Fel hos tjänsten

2020-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har anlitat ett företag som skulle måla vårat hus. Enligt offerten så skulle dem måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Dem har bara målat 1 lager färg på huset och dem har bara målat 1 av 3 dörrarna gula som utlovat på offerten. Nu har företaget skickat fakturan på arbetet trots att dem inte fullföljt sin del av avtalet. Vad ska vi göra? Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tjänster som avser arbete på fast egendom som näringsidkare utför åt en konsument finns i konsumenttjänst lagen (KTjL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel – dvs. avtalsvillkor som strider mot lagen anses vara ogiltigt (KTjL 3 §).Fel hos tjänstenAv din fråga har ni avtalat att företaget skulle måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Men de har bara målat 1 lager färg på huset och har bara målat en dörr. Detta kan innebära att det föreligger fel hos tjänsten. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från vad som får anses avtalat (KTjL 9 §). Det ska dock inte anses vara felaktigt om felet beror på konsumenten.Frågan huruvida det föreligger fel hos tjänsten ska bedömas med hänsyn till resultatet då uppdraget avslutas (KTjl 12§). När det gäller arbete som utförs hemma hos konsumenten eller på dennes fastighet ska uppdraget anses avslutat när konsumenten har fått klart för sig att näringsidkaren anser sig ha slutfört tjänsten. Detta innebär att näringsidkaren i allmänhet måste meddela konsumenten när han anser sig vara färdig. I ditt fall kan det anses som att företaget har gjort det klart för dig att arbetet är slutfört genom att företaget ha skickat fakturan. Du kan även fråga företaget om de är klart med arbetet för att vara på den säkra sidan. Som framgår av din fråga så kan man konstatera att resultatet avviker från vad som har avtalats och därför ska tjänsten anses vara felaktig.Vad du kan göra nuEfter att man konstaterat att tjänsten är felaktig måste man underrätta näringsidkaren inom skälig tid efter det att man märkt eller borde ha märkt felet. Underrättar man näringsidkaren inom 2 månader efter att man märkt felet ska det anses ha skett i rätt tid (KTjL 17 § första stycket). Paragrafen innebär att du måste informera företaget så att du kan realisera din rätt till att hålla inne betalning och kräva avhjälpande eller göra avdrag på priset eller häva avtalet.Du som konsument har rätt till att hålla inne betalningen för att ge dig säkerhet för ditt krav på grund av ett fel hos tjänsten (KTjL 19 §). Du har vidare rätt att kräva att få felet avhjälps så länge det inte innebär oskäligt stora olägenheter eller kostnader för näringsidkaren. Avhjälpande ska ske inom skälig tid och utan kostnad för konsumenten (KTjL 20 §). Du har även rätt till avdrag på priset om näringsidkaren inte avhjälper felet (KTjL 21 §).SammanfattningEftersom företaget inte har utfört arbetet i enlighet med avtalet så innebär det att tjänsten är felaktig. Du kan hålla inne betalningen som säkerhet och kräva företaget att genomföra arbetet på det sätt som avtalats. Alltså, kräva dem att måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Du måste dock informera företaget om att tjänsten är felaktigt utförd. Om du inte informerar företaget kan du förlora din rätt att hävda fel.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor

2020-07-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vilket ansvar har jag om en olycka inträffar när jag anlitar en hantverkare som inte har en registrerad firma. Hantverkaren arbetar självständigt utan inblandning från mig, dvs. han bestämmer själv hur och när arbetet ska utföras. Arbetet gäller en översyn av ett uthus till en sommarstuga. (Skatterättsligt vet jag vad som gäller,)
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över vem som bär ansvar vid en eventuell olycka då hantverkaren som du anlitat inte har en registrerad firma. I vanliga fall hade man tillämpat konsumenttjänstlagen (KtjL), men denna lag är främst tillämplig om hantverkaren bedriver näringsverksamhet. Dock har det via rättspraxis accepterats att man analogt kan tillämpa KtjL även då "näringsidkaren" inte utför ett uppdrag som inte har samband den egna näringsverksamheten, så som stadgas i 1 a § tredje stycket KtjL. Man kan även använda sig av rörelsekriterierna i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen i bedömningen om hantverkaren ska anses vara en näringsidkare. Det finns alltså grund för att kunna tillämpa konsumenttjänstlagen i detta fall. Då gäller det att hantverkaren ska ta hänsyn till de bestämmelserna som stadgas i konsumenttjänstlagen, särskilt de inledande bestämmelserna som behandlar utförande, säkerhet och skyldigheten att avråda (4, 5 samt 6 § KtjL). Här kan du alltså ha ett visst ansvar för en uppkommen olycka i de fall då hantverkaren avråder dig från att låta honom utföra tjänsten (6 § första stycket KtjL).SammanfattningDet finns alltså grund för att analogt tillämpa konsumenttjänstlagen i detta fall. Det betyder att hantverkaren i stora drag kan komma att ha samma ansvar som en vanlig näringsidkare. Dock är det alltid bättre att upprätta ett avtal som tydligare stadgar vad som just gäller i det fall då en olycka uppkommer, vem som ansvarar för denna samt andra omständigheter som bör regleras. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Badrumsrenovering, fel i tjänsten.

2020-07-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Anlitade en badrumsfirma för 3,5 år sedan. Nu har de äntligen rivit hela badrummet igen efter att vi anlitat en egen besiktningsman. Vid första besiktningen var där 28 anmärkningar och nu sedan de byggt upp igen var det 17 anmärkningar innan tätskiktet var satt. Inget företag vill arbeta för dom. Och efter 11 veckor är inte ens väggarna uppe då de måste ha dit en VVS firma. Givetvis vill vi inte ha dom i vårt hus men vi vet inte hur vi ska gå till väga. Samma gäller ersättningen. Jag mår jätte dåligt över detta. Men det kan man ju inte begära ersättning för. Jag har efterlyst en tidsplan men de vägrar ge mig. Man känner sig så maktlös.
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt, så anlitade ni i egenskap av konsument, en näringsidkare till renovering av badrummet (tjänst) varefter det genom besiktning konstaterades att tjänsten var bristfällig. Vidare uppfattar jag det som att ni vill ha ersättning för den skada ni har åsamkats.Vilken lag är tillämplig?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på fast egendom eller byggnader, 1 § KtjL. Er situation faller således inom konsumentstjänstlagens tillämpningsområde. Vad gäller?Lagen är tvingande (indispositiv) till konsumentens fördel, dvs. det går inte att avtala bort lagens bestämmelser till konsumentens nackdel 3 § KtjL.När är tjänsten felaktig?Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från fackmässig standard, 9 § p.1 jfr 4 § första stycket KtjL. Näringsidkaren ska också agera med tillbörlig omsorg till konsumentens intressen. Det torde med hänsyn till antalet anmärkningar stå klart att badrumsfirman har brustit i sin fackmässighet. Därav tjänstens felaktighet. Vilka påföljder kan göras gällande?Ni måste reklamera att tjänsten är felaktig till badrumsfirman inom skälig tid efter det att ni märkt eller borde ha märkt felet annars bortfaller er rätt att göra gällande påföljder. I lagtexten preciseras skälig tid; underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid 17 § KtjL.Ni har redan begärt avhjälpande vilket har skett 20 § KtjL. Men ett stort antal fel upptäcktes på nytt. Felen har alltså inte avhjälpts varför ni har rätt till avdrag på priset 21 § första stycket KtjL. Emellertid tycks tjänsten vara behäftad med så allvarliga brister att syftet med tjänsten möjligtvis uppnår kravet i lagtext på huvudsakligen förfelat. I vart fall kan det inte undgått badrumsfirman, åtminstone borde de ha insett (synbarhetsrekvisitet) detta, samt att firman har gjort två försök varav båda misslyckade.Är tjänsten utförd till en viss del (vilket jag förmodar) och det finns starka skäl (t.ex. misslyckas gång på gång, allvarliga brister etc.) får ni som utgångspunkt häva avtalet beträffande återstående del. Sedan beroende på om syftet är huvudsakligen förfelat (medför rätt till hävning i dess helhet) och näringsidkare åtminstone bort inse detta. Exempel på huvudsakligen förfelat syfte är om en näringsidkare anlitas att bygga en pool, bygger istället en damm. Eller om tjänsten utförts till en del (gjort faktisk nytta) och inte huvudsakligen förfelat medför det antingen hävning i dess helhet (får retroaktiv verkan) eller för hävning den del som återstår av tjänsten (med innebörden ni måste betala för redan utfört arbete, givetvis på villkoret att det är fackmässigt utfört).Vid hävning har näringsidkaren rätt att återfå det material som har tillhandahållits, om det kan ske utan att ni åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse 23 § KtjL. Vad som ej kan återlämnas, ska ni ersätta firman för.SkadeståndsrättUtöver hävningsrätt har ni rätt till skadestånd på grund av fel 31 § tredje stycket KtjL. Skadeståndsansvaret enligt 31 § omfattar i princip all förlust på grund av fel med undantag för personskador 35 § KtjL. Med andra ord kan du, likt vad du antyder frågan, inte få ersättning för att du mått dåligt (är en personskada, närmare bestämt ideell skada - sveda och värk, mer om detta i skadeståndslagen). Ersättningen omfattar skadan ni lidit på grund av felet, såvida inte näringsidkaren visar att felet varit utanför dennes kontrollsfär. Sistnämnda bör inte aktualiseras i ert fall. Ersättningen avser både direkta och indirekta förluster (positivt kontraktsintresse). Skadeståndsskyldigheten omfattar även s.k produktskador, dvs. både skador på föremålet för tjänsten och annan egendom. HandlingsplanReklamera tjänsten omgående, om ni inte redan har gjort det.Häv avtalet, antingen för resterande del eller i sin helhet och begär skadestånd. Vägrar badrumsfirman rätta sig efter era krav, kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning. Under rubriken köp av tjänst kan ni anmäla ert case.Ni kan vid behov, boka en tid med någon av Lawlines skickliga jurister. Boka tid är enkelt via https://lawline.se/boka.Hoppas att ni har fått svar på er fråga.Hälsningar,

Vilken lag är tillämplig om en tjänst utförs mellan två företag?

2020-07-16 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Ponera att ett mindre företag vill ha hjälp att renovera ett rum. De kontaktar då ett annat litet företag som utför den sortens tjänster och kommer överens om vad som skall göras. När arbetet är klart är det förstnämnda företaget företaget missnöjda med det utförda arbetet. Vilken lag blir då tillämplig? Blir det konsumenttjänstlagen även att beställaren är ett företag, eller regleras detta någon annanstans? Och vad har det anlitade företaget för rättigheter om de anser att de har utfört tjänsten fackmannamässigt?
Amila Zahirovic |Vilken lag blir tillämplig?När det gäller tjänster mellan företag så finns det ingen direkt lag som reglerar situationen. I första hand gäller då att det är avtalet mellan er som styr vad som har avtalats och vad som gäller. I de fall avtalet inte ger tydlig vägledning, får man tillämpa konsumenttjänstlagen analogt då den i första hand gäller mellan en konsument och ett företag. Att tillämpa en lag analogt innebär därmed att man kan använda den för vägledning. Vad har det anlitade företaget för rättigheter om de anser att de utfört tjänsten fackmannamässigt?Ett fackmannamässigt utfört arbete ger företaget den rättigheten att de har utfört tjänsten enligt den kompetens och de krav som finns inom branschen. Det kan därmed vara svårare att rikta krav på fel mot ett företag som utfört ett arbete fackmannamässigt än om fallet inte hade varit så. Företaget som utfört tjänsten fackmannamässigt kan därmed hävda att det är så man ska utföra tjänsten och att de ej agerat felaktigt.Även om det anställda företaget anser att de utfört tjänsten fackmannamässigt kan den ändå vara felaktigt utförd ifall företaget som anlitade dem är missnöjda med tjänsten eftersom att den exempelvis avvek från vad som avtalats. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?

2020-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag lämnade in en märkesväska för att laga stäng-klaspen. Skomakarn påstod att de beställt ett helt nytt lås till min väska från Chanel butiken. 3 månader passerade och de skyllde på att beställningen var försenad och sen att de fått ett lås men att det var förstort. Sedan när de säger att väskan är klar - så är det inget nytt lås ditsatt (endast en ny skruv plupp) och min väska är helt söndersliten inuti. Vet ej om någon har använt väskan under dessa 3månader eller om de av misstag rivit upp hela lädret och fodret inuti. Ändå hade de mage att låtsas som att den hade nytt lås och tog betalt för det. En Chanel väska i den modellen kostar runt 20 000 begagnad. Ytterst tacksam för råd om vad jag kan göra!
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att det handlar reklamation och eventuellt skadestånd. När du lämnade in din väska hos skomakaren köpte du en tjänst och därmed blir konsumenttjänstlagen (KTjL) aktuell då du är en konsument. Kan du reklamera lagningen av väskan?Att utgå från informationen som du har skrivit så låter det som att du och skomakaren bestämt att låset på väskan skulle bytas ut och det skulle beställas en ny från originaltillverkare. Det är något som inte gjordes och frågan blir då om du kan reklamera det. Min bedömning är att du borde kunna reklamera lagningen då ni bestämde att låset skulle bytas ut och det blir ett muntligt avtal och därmed faller inom 9 § 3 p. KTjL. Då går det att anse att tjänsten är felaktig då skomakaren inte gjorde det som avtalades och du har rätt till reklamation.Påföljder och reklamationVid fel så har konsumenten rätt till hålla inne betalning (19 § KTjL), kräva att näringsidkare avhjälper felet (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning av avtalet (21 § KTjL) och sedan också en eventuell rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren (31 § KTjL). När du har bestämt hur du vill gå tillväga som exempel hävning behöver du anmäla det via en reklamation (17 § KTjL). Reklamationen skickar du till företaget på ett ändamålsenligt sätt som exempel e-post. Sedan att du reklamerar inom skälig tid, brukar anses inom 2 månader. Väskans skickNär en näringsidkare har en konsuments egendom i sin besittning så ansvarar näringsidkaren för eventuella skador som skulle uppstå. Det regleras i den 32 § KTjL och då ska näringsidkaren ersätta konsumenten för eventuella skador. När det kommer till vem som ska bevisa skadan så har konsumenten bevisbördan att bevisa att det finns en faktisk skada på föremålet. Sedan har näringsidkaren bevisbördan att bevisa att skadan inte berodde på deras vårdslöshet. Så det betyder att du måste bevisa att skadan hände under den tiden väskan var hos skomakarens besittning. Sedan går bevisbördan över till skomakaren som måste bevisa att de inte har varit vårdslösa för att undgå betalningsansvar. De ansvarar också för andra personer som skulle eventuellt ha rört eller lagat väskan. Som exempel om de skicka väskan till en annan fackman för att fixa väskan så ansvarar skomakaren för deras agerande också. Vad kan du göra? Du behöver göra är att reklamera felet och skadan till skomakaren inom rimlig tid, inom två månader. Sedan behöver du och skomakaren bestämma ersättning för den skadan (väskans värdeminskning) och hur du vill gå tillväga med låset. Om du och skomakaren inte skulle komma överens och de inte följer lag så kan du vända till den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där de kan pröva din tvist kostnadsfritt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

2020-07-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om paragraf 17 § i Konsumenttjänstlagen gäller när det kommer till tjänster såsom städning. Specifikt säger lagen att skälig tid för konsumenten att underrätta felaktigheter i utförd tjänst är 2 månader.Detta blir problematiskt för bolag som utför städtjänster, om kund underrättar bolaget först 2 månader senare så blir det omöjligt för bolaget att bedöma om det finns felaktigheter i utförandet. Dvs att det under den tiden kan mycket ha hänt med uppdragsobjektet samt skicket på detta.Kan man alltså inte som ett bolag kräva att kunden underrättar bolaget inom 2 dagar från och med tjänsteutförandet för att få ekonomisk ersättning (dvs. avdrag på faktura)? Bolaget utför naturligtvis en omstädning på objektet även om kund underrättar senare än 2 dagar, dock utan avdrag på faktura.Om jag inte har missat någon annan paragraf eller undantag på nämnd paragraf, så ställer jag mig frågvis till detta. Tacksam för hjälp!
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 17§ konsumenttjänstlagen säger endast inom vilken tid konsumenten är skyldig att meddela fel. Har konsumenten inte meddelat felet inom dessa två månader (eller den längre tid som anses skälig i det fallet) så har denne förlorat sin rätt att få någon sorts kompensation/rättelse för felet. Bara för att konsumenten är inom tidsfristen betyder det dock inte att denne har rätt till någon rättelse, konsumenten måste trots allt kunna visa att det faktiskt finns något fel med utförandet. Ifall tjänsten är felaktigt utförd eller inte bedöms utifrån den tidpunkt då tjänsten avslutades, i ert fall förmodar jag att det är när städningen är klar (konsumenttjänstlagen 12§). Försämringar som sker efter denna tidpunkt anses endast som fel ifall det beror på att tjänsten var felaktigt utförd från början (konsumenttjänstlagen 13§). Det blir med andra ord väldigt svårt för en konsument att bevisa att tjänsten är felaktigt utförd ifall denne underrättar om felet efter nästan två månader. Svaret på din fråga blir därmed att 17§ inte utgör ett krav på dig att ge prisavdrag. Paragrafen stadgar endast inom vilken tid konsumenten måste meddela dig om fel för att över huvud taget kunna ha en rätt till avhjälpande, prisavdrag eller liknande. Oavsett när kunden kommer så måste det faktiskt finnas ett fel i tjänsten för att kunden ska ha några rättigheter. Du kan alltså vägra att ge prisavdrag eller städa om. Då får konsumenten ta det till domstol om denne vill få sin rätt och där blir det en bevisfråga. Jag rekommenderar inte detta eftersom det kommer skada kundrelationerna och ert rykte. Vad jag rekommenderar är att ni sätter upp en tydlig policy i era avtal, t.ex "fel som kunden meddelar inom två dagar kommer åtgärdas samt innebära prisavdrag". Jag tror att du själv vet vad för policy som är bäst. Var dock uppmärksam på att avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än konsumenttjänstlagen inte är giltiga, ni måste alltså vara givmildare än lagen (eller lika givmilda), vilket ni verkar vara i nuläget ifall ni åtgärdar fel utan att ifrågasätta konsumenten (konsumenttjänstlagen 3§). Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.

Hantverkare kräver pengar för arbete vi inte köpt

2020-07-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. I våras renoverades vårt badrum pga vattenskada. Det var en olycka som orsakats av tidigare hantverkare, vilka tog skulden.Elektrikern som sedan återställde el-delen i badrummet påstår enligt en faktura att vi beställt massa extra. Såsom dimmer, uttag, strömställare och annat. Fast vi absolut inte gjort det. Han har inget skrivet på att vi skulle gjort det eller att det på något vis skulle godkänts av oss. Alltså, frågan har aldrig ställts till oss om vi önskar eller godkänner detta. Och innan skadan fanns redan alla uttag knappar och dimmer i badrummet så inte ens där finns det något att tala om. Tack
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det låter som om elektrikern helt enkelt försöker lura er. Har ni inte beställt dessa extratjänster har elektrikern ingen rätt att självmant utföra dem eller ta betalt för dem. Undantaget skulle vara ifall det fanns ett behov av att utföra dessa tilläggsarbeten men då skulle elektrikern kontaktat er och diskuterat detta. Om elektrikern inte kunde nå er skulle denne endast haft rätt att utföra tilläggsarbetet om priset för det var lågt i förhållande till tjänsten i övrigt eller om det fanns särskilda skäl att anta att ni ville ha gjort tilläggsarbetet (8§ konsumenttjänstlagen). Ingen av dessa förutsättningar verkar vara aktuella i ert fall. Elektrikern har då inte rätt att kräva betalning. Mitt råd är att ni inte betalar för tilläggsarbetet utan endast den tjänst ni beställde från början. Försök reda ut situationen på ett vänligt sätt så att ni undviker en utdragen tvist. Förmodligen kommer inte elektrikern ta det till domstol - det är dyrt och denne verkar sakna bevis för sin sak - men det finns aldrig någon garanti och jag vill inte att ni hamnar i en jobbig domstolsprocess.

Vad kan göras vid säljarens dröjsmål?

2020-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag lämnade in en bil för reparation och lack hos ett företag och enligt kontraktet skulle bilen vara åter hos mej maj 2019. Har fortfarande inte fått hem Min bil och den är ej färdig än. Kan jag göra en anmälan om kontraktsbrott?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du har vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det kan du göra då det rör sig om ett avtalsbrott då handlar om näringsidkarens dröjsmål.Det avtal som finns mellan dig och företaget rör sig om en tjänst och det regleras i konsumenttjänstlagen (KTjL). Vad ses som ett dröjsmål?Näringsidkarens (företagets) dröjsmål regleras i 24 § KTjL, och ett dröjsmål är om uppdraget (i ditt fall lackering och reparation) inte avslutas inom den avtalade tiden (maj). Sedan också att dröjsmålet inte beror på något som är bortom näringsidkarens kontroll, som exempel att dröjsmålet beror på att leverantören av en viss reservdel har gått i konkurs inte kan leverera. Så i ditt fall, om dröjsmålet är på grund av näringsidkaren så handlar det om näringsidkarens dröjsmål och det är ett avtalsbrott och du kan göra en reklamation.Vad kan du göra som konsument?När det kommer dröjsmål så har du rätt till hålla inne betalningen (27 § KTjL), kräva näringsidkare att utföra tjänsten (28 § KTjL), häva avtalet (29 § KTjL) och sedan också en eventuell rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren (31 § KTjL). När du har bestämt hur du vill gå tillväga som exempel hävning behöver du anmäla det via en reklamation (26 § KTjL). Reklamationen skickar du till företaget på ett ändamålsenligt sätt som exempel e-post. Sedan att du reklamerar inom skälig tid. Den skäliga tiden börjar gälla när du har märkte eller borde märkt dröjsmålet, så i ditt fall bör tiden börja dagen efter sista dag som uppdraget skulle varit klart. När det kommer hur lång tid du har på dig att reklamera beaktar man olika aspekter i det enskilda fallet. Därmed är det svårt att göra en bedömning i ditt fall då det saknas fullständig information. Men man kan tänkas sig vad som kan anses som skäligt. Man kan kontakta branschen och fråga vad de tycker en skälig tid kan vara men deras svar behöver inte vara det rätta, det är upp till domstol att bedöma. Dock är det bra att reklamera så snabbt som möjligt för att vara på den säkra sidan.Kan du få skadestånd?Näringsidkaren har ett skadeståndsansvar när det kommer till dröjsmål där näringsidkaren ska ersätta konsumenten (du) för den skada som personen har fått utstå på grund av deras dröjsmål. Vad som skulle kunna vara en skada är som exempel att du har fått hyra en bil för att kunna ta dig runt när din bil är kvar hos näringsidkaren. Då bör du få ersättning för den ekonomiska skadan som är en direkt konsekvens av deras dröjsmål. SammanfattningJa, det kan du via en reklamation på grund av företaget dröjsmål om det inte beror på något som är bortom deras kontroll. Då om det beror på företaget har du rätt att hålla inne betalning, kräva fullgörelse, häva avtalet och eventuellt skadestånd. Det görs via att meddela säljaren om reklamationen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,