Vilket ansvar har besiktningsmannen vid en överlåtelsebesiktning??

2021-03-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi köpte vår 60-talsvilla med källare i maj -19. Besiktning genomförd av besiktningsman. I källaren fanns en "utbuktning" i tapeten. Vi frågade märklaren och säljaren om detta, de båda var VÄLDIGT tydliga med att detta var en gammal fuktskada som var åtgärdad för längesedan och ingenting vi behövde oroa oss för. Utbuktningen av tapeten som syntes, var helt enkelt för att man bara inte åtgärdat ytskiktet. Vi slappnade då av kring detta. Vi la ett bud innan budgivning, och självklart var detta en del i vårt bud att inte behöva åtgärda en fuktskada - vilket är kostsamt. I Besiktningsprotokollet skriver besiktningsmannen "Källarplan / Gillestuga - Puts har släppt från underlaget på vägg till vänster under tapetväv. Detta kom enligt anhörig säljare när en vattenspridare hade stått på för länge på motsatt sida av vägg i trädgården. I övriga delar av källaren finns inte dessa putssläpp att notera. / Under "Källarplan/Allmänt" står det "Eftersom källarens utvändiga fuktskydd (dagvattensystem, dräneringssystem samt fuktskydd utvändigt källarytterväggarna) är äldre än 20 år, vilket betraktas som dessa delars genomsnittliga tekniska livslängd, så kan systemet ha nedsatt funktion."I feb -21 upptäcker vi fukt i detta omskrivna hörn då vi byter golvlister. Vi menar att besiktningsmannen inte gjort sitt jobb då denna fukt "lätt" hade kunnat upptäckas om man gjort en fuktmätning. Vi har lämnat in en skadeanmälan för "Dolt fel", de har svarat och nekar oss ersättning. Vad gör vi nu?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I detta fall är besiktningsmannen en näringsidkare som utför en tjänst åt dig som är en konsument. Bestämmelser om detta finner vi i konsumenttjänstlagen (KtjL).Till en början vill jag konstatera att jag inte kan ta ställning till de tekniska aspekterna i frågan, dvs om fuktskadan hade kunnat upptäckas tidigare eller inte. Jag tolkar det som att ni är missnöjda med besiktningen och vill därför har ersättning för den skada ni erhållit pga deras bristfälliga besiktningsutförande. Jag förklarar nedan de rättsliga förutsättningarna, jag kan inte avgöra hur vida ni får rätt eller inte. Konsumenttjänstlagen är generellt inte tillämplig när det gäller besiktningstjänster. Det beror på att en besiktning är en så kallad immateriell tjänst, det ingår inget hantverksmässigt arbete eller dylikt. Lagen bygger dock till stor del på vad som antas utgöra generellt gällande oskriven rätt inom tjänsteområdet, detta enligt lagens förarbete. Det är därför möjligt att i viss utsträckning tillämpa lagen analogt. Ett exempel på en paragraf som kan tillämpas analogt är bestämmelsen om fackmässighet i 4 § KtjL. Om besiktningsmannen inte har uppfyllt kravet på fackmässighet kan tjänsten vara felaktig. Ytterligare en bestämmelse som kan tillämpas analogt är den om prisavdrag som innebär att en konsument kan få ett prisavdrag på antingen delar av eller hela besiktningskostnaden, förutsatt att besiktningstjänsten varit felaktig, se 21 och 22 § KtjL. Avhjälpande av fel som framgår av 20 § KtjL är dock inte tillämplig då det rör sig om en immateriell tjänst. Vid ett eventuellt skadeståndsanspråk på grund av fel i en tjänst baseras reglerna i KtjL på att näringsidkaren har ett s.k. kontrollansvar, kontrollansvaret framgår av 31 § KtjL. Det innebär att näringsidkaren måste bevisa att felet som lett till skadan berott på ett hinder utanför hans kontroll som han inte kunnat förväntas ha räknat med vid avtalets ingående. Detta för att undvika skadeståndsskyldighet. När liknande fall prövats i domstol har dock domstolen ofta valt att lägga vårdslöshet till grund för besiktningsmannens skadeståndsansvar, se RH 1998:60. Enligt skadeståndsrättsliga principer ska vårdslösheten ha lett till en skada för konsumenten och det ska finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Exempel på detta kan vara att besiktningsmannen har missat att notera ett fel som en kunnig och normalt aktsam besiktningsman borde ha upptäckt. I sådana fall är det kravställaren, dvs du som är konsument, som behöver bevisa att besiktningsmannen varit vårdslös, du har bevisbördan. Sammanfattningsvis så kan du få rätt till prisavdrag för brist i fackmässighet eller skadestånd till följd av besiktningsmannens vårdslöshet som då består i kostnader för reparation av den fuktskadade väggen. Ni kan få saken prövad i Allmänna reklamationsnämnden. Det kostar ingenting och de flesta företag följer nämndens beslut. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågorVänligen

Köparens möjlighet att åberopa fel på husbil med läckage

2020-12-01 i Köplagen
FRÅGA |HejFör en månad sen sålde jag en 20 år gammal husbil via blocket. Jag informerade om alla fel som jag visste om tex att bilen innan vi förvärvade den haft läckage från lister på taket med bl a förstört golv som följd. Skadorna fixades, nytt golv lades och en verkstad bytte alla lister (2013) och efter det har bilen varit tät. En månad efter affären hör köparen av sig angående läckage i ett skåp som vi använd till att ladda telefoner mm. Innan försäljningen kontrollerade vi bla skåpet och dess funktioner visades ordentligt. Om det varit läckage då hade vi och köparna märkt det då bilen dessutom stått ute ett par veckor med en hel del regn. Köparen påstår nu att läckaget måste funnits redan då och vill ha pengar i kompensation annars blir det rättssak. Till saken hör att köparen innan han kontaktade oss om detta har "försökt" laga läckan genom att använda sanitetssillikon (vilket man aldrig brukar använda till husbilar) och dessutom har sågat hål i taket och brutit bort en list vid läckaget. Sedan har han försökt laga hålet med epoxy (mot aluminium). Detta gör att situationen inte är som när vi sålde bilen. Vi hävdar att vi inte kände till nåt läckage men han hotar med rättsliga åtgärder om vi inte betalar. Hans felaktiga lagningar har ju ev. lett till mera skador o dyrare reparationer. Vad ska vi göra?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Utifrån frågan kan svaret bli annorlunda beroende på om du har sålt husbilen i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Jag väljer att utgå från att du är privatperson och att du sålt husbilen till en privatperson, då gäller de allmänna reglerna i köplagen (KöpL).Köplagen kan endast tillämpas i de delar som inte berörs i avtalet. Om avtalet säger något annat som avviker från köplagen går avtalet i första hand. Eftersom att jag inte vet vad som har avtalats så kommer jag därför att helt att utgå från köplagen.För att kunna avgöra om du är skyldig att betala ersättning för läckan i husbilen måste man först reda ut om ett fel faktiskt föreligger. Reglerna om fel i vara finns i 17 och 18 § KöpL. Sammanfattat innebär det att fel föreligger om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Ett läckage är därför att betrakta om ett fel.I köplagen finns det en undersökningsplikt för köparen, 20 § KöpL. I den framkommer att köparen inte får åberopa fel till dig som säljare om köparen fått tillfälle att undersöka husbilen eller faktiskt undersökt husbilen. Omfattningen av undersökningen avgörs enligt god affärssed och hur köpare i branchen normalt brukar göra, arten av vara m.m. I detta fall gäller undersökningspliktens omfattning i relation till hur man annars bör undersöka en husbil innan köp. Köparen är skyldig att undersöka varan så fort det är möjligt.För att köparen ska kunna åberopa felen krävs att de fanns vid köpet, 21 § KöpL. Det är en bevisfråga som är upp till köparen att bevisa. Det kan tänkas bli tämligen svårt för köparen att bevisa att läckan fanns där redan vid köpet då du beskriver hur de själva med diverse metoder har modifierat husbilen i efterhand, det kan tala för din fördel.En ytterligare förutsättning för att köparen ska kunna åberopa felen är att köparen har undersökt och reklamerat i rätt tid. Om köparen inte reklamerar i rätt tid förlorar hen rätten att åberopa felen, 31 och 32 § KöpL. Köparen har i ditt fall hört av sig efter en månad, vad som är skälig tid är svårt att fastställa men det är nog på gränsen i detta fall, då det handlar om ett läckage som rimligtvis bör ha upptäckts tidigare.Sammanfattningsvis krävs det att köparen har fullföljt sin undersökningsplikt, att köparen kan bevisa att felet fanns redan vid köptillfället och att köparen har åberopat felen i rätt tid. Utifrån vad som framkommit i din text har jag svårt att tro att köparen på rättsliga grunder kan åberopa felet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar