Har vi rätt att få tillbaka hela summan som vi betalat för ett SPA-bad som inte har levererats i tid, trots att säljaren har en avtalsklausul om att behålla 30% om köpet avbryts?

2021-11-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt och betalt hela summan för ett spabad den 9/3 2021. Vi väntar fortfarande på leverans. Enligt avtalet står det ngt om 100 dagar max leverans Även att han har rätt att behålla 30% om man vill avsluta ordern. Har han rätt till det? Fast vi vill ju inte avsluta ordern, utan bara ha tillbaks pengarna eller ha vårt spa. Han riskerar att gå i konkurs, tror vi. Har vi rätt att få tillbaks hela summan vi betalt.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni har rätt att få tillbaka hela summan som ni har betalat!Jag tolkar din fråga som att du är en konsument (privatperson) som handlar av en näringsidkare (SPA-leverantören), samt det faktum att du har köpt ett SPA-bad, som är en lös sak. Det gör att 1 § konsumentköplagen blir tillämplig, Konsumentköplagen är en lag som är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att om du har ett avtal som innehåller klausuler som är till nackdel för dig i förhållande till konsumentköplagen, ska avtalsklausulen förklaras ogiltig.Din rätt att kräva att säljaren fullföljer köpet, alternativt din rätt att häva köpet.Du skriver i ditt brev att säljaren har lovat leverans inom 100 dagar. Det framgår även av ditt brev att du har betalat för SPA-badet. Säljaren är nu i uppenbart dröjsmål med sin del av avtalet. Du kan då välja på tre alternativ. Du får hålla inne din betalning tills att säljaren fullföljer sin del av avtalet, se 10­­-11§§ konsumentköplagen. Det är i ditt fall inte aktuellt, eftersom du redan har betalat. Du kan då kräva att säljaren fullgör köpet. Detta kräver dock att du inte väntar för länge med att framställa ditt krav, annars riskerar du rätten till att kräva att säljaren fullföljer köpet, se 12 § konsumentköplagen. Det tredje alternativet är att du har rätt att häva köpet. Detta eftersom säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse, se 13 § konsumentköplagen.Du skriver även att du tror att säljaren håller på att gå i konkurs, varför jag rekommenderar dig att häva köpet så snart som möjligt.SkadeståndSäljaren har i det här fallet begått ett avtalsbrott genom sitt väsentliga dröjsmål. Du kan därför även ha rätt till skadestånd för kostnader som kommer till följd av dröjsmålet, exempelvis prisskillnad i det fall du köper ett likartad SPA-bad till dyrare pris, se 32 § konsumentköplagen.Säljarens avtalsklausul gällande rätt att behålla 30% av summan.I Konsumentköplagen finns regler om köparens avtalsbrott. De tar främst sikte på köparens dröjsmål med betalning. Det finns inga regler som hanterar köparens medverkansförpliktelse. Det är dock fullt möjligt för säljaren att skriva en klausul om rätten att behålla 30% av summan vid köparens avtalsbrott. Det görs möjligt med en så kallad analogi (liknelse) av köplagen. Köplagen gäller mellan två privatpersoner, eller mellan två näringsidkare. Avtalspartsförhållandet i den lagen anses vara likvärdiga till skillnad från konsumentköplagen, där säljaren anses ha en överlägsen position.I 50 § köplagen föreskrivs det att köparen ska medverka till köpet. Det finns alltså möjligheten att skriva en sådan klausul för säljaren i det här fallet.Klausulen som din säljare har skrivit i avtalet görs gällande i det fall du inte har medverkat till köpet, det vill säga om du avbryter köpet innan leverans, eller inte betalar hela summan.Du har inte begått något avtalsbrott, varför klausulen inte kan göras gällande mot dig. I ditt fall är det säljaren som är i kraftigt dröjsmål, och därmed begår avtalsbrott. Det ger dig rätten att häva köpet, utan att du begår ett avtalsbrott.Konsumentköplagen är i det här fallet överlägsen säljarens klausul, dessutom har du medverkat till köpet fullt ut i möjligaste mån, i den mening att du redan har betalt hela summan och gärna vill ta emot leveransen.KonkursOm säljaren i ditt fall närmar sig en konkurs kan du få problem med att få tillbaka pengarna även om du har rätt. Om bolaget är ett aktiebolag som går i konkurs är det stor risk att bolaget har skulder till borgenärer, exempelvis banklån med mera. De skulderna utgör i regel prioriterade fordringar, och har därmed förtur ur konkursboets tillgångar. Ofta täcker inte konkursbolagets tillgångar de fordringar som finns. Det kan därför bli problem för de som har oprioriterade fordringar att få betalt, eftersom bolaget upphör efter konkursen, och därmed finns det ingen betalningsansvarig för resterande skulder.Min rekommendation är därför att så snart som möjligt häva köpet för att få dina pengar återbetalda.SammanfattningDu har full rätt att kräva återbetalning genom att häva köpet eftersom det är säljaren som är i dröjsmål med leveransen. Säljaren har begått ett avtalsbrott, vilket innebär att klausulen om att behålla 30% inte kan göras gällande. Konsumentköplagen är en tvingande lag till konsumentens fördel, vilket kommer av EU-direktiv. Det talar för att du har starka argument på din sida. Säljarens konkurs kan däremot innebära att du inte får betalt om det finns andra fordringar med högre prioritet än din.Om du behöver hjälp med att häva köpet för att få tillbaka dina pengar, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vem bär ansvaret för en skadad vara vid ett transportköp?

2021-07-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Gällande köplagen mellan mig som privat person och en annan privat person i en annan ort:En köpare köpte ett objekt och betalade frakt via ombud (jag är säljaren) , paketet kom skadad och objektet fick en skada , köparen reklamerade skadan och ombudet ansåg att man bordeha haft bättre förpackninksmaterial för att kunna tåla den maskinella hantering hos ombudet enligt deras normer som tekniskt inte tydliga:"Det yttre emballaget ska vara av god kvalitet för att tryck och påkänningar inte ska gå direkt in i produkten.Ytteremballaget ska även vara anpassat för produkten och inneremballagets storlek.Produkten ska inte kunna röra på sig under transporten samt distansera sig från det yttre emballaget.Produkten ska omges av ett stötdämpande material i samtliga riktningar som är anpassat efter produktens vikt, volym och känslighet."Jag har packat objektet väl med stötdämpande material (bubbelplast och frigolit) i en låda som var till en HP skrivare tidigare som är större än objektet men trotts allt säger postnord att det är inte tillräckligt.Om man googlar så är det svårt att få ersättning från ombudet.Vem ber ansvaret här ?Stort tack på förhand!Freiwat
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver gäller 1 § köplagen mellan er, eftersom ni är två privatpersoner.Risken för varanDu som säljare bär risken för varan till dess köparen har hämtat varan, se 13 § köplagen.I det här fallet rör det sig om ett transportköp mellan två olika orter. Om ni inte har ett speciellt transportavtal, eller en leveransklausul, gäller att risken för varan går över på den som åtagit sig att utföra transporten från dig, se 7 § köplagen. I ditt fall övergick risken (Ansvaret) för paketet när du lämnade det till det postombud nu nämner. De i sin tur kan ha anlitat andra transportörer.Vem bär ansvaret?Ombudet som du lämnade paketet till bär ansvaret. Den som ska påkalla ersättningen för den skadade varan är köparen. Du skriver i ditt brev att du packade varan med frigolit och bubbelplast, vilket måste anses vara vad som krävs av dig.SammanfattningVid transportköp mellan olika orter går risken för varan över till transportören när säljaren lämnar varan. Om köparen vill ha ersättning för skadan, är det upp till köparen att vända sig till transportören för ersättning. Om du behöver ytterligare hjälp med ärendet, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?

2021-07-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, det är så att jag köpte en bil på firma i maj för 135.000kr och bara 1 månad efter har det blivit fel på bilen och med det att jag haft den inne på Volvo så säger dom att jag inte borde köra med bilen alls för än detta är fixat. Så jag har nu en bil jag inte kan köra med för 135.000kr och firma bara ger mig svar att jag ska stå för felsökning å kostnader för att det gör inte dom. Men detta är nu en bil som jag inte kan köra med då det kan vara block packningen eller vatten i motor eller liknande som kommer kosta väldigt mycket att felsöka fram. Kan jag då åka till firman å säga att jag vill häva köpet då jag fått en bil som inte alls är i det skick den skulle vara för zom pengar och mil på den och liknande saker? Just nu vet jag inte vad jag ska göra, och tydligen har denna firma en del anmärkningar på sig om just fel med bilar. Mvh orolig person.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du som privatperson köper en bil av en bilfirma, omfattas du av konsumentköplagen. Lagen har ett starkt skydd för dig som konsument, lagen är tvingande till konsumentens fördel.Fel på bilenI ditt fall ska bilen stämma överens med vad säljaren har sagt i sin marknadsföring samt vad som står i avtalet. Bilen ska kunna användas för ändamålet, det vill säga körduglig, annars kan du åberopa fel i varan, enligt 16 § konsumentköplagen.Även om du har köpt bilen i befintligt skick får den inte väsentligt avvika från vad du kunde räkna med vid köpet. Då kan bilen anses vara behäftad med fel. Vid en bedömning om det föreligger fel, måste du ta hänsyn till bilens ålder, skick och pris, se 17 § konsumentköplagen. Om bilen kostade 135 000 kr. måste den rimligtvis vara brukbar.GarantiEtt fel som visar sig inom sex månader från det bilen avlämnades till dig, ska anses ha funnits där vid köpet, se 20 a § konsumentköplagen. Med andra ord är det fel på bilen.ReklamationFör att du ska kunna åberopa ett fel på bilen måste du reklamera felet eller felen till säljaren. Gör du det inom två månader från det du upptäckte felet anses du säker ha gjort reklamationen i god tid, se 23 § konsumentköplagen. Det är viktigt att du reklamerar varje fel specifikt för sig. Gör det även skriftligt!Prisavdrag eller häva köpetDu kan kräva att säljaren åtgärdar felen, alternativt att säljaren själv åtar sig att avhjälpa felet 26­­-27 §§ konsumentköplagen.Om inte säljaren vill åtgärda felet, kan du antingen kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 28 § konsumentköplagen.SkadeståndOm säljaren inte kan visa att problemet var helt utom säljarens kontroll, kan du även få ersättning för de kostnader som följer av felet, typiskt sett skulle det kunna vara inkomstförlust, eller utgifter i samband med hanteringen av felet, se 30­­­-32 §§ konsumentköplagen.SammanfattningFelet har uppstått en månad efter köpet, vilket innebär att felet anses vara där från början. För att du ska kunna göra dina anspråk på prisavdrag eller att häva köpet, måste du reklamera felet eller felen var för sig till bilfirman. Gör det skriftligt med datum, så det tydligt framgår att du reklamerat inom skälig tid. Konsumentköplagen är en tvingande lag till konsumentens fördel. Det innebär att du har ett starkt skydd. Om du upplever svårigheter med att prata med bilfirman, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med ärendet.Vänligen,

Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?

2021-07-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Bedriver kursverksamhet online, har nu fått vår första reklamation där eleven hänvisar till bristande engagemang från kursledare i undervisningen, klagar på materialet och hänvisar till reklamation efter att först använt sig av ångerrätten, men eftersom det gått mer än halva utbildningen kan vi inte gå med på det.Gick då över till reklamation.De brister kursdeltagaren tar upp i hänvisningar till forskning är någonting som jag kompletterar.Kursdeltagaren klagar på prissättningen vilket jag inte finner skäligt med tanke på undervisningstimmar, kursmaterial och hur mycket varje delmoment i kursen är värd när jag säljer dom separat plus att det finns ingen annan som lär ut de teknikerna som vi gör.Vilken laglig rätt har jag som företagare att neka återbetalning?Vilka paragrafer gäller som stödjer min rätt att neka återbetalning?Om kursdeltagaren tar detta vidare - vad gäller då?Våra köpvillkor klargör tydligt att vi inte är ansvariga för elevens personliga utveckling, resultat men att vi tillhandahåller all undervisning och material enligt kursbeskrivning.Som jag skrev är det ingen tidigare som har klagat eller begärt återbetalning.Vi vill kunna ge ett svar är tydligt och konsekvent.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan ska jag ge dig råd om hur du kan bemöta din kund som reklamerar kursen.ÅngerrättenEftersom din verksamhet baseras på online-verksamhet omfattas du av distansavtalslagen. Det är då viktigt att tydlig information om företaget och tjänsten finns tillgänglig för dina kunder enligt 2 kap 2 § distansavtalslagen. Det ska även finnas ett formulär för utövande av ångerrätten, se 2 kap 2a § distansavtalslagen. Jag tolkar ditt brev som att du har tydliga köpevillkor på din hemsida.Ångerrätten kan bara nyttjas inom 14 dagar efter köpet, se 2 kap 10 § distansavtalslagen. I ditt fall har eleven påbörjat utbildningen och deltagit i hälften av utbildningen. Om din elev uttryckligen har givit sitt medgivande till att påbörja kursen gäller inte ångerrätten enligt 2 kap 11 § distansavtalslagen. Med medgivande räknas inte ett godkännande av standardavtal, däremot finns det inga speciella formkrav på hur ett accepterande ska ske.Av ditt brev framgår inte om din elev har dragit tillbaka sin rätt till ångerrätt på grund att tiden har passerat 14 dagar, eller om det är för att eleven har tackat ja till utbildningen, och sedan påbörjat den.Vill du bemöta din kunds anspråk på ångerrätt kan du åberopa att tiden passerat 14 dagar enligt 2 kap 10 § distansavtalslagen. Alternativt att utbildningen är påbörjad enligt 2 kap 11 § distansavtalslagen.ReklamationI ditt brev skriver du att din kund har gått över till att försöka reklamera kursen. När det gäller den typ av tjänst du tillhandahåller, finns det ingen specifik lag. Närmast till hands blir att tolka problemet utifrån konsumenttjänstlagen.För att kunna reklamera en tjänst måste din elev kunna visa på ett fel med den. Exempelvis att utbildningen skiljer sig väsentligt från beskrivningen, eller att materialet är direkt felaktigt alternativt inte finns tillgängligt, se 10 § konsumenttjänstlagen. Du skriver även att det framgår av köpevillkoren att ni inte tar ansvar för att elevernas personliga utveckling samt att inga klagomål från övriga deltagare förekommit. Det tyder på att det inte föreligger något fel på kursen, vilket innebär att det inte går att reklamera den.Skulle din elev mot förmodan kunna påkalla ett fel som kan ligga till grund för en reklamation enligt 26 § konsumenttjänstlagen, kan du kräva betalt för den del av kursen som är utförd enligt 42 § konsumenttjänstlagen. Du kan även kräva ersättning för en eventuell förlorad intäkt som en fullt deltagande elev skulle ha betalat.Tidigare liknande rättsfallMånga gånger kan en situation vara svår att avgöra. En domstol använder sig då av tidigare domar som vägledning. Det finns ett rättsfall som heter NJA 2002 s. 644, som påminner om din situation. Fallet handlade om en kursdeltagare som ville avboka en kurs efter en viss tids deltagande eftersom personen hade fått erbjudande om ett arbete. Eleven hävdade även att det förelåg fel, eftersom den övernattningslogi som erbjöds inte stämde överens med beskrivningen. Kursledaren motsatte sig avbokningen och en tvist uppstod. Det slutade med att eleven som hoppade av kursen tvingades att betala både för den utnyttjade delen och återstoden av kursen, samt övriga utgifter.SammanfattningDu har varit tydlig med att du inte tar ansvar för dina elevers personliga utveckling, samt att inga andra klagomål tidigare har inkommit. Det talar för att kursen är korrekt. Det blir alltså svårt för din elev att reklamera den. Skulle din elev ändå göra det med framgång, har du rätt att göra avdrag för den del av kursen som eleven utnyttjat enligt 42 § konsumenttjänstlagen. Till stöd för ditt resonemang kan du även finna vägledning i det nämnda rättsfallet NJA 2002 s. 644. En tvist i en domstol kan vara en kostsam och långdragen process. För att undvika en tvist med din elev kan du hänvisa till köpevillkoren på din hemsida, där du tydligt klargör att du inte tar ansvar för den personliga utvecklingen, och att det inte är något fel på kursen. Priset har eleven accepterat eftersom eleven deltagit i hälften av kursen. Om du vill ha hjälp med att formulera ett brev, eller bemöta din elev i ärendet är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

2021-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejHar köpt en elmotor till en snipa av ett företag i Göteborg. Jag bor i Ronneby. Jag har betalat 150 000 för elmotorn. Och 40 000 för installationen. Leveransen försenad cirka 3 månader och nu ca 4 mån senare fungerar motorn fortfarande inte. Hur kan jag gå vidare för att få tillbaka mina pengar? Hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentOm du som privatperson har köpt någonting av ett företag omfattas du av 1§ konsumentköplagen. Det är en tvingande lag till konsumentens fördel, vilket innebär att om det uppstår oklarheter ska lagen tolkas till din fördel.BåtmotornDet framgår inte av ditt inte av ditt brev om du har köpt en ny motor eller en begagnad i befintligt skick. Oavsett om det är en ny eller en gammal ska motorn uppfylla ett fungerande skick.DröjsmålOm en säljare inte levererar en vara i tid och det avviker i väsentlig del för köparen har du rätt att häva köpet enligt 13 § konsumentköplagen. I ditt fall är motorn redan installerad, även om det är med en försening om tre månader. Det är i stället bättre för dig att häva köpet på grund av fel på motorn.Fel på varanMotorn ska uppfylla krav på kvalitet och egenskap som ni var överens om vid köpet, se 16 § konsumentköplagen. Det innebär om du har köpt en ny motor ska den vara fullt fungerande. Har du köpt en begagnad motor ska den fortfarande vara fungerande, men med beaktande av ålder och pris kan den vara i sämre skick. I ditt fall har även säljaren åtagit sig att installera motorn. Om det visar sig att motorn är hel men installationen är felaktig, ska även det räknas som fel i varan enligt 16 a § konsumentköplagen.GarantiEtt fel som visar sig inom sex månader från köpet anses ha varit där från början, se 20 a § konsumentköplagen. Det innebär i ditt fall att du kan åberopa att det är fel på motorn.ReklamationEftersom du vill häva köpet måste du reklamera köpet först. Det är viktigt att du gör det inom skälig tid från det du upptäckte felet. Vad som anses som skälig tid är två månader från det du upptäckte felet, se 23 § konsumentköplagen. Du ska reklamera felet till företaget du köpte motorn av. Gör det skriftligt, där du beskriver att det är fel på motorn. Datera brevet för att tydliggöra att du har reklamerat inom skälig tid.Häva köpet eller avhjälpa feletDu kan välja om du vill att säljaren avhjälper felet eller levererar en ny motor, se 26 § konsumentköplagen. Säljaren har då rätt att välja att avhjälpa felet på egen hand, se 27 § konsumentköplagen.Om säljaren inte vill ge dig en ny motor, eller åtgärda felet inom skälig tid från det du reklamerade motorn, har du rätt att häva köpet och kräva dina pengar tillbaka enligt 28 § konsumentköplagen.SkadeståndDu kan även ha rätt till skadestånd om problemet medfört kostnader för dig, eller om båten skadats vid installationen, se 30 ­­-32 §§ konsumentköplagen.SammanfattningEftersom du är en privatperson som har köpt en motor av ett företag (Näringsidkare) Ska lagen tolkas till din fördel. I ditt fall kan du häva köpet om du inte väljer att säljaren ska rätta till felet. Du kan hävda att det är fel på motorn oavsett om det är installationen eller motorn som brister i funktion. Av ditt brev framgår det att du har upptäckt felet inom sex månader vilket innebär att motor anses vara felaktig från början. Var noga med att reklamera felet omgående, så du gör det inom skälig tid. Gör en skriftlig reklamation där du anger datum och att det är fel på motorn. Du kan sedan häva köpet och kräva tillbaka dina pengar. Om säljaren inte lyssnar till dig, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med att reda ut problemet.Vänligen,

Vad ska jag göra när en säljare vägrar åtgärda ett fel på en vattenskoter som jag har köpt?

2021-07-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vattenskoter för över 100,000kr av en privatperson och nu 2 dagar senare när jag var ute och körde så började det rycka och något i motorn är helt sönder. Han som sålt vägrar erkänna att det funnits nått fel innan trots att han försökt bortförklara varför motorlampan lyser ibland. Jag har erbjudit han att ta tillbaka vattenskotern. Han vägrar Han vill inte gå till mötes på något sätt och påstår att det är ren otur att det händer. Vi har ett kvitto där han skrivit under att den är i befintligt skick (den fungerade när jag provkörde den) och vi har en film där han säger att vi är överens om att vattenskotern ska fungera och motorlampan ska inte lysa. Han har även utlovat hjälp ifall att motorlampan inte slocknar nån gång (på kvittot med underskrift) Nu när jag körde 2 dagar efter jag hämtade den. Så bråkade det ryka och den blev jättevarm efter jag kört i 5 minuter.. Hur löser jag detta när säljaren påstår att jag inte har någon rätt alls att kräva han på något.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fel på vattenskoternEftersom du som privatperson har köpt vattenskotern av en annan privat person, omfattas ni av 1 § köplagen. I ditt fall stämmer inte vattenskoterns skick överens med om vad ni har avtalat om i köpekontraktet. Därför kan du åberopa att det är fel på vattenskotern, enligt 17 § köplagen. Befintligt skickDu skriver i ditt brev att ni avtalade om att köpet var i befintligt skick. Trots det kan du hävda att det är fel på vattenskotern, eftersom säljaren har lämnat felaktiga uppgifter om motorlampan, vilket förmodligen hade påverkat antingen priset, eller om du överhuvudtaget hade genomfört köpet, se 19 § köplagen. Du skriver även att ni skrivit in i avtalet att om motorlampan lyser har säljaren åtagit sig att åtgärda felet. Du har det även på film. Vid en bedömning om det föreligger fel på vattenskotern, måste hänsyn tas till skoterns ålder och pris.Reklamera vattenskoternFör att du ska kunna hävda att det är fel på vattenskotern, måste du reklamera felet till säljaren. Det ska du göra skriftligt med datum, där du anger felet, inte bara att du inte vill ha skotern, se 32 § köplagen.Avhjälpa feletDu kan kräva att säljaren åtgärdar felet, alternativt att säljaren själv väljer att reparera felet, se 34­­­-36 §§ köplagen. Det är även inskrivet i avtalet att säljaren ska hjälpa dig att åtgärda felet.Häva köpetI det fall säljaren vägrar att följa avtalet, genom att inte reparera felet, kan du kräva prisavdrag för de kostnader du får i samband med att åtgärda felet. Du kan även häva köpet, se 37 § köplagenSammanfattningTrots att du köpt skotern i befintligt skick, kan du hävda att det är fel på skotern. Det ska du reklamera till säljaren skriftligt. Ni har även en film och ett skriftligt avtal där det framgår att lampan inte ska lysa, och att säljaren erbjuder sig att åtgärda felet. Om säljaren vägrar kan du häva köpet. Säljaren har begått ett avtalsbrott. Om du behöver hjälp med att reda ut situationen, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline. Filmen och avtalet talar för att du har stark bevisbörda.Vänligen,

Har jag rätt till prisavdrag för stora fel vid ett båtköp av en privatperson?

2021-07-19 i Köplagen
FRÅGA |Vi har köpt en båt på blocket av en privatperson. Det visar sig att båten har fler större fel som vi inte kunde upptäcka vid visningen och vi undrar om vi har några rättigheter eller om det bara är upp till säljaren att ha goodwill att betala reparationer eller åtminstone delarna? Båten kostade 550 000 och med felen var den inte värd den summan.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du som privatperson har köpt båten av en annan privatperson omfattas affären av köplagen.Fel på båtenBåten ska stämma överens med den information som säljaren gick ut med i annonsen. Det vill säga den ska fungera för det ändamål som den är avsedd för, se 17­­-18 §§ köplagen.UndersökningspliktDu som köpare har ingen undersökningsplikt. Däremot kan du inte åberopa ett fel om köparen har uppmanat dig att undersöka båten, och det rör sig om fel som du borde kunna upptäcka, se 20 § köplagen.Befintligt skickDet är väldigt vanligt att saker säljs i befintligt skick. Det framgår inte av ditt brev om båten såldes i befintligt skick. Det som är viktigt att tänka på vid köp i befintligt skick, är båtens ålder och om priset känns ovanligt lågt i förhållande till originalvärdet. Om det är så att båten är gammal eller om priset kraftigt avviker från marknadsvärdet, måste du räkna med att det kan finnas stora brister.Du skriver att båten har större fel, som du dessutom inte kunde hitta vid köpet. Då gäller inte reglerna om befintligt skick, se 19 § köplagen. Om båten väsentligen avviker från vad du kunnat räkna med, eller om säljaren underlåtit sig att meddela dig de stora felen, kan du åberopa fel trots att båten är såld i befintligt skick.Vad kan du göra om det finns ett fel på båten?Du skriver att båten är behäftad med stora fel. Det innebär att oavsett om du köpt den i befintligt skick eller ej har du rätt till ersättning. Du kan i det här fallet välja om du vill ha prisavdrag eller häva köpet enligt 30 § köplagen. Säljaren kan även om den föredrar det åtgärda felen enligt 36 § köplagen.Om du nu vill påkalla felen och kräva prisavdrag, är det viktigt att du reklamerar båten till säljaren. Det ska du göra så fort du har upptäckt felen, se 32 § köplagen. Jag rekommenderar dig att göra det skriftligt. Kom ihåg att du måste reklamera varje fel var för sig. Du kan inte bara säga att du är missnöjd med båten. Varje fel måste specificeras.SammanfattningAv ditt brev framgår det att båten har flera större fel. Det tyder på att du har rätt till prisavdrag eller att häva köpet. För att det ska vara möjligt måste du reklamera varje fel var för sig. Om säljaren inte vill åtgärda felet eller ge dig prisavdrag, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vem bär återbetalningsansvar vid utebliven leverans efter köp på internetauktion?

2021-06-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har betalat ca 7.000kr för en vunnen auktion på en auktionssite. För denna transaktion betalade jag med mitt kreditkort och mottagande part är alltså auktionssiten och inte säljaren själv i fråga. Auktionssiten betalar alltså själva ut pengarna till säljaren. Nu är det som så att säljaren har visat sig vara en bedragare som lurat flera hundra köpare genom att samtidigt ha närmare 200 auktioner igång samtidigt och vi köpare står nu utan varor. Auktionssiten vägrar också att bistå i frågan eftersom de ej lämnar ut några personuppgifter med hänvisning till GDPR samt att exempelvis kreditkort ej omfattas av vad de kallar köpskydd (endast PayPal och Paynova). Det enda de hänvisar till är att göra en polisanmälan samt att de kan stänga av användaren. Min frågeställning är dock; borde vi köpare (som t.ex. betalat med kredikort till auktionssiten) inte kunna ställa krav på auktionssiten om återbetalning då de rimligen rent juridiskt är den mottagande parten av betalningen? Inga pengar har ju (i mitt fall) gått från mig till säljaren, utan till auktionssiten. Eller kan ett företag som hanterar denna typ av transaktioner avsäga sig det juridiska ansvaret i villkor etc?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det fall finns det två vägar att gå!KonsumentskyddI första hand är du en konsument som har köpt en vara via internet (Distansköp). Det gör att du omfattas av distansavtalslagen. Lagen är ett EU-direktiv och är gällande i hela EU. Syftet med lagen är att ge ett starkt konsumentskydd. Det innebär att det är en tvingande lag till konsumentens förmån. Företaget du har handlat av kan alltså inte skriva köpregler som går i strid med distansavtalslagen, se 1 kap 4 § distansavtalslagen. I ditt fall har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt 2 kap 13-14 §§ distansavtalslagen. Även konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel. I det här fallet kan du häva köpet eftersom säljaren inte kan leverera varan, se 13 § konsumentköplagen.KreditkortOm företaget du handlat av inte lyssnar på dig finns det en annan väg att gå. Du skriver att du har betalat köpet med ett kreditkort. Det innebär att den bank du har kortet hos bär solidariskt ansvar tillsammans med företaget du handlat av. Därför kan du även vända dig till banken för ersättning, se 29 § konsumentkreditlagen. Banken kan ha vissa speciella regler vad som gäller för just ditt kreditkort, exempelvis gällande tidsfrist på reklamationen.Innan du vänder dig till banken, ska du först vända dig till företaget med ditt anspråk. Se till att göra det via mail, så du har skriftligt på avvisandet från företaget. Kontakta sedan din bank och följ de direktiv de ger dig för att fullfölja din begäran om ersättning. Banken kommer sedan i sin tur vända sig mot företaget för att få ersättning för den förlust som är aktuell.SammanfattningSom konsument har du ett starkt skydd när du handlar av en näringsidkare. Du har alltså rätt till ersättning eller hävning av köpet. Om du inte får gehör från företaget, kan du även vända dig till banken för ersättning, eftersom du har handlat med ett kreditkort. Om du vill ha ytterligare hjälp i ärendet, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawlline.Vänligen,