Kan det vara fel i varan om elbilen inte har den räckvidd som utlovats?

2021-12-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag har köpt en ny elbil 23 Desember 2021som skulle batteriet ge räckvidd 240 km,men i verkligheten har kunnat köra knappt 110 km o sen tog batteriet slut,försäljare har inte meddelat mig tillräckligt bra info ang hur man ska köra o vilka funktioner ska man använda o vädret kan påverka räckvidden,så det var påtaglig bristande info.Frågan nu har jag rätt att lämna bilen ell åtminstone bytta bilen till en större batteri med tanke på att bilen är mindre än 2 veckor gammal ?MVH
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan byta bilen eller få ett bättre batteri används Konsumentköplagen. Köplagen är tillämplig eftersom du har köpt bilen i egenskap av privatperson av en näringsidkare (KköpL 1 §). Eftersom du beskriver att bilen köptes "ny" så utgår jag i mitt svar från att detta inte gäller en begagnad bil. Utgör problemet med batteriet fel i varan?Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (KköpL 16 §). Om det i avtalet om köpet utlovats att bilen kan köra en viss räckvidd och detta ej stämmer är detta alltså inte i överensstämmelse med avtalet. Bilen ska även stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren hänvisat till. Bilen kan därför vara att anse som felaktig eftersom den inte överensstämmer med vad bilförsäljaren har uppgett (KköpL 16 §). Dessutom kan fel föreligga på grunden att bilförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter vid marknadsföringen (KköpL 19 §). Du borde reklamera bilenFör att du ska kunna åberopa detta fel måste du reklamera felet till säljaren. Detta innebär att du ska lämna meddelande till säljaren om att varan är felaktig inom en skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation som lämnas inom två månader från det att felet upptäckts är alltid inom skälig tid (KköpL 23 §). Eftersom det var två veckor sedan som du köpte den så är du alltså inom denna tidsfrist. Reklamation kan inte ske när det gått mer än tre år sedan du tog emot bilen, om inte längre tid avtalats (KköpL 23 §). Vilka påföljder kan bli aktuella? Eftersom bilen förmodligen, utifrån den information jag bedömt, är att anse som felaktig har du rätt till vissa påföljder. De påföljder som kan bli aktuella är omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (KköpL 22 §). Du beskriver att du skulle vilja antingen lämna tillbaka bilen eller byta till ett annat batteri, så jag ska utgå från dessa möjligheter i beskrivningen Du kan i första hand kräva att bilhandlaren avhjälper felet utan kostnad för dig, dock ska denna påföljd endast ske om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren (KköpL 26 §). Detta kan alltså innebära att säljaren byter batteriet till ett som ger den utlovade räckvidden. Säljaren har rätt att försöka avhjälpa felet innan du gör gällande andra påföljder (KköpL 27 §). Om avhjälpande inte sker kan du kräva prisavdrag som motsvarar felet (KköpL 28 §). Alternativt kan omleverans ske, det innebär då att du får byta din bil mot en ny bil. I sista hand kan du häva köpet. Då får du lämna tillbaka bilen och får tillbaka betalningen. Dock förutsätter hävning att felet är att anse som väsentlig (KköpL 29 §). Vad som är ett väsentligt fel är en bedömning i det enskilda fallet, men generellt kan sägas att felet ska vara allvarligt och att man bedömer i första hand om andra påföljder kan kompensera istället. Så jag rekommenderar att börja med att göra anspråk på avhjälpande eller omleverans. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder kan bli aktuella vid skada på golv vid badrumsrenovering?

2021-06-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har nyligen renoverat vårt badrum. Inledningsvis gick det mycket bra men efter ca 1 vecka började det urarta så smått. Förutom att det var extremt svårt att efter denna tid kommunicera med dem tog arbetet 4 gånger så lång tid som utlovat. Och det var inte så att det dök upp några moment i själva arbetet som var oförutsebara. De monterade toaletten fel och de avlägsnade inte några gamla elementrör vilket ledde till en läcka. Detta innan de slutit det nya tätskiktet vid tröskeln. Därför rann vatten ut på parkettgolvet utanför. Vi torkade självklart upp så mycket det gick ända till de, äntligen och efter en hel del tjat, avhjälpte själva problemet med läckan. Men golvet är fortfarande skadat även efter fukten torkat upp. Det har blivit buckligt. När arbetet var färdigt fick vi alla intyg som krävs och det är ingenting fel med själva arbetet i badrummet. Det är golvet utanför som är skadat. Vi tappade helt förtroendet för dem och jag vill absolut inte ha tillbaka dem i vår lägenhet. Samtidigt vill jag reklamera eftersom det blivit en skada på golvet. Men jag har förstått att de har rätt att i första hand avhjälpa felet själva innan ekonomisk ersättning kan bli aktuell och jag förstår att jag måste reklamera det så fort som möjligt. Skadan inträffade för mindre än 2 månader sen än så länge. Vad kan jag göra? Finns det någon chans att jag kan få ekonomisk ersättning utan att de behöver komma hit igen? Hur reklamerar man?Tack!
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar du kan få någon ekonomisk ersättning för skadan på golvet utanför toaletten, utan att de som renoverat kommer tillbaka och hur man går tillväga för att reklamera. I mitt svar kommer jag utgå från att du renoverat badrummet i egenskap av privatperson och att de som renoverat gjort detta i egenskap av näringsidkare. Därmed blir konsumenttjänstlagen tillämplig (KtjL 1 §). Var tjänsten felaktig?För att någon typ av ersättning ska bli aktuellt (tex avhjälpande eller prisavdrag) ska det finnas fel i den tjänst som hantverkarna levererade. Du beskriver att de har redan avhjälpt problemet med läckan, men att de monterade toaletten fel ledde till skada på parketten utanför som blivit bucklig. Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (KtjL 4 §). Tjänsten anses felaktig om resultatet avviker från det som anses fackmannamässigt eller på annat sätt avviker från vad som får anses avtalat mellan dig och hantverkarna (KtjL 9 §). Att toaletten monterades fel så vatten läckte ut till golvet utanför och skadade detta, borde enligt hur du beskriver situationen göra tjänsten felaktig och avviker från vad som är fackmannamässigt. Eftersom att tjänsten inte utförts fackmannamässigt, föreligger det fel i tjänsten (KtjL 9 § 2 stycket 1 punkten). Därmed kan alltså olika typer av följder krävas på grund av felet på golvet. De påföljder du kan kräva pga felet i tjänstenEftersom tjänsten är felaktig finns det olika påföljder du kan kräva. De som finns är avhjälpande, prisavdrag, häva avtalet och skadestånd (KtjL 16 §). Jag ska gå igenom de som kan bli tillämpliga i detta fall och försöka förklara hur du kan argumentera för att undvika avhjälpande eftersom du beskriver att du inte är intresserad av denna påföljd. AvhjälpandeAvhjälpande är den i första hand aktuella påföljden (KtjL 20 §). Dvs att näringsidkaren åtgärdar det fel som föreligger, i detta fall ordnar skadan på golvet. Du beskriver dock att du tappat förtroendet för dessa hantverkare och inte vill att de ska komma tillbaka. Bestämmelsen ger näringsidkaren möjlighet att mot konsumentens vilja avhjälpa felet för att undvika andra påföljder. Du måste därför ha särskilda skäl för att kunna undvika att näringsidkaren ska få välja att avhjälpa felet och därmed kunna kräva tex prisavdrag istället. Särskilda skäl kan tex vara om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes, uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens (NJA 2016 s 222). För att undvika att de får avhjälpa felet borde du alltså argumentera för att de visat en så allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes att ni inte är intresserade av avhjälpande. Efter att möjligheten till avhjälpande är uttömd kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt. Jag kommer endast skriva om prisavdrag eftersom hävning inte är en påföljd du verkar efterfråga. PrisavdragAvhjälps inte felet får konsumenten göra avdrag på priset (KtjL 21 §). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat. Alltså priset för att andra hantverkare som du vill vända dig till ska åtgärda felet istället. Men som jag beskrivit ovan blir detta alltså endast aktuellt om du får genom att avhjälpande inte ska bli aktuellt. SkadeståndSkadestånd är enligt huvudregeln en självständig påföljd som kan användas utan att de andra påföljderna har gjorts gällande. Dock kan det bli svårt för en en konsument göra gällande skadestånd om näringsidkaren erbjuder sig att avhjälpa felet och konsumenten inte har någon skälig anledning att motsätta sig ett avhjälpande. Även här borde du alltså argumentera för att särskilda skäl föreligger som gör att avhjälpade inte ska ske. Skadestånd innebär att näringsidkaren är skyldig att ersätta skadan som konsumenten tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som hen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (KtjL 31 §). Näringsidkaren ska då alltså bevisa att felet beror på något utanför dennes kontroll, och det är sällan näringsidkare lyckad med detta. Hur du gör för att reklameraFör att reklamera att tjänsten är felaktig ska du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (KtjL 17 §). Underrättelse som sker inom två månader efter att du märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Du skriver att detta skedde för mindre än två månader sedan, så du kan fortfarande reklamera. Underrättelsen måste inte ske skriftligen, utan du kan tex ringa hantverkaren. Du ska ange på vilka sätt du anser tjänsten felaktig. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan köp av jeans hävas eftersom måtten inte stämde?

2021-08-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har sålt ett par jeans på appen plick. I annonsen skrev jag att jeansen var storlek 28x32 och det står det även i jeansen. Köparen bad mig mäta jeansen jag mätte och hon ville köpa det. Hon betalade frakten då vi inte möttes upp. Nu när hon fått hem jeansen mätte hon dom och det visade sig att jag mätt fel. Har hon rätt att häva köpet? Isåfall ska jag betala tillbaka priset hon betalade på varan och de 66kr extra hon betalde för frakten. Eller är jag bara skyldig att återbetala summan hon betalade för själva varan?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om köparen har rätt att häva köpet och vilken summa som du isf ska återbetala till henne används köplagen (KöpL). Köplagen används eftersom ni ingått avtalet om köpet i egenskap av privatpersoner. Eftersom köplagen inte är tvingande kan privatpersoner avtala om att annat ska gälla och vara bindande mellan dem (KöpL 3 §), men jag kommer i detta svar utgå från att ni inte har avtalat om att annat ska gälla än köplagens bestämmelser. Föreligger fel i varan?Först måste det utredas om det föreligger fel i varan, alltså om byxorna är felaktiga. Det måste de vara för att köparen ska få göra en påföljd som hävning gällande. Byxorna är felaktiga om de inte överensstämmer med sådana uppgifter om deras egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföring av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 18 §). Eftersom hon fick uppgifter om byxornas mått som sedan visade sig vara felaktiga och det kan antas att hon inte hade köpt dem om de inte passar henne så kommer jag anta att fel i varan föreligger i detta fall. Frågan är om det förändrar något att byxorna är begagnade. Begagnade varor säljs ofta i "befintligt skick". Det kan ses som en typ av friskrivning som innebär att man får räkna med att varan inte är felfri. Varan kan dock vara felaktig ändå. Även om varan har sålts i "befintligt skick" ska den anses felaktig, om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 19 §). Därmed får byxorna förmodligen anses vara felaktiga trots att de är begagnade, eftersom uppgifterna om måtten var felaktiga. Därmed kan olika påföljder bli aktuella, och här under ska jag utreda om påföljden hävning kan bli aktuell. Har hon rätt att häva köpet för att byxorna inte hade de mått som sagts? Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (KöpL 39 §). Hävning är den mest ingripande påföljden, och andra kan bli aktuella innan tex avhjälpande eller omleverans. Men jag antar att ingen av dessa blir tillämpliga i detta fall, eftersom detta gäller begagnade jeans som inte kan omlevereras och knappast är värda att tex sy om. Därmed kvarstår hävning och prisavdrag. Utgångspunkten för att avgöra om felet är av väsentlig betydelse, som krävs för hävning, kan sägas vara att köparen inte har möjlighet att använda varan till den huvudsakliga anledningen som den kunde förvänta sig av avtalet. Felet kan anses vara väsentligt eftersom köparen i detta fall förmodligen inte kan använda byxorna. Därmed kan hävning vara aktuellt i detta fall. Hur mycket ska du betala tillbaka?Vid hävning ska du alltså skicka tillbaka pengarna som hon betalat för byxorna. Om hon gör gällande att hon även vill ha tillbaka pengarna för frakten så kan detta vara relevant. Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan. De olika prestationerna ska återgå. Inom detta ingår även frakten. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Häva köp av boxar pga dröjsmål och fel i varan

2021-05-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag har som privatperson köpt tre hästboxar via ett företag som säljer hästboxar. Han som förestår företaget har varit på plats hos oss och mätt hur stora boxväggarna skall vara och har därefter beställt dem från fabrik.Vi var tvungna att delbetala halva beloppet vid beställning (som gjordes i februari 2021) med ett muntligt löfte om att boxarna skulle vara på plats i mitten till slutet på april. Fraktkostnader skall enligt fakturan betalas av kund (vilket aldrig upplystes om) och har ännu inte fått ett ca pris vad det kommer landa på. Vi var vid beställningen tydliga med att anledningen till att han fick uppdraget var för att han lovade att leverera boxarna till ovan datum.Måndagen den 17 maj strax efter 07.00 kom slutligen leveransen (fick besked att leveransen skulle komma fredag 14 maj kl. 16.55).När snickarna skulle montera boxarna och började mäta dem visade det sig att måtten (som mätts av boxleverantören/försäljaren) var på tok för stora så de får inte plats i det tänkta stall där de var avsedda att vara i.Boxarna är som sagt till hälften betalda med ett belopp om 33 469 kronor.Vad har vi för rättsliga möjligheter att häva köpet och få våra pengar tillbaks helt med grunden att de inte går att använda boxarna?Jag har rättsskydd i min hemförsäkring för kännedom.
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan du kan häva köpet av boxarna eftersom de är för stora och därför inte får plats där de ska vara. Jag kommer dock även besvara om du kan häva köpet eftersom boxarna levererades senare än ni avtalat om. Jag kommer alltså utreda möjlighet till hävning både pga dröjsmålet och fel i varan. Eftersom du har köpt boxarna i egenskap av privatperson av en näringsidkare och boxarna är lösa saker är konsumentköplagen tillämplig (KköpL 1 §). Konsumentköplagen gäller trots att boxarna skulle tillverkas specifikt efter måtten i ditt stall (KköpL 2 §). Kan du häva köpet för att boxarna levereras för sent?Dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande dennes sida (KköpL 9 §). Tidpunkten för när leveransen skulle skett följer av avtalet. Eftersom boxarna inte levererades i slutet av april så var företaget i dröjsmål.Vid dröjsmål får köparen häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att hen ska ingå avtalet (KköpL 13 §). Du kan alltså häva köpet för att boxarna levererades för sent om säljaren visste om att datumet var avgörande. Du skriver att anledningen till att du ingick avtalet med detta företag var att du skulle få boxarna i slutet av april och att du var tydlig med detta i beställningen. Om du meddelat detta till säljaren kan du häva köpet av boxarna pga att de levererades för sent. Vid tvist om detta är det dock köparen som har bevisbörda för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Kan du häva köpet för att boxarna var av fel storlek?Varan ska i fråga om tex art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens av vad som följer av avtalet. Varan ska anses vara felaktig om den avviker från vad som är avtalat (KköpL 16 §). Varan ska alltså vara ändamålsenlig utifrån vad ni bestämt. I detta fall föreligger fel i vara eftersom boxarna är större än vad som får plats eftersom säljaren mätt felaktigt. Säljaren svarar för detta fel eftersom boxarna var felaktiga när de avlämnades (KköpL 20 §). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (KköpL 28 §). Eftersom hävning är den mest drastiska påföljden vid fel i vara har säljaren tex. rätt till omleverans (dvs leverera boxar av rätt storlek). Men om omleverans inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig kan du kräva att köpet hävs. Då måste du dock visa att felet är av väsentlig betydelse för dig. Det är inte lätt att bedöma vad som är ett väsentligt fel. Utgångspunkt ska dock tas tex i avtalsbrottets betydelse för köparen, köparens syfte med avtalet och avtalsbrottets effekter. Så i ditt fall kan väsentlighet hävdas på grunden att den felaktiga storleken gör att boxarna inte kan användas i stallet. Boxarna blir alltså obrukbara för dig.SammanfattningsvisHävning är den mest drastiska åtgärden vid fel i vara och dröjsmål. Om det blir svårt att bevisa väsentligt fel finns det andra grunder som är lättare att få igenom tex omleverans. Men väsentligt fel i vara går att hävda både pga fel i vara och dröjsmål i ditt fall. Därför kan du alltså hävda att du ska få häva köpet och därmed får pengarna tillbaka.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,