Vem har ansvaret för att en vara stjäls efter att den har levererats utanför köparens dörr?

2021-02-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Ibland kan man på nätbutiker klicka i att man godkänner att varan lämnas utanför dörren. Har man då själv ansvar om någon skulle stjäla varan?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämpliga lagar?Konsumentköplagen (KkL) blir tillämplig om man i egenskap av privatperson handlar från en nätbutik. Lagen är tvingande vilket innebär att bestämmelserna inte kan avtalas bort. Din fråga gäller vem som har ansvaret för att en vara stjäls utanför köparens dörr efter att varan avlämnats där. Vem bär risken för varan?För att bestämma vem som ansvarar för varan får man ta reda på vem som bär den s.k risken för varan. Om köparen bär risken för varan är han eller hon skyldig att betala för den även om varan har skadats eller kommit bort. Risken för varan går över från säljaren till köparen när varan har avlämnats (8 § KkL). Varan anses avlämnad när den har kommit i köparens besittning (6 § KkL). När har varan kommit i köparens besittning? Utifrån din fråga verkar det röra sig om ett transportköp. Detta innebär att varan anses ha kommit i köparens besittning när varan har tagits om hand av köparen eller på något annat sätt har överlämnats till köparen (6 § KkL). Utifrån praxis framkommer att om en vara har lagts i köparens brevlåda anses den vanligtvis ha kommit i dennes besittning även om köparen inte är hemma vid tillfället. En vara har dock inte ansetts avlämnad om den placerats utanför dörren till konsumentens lägenhet, detta även om konsumenten uttryckligen har godkänt ett sådant leveranssätt. Varan anses då först komma i köparens besittning när denne faktiskt har tagit hand om varan. SlutsatsDet är säljaren som bär risken för varan fram till att du som konsument har mottagit den och har varan i din besittning. Alltså är det säljaren som har ansvaret för att paketet har försvunnit och därmed inte levererats till köparen. Om varan skulle bli stulen utanför köparens dörr skulle jag råda denne att ta kontakt med säljaren och förklara situationen. Utgångspunkten är hur som helst att köparen inte ansvarar om någon skulle stjäla varan innan den har kommit i köparens besittning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du varm välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

​Har jag rätt att ångra en fullgjord tjänst?

2020-12-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har jag rätt att ångra en fullgjord tjänst?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag är tillämplig?I svensk lagstiftning är tjänster ett område som är relativt oreglerat och bygger mycket på domstolspraxis. Därför kommer jag i mitt svar för enkelhetens skull utgå från att du har agerat i egenskap av privatperson och köpt tjänsten av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen (KtjL) blir på så vis tillämplig. Vad krävs för att ha rätt att häva en tjänst?Det krävs att det föreligger ett fel i tjänsten för att du ska kunna häva ett köp av en tjänst och få ersättning. För att bedöma huruvida ett fel föreligger är utgångspunkten att en tjänst ska utföras fackmannamässigt (4 § KtjL). Med detta menas att näringsidkaren (företaget) ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt och att hen med tillbörlig omsorg ska tillvarata konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det krävs och är möjligt. För att avgöra vad som är fackmässigt får man se till vilken bransch som det handlar om samt vilken kvalitet som kan förväntas på tjänsten. Vad som utöver detta räknas som fel i tjänsten anges i 9 § KtjL. Här anges även att ett fel kan föreligga om det avviker från det man har avtalat (9 § 3 punkten KtjL).Om man kan konstatera att det föreligger ett fel kan påföljder göras gällande (16 § KtjL). Här anges att man kan ha rätt att hålla inne betalning, få felet avhjälp, göra avdrag på priset, häva avtalet och i vissa fall kräva skadestånd. Som jag tolkar din fråga är det hävning som är det intressanta. För att ha rätt att häva krävs det att syftet med tjänste i huvudsak är förfelat och att näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § 2 stycket KtjL). Det ställs alltså högre krav för hävning än övriga påföljder.Här bör även nämnas att reklamation måste ske inom en viss tid för att du ska kunna åberopa fel och göra påföljder gällande. En reklamation anses alltid vara i tid om du meddelat näringsidkaren inom skälig tid från det att du märkt felet eller borde ha märkt felet (17-18 §§ KtjL).Kan jag häva en tjänst trots att den är fullgjord?Om tjänsten är fullgjord har näringsidkaren rätt att få tillbaka det material som hen har tillhandahållit. Det innebär alltså att du måste ersätta det material om det inte kan återlämnas till näringsidkaren. Emellertid högst med ett belopp som motsvarar vad du skulle ha betalat för det och det ska anses skäligt (23 § KtjL). Här krävs det en individuell bedömning kring förutsättningarna i det specifika fallet. Sammanfattning Generellt sätt har du rätt att häva en fullgjord tjänst under förutsättning att det föreligger ett fel och förutsättningarna för hävning är uppfyllda. Observera att det krävs att reklamation sker i tid för att överhuvudtaget ha rätt att göra påföljder gällande. Med vänliga hälsningar,

Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?

2020-11-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag är helt med på att om man får dubbletter av en beställd produkt, så är man inte skyldig att höra av sig till företaget man köpt av. Även att företaget fortfarande äger den produkten jag inte har beställt. Finns det nån gräns på hur länge företaget har på sig att hitta sitt misstag?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer jag att utgå från att det rör sig om ett konsumentförhållande, att du i egenskap av konsument har köpt produkten av företaget. Precis som du nämner har du ingen skyldighet att höra av dig till företaget som har skickat dubbletten av den beställda produkten. Likaså är det mycket riktigt att företaget fortfarande äger den dubblett som du inte har beställt. Äganderätten till produkten övergår inte genom företagets misstag men företaget får själv ta hand om sitt misstag. Företaget har rätt att återfå den felskickade produkten om de kontaktar dig och du är skyldig att hålla produkten tillgänglig för avhämtning. Eftersom du inte äger produkten har du inte heller rätt att använda den. Om du inte skulle lämna tillbaka produkten kan du göra dig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Frågan är följaktligen hur länge företaget har på sig att inse sitt misstag och kontakta dig för att återfå den felskickade dubbletten av produkten. Hur länge har företaget på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?Här får man se till vilken preskriptionstid som gäller, hur lång tid företag har på sig att göra gällande att den felskickade produkten ska skickas tillbaka. Den allmänna preskriptionstiden går att finna i preskriptionslagen (PreskrL). I ditt fall är gäller en preskriptionstid på 3 år förutsatt att det inte har skett ett s.k preskriptionsavbrott (1-2 §§ PreskrL). Det här avbrottet kan t.ex göras genom att företaget kontaktar dig för att återfå dubbletten. Om företaget inte har krävt tillbaka den felskickade dubbletten inom 3 år har det rätt att göra gällande sin äganderätt efter denna tid. Hoppas att din fråga besvarades och om du har fler frågor är du välkommen att återigen höra av dig till Lawline! Med vänliga hälsningar,

Krävs bekräftelse på ångerrätt för att det ska kunna åberopas vid distansköp?

2020-07-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag betalade en dejtingsida för 3 månader men blev otroligt besviken över kvalitén och ville dra tillbaka mitt medlemskap och nyttjade mina 14 dagars ångerrätt. Dejtingsidan vägrar betala tillbaka mina pengar. De hävdar att mitt mejl om uppsägning kom in försent men jag hävdar att via deras hemsida/kontakt, mejlade jag in min uppsägning med 1 - 2 dagars marginal. Men jag kan inte bevisa att jag har rätt eftersom jag inte fick någon bekräftelse på skickat mejl! De verkar som att de har flera "inkorgar" eftersom de inte sett mina faktiskt hela fyra mejl, jag hann skicka innan jag fick en idé att jag åter skulle logga in på min sida, som jag förmodade var raderad eftersom jag sagt upp mitt ab. Men det gick och jag kontaktade dem via själva dejtingsidan och det var då som de sa att jag var för sen. Vad gör jag nu?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här är det frågan om företaget måste ha tagit del av och bekräftat ditt meddelande om uppsägning av medlemskap för att du ska kunna nyttja din ångerrätt. Vilken lag är tillämplig?Genom att köpa medlemskapet på dejtingsidan har du som konsument ingått ett köpeavtal med företaget. Eftersom köpet av tjänsten har gjorts på internet ses det som ett distansköp vilket gör att lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) kan tillämpas (1 kap. 1 §). Att medlemskapet kostar mer än 400 kronor är också en förutsättning för att lagen ska kunna tillämpas (2 kap. 1 § 3 stycket DAL).Krävs bekräftelse på meddelande om ångerrätt?Du har som konsument en 14 dagars ångerrätt som innebär att du kan frånträda avtalet oavsett orsak genom att inom den tiden (ångerfrist) meddela företaget om det (2 kap. 10 § DAL). Vid köp av tjänst börjar ångerfristen att löpa från den dag då du ingick avtalet (2 kap. 12 § DAL). Det finns inget formkrav på hur meddelandet till företaget ska se ut men att du har skickat skriftliga mejl till företaget är givetvis bättre ur bevissynpunkt. Utifrån din fråga har du skickat meddelandet på ett ändamålsenligt sätt och innan de 14 dagarna hade passerat. Det krävs inte att företaget har tagit del av meddelandena eller att de har skickat en bekräftelse till dig för att du ska kunna utöva din ångerrätt (2 kap. 10 § 2 stycket DAL). När du utövar din ångerrätt ska företaget inom 14 dagar betala tillbaka det du betalat för tjänsten (2 kap. 14 § DAL).Vad kan jag göra om företaget vägrar att betala tillbaka mina pengar? Sammanfattningsvis har du ångerrätt även om företaget inte har bekräftat ditt meddelande. Om företaget vägrar att återbetala dig råder jag dig att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder kan köparen göra gällande gentemot säljaren om varan går sönder under transport?

2020-12-16 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en vara på tradera, jag lämnade in paketet på posten hel och när varan kommer fram till mottagaren så är paketet trasigt, vi kunde ha paketerat det bättre men den var hel när vi lämnade in den så det är under transporten som den har gått sönder, jag är förvirrad om vi kan åka dit på något av detta eftersom hon hotar med det, om hon skulle ta detta till domstol finns det då något som vi kan åka dit på?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag är tillämplig?Jag kommer i mitt svar att utgå från att du har sålt varan i egenskap av privatperson. På så vis blir Köplagen (KöpL) tillämplig. Vem ansvarar för varan under transport?Här brukar man tala om vem som står risken för varan för att bedöma vem som bär ansvaret. Risken övergår från dig som säljare till köparen när varan avlämnas (13 § KöpL). Utifrån frågan framgår det att ett transportköp har genomförts och då blir frågan om varan har skickats till köparen inom en och samma ort eller inte. Om varan har skickats inom samma ort eller inom ett område där säljaren vanligtvis ordnar transport av liknande varor, sker avlämnandet och övergången av risken när varan har kommit fram till köparen. Följaktligen är du som säljare ansvarig för varan fram till dess att köparen har fått den i sin ägo. Detta innebär att du är ansvarig för skador under transporten och ska kompensera köparen för skadan. Om varan skickats till köparen från en annan ort ses den som avlämnad redan när den har kommit till transportören. Då är det köparen som bär risken för varan under transporten och står för skador som uppkommer (7§ KöpL). Om köparen kan bevisa att skadorna beror på säljaren på grund av en dålig paketering så ansvarar säljaren för felet oavsett (12§ KöpL). Vilka påföljder kan köparen göra gällande vid fel på vara?Det finns inget i din fråga som tyder på att köparen inte har kontaktat dig och reklamerat i tid. Därmed bör köparen kunna göra påföljder gällande (32 § KöpL). De påföljder som kan bli aktuella vid fel i vara är att felet på varan ska rättas till, att en ny felfri vara ska skickas, prisavdrag eller hävning av köpet (30 § KöpL). Först och främst är det avhjälpande av felet eller omleverans av varan som kan göras gällande (34 § KöpL). Om detta inte skulle vara möjligt kan prisavdrag eller hävning göras gällande av köparen. För hävning av köpet krävs det att felet var av väsentlig betydelse för köparen och att du som säljare insett eller borde insett detta (39 § KöpL). Jag saknar information för att kunna bedöma vilken påföljd som kan komma att bli aktuell i din situation. Att tänka på är att köpare inte har en lagstadgad rätt till prisavdrag när det gäller varor köpta på auktion (37 § KöpL). Det här går dock att avtala bort eftersom KöpL är dispositiv. SammanfattningSlutligen har du som säljare av varan en skyldighet att åtgärda eventuella felaktigheter med varan. Säljaren kan göra gällande en rad påföljder på grund av felaktigheter med varan. Mitt råd är att ni försöker komma fram till en lösning mellan er som passar er båda innan ni bestämmer er för att föra saken vidare då detta är krävande och kostsamt. Hoppas att svaret var till hjälp och om du har fler frågor tveka inte att återigen höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala en vara som till slut anländer trots att köpet har hävts på grund av dröjsmål?

2020-12-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde kläder över nätet och valde att använda faktura som betalning och paketet skulle levereras till ett postombud. Stod att paketet var påväg men det kom aldrig fram. Kontaktar affären och även posten som meddelar att paketet kommit bort på och fakturan hävs. Såhär mer än en månad senare dyker paketet upp, jag har hämtat ut det och nu undrar jag vad jag har för skyldighet kring betalning av paketet?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Ett köp har ingåtts mellan dig och ett företag avseende varorna. Konsumentköplagen (KkL) är tillämplig då jag utgår från att du agerat i egenskap av privatperson gentemot ett företaget. Frågan är vad som gäller när du har hävt ett köp på grund av dröjsmål från säljarens sida men sedan levereras paketet. Alltså om du har någon skyldighet att betala för dessa varor. Vad gäller vid hävning på grund av dröjsmål?Det verkar som om att anledningen till att paketet inte har lämnats beror på säljaren eller ett förhållande på dennes sida, alltså har ett dröjsmål av varans avlämnande uppkommit. Med dröjsmål menas att varan antingen har levererats för sent eller att den inte har levererats alls och att det inte beror på köparen eller något förhållande på köparens sida (9 § KkL). På grund av detta har du som köpare rätt att göra påföljder gällande (10 § KkL). I ditt fall har du hävt köpet enligt 13 § KkL. Behöver jag betala för en vara som anländer efter att jag hävt köpet?Om ett köp hävs, bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman. Det här innebär att om en vara till slut levereras efter att ett köp har hävts har du inte en skyldighet att betala för varan (43 § KkL). Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva fullgörelse av genomfört köp om säljaren ångrar sig?

2020-07-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpt en vara på köp och sälj sida. Betalade med swish, hon packade det och lämnade på altan för min man skulle hämta den lite senare. 20 minuter senare skrev hon att hennes släkt ville ha vara och hon betalar tillbaka.. Jag sa att jag vill ha varan som jag betalade för. Vad säger lagen? Vad göra om hon vägrar ge mig varan? Med vänliga hälsningar.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå från att ett giltigt avtal har ingåtts mellan er. Dessutom kommer jag att utgå från att både du och säljaren vid köpet av varan har handlat i egenskap av privatpersoner. Det här gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig i er situation (1 § KöpL). Med tanke på att den här lagen är dispositiv gäller den endast om inget annat är avtalat. Utifrån din fråga har ni avtalat om att den köpta varan ska finnas tillgänglig för avhämtning på säljarens altan. Kan säljaren ångra köpet?För det första har du och säljaren ingått ett avtal vilket gör att det inte ska frångås eller brytas enligt rättprincipen om att avtal ska hållas. Om säljaren inte levererar varan enligt ert avtal och det inte beror på dig eller något förhållande på din sida ses det som dröjsmål vid avlämnande av varan. Det här gör att du som köpare får kräva fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd av säljaren (22 § KöpL). Kan köparen kräva fullgörelse?Som huvudregel har säljaren en skyldighet att fullgöra köpet om du som köpare kräver det, det vill säga leverera varan till dig. Det finns undantag om det skulle föreligga hinder för säljaren som denne inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet (23 § KöpL). På så sätt krävs det att det skulle vara omöjligt för säljaren att leverera varan till dig eller att det skulle krävas orimliga ekonomiska uppoffringar för henne. Att det här skulle vara fallet i din situation är inte särskilt troligt. SlutsatsSlutligen har inte säljaren möjlighet att ångra ert köpeavtal och du har rätt att kräva fullgörelse. Jag föreslår därför att du försöker komma överens om en lösning tillsammans med säljaren. Hoppas att du har fått din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig. Med vänliga hälsningar,