Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?

2021-09-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag gjorde laser behandling i ansiktet (fraktionerad laser) i privat klinken. Jag mailade hudläkare innan jag började laser behandling om hur behandling ska gå och han skrev till mig att efter laser kommer min ansikte blir röd cirka 2-3 veckor. Sista behandling så blev min ansikte röd och tog längre tid. Då ringde jag till hudläkare som sa först att det komma och ta flera månader och om min ansikte blir fortfarande röd så kan han behandla med annan laser. Hudläkare sa ingenting om annan laser behandling från början. Jag blev förvånad och jätte orolig eftersom han ville inte erkänna att han skadade min ansikte. Hudläkare sa från början att det kom och ta 2-3 veckor och nu har gått 5 månader och min ansikte är fortfarande röd och bli inte bättre. Jag ringde igen till hudläkare som sa att det är otur som hände med min ansikte och det kommer och läka sig och kan ta flera månader. Jag klagade på klinken och förklarade till hudläkare om hur han skadade min ansikte. Jag fick inte information om risker angående laser från början. Klinken missade ge mig information om risker angående laser. Det enda information fått från hudläkare att efter laser behandling min ansikte blir röd 2-3 veckor . Min ansikte är fortfarande röd och inte bli bättre. Vad rekommenderar ni mig. Har jag rätt till skadestånd och hur mycket ungefär kommer jag kräva till klinken. Vad kan jag vända mig. Vad har jag rätt till ersättning.
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att en privat klinik utförde en laserbehandling på ditt ansikte i flera omgångar och att du innan det första behandlingstillfället fick veta att ditt ansikte kunde komma att vara rött i cirka två till tre veckor efter behandlingen. Vidare beskriver du att ditt ansikte blev rött efter det sista behandlingstillfället och att det efter fem månader fortfarande är rött. Jag förstår att du anser att läkaren som utförde behandlingen har skadat ditt ansikte och därför har varit i kontakt med kliniken för att uttrycka ditt missnöje. Du tycker också att du innan det första behandlingstillfället inte fick tillräckligt med information om behandlingens hälsorisker. Nu undrar du om du har rätt till skadestånd p.g.a. det som har hänt dig. För att besvara din fråga redogör jag först för regelverket kring behandlingar på människokroppen och gör sedan en bedömning på din situation. En tjänst kan av flera olika anledningar anses vara felaktig Konsumenttjänstlagen (KTjL) är inte tillämplig på behandlingar på människokroppen, utan endast på arbete på lösa saker och fast egendom samt förvaring av lösa saker (1 § KTjL). Trots detta tillämpas lagen ofta analogt på fall som handlar om behandlingar på människokroppen. Att tillämpa en lag analogt innebär att man tillämpar den på situationer som egentligen inte omfattas av lagen, men som är tillräckligt lika för att göra det ändå. För att en konsument ska kunna vidta åtgärder mot den som har utfört en tjänst måste det först etableras att tjänsten är felaktig. En tjänst anses enligt 9 § 1 st. 1 p. KTjL vara felaktig om tjänstens resultat avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § KTjL, nämligen att näringsidkaren utför tjänste fackmässigt, med tillbörlig omsorg tar till vara konsumentens intressen och samråder med konsumenten i den utsträckning som behövs och är möjligt. En tjänst anses vidare enligt 11 § KTjL vara felaktig om den som utförde tjänsten, före avtalets ingående, underlät att upplysa konsumenten om ett sådant förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som näringsidkaren kände till eller borde ha känt till och som hen insåg eller borde ha insett vara av betydelse för konsumenten. Här är dock en förutsättning för tjänstens felaktighet att underlåtenheten kan antas ha inverkat på avtalet.Frågan om när tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (12 § KTjL). Om resultatet dock försämras efter att tjänsten har avslutats, ska försämringen anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren har åsidosatt vad som ålegat denne enligt avtalet eller Konsumenttjänstlagen (13 § KTjL). Förutsättningen för att få skadestånd för en felaktig tjänst Om det har etablerats att tjänsten är felaktig, kan den drabbade konsumenten av näringsidkaren kräva bl.a. prisavdrag, hävning och skadestånd. Innan en konsument kan vidta sådana åtgärder måste denne dock först reklamera felet enligt 17 § KTjL. När reklamation senast ska ha skett framgår av paragrafen och lämpligast är att du själv kollar i paragrafen och avgör vilken tid som bäst stämmer överens med din situation. Om näringsidkaren inte avhjälper felet eller det inte är möjligt, har konsumenten rätt till att kräva prisavdrag (21 § KTjL). Prisavdraget ska i första hand motsvara vad det kostar konsumenten att få felet avhjälp, och ska i andra fall motsvara felets betydelse för konsumenten (22 § KTjL). Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet (21 § KTjL). Det innebär att konsumenten istället för ett prisavdrag får hela penningsumman åter (23 § KTjL). I frågan om skadestånd gäller att näringsidkaren ska ersätta den skada som konsumenten har lidit på grund av felet i tjänsten. Dessutom ska näringsidkaren alltid ersätta den skada som uppkommer när tjänstens resultatet har avvikit från vad denne särskilt har utfäst (31 § KTjL). Bedömning i ditt fall och rekommendation I ditt fall måste det först avgöras som behandlingen kan anses vara felaktig i enlighet med det jag ovan har redogjort för om förutsättningarna för en tjänsts felaktighet. Det är omöjligt för mig att avgöra huruvida behandlingen utfördes fackmässigt eller inte, och inte heller om hur väl hudläkaren samrådde mig dig under behandlingens utförande. Eftersom jag inte var på plats och därför inte har kunnat observera hudläkarens beteenden, är det i princip bara du som kan avgöra om kraven för fel i 9 § KTjL är uppfyllda eller inte. Det ska tilläggas att behandlingar kan ha olika effekter på olika människokroppar, varför det är möjligt att tjänsten utfördes fackmässigt och att rodnaden i ditt ansikte ändå har uppstått. Mer intressant att kolla på är om du på ett tillfredsställande sätt blev upplyst om behandlingens hälsorisker innan du påbörjade behandlingen. Vid en tillräckligt stor avsaknad av sådana upplysande uppgifter, kan tjänsten anses vara felaktig i enlighet med regeln i 11 § KTjL som jag redogjorde för ovan. För att avgöra om du fick tillräckligt med uppgifter om riskerna eller inte, borde du gå igenom alla skriftliga handlingar du har erhållit av kliniken för att kolla om det står något om hälsorisker, faror eller andra saker du borde vara medveten om. Om t.ex. ett avtal du har skrivit på innehåller sådana uppgifter om risker, skulle det bli svårt att vinna framgång med ett yrkande om att du inte blev informerar om riskerna. Den enda upplysningen du nämner att du fick är att ditt ansikte kan bli rött i två till tre veckor. Om det visar sig att detta är den enda uppgiften om hälsorisker som du överhuvudtaget har fått av kliniken, kan det göras sannolikt att du har fått för lite information om behandlingens risker och att tjänsten därför kan förklaras som felaktig i enlighet med 11 § KTjL. Faktumet att du har rodnader i ditt ansikte efter fem månader, när hudläkaren informerade dig om att sådana rodnader vanligtvis endast är synliga under två till tre veckor, kan också tyda på att hudläkaren kraftigt underdrev hälsoriskerna och förmedlade information som är felaktig i sig. Då kan hudläkarens uppgifter likställas med att de inte har lämnats alls. Min rekommendation är att du går igenom alla skriftliga handlingar du har fått av kliniken och letar efter upplysningar om risker och andra faror. Om du hittar sådana, är det förmodligen lite du kan göra. Om du däremot inte hittar några sådana uppgifter och alltså endast har fått upplysningen om möjliga rodnader i ansiktet, finns det relativt goda möjligheter att en domstol skulle anse att behandlingen är felaktig p.g.a. bristande upplysningar om hälsorisker. Vidare har du goda möjligheter till att erhålla skadestånd eftersom hudläkarens påstående att rodnader vanligtvis varar i två till tre veckor, kan ha varit en kraftig underdrigt och således felaktigt. Även om du hittar skriftliga upplysningar om hälsorisker, kan dessa vara kraftigt underdrivna likt den muntliga upplysningen du fick. Ditt nästa steg, för det fallet att du inte hittar upplysningar om hälsorisker i skriftliga handlingar du har erhållit eller att du bedömer att dessa är underdrivna, är att överväga att formellt kräva kliniken på skadestånd. För det kan du anlita en jurist som för din talan åt dig. Här bokar du tid med en av våra jurister och här hittar du mer information om fasta priser för Lawlines produkter. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Har man rätt till avhjälpande när målarfirman utförde en dålig målning?

2021-09-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi hade en målarfirmansom målade vårt hus ( hösten 2020 och våren/sommaren 2021 började man se den gamla färgen, jag ringde och smsade hon som haft hand om det men jag fick ingen återkoppling och avvakta pga semestertider)som är utav panel efter några månader började den gamla färgen synas vid skarvarna lite överallt på huset då färgen inte haft blivit tillräckligt intryckt när de målat. Har vi inte rätt att kräva att de kommer tillbaka och återgärdat det så det ser ordertligt ut om jag ännu en gång försöker ta kontakt med de?
Jacob Westin |Hej!Tack att ni vänder er till Lawline med eran fråga!Jag tolkar det som att en målarfirma målade ert hus och att man f.o.m. våren/sommaren 2021 började se den gamla färgen eftersom målarfirman enligt er inte hade tryckt in den nya färgen tillräckligt mycket under målningen. Jag förstår även att ni tidigare har försökt kontakta målarfirman om problemet men att ni aldrig hörde tillbaka från de. Nu undrar ni, med tanke på att ni tidigare har försökt kontakta firman, om ni har rätt att begära att målarfirman kommer och avhjälper felet genom att måla om på alla eller vissa ställen. Eran fråga är konsumenträttslig och behandlas i Konsumenttjänstlagen). Förutsättningarna för fel i tjänsten och påföljderna en konsument får vidta dåI ert fall tillämpas Konsumenttjänstlagen (KTjL) eftersom lagen enligt 1 § KTjL bl.a. tillämpas på avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på fast egendom, vilket är fallet hos er. Förutsättningarna för att en tjänst ska anses felaktig finns i 9-11 §§ KTjL. En tjänst anses enligt 9 § 1 st. 1 p. KTjL vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § KTjL, nämligen att näringsidkaren utför tjänste fackmässigt, med tillbörlig omsorg tar till vara konsumentens intressen och samråder med konsumenten i den utsträckning som behövs och är möjligt. En tjänst kan vidare enligt 9 § 1 st. 3 p. KTjL anses vara felaktig om resultatet avviker från vad som får anses avtalat. I 10-11 §§ KTjL finns ytterligare bestämmelser om när en tjänst anses vara felaktig, men dessa behöver vi inte gå igenom här.Om ett fel enligt förutsättningarna ovan föreligger har konsumenten rätt att vidta vissa åtgärder så länge felet först reklameras hos näringsidkaren, dvs. underrätta näringsidkaren om tjänstens felaktighet. Reklamationen ska ske inom skälig tid, och en reklamation inom två månader anses alltid ha skett inom skälig tid (17 § 1 st. KTjL). Har en tjänst utförts fel och felet reklamerats, kan konsumenten kräva att näringsidkaren avhjälper felet om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid, vilket kan beskrivas som den tid det normalt sett ska ta att reparera eller ersätta en vara inom en viss bransch. Om näringsidkaren inte inom skälig tid avhjälper felet, får konsumenten kräva avdrag på priset. Dessutom kan konsumenten kräva näringsidkaren på ersättning motsvarande den skadan som denne till följd av felet har tillfogats. Bedömning i ert fall: Ni har rätt till prisavdrag och skadeståndI ert fall beskriver ni att en målarfirma målade ert hus och att den gamla färgen började synas lite överallt runt huset några månader efter målningen. Ni kontaktade målarfirman, både via telefon och sms, men fick inget svar. Det råder lite tvivel om att tjänsten utfördes felaktigt i enlighet med 9 § 1 st. 1 p. KTjL, eftersom ni har rätt att förvänta er att tjänsten utförs fackmässigt. Om tjänsten hade utförts fackmässigt hade den gamla färgen inte börjat synas efter några månader. Eftersom ni har sms:at näringsidkaren för att påpeka felet är det sannolikt att ni har reklamerat felet och gjort så i tid. Det innebär att ni har rätt att kräva att felet avhjälps genom att målarfirman inom skälig tid utför en ny målning eller åtgärder de platser där den nya färgen har börjat försvinna. Nu när målarfirman inte har svarat era samtal och sms där ni belyste felet, uppstår frågan om den skäliga tiden, inom vilken målarfirman är pliktig att utföra en ny målning, har passerat. Att det har varit semestertider är en trolig anledning till varför ni inte har fått svar nu under sommaren. Eftersom sommaren dock nu har passerat och vi redan är två veckor i September, är det svårt att anse att målarfirman fortfarande är inom ramen för skälig tid. Jag bedömer därför att ni har rätt till prisavdrag och skadestånd för vad det kommer att kosta att själva, eller med hjälp av en annan målarfirma, få felet avhjälpt. Rekommendation: Kontakta målarfirman igen och kräv avhjälpande, men hota med krav på prisavdrag och skadeståndJag rekommenderar att ni återigen hör av er till målarfirman (helst skriftligt) och belyser bristerna i tjänsten och att ni redan tidigare, utan framgång, har reklamerat felet. Därefter borde ni skriva att ni har konsulterat med en juridisk rådgivare som anser att ni har rätt att få felet avhjälpt och i princip redan nu har rätt till prisavdrag och skadestånd om felet inte snarast avhjälps. Detta kommer förhoppningsvis att pressa målarfirman att utan vidare dröjsmål utföra en ny målning hos er. Om ni även efter det nya försöket inte får något svar, rekommenderar jag att ni skickar ett krav på prisavdrag och ersättning till mäklarfirman. Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

höjda priser i fakturan

2021-08-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har fått en dokumentation begravningsuppdrag med prisuppgift. När fakturan kom var den över 4000kr dyrare.Det som står på dokumentationen är att kostnader för catering och blommor kan tillkomma men det har jag ordnat själv och ökningen på fakturan gäller en enda post: begravningsbyråns arbetskostnad inkl möte.Kan de göra så här?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få svar på din fråga så kommer vi främst att behöva gå in i Konsumenttjänstlagen (KtjL). Denna lag gäller normalt sett när näringsidkare utför tjänster åt konsumenter. En näringsidkare är någon som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art. (KtjL 1 §). Lagen är tvingande till konsumentens förmån, och du som konsument kan inte få sämre villkor än vad lagen stadgar.I den mån priset följer av avtalet ska det gälla som ett fast pris. En prisoffert som är tillräckligt specificerad bör ses som ett anbud från näringsidkaren att utföra arbetet till det föreslagna priset. Om du däremot endast fick en "ungefärlig prisuppgift", så innebär det att näringsidkaren får göra pristillägg på upp till 15 % av det som står i offerten (KtjL 36 §)Näringsidkare kan ha en rätt att höja priset priset under vissa förutsättningar, exempelvis när kostnaderna visade sig att vara högre än förväntat och vid tilläggsarbete. Men det är viktigt att veta att näringsidkaren har en underrättelseskyldighet om det efter att arbetet har påbörjats visar sig att kostnaderna för det hela kan komma att bli betydligt högre än vad ni som konsumenter först hade trott och räknat med. Näringsidikaren måste isåfall vända sig till er och be om anvisningar kring hur ni ska göra härnäst (KtjL 6 §). Har näringsidkaren åsidosatt vad som åligger honom enligt 6 § och finns det starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, har näringsidkaren inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den (KtjL 7 §). Det är dock ni i rollen som konsumenter som måste bevisa att ni faktiskt hade avbeställt tjänsten om så hade varit fallet. Samma underrättelseskyldighet gäller även om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete, KtjL 8 §). Näringsidkaren bör i regel invänta anvisningar från konsumenten innan de får utföra tilläggsarbete. Det är endast när näringsidkaren har utfört tilläggsarbete i enlighet med bestämmelserna i 8 § om tilläggsarbete, eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades som han har rätt till pristillägg. Sammanfattningvis gäller att näringsidkaren har rätt att göra ett pålägg på upp till 15 % om du endast fick ett "ungefärligt pris". Om du istället fick ett specificerat pris, har näringsidkaren möjlighet att höja priset med beaktande av sin underrättelseskyldighet. Om näringsidkaren har brutit mot dessa begränsningar har du rätt att bestrida fakturan. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Bilreparatören har gått i konkurs

2021-08-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har repat våran bil för en stor summa, ett par dagar senare upptäcker jag att den läcker olja, ringer verkstan ägaren svarar dom har gått på semester, har en extra bil så väntar tills dom är åter ringer och inget svar. Det visade sig att man lagt verkstan i konkurs.Fråga vilken rätt har vi till att få felet åtgärdat.
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Av din fråga framgår det att reparationen har varit felaktig (9 § konsumenttjänstlagen). Ifall du inte redan har betalat har du rätt att hålla inne med betalning tills felet är åtgärdat (19 § konsumenttjänstlagen). Ifall du har betalat har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning (20-21 § konsumenttjänstlagen).Eftersom företaget har gått in konkurs kan du sannolikt inte få felet avhjälpt. Du får så istället kräva prisavdrag, och får då en fordran på pengar mot företaget, som kan göras gällande i konkursen (5 kap. 1 § konkurslagen). En fordran på prisavdrag har ingen förmånsrätt (3a-13b förmånsrättslagen) och kommer därför sannolikt inte kunna betalas ut av konkursboet.Sammanfattningsvis ser det tyvärr ut att vara svårt för dig att få ersättning för den felaktiga reparationen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

2021-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! I samband med att jag fick erbjudandet 20 januari att hyra en lägenhet (nybyggd) så erbjöds jag att köpa till installation av diskmaskin. Jag antog då att den skulle vara installerad o klar tills inflytt 1 april, men de hade inte sagt ett installationsdatum. En betalning skulle ske efter installation. När jag flyttar in så finns ingen diskmaskin och dom meddelar då att den var försenad. Jag har nu insett att jag inte behöver en längre. Skickar i juni att jag vill makulera ordern då jag behövt vänta så längre. De säger då att det inte går att avbryta ordern, "avregistrera anmälan" då dom är beställda.Nu 5 september har jag fortfarande inte fått någon info om diskmaskinen? Kan jag häva "ordern"/"köpet"? I o med en lång försening utan info? Tack på förhand!
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du ingått ett avtal om installation av diskmaskin till din nybyggda lägenhet, som fem månader efter inflyttning fortfarande inte är installerad, och att du på grund av dröjsmålet vill häva avtalet.Konsumenttjänstlagen gällerEftersom jag uppfattar det som att det rör sig om ett köp av en installation, och inte ett köp av själva maskinen därtill, gäller konsumenttjänstlagen ("KTjL") (1 § KTjL). Konsumenttjänstlagen är tvingande, vilket betyder att installatören inte får ge dig sämre villkor än lagen (3 § KTjL).Det finns goda möjligheter till hävning på grund av det långa dröjsmåletEftersom ni inte har avtalat något installationsdatum ska diskmaskinen vara installerad inom "skälig tid". Vad som är skälig tid ska jämföras med liknande tjänster, i det här fallet andra installationer av diskmaskiner. Att diskmaskinen inte är installerad fem månader efter inflyttning (och åtta månader efter ingående av avtal) kan knappast vara inom skälig tid. Dröjsmål föreligger därför i lagens mening. Det spelar ingen roll om dröjsmålet beror på något utanför installatörens kontroll, exempelvis leveransproblem, dröjsmål anses föreligga ändå (24 § KTjL).För att du ska kunna häva avtalet krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KTjL). Vad som ska förstås med "väsentlig betydelse" är inte helt glasklart, utan man får göra en bedömning från fall till fall. I ditt fall fäster jag vikt vid dels dröjsmålets totala längd, dels att du hade en berättigad förväntan på att diskmaskinen skulle vara på plats någorlunda nära inflyttning, eftersom du ingick avtalet nästan tre månader före inflyttning.Jag finner därför goda möjligheter för dig att häva avtalet på grund av det långa dröjsmålet, ännu bättre än vid ditt senaste försök i juni då installationen "bara" var två månader försenad. Att diskmaskinerna är beställda är ingen giltig ursäkt, se ovan. Kontakta installatören och meddela att du vill häva avtalet på grund av det långa dröjsmålet, med hänvisning till lagen om så krävs.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan flyttfirman fakturera mig mer än vad vi kommit överens om?

2021-09-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag bokade en flyttfirma för att flytta från lägenhet till hus. Fick en offert på 6200:- för en hel dags flytt.. Priset var efter rotavdrag. Vi kom överens om att de även skulle hjälpa till att köra saker som skulle slängas, till återvinningscentralen. När de flyttat klart säger de att de inte hinner åka till återvinningscentralen den dagen, då de slutar sina flyttjobb kl 16:00. Det skulle de göra dagen efter istället. När jag fick fakturan kostade det 9000:- totalt (15500:- före rotavdrag)Kan jag överklaga fakturan, eller har de rätt att öka betalningen från 6200:- till 9000:-, utan att ens säga något till mig?
Frida Källhage |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Aktuellt lagrumJag tolkar din fråga som att du undrar om flyttfirman har rätt att fakturera ett högre pris än vad ni kommit överens om. Jag förstår din fråga som så att ni kommit överens om ett fast pris (6200:- ) och att oklarheten ligger i huruvida besöket till återvinningscentralen kan anses ingå i det fasta priset. Så som jag uppfattar situationen är du en privatperson och flyttfirman ett företag, vilket gör att konsumenttjänstlagen blir tillämplig (KtjL). Det är utefter den lagen som jag kommer besvara din fråga.AvtaletEn allmän princip är att det som har avtalats ska hållas. Offerten får därför stor betydelse gällande både pris och vad ni kommit överens om. Huruvida besöket till återvinningscentralen ingår i det fasta priset beror alltså på om det framgår i offerten eller om firman på annat sätt har uttryckt att den tjänsten skulle vara inkluderad i grundpriset. Om så är fallet är du inte skyldig att betala mer än de 6200:- ni kommit överens om.PrisetOm besöket inte är specificerat i offerten och firman inte heller har uttryckt att tjänsten skulle ingå i det fasta priset så gäller istället att priset för tjänsten ska vara skäligt utefter dess art, omfattning och utförande samt vad liknande tjänster kostar, 36§ KtjL. För att veta om det ökade priset är rimligt i förhållande till antal arbetade timmar har du som konsument rätt att kräva en specificerad faktura, 40§KtjL. Detta innebär att firman ska ta fram underlag som visar hur många timmar de arbetat, vilka arbeten de har utfört och vad detta kostar för dig som kund. Bestrid fakturan Om du erhåller en specificerad faktura och ändå anser att fakturan är orimligt hög bör du bestrida fakturan på grund av oskälighet så fort som möjligt. Att bestrida en faktura innebär att du skickar ett meddelande till firman skriftligen, antingen per post eller via mejl där du tydligt meddelar att du inte kommer betala fakturan till fullo och varför. Tänk även på att spara en egen kopia av fakturan. Du kan däremot enbart bestrida den del av fakturan som är felaktig. Det avtalade priset om 6200:- bör du därför betala men hålla inne resterande belopp tills du och firman kommit överens. Betalar du in hela det fakturerade beloppet, dvs 9000:-, kan det försvåra din möjlighet att få rättning. Det är flyttfirman som har ansvaret att bevisa att du är skyldig dem pengar och att den summan de fakturerar är rimlig, vilket kan vara bra att veta om fakturan skulle gå vidare till inkasso eller kronofogden. Kronofogden kan inte utföra något utslag (anmärkning) så vida firman inte har lyckats bevisa att du är skyldig dem pengar. Det är därför viktigt att du bestrider fakturan hos varje instans. Mitt råd till digBörja med att be om en specificerad räkning, utefter detta kan du göra en bedömning om priset verkar rimligt eller om du vill gå vidare genom att bestrida fakturan. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Hur mycket kan hantverkaren kräva?

2021-08-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag anlitade en snickare som skulle byta tre innerdörrar i mitt hus. Jag hade själv köpt dörrarna och snickaren skulle sätta in dem. Fick en ungefärlig prisupppgift muntligt på mellan 3.500-5.000 kr för jobbet. När sedan fakturan kom var den på drygt 18.000 kr efter rotavdraget. Hade inte blivit kontaktad av snickaren att det skulle bli dyrare än vad han sagt under arbetets gång. Efter samtal har han minskat summan med 5.000 kr. Jag anser ändå att summan är för hög. Är det ok eller kan jag kräva att summan minskas ytterligare.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du agerar i egenskap av konsument och jag förutsätter att du köpt tjänsten av ett företag, så blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. I 4 § KtjL framgår det att en näringsidkare ska utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt och ta hänsyn till konsumentens inressen, och dessutom samråda med konsumenten i den utsträckning som är nödvändigt och möjligt. Detta innebär att näringsidkaren är skyldig att använda sin yrkeskunskap till att väga olika alternativ när det kommer till pris. Vidare innebär samrådsansvaret att näringsidkaren är skyldig att diskutera utförandet av tjänsten med konsumenten. Av 36 § KtjL framgår det att om en näringsidkare har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överstiga 15 %, såvida någon annan prisgräns inte har avtalats eller att näringsidkaren har utfört tilläggstjänster som konsumenten går begärt. I ditt fall har du fått en ungefärlig prisuppgift på 3500-5000 kr, vilket innebär att snickaren inte har rätt att ta ut ett pris som överstiger 15 % av detta, vilket är 525-750 kr, utöver var som sagts. Fakturan på 18 000 kr framstår därmed som orimlig och som något du som konsument absolut inte ska acceptera. Jag uppfattar det som att nästa faktura som snickaren skickade då var på 13 000 kr, vilket också vida överskriver vad du som konsument ska kunna acceptera. Snickaren borde ha hört av sig under arbetets gång och stämt av med dig när hen märkte att arbetet skulle bli mycket dyrare än vad som avtalats. Eftersom hen inte gjort det har hen inte rätt att kräva mer än 15 % tillägg till den ungefärlig prisuppgift som angavs inledningsvis. Mitt råd är att du kontaktar snickaren igen och delger honom denna information och ser om ni kan komma överens om ett pris som ligger närmare det pris som först sagts.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Ungefärlig prisuppgift för tjänsten

2021-08-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag anlitade en hantverkare för renovering av kök. Hantverkaren offererade kostnaden med ca pris för de olika moment som krävdes. I denna offert fanns kostnader för rörläggare samt elektriker och snickare med. Snickaren var den person som gav mig offerten och han skötte all kontakt med de andra hantverkarna. Nu när jobbet är klart och jag mottagit fakturor skiljer sig priset på elinstallationen och det pris jag blev offererad. I offerten står det el cirka pris 4 500kr men på fakturan ska jag betala 18 900kr. Måste jag betala detta?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ett bestämt pris har avtalats gäller det avtalade priset. Om näringsidkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift (4 500 kr) får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent (såvida inte någon annan prisgräns har avtalats) (36 § konsumenttjänstlagen). Det innebär att priset för elinstallationen inte får överstiga 5 175 kr (4 500 x 1,15 = 5 175 kr). Du har därför ingen skyldighet att betala mer än 5 175 kr för elinstallationen om det ungefärliga priset var 4 500 kr, under förutsättning att någon annan prisgräns inte avtalats.Näringsidkaren får endast överskrida denna gräns om han eller hon har utfört tilläggsarbete och därmed har rätt till pristillägg. Huvudregeln är att näringsidkaren ska underrätta konsumenten om behovet av tilläggsarbete och begära dennes anvisningar (se bl.a. 8 § konsumenttjänstlagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,