gjorde att bilen inte kunde fixas inom skälig tid. Kan säljaren inte påvisa det bör du kunna häva köpet eller kräva skadestånd. Skadestånd skulle kunna innefatta att du får låna en annan bil av säljaren för din semesterresa eller att säljaren betalar för att du ska kunna hyra en bil. Det måste dock stå i proportion till kostnaden för den ursprungliga bilen så att inte ersättningen blir orimligt hög i förhållande till värdet av bilen du köpt. Hoppas du fick svar på din fråga!