Surfplatta slutar fungera under garantitiden

2021-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en produkt(surfplatta) som slutade fungera efter ett tag av ett fel som jag inte kände till. Skärmen slutade fungera och "kretskortet" i plattan var tydligen sönder. Jag har aldrig någonsin tappat produkten, slagit den eller öppnat den, så jag anser att felet kommer från produktion. Jag har fortfarande garanti på produkten och skickade den till service men dom säger att felet kommer från min sida även fast dom inte har någon bevis på att jag har utför någon skada mot den och dom vägrar reparera med garantin. Vi är i tvist och jag valde att anmäla till ARN. Finns det någon lag som säger att jag har rätt för kompensation på grund av fel i varan som jag inte borde känt till ("produktionsfel eller något")?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan privatpersoner och näringsidkare är det konsumentköplagen (KKöpL) som är tillämplig, och det är därför även hit jag kommer hänvisa mina svar.I mitt svar kommer jag först gå igenom vem som ansvarar för varan, s.k. "risken för varan" för att sedan gå in på vad som avses med fel i varan. Till sist kommer jag in på bevisning och hur en garanti kan påverka bedömningen. Det hela sammanfattas sedan kort i slutet. Risken för varanEn viktig tidpunkt är då risken för varan går över på dig som köpare. Det är den som bär risken för varan som också är den som behöver stå för kostnaderna vid skador. Risken går över på dig som köpare vid avlämnandet, alltså den stunden du får surfplattan (8 § KKöpL). Därmed stod du risken för varan när den gick sönder. Fel på varanFel på varan anses föreligga om den på något sätt avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta eller om den i övrigt inte går att använda till det ändamål den är avsedd för (16 § KKöpL). Att den slutar fungerar är självklart att anse som ett sådant fel. Bedömningen om huruvida fel föreligger ska dock göras då den avlämnas (20 § 1 st. KKöpL). Säljaren svarar dock för fel som fanns vid avlämnandet, även om dessa visar sig först senare (s.k. fel in nuce) (20 § 1 st. 2 men. KKöpL). BevisningenSom du redan är inne på i din fråga kommer det hela till att bli en fråga om bevisning, alltså huruvida du kan bevisa att felet förelåg vid avlämnandet eller om säljaren kan bevisa att felet inte fanns vid avlämnandet. Eftersom detta är en svår sak att bevisa kommer förmodligen ingen av er kunna göra sannolikt att den har rätt. Problemet löses då med s.k. bevisbörda. Säljaren har alltid bevisbördan de första sex månaderna. Det innebär alltså att fel som visar sig inom 6 månader från köpet antas ha funnits vid avlämnandet och således är säljarens ansvar så länge inte säljaren kan bevisa något annat (20a § KKöpL). Efter 6 månader är det du som köparen som ska bevisa att felet förelåg vid avlämnandet. Du nämner dock i din fråga att säljaren även lämnat en garanti som fortfarande gäller. Har säljaren lämnat en sådan garanti har han bevisbördan under hela den tidsperioden. Det innebär att det är säljaren som ska göra sannolikt att felet uppkommit på grund av din misskötsel eller en olyckshändelse (21 § KKöpL). Kan inte säljaren bevisa detta föreligger fel i varan och du har du rätt till en ny produkt, reparation eller prisavdrag (22 § KKöpL). SammanfattningEftersom säljaren har lämnat en garanti är det säljaren som ska bevisa att felet uppkommit pga. din misskötsel eller olyckshändelse. Kan säljaren inte göra detta har du rätt till prisavdrag, en ny produkt eller reparation. Jag hoppas din situation löser sig och att du fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Dålig kvalité på kvalitetssoffa

2021-03-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej köpte 2 soffor 2019 sept. Redan i mars 2020 så gick sofforna sönder första gången och jag blev erbjuden ersättningsdelar och bytte ut dom. Nu i februari så gick en soffa sönder igen och fick nya delar precis.. upptäcker då att den andra soffan oxå gått sönder på samma sätt.. Vad har jag som kund för rättigheter när det gått så här lång tid ? sofforna håller ju inte 1 år innan dom är osittbara . Känns inte som att detta är "Denna högkvalitativa biosoffa" som dom skriver om soffan.Helst vill jag lämna tillbaka sofforna o få pengarna tillbaka men vad ska jag göra ?MVH
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller köp mellan en konsument och näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKöpL) (1 § KKöpL). Är soffan felaktig? För att få ersättning för en vara behöver den vara felaktig. I lagtexten uttrycks detta bland annat som att varan "avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta" (16 § 3 st. 3 p. KKöpL). Här tar man alltså hänsyn till mer eller mindre samtliga omständigheter som pris och liknande. Det innebär att om du köper en soffa som med hänsyn till priset och andra omständigheter ska vara av hög kvalité och som sedan går sönder efter en kort tid, skulle detta kunna anses som ett fel i varan. Vem står risken för varan? När varan överlämnats till dig är det du som står risken för varan (8 § KKöpL). Det innebär att du har ansvaret för fel som uppkommer efter detta. Köparen har dock ansvaret för fel som fanns innan överlämnandet, men som visar sig först senare (till exempel material som visar sig vara av undermålig kvalité) (20 § KKöpL). När måste felet visa sig/vem har bevisbördan? Fel som visar sig inom 6 månader presumeras ha funnits där vid överlämnandet, medan fel som visar sig efter detta presumeras inte ha funnits där vid överlämnandet (20a § KKöpL). Det är således du i det här fallet som måste bevisa att soffan har gått sönder på grund av dåligt material eller liknande och att den inte gått sönder för att du har hanterat soffan felaktigt. Du måste även reklamera så fort du kan, alltså meddela köparen att du anser att varan är felaktig (23 § KKöpL). Finns det en garanti på soffan och felet uppkommer under garantifelet presumeras dock felet ha funnits där vid avlämnandet (alltså som att felet visat sig inom de första 6 månaderna) (21 § KKöpL). Vilka påföljder kan det bli tal om? Om det visar sig att varan är felaktig och du kan uppfylla din bevisbörda så kan det bli tal om påföljder. Säljaren har alltid rätt att i första hand leverera dig en felfri vara eller laga den felaktiga (27 § KKöpL). Om det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare kan du dock kräva att få pengarna tillbaka som du önskar (s.k. "hävning") (28-29 §§ KKöpL). Sammanfattning Efter en lång redogörelse känner jag att det kan vara bra att sammanfatta och ge några mer konkreta råd. Först och främst bör du kontakta säljaren och påpeka felet (eftersom du måste reklamera). Förhoppningsvis kan du och säljaren på egen hand komma fram till en lösning som passar för er båda. Om säljaren vägrar ge dig någon ersättning bör du överväga huruvida du kan bevisa att felet förelåg redan vid avlämnandet av soffan. Det är dessutom inte självklart för vad du som köpare "med fog kunde förutsätta", utan även här krävs en närmare bedömning. Huruvida du kan uppfylla din bevisbörda eller om det överhuvudtaget utgör ett fel är tyvärr inget jag kan ta ställning till utan vidare information. Om du tror dig kunna uppfylla bevisbördan, eller vill ha hjälp med en närmare bedömning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå genom att boka en tid här. Du kan kräva att få pengarna tillbaka för soffan om den visar sig felaktig, men först efter att avhjälpande eller omleverans inte kan genomföras. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig som sagt att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Från när börjar reklamationsfristen att löpa?

2020-12-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en steamer för några år sedan och reklamerade denna för den började läcka vatten. Nu har den andra steamern jag fick, samma problem och jag vill reklamera denna men jag får svar att jag inte kan reklamera denna då, jag ska citera "Din steamer är utanför garantin,för det är alltid första inköpsdatum som räknas och inte det datumet för det nya utskicket". Kan detta stämma? Jag har fuktskador på parketten pga denna steamern. Tacksam för hjälp!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid köp mellan näringsidkare och en konsument gäller konsumentköplagen (KKöpL). I mitt svar kommer jag först gå igenom reklamation, för att sedan snabbt förklara skillnaden mellan reklamation och garanti. Slutligen går jag igenom din parkettskada för att avslutningsvis sammanfatta mitt svar.Hur lång är reklamationstiden?Först och främst kan sägas att du alltid måste reklamera varan så snart det är möjligt. Sker reklamation inom de två första månaderna anses den dock alltid vara i tid (23 § 1 st. KKöpL). Du måste dock alltid reklamera inom tre år, om inte garanti ger längre reklamationstid (23 § 3 st. KKöpL).När börjar reklamationstiden löpa?Om det är samma fel som vid första reklamationstillfället, räknas treårsfristen från då du fick din nya vara. Om det är ett nytt fel räknas treårsfristen från då du fick den ursprungliga varan (se Konsumentverket).Du beskriver det som samma problem, vilket innebär att reklamationsfristen på tre år började löpa då du fick den nya varan.Skillnad på reklamation och garantiDet är viss skillnad på reklamation och garanti. Reklamationsrätten är stadgad i lag och kan inte avtalas bort (3 § KKöpL), medan garanti är något som säljaren lämnar frivilligt och är en utfästelse om att även fel som uppstår inom en viss tid kommer att åtgärdas. Reklamationsrätten förutsätter att det är fel i varan, vilket det är i ditt fall då den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st. 3 p. KKöpL). Skadan på parkettenEftersom varan är felaktig kan du kräva skadestånd om parketten inte ingår i någon av näringsverksamhet som du driver (22 & 30-31 §§ KKöpL). Säljaren kan dock gå fri om säljaren kan visa att skadan låg utanför dennes kontroll. Kontrollansvaret är dock vidsträckt. Det är dock svårt för mig att utan närmare information göra en bedömning huruvida detta ligger inom säljarens kontrollansvar.SammanfattningsvisEftersom svaret har gått in på flera olika aspekter ska jag försöka sammanfatta svaret på ett enkelt sätt. I ditt fall började reklamationstiden att löpa då du fick ersättningsvaran. Det är dock viss skillnad på garanti och reklamation då garanti lämnas frivilligt. Garantin kan således ha gått ut, även om reklamationstiden ännu inte gått ut. Din skada på parketten kan du få ersättning för om inte köparen kan visa att det låg utanför hans kontroll. Hoppas du, trots ett långt svar, fått ett tydligt svar på din fråga. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid genom att klicka här, eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Varan levereras inte och säljare svarar inte på meddelanden

2020-10-02 i Köplagen
FRÅGA |köpt en vara på marketplace, i stockholm. betalat fraktkostnaden och varan, men inte fått varan, bor i västerås, så han skulle skicka men inte gjort det på 3 veckor. vad kan jag göra? har skrivit men inget svar och inga pengar swischade åter ,när jag begärt det. har anmält på marketplace, men inget svar där.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har genomfört ett köp med en annan privatperson och därmed är köplagen (KöpL) tillämplig. Här stadgas det att du kan kräva att köparen ska skicka dig varan. Du kan även häva köpet och kräva skadestånd (22-29 §§ KöpL). På din fråga verkar det dock tyvärr som att personen du har köpt varan ifrån inte har någon avsikt att leverera varan över huvud taget utan att det snarare rör sig om ett bedrägeriförsök. Min rekommendation blir därför att skriva till personen ytterligare honom en gång och be honom att fullgöra köpet (23 § KöpL) och om han inte kan göra det så bör du häva köpet (25 § KöpL) och då också få pengarna tillbaka. Om han fortsatt inte svarar på dina meddelanden är min rekommendation att du vänder dig till polisen och gör en polisanmälan. Du kan läsa mer om bedrägeri och om vad du kan göra på polisens hemsida här. Hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig!Med vänliga hälsningar,

Avboka fotograf pga. coronarestriktioner

2021-04-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejJag och min sambo skulle gift oss i början av augusti 2021, men pga av rådande restriktioner och pandemilag har vi valt att avboka (vi har redan ändrat datum 2 gånger sendan 2020 pga av pandemin). I skrivande stund är det ju varken tryggt ur ett smittspridningsperspektiv eller lagligt att ordna ceremoni med över 8 pers - samt en middagsbjudning måste avslutas vid 20. I januari i år skrev vi på ett nytt kontrakt med en fotograf. Vi betalade en deposition på ca 4000 kr. Totala summan för hela tjänsten ligger på ca 20000 kr. I kontraktet står det att han har rätt att begära 50% av totala kostnaden om vi avbokar.Nu kommer vi ju att avboka med hänsyn till rådande restriktioner och pandemilag. Är det rimligt att vi då måste betala 50% av en tjänst som aldrig genomförts och som ej är möjlig att genomföra i dagens läge?Tack!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller avtal så blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. När det gäller fotografer har detta både inslag av en vara (leverans av foton) och en tjänst (själva fotograferingen). Jag utgår ifrån att fotografen ni anlitat gör detta yrkesmässig (dvs. är professionell) och man får då även söka vägledning i både konsumenttjänstlagen (KtjL) och konsumentköplagen (KKöpL). Jag kommer börja med att se till vad som hade gällt om inget avtal som reglerade avbeställningen hade funnits, för att sedan gå in på hur avtalet förändrar situationen. Till sist kommer jag gå igenom möjligheterna att jämka avtalet för att sedan avsluta med en sammanfattning. Avbeställningen Utgångspunkten är att fotografen har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan utförts samt det arbete som inte kan avbrytas. Dessutom har fotografen rätt till ersättning som han går miste om (han har kanske tackat nej till ett annat bröllop då han bokat in er) (42 § 1 & 2 st. KtjL). Ersättningen får dock aldrig överstiga priset för fullbordat tjänst (dvs. 20 000 kr i det här fallet) (42 § 3 st. KtjL). Fotografen måste göra så gott han kan för att begränsa sina förluster, exempelvis om han kan boka in ett nytt bröllop istället ska han inte få ersättning för att han tackat nej till ett annat bröllop tidigare. Hur stor ersättning fotografen skulle haft rätt till om inget avtal funnits baseras alltså på om han kan lyckas boka in ett annat uppdrag den dag ni avbokar eller inte. Hur förändrar avtalet situationen? Fotografen får förbehålla sig ett fast belopp vid avbeställning (43 § KtjL). Denna måste dock vara skälig sett till vad han annars skulle fått enligt 42 § KtjL (alltså det som jag redogjorde för ovan). Jag har ingen särskild kunskap i hur svårt det är för fotografer att få in nya bokningar, och bedömningen om 50% är skäligt eller inte är således ingenting jag kan besvara säkert. Dock kan sägas att fotografen åtminstone som utgångspunkt har rätt till 50% enligt avtalet. Kan avtalet förklaras ogiltigt? Det finns vissa möjligheter att avtal åtminstone jämkas. En av de allra viktigaste paragraferna inom avtalsrätten är 36 § AvtL som stadgar att avtal kan jämkas med hänsyn till vad som är skäligt. Här tar man hänsyn till att fotografen är näringsidkare och ni endast är konsumenter. För bedömningen om vad som är skäligt krävs dock en mer ingående kunskap inom fotobranschen än vad jag kan erbjuda. Avtal kan också alltid förklaras ogiltiga med hänvisning till "force majeure", vilket kan sägas vara extraordinära händelser som naturkatastrofer, krig, eller en pandemi. I det här fallet är det dock, trots att det råder en pandemi, tveksamt om ni kan avboka fotograferingen med hänvisning till force majeure eftersom ni (som jag förstår det) vid ingåendet av avtalet visste om att pandemin rådde. Om corona inte hade börjat sprida sig i Sverige vid ingåendet av avtalet är det möjligt att ni kan avboka med hänvisning till force majeure och i så fall inte behöva betala. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att 50% måste vara en skälig ersättning. Kan fotografen utan större svårigheter boka in någon annan på den dagen ni hade bokat honom skulle detta kunna tyda på att avtalet är oskäligt och ni inte behöver betala hela beloppet. Om fotografen dock inte kan boka in någon annan med så kort varsel får avtalet förmodligen anses skäligt och han har rätt till ersättningen. Min rekommendation är att ni kontaktar fotografen och förklarar situationen samt redogör för hur ni ställer er till betalningen. Förhoppningsvis kan ni komma fram till en kompromiss ni båda är nöjda med. Om inte annat rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå för ytterligare vägledning. Jag hoppas detta har besvarat din fråga och att er situation löser sig. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Felaktig prissättning på webbutik

2021-03-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Ett stort företag sålde en vara i webbutik för 87% av produktens originella värde.Jag trodde det var ett sista exemplar eller kampanj på varan. Jag valde, efter mitt köp, att hämta ut i butik. Det ställdes inga frågor eller liknande.På deras hemsida står bl.a detta:"Vi reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller oss rätten att makulera samt justera fakturabeloppet vid uppenbart felaktiga beställningar och fullföljda köp. Vi ger naturligvis inte bort produkterna gratis eller säljer dem till uppenbart felaktiga priser. Nu hävdar de detta:"Vi undrar om du önskar att behålla vagnen i och med detta (vi fakturerar beloppet separat) eller om du vill returnera vagnen så fort du aviserats om uthämtning och då bli återbetald." Vad gäller? Är jag skyldig att acceptera det nya priset (fullpris). Jag kan ha börjat använda produkten eller till och med redan sålt den då den inte passade mig.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För köp mellan konsument och näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKöpL) men även avtalslagen (AvtL). Utgångspunkt vid köp & avtal Utgångspunkten är att du som konsument ska betala avtalat pris (35 § KKöpL). Detta följer även av den allmänna grundsatsen inom avtalsrätt att "avtal ska hållas" (även kallat "pacta sunt servanda") (1 § AvtL). Utgångspunkten är således att du har rätt till att behålla varan till det pris du betalat.Undantag Det finns dock (som med allt) undantag från utgångspunkten att avtal ska hållas. Ett av dessa är felskrivning. En förutsättning för att felskrivning ska leda till att ett avtal är ogiltigt är dock att den andra (alltså du) insåg, eller borde insett att det rörde sig om en felskrivning (32 § AvtL). Eftersom varken du eller personalen i butiken reagerade särskilt på priset, samt att 87% av värdet (13% rabatt) ändå är ett "rimligt pris" bör butiken vara bunden trots sin felskrivning. Observera dock att om felskrivningen är en följd av någon annans misstag (till exempel att butikens hemsida drivs av ett utomstående företag och det är dessa som gjort fel) kan avtalet hävas även om du varit i "god tro" (alltså inte insett att det var en felskrivning). Detta kräver dock att butiken meddelat dig detta så fort de fått vetskap om felskrivningen. Här får man alltså se till hur längesen det var du köpte varan (32 § 2 st. AvtL). Eftersom butiken hade möjlighet att invända mot köpet då du hämtade ut den i butik bör denna tidsfrist vara tämligen kort. Min bedömning är således att du har rätt att behålla varan utan att erlägga ytterligare betalning. Min rekommendation Min rekommendation är således att du vänder dig till bolaget och meddelar dem hur du ställer dig till deras erbjudande. Kan ni inte komma överens kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan hjälpa dig i frågan. Utlåtandet från ARN är inte juridiskt bindande för domstol eller butiken, men vanligtvis följer butikerna det ARN rekommenderar. Du kan vända dig till ARN genom att klicka här. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Fel på bil

2020-10-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en premium bil från en bilförsäljare där det i annonsen stod att det är en BMW 540i med 340 hk. Bilen är från 2018 och har gått knappt 3200 mil och kostade 510 000 kr. När jag kört hem tänd lampan för avgassystemet och indikerar ett fel. När jag börjar undersöka vad det innebär i instruktionsboken upptäcker jag en faktura i bilen som jag inte sett innan där den tidigare ägaren (som sålde bilen till bilfirman) har bytt ut väsentliga delar så som avgassystem, katalysator samt "trimmat" bilen. Detta har bilfirman inte informerat mig om. Bilen har nu 444 hk istället då man bytt ut originaldelar som detta så minskar andrahandsvärdet samt att det påverkar garantier mm. Jag kontaktade bilfirman och ville häva köpet med hänsyn till att de ej informerat mig om detta trots att de har upplysningsplikt och det är inget jag har upptäckt på egen hand. De har även i annonsen skrivit ut 340 hk vilket borde anses vara falsk marknadsföring. Det är en väsentlig skillnad på bilen som jag anser är av stor betydelse för mig då det påverkar andrahandsvärdet samt garantier och jag hade inte köpt bilen om jag vetat om detta. Bilfirman hävdar att de inte heller visste om detta och att de inte kan häva köpet. Vilken rätt har jag att häva köpet? Om jag inte har rätt att häva köpet, har jag någon annan möjlighet att kräva att de till exempel återställer bilen till original som jag trodde att jag köpte? Det kan kosta mellan 70 - 100 tkr och inte helt säkert det går heller.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att bilförsäljaren är en näringsidkare, och därför blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig (1 § KKöpL). Det är alltså hit jag kommer att hänvisa mina svar. Bilen är att anse som felaktig då den inte överensstämmer med vad bilförsäljaren har uppgett (16 § KKöpL). Dessutom har bilförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter vid marknadsföringen vilket även det innebär att varan är att anse som felaktig (19 § KKöpL). Förmodligen skulle även bilförsäljaren ha upptäckt det här felet då bilförsäljaren köpte bilen från den första personen. Därmed är bilen även att anse som felaktig då bilförsäljaren inte lämnat de uppgifter som han borde känt till och som spelade in på ditt beslut att köpa bilen (16 § 3 st. 2 p. KKöpL). Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt för köparen enligt konsumentköplagen. Det spelar således ingen roll om du borde upptäckt felet vid en undersökning eller inte (NJA 2015 s. 233 [38 p. i HD:s dom]). Eftersom bilen är att anse som felaktig har du rätt till vissa påföljder (22 § KKöpL). För att få göra dessa påföljder gällande måste du dock reklamera felet till säljaren så fort som möjligt, vilket jag förstår det som att du har gjort. Reklamation som lämnats inom två månader ska alltid anses vara i tid (23 § KKöpL). Man ska i första hand beakta möjligheterna att avhjälpa eller omleverera varan från säljarens sida. Detta måste dock ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för dig (26 § KKöpL). Säljaren har dock alltid rätt till att själv avhjälpa felet om det kan ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 § KKöpL). Kan säljaren inte avhjälpa eller omleverera får du häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Jag har själv för dålig koll på bilar för att uttala mig med full säkerhet, men det verkar som att felet är att anse som stort. Du skriver i din fråga att det skulle kosta mellan 70 000 – 100 000 kr att avhjälpa felet men att detta inte med säkerhet faktiskt löser problemet. Jag har inte kompetensen för att göra en närmare bedömning, men om en domstol håller med dig om detta borde du därför kunna häva köpet. Dock ska man alltid, som sagt, beakta säljarens möjligheter att avhjälpa felet eller leverera en ny bil som inte är felaktig om detta är möjligt. Slutligen kan nämnas att du även kan kräva prisavdrag om omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga. Prisavdraget ska då motsvara värdeminskningen som felet innebär (28 § KKöpL). Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att din situation löser sig. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Ansvar vid fel som visar sig efter köpet

2020-07-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en bil privat till en privatperson för ett par dagar sedan. Han åkte långt för att titta på bilen, så vi visade papper och kvitton på ex. servicar/besiktning/ andra verkstadsbesök. Han provkörde bilen och fick möjlighet att titta så mycket han ville innan han tog beslut om att köpa eller ej. Han tog bilen och vi skrev ett kvitto (där vi skrev att bilen såldes i befintligt och av köparen godkänt skick, samt att alla eventuella fel och brister avsägs säljaren vid köp) som han godkände och skrev på. Dagen efter så skriver han att motorlampan börjat lysa på vägen hem men att han kört hem ändå och sedan lämnat bilen till en verkstad som ska ha konstaterat att kamkedjan gått sönder. Nu kräver han oss på 8000 kr för kamkedjebytet (det gäller en VW och det skulle enligt VW kosta drygt 20 000 kr) eller att vi åker drygt 25 mil för att hämta tillbaka bilen. Gör vi inte detta ska han kontakta en advokat. Vad är rätt? Vi hade inga problem med bilen under vår ägo och visste inte om/hade inte märkt några som helst fel med den innan eller under köpet, så vi har inte undanhållit någon sådan information. Vad händer om han åker till en verkstad där köparen ex. känner mekanikern och får denne att påstå att felet fanns innan han köpte den? Eller om han skulle reparera det eventuella felet och sedan fakturera mig på beloppet? Vore tacksam för hjälp. Tack på förhand!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer gäller köp mellan privatpersoner som jag förstår det och jag kommer därför att hänvisa till köplagen (KöpL) då det är denna som gäller vid köp mellan privatpersoner (1 § KöpL).Vem ansvarar för felet?Inom köprätten brukar man tala om riskövergången, det vill säga den tidpunkt då ansvaret för fel går över på köparen. Innan riskövergången är det du som säljare som ansvarar för försämringar på bilen (12 § KöpL). Risken går över på säljaren då varan avlämnats, det vill säga då köparen kör iväg med bilen (13 § KöpL). Enligt denna huvudregel är det alltså köparen som ansvarar för att bilen har gått sönder.Du som säljare ansvarar dock för fel som fanns redan vid riskövergången, men som visar sig först senare (21 § KöpL). Frågan i ditt fall blir alltså först och främst om kamkedjan var trasig redan när köparen åkte iväg med bilen. Jag har själv för dålig koll på bilar för att uttala mig med säkerhet i den frågan. Det är dock som huvudregel köparen som ska bevisa att felet fanns redan vid riskövergången. Ett uttalande från en bilmekaniker att felet faktiskt fanns redan då skulle å ena sidan kunna vara sådan bevisning. Att motorlampan inte lös när han körde iväg med bilen talar å andra sidan för att felet inte fanns vid riskövergången.Köparens undersökningspliktDet finns ingen allmän undersökningsplikt för köparen, men köparen får inte åberopa sådana fel som han måste ha förstått fanns redan vid köpet (20 § KöpL). Om köparen valt att undersöka bilen får han inte heller åberopa sådana fel som han borde ha märkt vid undersökningen. Jag har som sagt för dålig sakkunskap kring just bilar för att uttala mig om huruvida det här är ett fel som köparen borde ha märkt."Befintligt skick"Även om bilen sålts i "befintligt skick" så friskriver inte det dig som säljare från allt ansvar. Köparen har alltid rätt att bli upplyst om sådant som man som köpare kan förvänta sig att bli upplyst om (19 § KöpL, första stycket andra punkten). Du skriver dock i din fråga att detta inte var något du kände till och du bör därför anses ha uppfyllt din upplysningsplikt.Det som ofta blir frågan när det gäller köp som gjorts i "befintligt skick" är huruvida varan (bilen) var i "väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta" (19 § första stycket, tredje punkten KöpL). Det här är alltså en bedömningsfråga. Om det är så att bilen har sålts till ett underpris kan man argumentera för att vissa fel kommer att kunna visa sig i efterhand och att dessa fel är "inbakade" i det låga priset, precis som ett överpris på bilen kan indikera på att bilen bör fungera relativt smärtfritt åtminstone en tid framöver. Även omständigheter som ditt agerande som säljare kan spela roll i bedömningen. Har du gett intrycket av att bilen är mycket välservad kan detta tala för att köparen bör kunna räkna med att kamkedjan ska hålla under en längre tid. Om bilen är gammal talar detta för att fel kan uppkomma, precis som motsatsen (en ny bil) talar för att den bör fungera bra under en tid framöver.Som du själv märker kan det här bli mycket svåra och komplicerade praktiska bedömningar och det är nästintill omöjligt för mig att göra en närmare bedömning utan mer information eller sakkunskap kring bilar.Om bilen är att anse som felaktigOm man kommer fram till att bilen är felaktig, alltså att det är du som säljare som ansvarar för felet kan köparen kräva att du ska avhjälpa (fixa) felet utan kostnad för köparen. Du som säljare har också alternativet att göra omleverans, alltså ge köparen en felfri bil, men detta är sällan praktiskt möjligt då jag antar att du som privatperson inte har en likadan bil hemma (34 § KöpL).Köparen kan även själv avhjälpa felet och sedan kräva dig på betalning för reparationen. Detta kan köparen dock endast göra om det inte "skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande från säljaren" (36 § andra stycket KöpL). I de allra flesta fall bör köparen avvakta avhjälpande från säljaren, och han kan därför inte bara lämna in bilen hos en mekaniker och sedan kräva dig på betalning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Som du märker är det inte alltid svart på vitt om varan är felaktig och vem som i så fall ansvarar för felet utan det krävs ofta en närmare bedömning. Om du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00