Vilken lag ska vi hänvisa till vid köp av tjänst mellan likställda parter?

2021-06-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, vi är en medlemsorganisation i en bransch och ska annordna en konferens. Deltagarna är personer från olika företag i branschen. Vi har skrivit ihop villkor som gäller för deltagaravgiften ("biljetten") som man erlägger för att delta. Vi har utgått ifrån Köplagen men fick veta att den gäller för köp av saker (lösöre), men inte för tjänster, vilket en konferens är.På ett annat ställe fick vi veta att konsumenttjänstlagen som vi trodde skulle gälla inte gäller när en företagare köper tjänster av ett annat företag. Vår förening anser vi är ett företag och de som deltar i konferensen är alla anställda på företag som betalar avgiften.Vilken lag ska vi hänvisa till i våra villkor för köp av "biljett" till konferensen? I våra villkor står nu så här: Köpvillkor (konferensen) 1. Allmänna villkor Då evenemanget riktar sig till företag tillämpar [vi] köplagen vid anmälan till [konferensen]. Hur borde det stå så att det blir rätt?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Det låter som att ni tänkt rätt, och att varken köplagen eller konsumenttjänstlagen enligt sina tillämplighetsbestämmelser är tillämplig på er situation. En stark utgångspunkt inom svensk avtalsrätt är avtalsfriheten, vilket innebär att de avtalsslutande parterna själva får komma överens om vilka villkor som ska gälla mellan dem. Ett av de främsta undantagen från detta är situationen där lagen anger att dess bestämmelser är tvingande och inte får avtalas bort, vilket exempelvis kan vara fallet där en av parterna typiskt har en svagare position och därför skyddas av lagen, såsom en konsument jämfört med en näringsidkare. Något sådant förhållande tycks inte vara aktuellt i ert fall, och ni kan då fritt bestämma vilka villkor som ska gälla. Även om köplagen enligt lagens egna bestämmelser inte blir tillämplig, kan ni alltså i avtalet ange att dess bestämmelser ska tillämpas på avtalet i tillämpliga delar.Det ni bör uppmärksamma är att köplagen inte i sin helhet skulle gå att tillämpa på ert avtal, eftersom det rör sig om köp av tjänst istället för lösa saker, precis som ni skriver. Exempelvis reglerar köplagen varans överlämnande, istället för utförande av tjänst. Ett alternativ är att välja konsumenttjänstlagens regler istället. En betydande del av den lagens regler syftar emellertid till att skydda den svagare parten, vilka ni troligen skulle vilja välja bort (exempelvis utrymmet för avbeställning). Sammanfattningsvis finns tyvärr ingen lag som specifikt reglerar för köp av tjänst mellan likställda parter, så för att vara säker på att en fråga inte lämnas oreglerad eller oklar behöver ni se över vilka delar av lagen (köplagen eller konsumenttjänstlagen) ni vill tillämpa, och eventuellt formulera avtalsvillkor för eventuella luckor som kan uppstå eftersom lagen inte kan/bör tillämpas i sin helhet. Ni kan om ni vill ha hjälp med att formulera avtalsvillkoren vända er till Lawlines juristbyrå. Lycka till, och om ni har fler funderingar så är ni varmt välkomna att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Säljaren godtar inte begäran om hävning

2021-06-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag ska göra en väldigt lång historia kort. Jag köpte ett spabad i början på oktober 2020, levererades på nyårsafton 2020. Väldigt många dagar efter utlovad leverans. Badet fungerade i 3 månader. En dag när vi ska bada är det tomt på vatten. Vattenläcka konstaterar då 2 olika oberoende tekniker som varit utsända. Första teknikern kom ca 1,2 månad efter startat case. Spabadet är köpt på av ett företag som i sin tur säger att de tagit detta vidare till leverantören som vill att teknikern lägger spabadet på kant och försöker lösa de på så vis. Spabadet har ingen servicelucka så teknikern kommer få såga upp botten på badet och därmed riskera att förstöra något mer. Jag vill nu häva detta köp eftersom att jag tror att badet kommer att få mer problem i framtiden och då utanför garantiperioden. Företaget säger "Vi kommer i nuläget inte att godkänna ett hävande av köp eftersom det finns möjlighet att reparera felet". Hur ska jag göra för att få tillbaka mina pengar här? Tack för en bra sida! Mvh A
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Säljaren har endast under vissa förutsättningar rätt att avhjälpa felet istället för att köpet hävsKöp mellan näringsidkare och konsument, som det är fråga om här, regleras i konsumentköplagen. Vid fel i vara kan konsumenten rikta vissa krav mot det säljande företaget (22 §), såsom avhjälpande eller omleverans (26 §), prisavdrag eller hävning (28-29 §). Du som köpare har alltså rätt att kräva avhjälpande av felet, eller omleverans av varan, men även säljaren har under vissa förutsättningar rätt att på dessa vis åtgärda felet istället för att behöva godkänna att köpet hävs (27 §). Övriga påföljder, såsom prisavdrag och hävning, blir alltså som som utgångspunkt aktuella först efter att avhjälpande och omleverans uteslutits. Säljaren tycks i ditt fall vilja avhjälpa felet. Detta ska, oavsett om det är köparen eller säljaren som begär avhjälpandet, ske kostnadsfritt och inom skälig tid från köparens reklamation, och utan olägenhet för köparen (26 § tredje stycket respektive 27 §). Det låter inte som att företaget agerat tillräckligt skyndsamt i ert fall, men även om de skött sig på den punkten går det att ifrågasätta huruvida sättet företaget föreslår att felet ska åtgärdas verkligen är utan olägenhet för dig som köpare, utifrån hur du beskrivit det. Om avhjälpande och omleverans är uteslutet, har köparen rätt till prisavdrag motsvarande felet eller, om felet är av väsentlig betydelse för köparen, hävning av köpet (28-29 §). Jag rekommenderar att du hör av dig till företaget och argumenterar för att detta inte sker inom rimlig tid om så är fallet, och/eller att detta åtgärdande av felet inte sker utan olägenhet för dig, varför säljaren inte har rätt att avhjälpa felet istället för att godta din begäran om hävning. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när jag upptäckt fukt i min nyköpta båt?

2021-05-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har precis köpt en båt, där jag absolut inte fick göra något ingrepp på båten, innan båten var betald. Allt verkade trots den konstiga uppmaningen "betala innan ingrepp" helt OK. Och jag valde att slutföra affären. När jag efter betalning skulle skrapa bort bottenfärg för att måla ny bottenfärg, hittar jag att fukt har gott in i båten och skapat flera hundra bubblor (fukt mellan färg och laminat) Hur bör jag gå vidare i rådande situation? Kan jag kräva att säljaren står för kostnader för att reparera skador som hittats efter köp. Säljaren har gjort försök att reparera nämnda skador, syns tydligt.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fukten torde utgöra ett fel i lagens mening Köp mellan privatpersoner, som det tycks vara fråga om här, regleras i köplagen. Om varans kvalitet berörts i avtalet (som kan ha varit muntligt eller skriftligt) ska varan självfallet motsvara den kvalitet som angetts i avtalet (17 § första stycket). Om varan avviker från avtalet eller vad du som köpare även i annat fall med fog kunnat förutsätta är varan felaktig i lagens mening (17 § tredje stycket). Det du beskriver om hur fukt trängt in i båten låter som en allvarlig brist i dess kvalitet som behöver åtgärdas, varför båten avviker från vad du på goda grunder kunnat förvänta dig av båtens skick vid köpet. Om säljaren gjort förbehåll om att båten säljs i befintligt skickDet framgår inte om säljaren gjort några uttalanden om båtens skick, exempelvis genom att göra förbehåll om att båten säljs i befintligt skick, men även om så skett är varan ändå felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du som köpare kunnat förutsätta med hänsyn till bl.a. priset och övriga omständigheter (19 § första stycket). Om fukten inte skulle anses vara så allvarlig att det utgör fel på den grunden, men fukten inte bara drabbar båtens kvalitet utan även dess egenskaper och användning gäller ändå detsamma om säljaren gjort felaktiga utfästelser om detta, eller, trots att denne var medveten om saken, underlåtit att informera dig om något som du kan antas ha förväntat dig att bli upplyst om och som kan antas ha påverkat köpet. Fukten torde vara en sådan omständighet som skulle påverkat köpet om du hade varit medveten om den, varför du också kan antas ha förutsatt att säljaren skulle ha informerat dig, och det låter som att säljaren var medveten om fukten eftersom det enligt vad du berättar tydligt syns att denne försökt reparera skadorna, samt anmärkningen om att du inte fick göra ingrepp förrän efter betalningen. Fukten torde alltså ändå utgöra ett fel.Vad du kan göra, och säljarens ansvarSäljaren ansvarar för fel som fanns innan du över risken för båten (21 §). Du kan då rikta vissa krav mot säljaren (30 §). Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att meddela säljaren vad du väljer eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid (se 32, 35, och 39 § andra stycket). Säljaren kan dock anses ha agerat i strid med tro och heder, då det verkar som att han vetat om bristen och försökt dölja det från dig för att få försäljningen fullgjord – om så är fallet är denna tidsaspekt inte lika begränsande för dig (se 33, 35 och 39 § andra stycket).Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren ordna med reparation av båten. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Förutsatt att säljaren inte har fler båtar att byta ut den sålda med är detta alternativ antagligen inte aktuellt. Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning behöver det röra sig om ett fel som är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §).Möjlighet finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. Om felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för inte bara direkta utan även indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått, men som nu uteblivit (67 §). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera varan utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan.Du har även rätt att hålla inne med betalningen (42 §), men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet. Slutligen kan du även polisanmäla säljaren, då denne kan anses ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri genom sitt vilseledande av dig i samband med försäljningen (9 kap. 1 § brottsbalken). Sammanfattningsvis lär fukten utgöra ett fel, vilket ger dig rätt till bl.a. kostnadsfritt avhjälpande av felet. Säljaren kan anses ha agerat i strid med tro och heder om denne verkligen var medveten om felet och försökte undanhålla detta från dig, vilket är allvarligt. I och med detta kan denne också ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när varan jag beställt inte kommer?

2021-03-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har gjort en beställning av två varor den 28 januari. En av varorna kom efter några dagar, men den andra har inte kommit än, nu snart två månader senare. Jag har varit i kontakt med företaget, och de säger att de väntar på att varan ankommer till deras lager i Tyskland, som sen skickas till mig. De säger att de inte har mer information, de säger varje vecka att vara bör ankomma "förhoppningsvis" till lagern i Tyskland veckan. Men ingenting händer. Jag har betalat ordern. Vad kan jag göra?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det utgör dröjsmål enligt konsumentköplagenFörutsatt att du gjort beställningen i egenskap av privatperson, det vill säga som konsument och inte å ett företags vägnar är konsumentköplagen tillämplig på din situation. Eftersom ingenting i din fråga antyder något annat utgår jag ifrån att du handlade i egenskap av konsument. Om varan inte avlämnas i tid, och det inte beror på något du själv gjort, gör säljaren sig skyldig till ett avtalsbrott i form av dröjsmål (9 §). Varan har avlämnats i tid om avlämnandet sker i enlighet med vad som avtalats, eller om det inte framgår av avtalet, inom 30 dagar från ingåendet av avtalet (5 § första stycket). Jag tolkar det som att eventuellt avtalat leveransdatum har passerats. Din vara är alltså försenad och det utgör dröjsmål i lagens mening. Vad du kan göra:Mot säljarens dröjsmål kan du göra gällande vissa påföljder (10 §). Rätten att hålla inne betalningen (11 §) är inte aktuellt i ditt fall eftersom du redan betalat. Du har även rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, förutsatt att det inte vore omöjligt eller orimligt för säljaren (12 § första och andra stycket), men så vitt jag förstår dig har du börjat få slut på tålamod att vänta på fullgörelse. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva köpet, och alltså få dina pengar tillbaka (13 § första stycket). Det är du som behöver bevisa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, men med en så omfattande försening på flera månader som det rör sig om i ditt fall lär det inte vara något problem. Om du lider skada på grund av dröjsmålet har du också som utgångspunkt rätt till skadestånd från säljaren (14 §). Undantaget är om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som varken säljaren eller den säljaren i sin tur anlitat borde ha räknat med eller kunna undvika. Värt att veta är att du fortfarande har möjligheten att häva eller begära skadestånd även om din vara skulle levereras, bara du inte väntar för länge med att meddela säljaren om det (15 §). Lycka till, och om du har fler funderingar så tveka inte att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands

2021-06-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Vid årskiftet kom jag överens med en person i Tyskland att jag skulle köpa en samling tidningar och fotografier för ca 10.000 kr.Vi hade bra mejlkontakt och jag kände mig trygg i detta och betalade med banköverföring till hans konto. Sedan kom aldrig något paket. Säljaren som är en privatperson hävdar att paketet är skickat och att han inte har kvar kvittot länge pga att dom flyttade i samma veva.Vi har sedan dess haft mejlkontakt och han påstår att han har kontaktat DHL som ej har något svar på vart paketet är.Jag vet inte vad som är sant men eftersom jag ej fått något paket vill jag ha mina pengar tillbaka.Personen svarar nu inte längre på mejl.Jag har hans namn och tidigare bankuppgifter och hans mejladress men ej något mer.Vad kan jag göra för att kräva tillbaka mina pengar?Mvh/Jonas
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köpeavtalet har ett internationellt moment, eftersom säljaren som du säger befinner sig i Tyskland. Det är därför inte självklart om svensk eller tysk lag ska tillämpas. Både svenska och tyska domstolar tillämpar EU:s regler för att fastställa vilket lands lag som blir tillämplig i situationer som denna. Förordningen som här blir aktuell kallas Rom I (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser). Om du och säljaren kommit överens om vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet så är det det som gäller (artikel 3). Det behöver inte vara svensk eller tysk lag, utan ert val gäller oavsett vilken lag ni valt (artikel 2). Om ni inte avtalat om saken så är det lagen i det land där säljaren har sin vanliga vistelseort som ska gälla på avtalet (artikel 4.1 a). Säljarens vanliga vistelseort är lär vara i Tyskland, varför det antagligen är tysk lag som ska tillämpas på ert avtal. Såvida ni inte avtalade om vilket lands lag som skulle tillämpas på ert avtal beror svaret på din fråga alltså på vad tysk lag säger om vem som bär risken för varan under transport vid köp mellan privatpersoner. Vad som gäller enligt tysk lag är tyvärr inte något vi kan svara på. Om säljaren enligt tysk lag bär risken bör du ha rätt att få dina pengar tillbaka.Jag beklagar att du inte kunde få mer klarhet än så, men önskar dig lycka till, och du är varmt välkommen att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

2021-06-07 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en bil av en privat person då när jag var på plats och undersökte bilen så var allting fint. Men efter typ 5 dagar av körande upptäckte jag att det är oljan som stiger ner och då var jag tvungen att lämna in den till verkstaden. Då när bilen lämnades till verkstaden så upptäckte dom en filt som placerades under bilen så att den filten skulle suga in oljan och inte hamna på marken så att köparen inte känner till det. När jag polis anmält den så kunde de inte göra ngt åt det. Nu undrade jag vad jag kan göra och hur går jag vidare med det? Detta kostar mycket för att laga och det handlar inte om några tusen lappar. Tacksam för guide.
Hanna Palmkvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Säljaren kan ha gjort sig skyldig till brott Det låter märkligt att polisen inte skulle kunna göra något åt det. Det låter som att säljaren gjort sig skyldig till brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken), ett brott för vilket det är föreskrivet fängelsestraff. Ett handlande utgör bedrägeri om man vilseleder någon till att göra något som innebär skada för denne själv och vinning för den som vilseleder. Att placera dit en filt för att felet inte skulle upptäckas och ändå sälja bilen till dig som om den vore felfri torde innebära sådant vilseledande. Jag rekommenderar att du hör av dig till polisen igen och ber om förtydligande om varför de inte anser sig inte kunna göra något.Säljarens avtalsbrott innebär att du har rätt till ersättningSäljaren har även gjort sig skyldig till avtalsbrott gentemot dig, och följderna av detta är inte beroende av att säljaren döms för bedrägeri. Säljaren ansvarar för fel som fanns innan du över risken för bilen (21 § köplagen). Du kan då rikta vissa krav mot säljaren (30 §). I vanliga fall är det viktigt att inte dröja för länge med att meddela säljaren om sådana krav, eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (se 32, 35, och 39 § andra stycket). Säljaren anses emellertid med stor sannolikhet ha agerat i strid med tro och heder, då det ju verkar som att han vetat om bristen och försökt dölja det från dig för att få försäljningen fullgjord – om så är fallet är denna tidsaspekt inte lika begränsande för dig (se 33, 35 och 39 § andra stycket).Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren ordna med reparation av bilen. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Så länge du inte vänder dig till en onödigt dyr reparatör bör säljaren alltså behöva stå för reparationskostnaderna. Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Förutsatt att säljaren inte har fler bilar att byta ut den sålda med är detta alternativ antagligen inte aktuellt.Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning, det vill säga att köpet blir ogjort och bilen respektive betalningen går åter, behöver det röra sig om ett fel som är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §). Detta är med stor sannolikhet fallet för dig. Möjlighet finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. Om felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för inte bara direkta utan även indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått, men som nu uteblivit (67 §). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera varan utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan.Du har även rätt att hålla inne med betalningen (42 §), men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet.Sammanfattningsvis ska du inte behöva står för kostnaderna. Jag rekommenderar att du hör av dig till säljaren så snart som möjligt med de krav du väljer att rikta mot denne. Lycka till, och om du har fler funderingar så tveka inte att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Konsuments reklamationsfrist

2021-04-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag gjorde ett köp i en butik online i Maj 2019 och behöll ett par byxor som jag inte använt och har prislappar kvar. Nu när jag tänkt använda dem ser jag att det är en spricka i en söm på byxan som gör att de inte kan användas. Jag kontaktade butiken och de sa att man har 6 månades på sig att returnera en produkt med fel och de kan därmed inte hjälpa mig. Kan jag inte reklamera inom 2 år?Tack på förhand,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagens skyddande regler gäller Det låter som att du köpte byxorna i egenskap av privatperson. I så fall är konsumentköplagen tillämplig (1 §). Lagen tar sikte på att skydda konsumenten, och dess regler går inte att avtala bort hur som helst (3 §). ReklamationsfristenNär varan är felaktig har konsumenten rätt att göra gällande påföljder, såsom exempelvis avhjälpande, prisavdrag eller hävning (22 §). Konsumenten får dock inte vänta för länge med att göra gällande att varan är felaktig: man har som konsument rätt att reklamera fel om det är mindre än tre år sedan varan köptes (23 § tredje stycket). Från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts måste man reklamera inom rimlig tid (23 § första stycket). Reklamerar man inom två månader räknas det alltid som inom den tidsfristen, men beroende på omständigheterna kan det alltså även vara längre. Det ska röra sig om ett ursprunglig fel som alltså inte är orsakat sedan varan köptes. Eftersom det ännu inte gått mer än tre år sedan du köpte byxorna kan du alltså fortfarande ha rätt att reklamera felet. Butiken kan emellertid mena att konsumenter som köper kläder rimligtvis borde upptäcka eventuella fel inom sex månader, vilket skulle kunna förklara deras policy om sex månader. Exakt när lagen menar att ett fel borde ha upptäckts kan bero på vilken sorts vara och fel det rör sig om, eller möjligen omständigheter i just din situation, och går tyvärr inte att säga med säkerhet. Jag rekommenderar att du hör av dig till butiken igen, med lagstöd för din rätt att reklamera, och frågar hur det kommer sig att de anser sig kunna ha en sexmånadersfrist för reklamation. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Kan jag få kompensation för felaktigt utförd tatuering?

2021-03-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Förra året gjorde jag en kosmetisk tatuering, en eyeliner hos en skönhetsklinik. På grund av att hon tatuerade för hårt/djupt drabbades jag av en s.k "blow out", vilket innebär att tatueringen flutit ut då hon gått ned för djupt i hudlagren. I informationen om det här ingreppet stod det inget om att detta kunde ske. Efter detta fick jag genomgå behandlingar av samma behandlare för att ta bort blow outen. Men färgen har knappt minskat, och nu efter senaste behandlingen så har jag sett att jag istället för att bli av med missfärgning istället har fått ärr på ögonlocket av dessa behandlingarna. Nu vågar jag inte fortsätta gå till henne, jag är rädd att hon bara kommer göra allt värre. Jag tror inte att hon vet vad hon sysslar med. Nu att jag sitter här med en misslyckad kosmetisk tatuering. Jag undrar om jag kan begära ut skadestånd eller någon kompensation för det hon har åsamkat mig.Jag kommer behöva dras med det här blåa ögat jag vet inte hur länge, det kan vara permanent. Om jag ska vända mig till en annan klinik som är specialiserad på att få bort misslyckade tatueringar så kommer det kosta mig en hel del. Jag vet inte vad mina rättigheter är i det här falletoch hur jag ska gå till väga.Jag mår så otroligt dåligt över hur mitt öga ser ut nu.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viss ledning kan dras från konsumenttjänstlagenTjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som går ut på behandling av människa utgör tyvärr ett område där det inte är helt klart vad som gäller. Den lagstiftning som ligger nära till hands är konsumenttjänstlagen, men behandling på människa ingår egentligen inte i tillämpningsområdet. Trots detta anser många, inklusive Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) att man ändå kan dra ledning av lagen i sådana situationer, vilket även har bekräftats av Högsta domstolen (NJA 2011 s. 600 p. 6). ARN har en varierad praxis på området, med fall där de använder konsumenttjänstlagens regler till skydd för konsumenten (exv ärendenr. 2001-0552), men även andra fall där de istället är mycket generösa gentemot näringsidkaren (exv. ärendenr 1999-6907). Det är alltså inte möjligt att säga med säkerhet exakt vad som gäller i ditt fall. Vad har du för rättigheter enligt konsumenttjänstlagen?Att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt (4 §), och att tjänsten annars anses felaktig (9 §) gäller med relativt stor säkerhet även i din situation. Konsumenttjänstlagen ger konsumenten möjlighet till vissa påföljder när tjänsten anses vara felaktig. De som lär vara av störst intresse för dig är prisavdrag (21 §) och skadestånd (31-35 §). När resultatet av tjänsten avviker från vad du hade att förvänta dig av en fackmässigt utförd tjänst är tjänsten felaktig. Näringsidkaren verkar inte heller bestrida att tatueringen är felaktig i ditt fall. Konsumentens rätt till prisavdrag är sannolikt så grundläggande att du har rätt till prisavdrag även om lagen inte är direkt tillämplig. Prisavdraget ska motsvara vad det som minst skulle kosta för dig att få felet avhjälpt (22 §).Konsumenttjänstlagens möjlighet till skadestånd inkluderar inte ersättning för personskada, det vill säga den fysiska skadan på din kropp (35 §). Däremot har du möjlighet till den grundläggande rätten till skadestånd i skadeståndslagen, vilket inkluderar ersättning för personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Näringsidkaren har enligt konsumenttjänstlagen rätt att avhjälpa felet istället för att betala ut prisavdrag och liknande (20 § andra stycket). Det går som sagt inte att säga något med total säkerhet, men jag tror inte detta är något du behöver oroa dig över. Dels bör denna regel tillämpas mer restriktivt när det rör behandling av människa än när det rör lagens ordinära tillämpningsområde, dels har näringsidkaren ändå inte rätt till hur många försök som helst. Det låter som att du redan gett näringsidkaren många chanser att åtgärda felet, enligt praxis från ARN ska du inte behöva låta dem försöka igen (ärendenr. 2001-3446). Sammanfattningsvis är det inte säkert att konsumenttjänstlagens regler kan tillämpas på din situation, men jag rekommenderar att du pratar med näringsidkaren och argumenterar för att reglerna om felaktigt utförd tjänst och prisavdrag är grundläggande och borde gälla även i er situation. Du kan begära skadestånd för skadan näringsidkaren åsamkat dig enligt skadeståndslagen oavsett om konsumenttjänstlagens regler är tillämpliga eller inte. Du borde ha möjlighet att vända dig till en annan klinik med hjälp av eventuellt prisavdrag och skadestånd. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,