Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?

2021-09-15 i Köplagen
FRÅGA |Om jag skickat ett paket via postnord som aldrig kom fram till mottagaren. Kan jag anmäla detta som stöld till försäkringsbolaget eller betraktas det som förskingring? Vad är skillnaden på stöld och förskingring?Detta redulterade i stt jag blev tvungen att beställa en ny vara för c:a 20000kr.Postnord vill inte ersätta ngt. Försäkringsbolaget vill inte ersätta mig ngt. Tacksam för hjälp.
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så som jag förstår det berör din fråga två rättsområden, dels frågan om vem som bär risken för paketet, dels skillnaden mellan stöld och förskingring. Nedan ska jag besvara båda.Vem bär risken för paketet?Om det rör sig om ett köpförhållande, alltså att du sålt varan till mottagaren, så blir köplagen tillämplig. Jag utgår i svaret från att såväl du som mottagaren är privatpersoner, varför just den lagen blir tillämplig.Säljaren ansvarar för vad som händer med varan fram tills den avlämnats hos köparen, vilket framgår av reglerna om riskövergång i 13 § köplagen. Detta beror på att den som har varan i sin besittning har bäst möjlighet att se till att ingenting händer med den. I denna sits blir du säljaren och bär alltså ansvaret fram tills leverans. I 8 § köplagen står dessutom att säljaren ska ordna med lämplig transport. För en vara med värdet 20 000 kr bör paketet skickas rekommenderat. Detta innebär att paketet spåras och hanteras för hand längst hela processen. Skickar man paket på detta vis har man ofta starkare bevisning för att posten tagit emot paketet.Finns det inget bevis för att posten är ansvarig och får köparen inte varan är du som säljare i dröjsmål med avlämnandet. Köparen kan enligt 23 § köplagen kräva att du fullgör köpet, alltså att du ser till att varan kommer fram eller skickar en ny. Går inte detta kan köparen häva köpet enligt 25 § köplagen. Att postnord inte vill ersätta den ekonomiska skadan kan bero på att de har avtalsvillkor som friskriver dem i situationer som din. Jag kollade igenom postnords avtalsvillkor och såg att de har vissa ansvarsbegränsningar som inträder vid särskilda belopp, men i och med att jag inte vet alla omständigheter i din situation kan jag rekommendera att se över postnords avtalsvillkor själv. Jag länkar till sidan här.Stöld eller förskingring?Stöld (8:1 BrB) och förskingring (10:1 BrB) skiljer sig åt på så sätt att vid stöld är rekvisiten att någon tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig egendomen. När det gäller förskingring tillägnar någon sig egendom som denne fått i sin besittning genom exempelvis sin anställning.Personal som tar varor från sin arbetsplats, döms normalt sett för stöld och inte för förskingring. Anledning till detta är att för förskingring måste man fått någon egendom i sin besittning (besittningsbegreppet kan vara rätt komplicerat). Man brukar säga att om en kassör tar pengar från kassan så har hon fått kassan i sin besittning och skall därför dömas för förskingring och inte för stöld. Om kassören tar något annat från butiken så är det inte egendom som denne haft i sin besittning på just det sättet som krävs för att besittningsrekvisitet för förskingring skall uppfyllas.Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med försäkringsbolag och postnord och begära ett förtydligande av de villkor som orsakar att du bär ansvaret för den summan som gått förlorad. Vill du ha ytterligare och mer detaljerad hjälp kan du kontakta en av Lawlines jurister eller ställa kompletterande frågor här.Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

2021-09-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående min son.Min son köpte en båt för 100 000 kr i god tro. Säljaren sade sig nyligen ha servat båten för 9000 kr.Första båtturen slutade med att han kom tillbaka med sjöräddningen. En servicetekniker tittade på båten och konstaterade att motorn var tom på på olja alldeles uttorkad och att drevet var så skadat att han måste köpa ett nytt. När sonen köpte båten sade säljaren att han skulle höra av sig om han stötte på några problem. När sonen hörde av sig så var säljaren ointresserad. Han hade ej heller något kvitto på servicen för 9000 kr som han sade sig ha utfört. Har säljaren någon skyldighet att ersätt min son för drevet.Tacksam för svar
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din son har köpt en begagnad båt av en annan privatperson, och att båten inte fungerar som den ska då det är fel på drevet. Eftersom båten är lös egendom och båten köptes av en privatperson från en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig.Vad räknas som fel i varan?Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig (17 § första stycket KöpL). Om inte annat följer av avtalet ska varan också vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § andra stycket KöpL).Varan är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).Vidare är varan felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Uppgifterna kan lämnas både skriftligt och muntligt.Måste jag som köpare undersöka varan före köp?Köparen får inte som fel åberopa sådant som denna känt till eller borde ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om köparen undersökt varan före köpet, får denna som fel inte åberopa sådant som han borde upptäckt vid undersökningen. Ett undantag är om säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Om säljaren handlat i strid med tro och heder, exempelvis genom att medvetet undanhålla information om båtens dåliga skick, kan köparen åberopa ett fel även om denna borde upptäckt felet vid undersökningen.Generellt kan dock sägas att köparen har en långtgående undersökningsplikt, framförallt eftersom köpet rör en begagnad båt. De uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan dock begränsa undersökningsplikten. Flera olika faktorer påverkar om felet borde upptäckts, exempelvis krävs en extra noggrann undersökning om varan säljs väldigt billigt. Vad det är för typ av fel samt hur enkelt felet är att upptäcka är också omständigheter som ska beaktas.Vad får jag göra om det föreligger fel i varan?Om varan är felaktig får köparen begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt begära skadestånd (30 § KöpL). När varan avlämnats ska köparen också så snart omständigheterna medger det undersöka varan i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Detta är ett krav för att köparen ska kunna reklamera varan (32 § första stycket KöpL). Kravet gäller dock inte om säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § KöpL).Avhjälpande innebär att säljaren reparerar felet utan kostnad för köparen, förutsatt att reparation kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa det (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Hävning kräver att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för köparen, samt att säljaren insett eller borde insett detta (39 § första stycket KöpL).SammanfattningDet framgår av din fråga att båten köptes för 100 000 kr, samt att säljaren enligt egen utsago nyligen servat båten för 9 000 kr. Båten slutande fungera under första båtturen, då drevet visade sig vara skadat.Som köpare har din son som utgångspunkt en långtgående undersökningsplikt, vilket innebär att han noggrant behöver undersöka varan innan köpet för att säkerställa att den inte är felaktig. Det är svårt att ge ett tydligt svar på din fråga då jag inte känner till alla omständigheter i fallet, exempelvis hur noggrant din son undersökte båten före köpet, vad som sades om båtens skick i samband med köpet samt om båten köptes i befintligt skick.Om säljaren faktiskt hade kännedom om båten dåliga skick med medvetet försökte tona ned detta genom allmänt lovprisande, talar detta för att båten är felaktig och att din son kan göra felpåföljderna. Att båten slutade fungera redan första båtturen talar också för att båten är felaktig.Mitt råd är att din son kontaktar säljaren igen och kräver avhjälpande eller prisavdrag. Han bör betona att båten slutade fungera redan under första båtturen, och att båtens skick och kvalitet inte stämmer överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta förutsätter dock att din son faktiskt undersökte båten i samband med köpet. Om säljaren inte går med på din sons krav kan sonen stämma säljaren i allmän domstol. En sådan process kan dock bli dyr, samtidigt som det finns en osäkert i hur domstolen dömer i det enskilda fallet.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur fungerar den juridiska metoden

2021-09-05 i Köplagen
FRÅGA |Jag undrar över begreppet "rekvisitets innebörd". Klurar på Lehrbergs juridiska 7 stegs metod. Steg fem är "identifiera rekvisit" vilket jag förstår är att varje lag normalt ställer upp ett antal villkor och för att en lag ska vara tillämplig. Det krävs det att något av eller alla dessa villkor, rekvisit, är uppfyllda. Så "identifiera rekvisit" bör vara att säkerställa att något av villkoren är uppfyllda. Nästa steg i detta 7stegs metod är "rekvisitets innebörd". Talar man då om eventuella påföljder?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det finns många olika modeller som förklarar den juridiska metoden och Lehrbergs metod är väldigt detaljerad. Det du kan tänka på är följande steg:(1) identifiera och strukturera juridiska problem, (2) finna rätt rättsregel, (3) läsa och tolka rättskällor, (4) identifiera rekvisiten i en rättsregel, (5) precisera rekvisitens innebörd med hjälp av rättskällorna, och (6) självständigt ta ställning med hjälp av ändamålsavvägningar.Som jag förstår det undrar du vad skillnaden kring steg 4 och 5 är. Steg 4 handlar om att endast hitta och identifiera rekvisiten i en lagregel medans steg 5 handlar om att se vad rekvisitet betyder. Här är ett exempel:25 § 1 st. KöpL: "Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta."Steg 4 hade i detta fall varit att identifiera rekvisitet: (1) avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för köparen, (2) säljaren insåg eller borde ha insett detta. Steg 5 handlar om att precisera innebörden av rekvisiten. Vad innebär det att avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse? Här kan man ta hjälp av olika rättskällor, exempelvis praxis eller doktrin. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Köpa tillbaka en såld hund

2021-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej, tänkte kolla och se om ni har något svar på lite frågor som handlar om ett hund köp. Det är så att jag och min sambo köpte en hund den 30/7-21, enligt förra ägaren ska de absolut inte vara några problem med henne men hon har varken lydnad eller disciplin samt även inte en av grundvaccineringarna som skulle utförts vid 1 års ålder och hon är nu 1 år och 10 månader. Vi har nu insett att det inte funkar mellan hunden och katterna vad vi än gör och de leder oss till att hon måste komma tillbaka till förgående ägare då hon själv sa att hon ville ha tillbaka henne om det inte fungerade. Så min fråga är vad kan vi göra om hon slutar svara på våra meddelanden och det är sagt att hon vill ha tillbaka henne om de inte funkar?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har hundens föregående ägare sålt hunden till er utan några fel och ett köp därmed ingåtts från er sida är hunden ert ansvar, ni kan inte tvinga den föregående ägaren att köpa eller ta tillbaka hunden mot sin vilja. I det här fallet måste ni själva hitta ett nytt hem till hunden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

2021-09-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline. Jag (som företrädare för mitt enmans-AB) beställde en ny bil i April av stor handlare i Stockholmsområdet som jag muntligen vart lovad skulle komma i September. Nu säger dom att den är försenad till “kanske någon gång Q1 2022" och jag vill då häva avtalet då leverans är såpass osäker och långt bort. De vill då kräva mig på de 10% av köpeskillingen i vite (59k) som anges i avtalet :"Avbokningsavgift vid ej uthämtad bil avgår en avgift om 10% på totala köpekillingen.", trots att de inte kan leverera eller säga när jag kan få leverans. I avtalet står att läsa att leveransdato är: "Enligt senare bekräftelse med generalagent". Jag la beställningen i April i år, finner det inte rimligt att vänta i nästan ett år på en produkt jag beställt.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom du i egenskap av näringsidkare av en annan näringsidkare har köpt en bil, dvs en lös sak, så blir köplagen (härefter förkortad som KöpL) tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om villkor som ska gälla istället för lagen. Har du rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål? Du anger att ni muntligt har kommit överens om att bilen ska levereras i september. Muntliga avtal gäller på detta område, men kan givetvis vara svåra att bevisa. Om inget leveransavtal är avtalat gäller istället att varan ska avlämnas inom skälig tid (9 § KöpL). Detta innebär att du i första hand kan hävda att det avtalade leveransdatumet har överskridits, och i andra hand (om säljaren hävdar att något leveransdatum inte blivit överenskommet) att den period som kan anses skälig har/förväntas överskridas. För en bil som behöver beställas kan 3-4 månader generellt betraktas som skäligt och normalt. Att behöva vänta längre än så, om man inte har kommit överens om en längre leveranstid, är således inte skäligt. Avtalsvillkoret "Enligt senare bekräftelse med generalagent" har i detta sammanhang ingen betydelse eftersom du inte har fått någon sådan bekräftelse. Det enda du har fått information om att du kan få bilen någon gång nästa år, vilket är långt senare än det som ni först var överens om. På grund av att säljaren förväntas hamna i dröjsmål (s.k. anteciperat dröjsmål) har du rätt att kräva fullgörelse eller att häva köpet (22 § och 62 § KöpL). I ditt fall verkar hävning vara den påföljd som du önskar. Detta har du rätt att kräva förutsatt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § första stycket KöpL). Du måste således visa att detta dröjsmål har väsentlig betydelse för dig och även att säljaren borde ha insett detta. Argument som du kan använda dig av är att du förväntade dig att få en bil i september och inte kan vänta ytterligare ett halvår innan du (kanske) får bilen levererad. Detta är också någonting som säljaren borde inse när denne förlängde det förväntade leveransdatumet med några ytterligare månader. Du har således rätt att häva köpet, eftersom det står klart att avtalsbrott kommer ske. I och med att köpet hävs så behöver du inte heller betala något vite. Med andra ord upphör hela avtalet att gälla. En sådan klausul anses således endast giltig för det fall en köpare väljer att avboka en bil trots att säljaren levererar inom överenskommen tid, det vill säga när det inte föreligger någon grund för hävning. Sammanfattning och råd På grund av att det står klart att säljaren kommer att hamna i dröjsmål och begå ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för dig, vilket säljaren också borde inse, så har du rätt att häva köpet. Du behöver inte betala något vite, eftersom hela avtalet upphör att gälla. Mitt råd till dig är därför att du med hjälp av ovanstående argumentation vänder dig till bilfirman och hävdar din rätt. Om det inte leder till någon framgång kan du väcka talan om saken i domstol. Då det både är tidskrävande och kostar en del att processa i domstol är det bästa om ni kan komma överens på frivillig väg. Om du behöver mer hjälp med att ta ditt ärende vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

2021-09-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har köpt en bil på blocket av en privatperson där de drog att bilen kör bra i motor och växellåda och att den är besiktad och skattad. Väl där så såg jag att oljelampan lös så jag frågade honom om det så sa han att lamporna brukar lysa sen han köpte den och att det är ingenting och oroa sig över. Nästa dag när jag är påväg till jobbet i motorvägen börjar bilen skaka och det kom jätte mycket rök under bilen och bakom bilen. Sedan gick den inte köra mer. Jag kontaktade säljaren och han sa han inte ska ge pengarna tillbaka. Hur går jag tillväga?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du köpt en begagnad bil av en privatperson via blocket, och att bilen inte fungerar som den ska. Eftersom bilen är lös egendom och du köpte den av en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig.Vad räknas som fel i varan?Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig (17 § första stycket KöpL). Varan är också felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).Vidare är varan felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Uppgifterna kan lämnas både skriftligt och muntligt.Måste jag som köpare undersöka varan före köp?Du som köpare får inte som fel åberopa sådant som du känt till eller borde ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om du undersökt varan före köpet, får du som fel inte åberopa vad du borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Om säljaren handlat i strid med tro och heder, exempelvis genom att medvetet undanhålla information om bilens dåliga skick, kan köparen åberopa ett fel även om denna borde upptäckt felet vid undersökningen.Generellt kan sägas att du som köpare har en långtgående undersökningsplikt, framförallt eftersom köpet rör en begagnad bil. De uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan dock begränsa undersökningsplikten.Vad får jag göra om det föreligger fel i varan?Om varan är felaktig får du som köpare begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt begära skadestånd (30 § KöpL). När varan avlämnats ska köparen också så snart omständigheterna medger det undersöka varan i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Detta är ett krav för att köparen ska kunna reklamera varan (32 § första stycket KöpL). Kravet gäller dock inte om säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § KöpL).Avhjälpande innebär att säljaren reparerar felet utan kostnad för köparen, förutsatt att reparation kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har du som köpare rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa det (34 § tredje stycket KöpL).Om avhjälpande inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Hävning kräver att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för dig som köpare, samt att säljaren insett eller borde insett detta (39 § första stycket KöpL).SammanfattningDet framgår av din fråga att du vid tidpunkten för köpet upptäckte att bilens oljelampa lös, men att säljaren tonade ned detta genom att berätta oljelampan brukar lysa och att det inte är något att oroa sig över. Nästa dag slutade bilen att fungera.Om säljaren faktiskt hade kännedom om bilens dåliga skick med medvetet försökte tona ned detta efter att du påpekat det för säljaren, kan säljaren anses ha handlat i strid med tro och heder, vilket gör att du kan göra fel gällande. Att det stod i annonsen att bilen kör bra är en annan omständighet som talar för detta.Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen och kräver avhjälpande eller prisavdrag eftersom bilen är felaktig. Du bör betona att det stod att bilen kör bra i annonsen, samt att säljaren sagt att den lysande oljelampan inte var något att oroa sig över. Detta förutsätter dock att felet har ett samband med den lysande oljelampan. Om säljaren inte går med på dina krav kan du stämma personen i allmän domstol. En sådan process kan dock bli dyr, samtidigt som det finns en osäkert i hur domstolen dömer i det enskilda fallet.Om du behöver ytterligare rådgivning kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Återbetalning av handpenning vid hävning av båtköp

2021-09-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Skulle köpa en båt där handpenning á 5' är erlagd, total köpeskilling 250'. Säljaren uppgav skrov- och motornummer vilka är inskrivna i ett köpekontrakt. När jag väl skulle hämta båten så visade det sig att skrovnumret på båten ej överensstämde med det säljaren angett. Han uppvisade ett kvitto från båtfirman där den var inköpt ny och där det också var angivet fel nummer. Jag ville inte köpa båten i "god tro" utan sa att jag ville häva köpet då inkorrekta uppgifter är angivna. Då ville säljaren inte betala tillbaka handpenningen. Då undrar jag om han har rätt till det om man ser till exempelvis Köplagen?
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag blir relevant i ditt fall?Återbetalning av handpenning är inte är något närmare reglerat i lag, därför kommer jag att besvara din fråga utifrån avtals- och förmögenhetsrättsliga principer och köplagen. Köplagen blir den tillämpliga lagen eftersom jag tolkar det som att både du och säljare är privatpersoner och det rör sig om köp av lös egendom (1 § Köplagen). Köplagen är vidare inte tvingande, och köpare och säljare kan komma överens om annat än det som står i den genom till exempel köpeavtal (3 § Köplagen).Den generella utgångspunkten I fråga om köp får utgångspunkten anses vara att en handpenning utgör en förskottsbetalning, om inte annat avtalats om i köpehandlingen. Det innebär att säljaren ska betala tillbaka handpenningen om affären hävs. I sådana här lägen behöver dock generellt tas i beaktande eventuella klausuler (inskrivningar) i köpeavtal som säger att handpenningen ska betraktas som en på förhand bestämd ersättning till säljaren om affären inte genomförs och detta beror på köparen. Om frångåendet av avtalet inte skulle vara på grund av köparen/förhållanden på din sida kan säljaren med andra ord inte peka på klausuler i avtalet, om de skulle finnas. Han kan, om hävningen berodde på ett avtalsbrott från hans sida, inte heller kräva dig på skadestånd för det fall du åsamkat honom skada genom att häva. Därför ska vi kort gå igenom om giltig grund för hävning finns i ditt fall, innan vi återgår till frågan om handpenningen. Innebär säljarens felaktiga uppgifter fel på båten?För att fel på båten inte ska föreligga krävs att den stämmer överens med vad som följer av avtalet. Eftersom båten har ett annat skrovnummer än vad säljaren angett i avtalet föreligger således fel (17 § köplagen). Att den är felaktig och det inte beror på dig innebär att du enligt 31 - 40 § får kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § Köplagen). Avhjälpande, omleverans eller prisavdrag är knappast möjliga eller en lösning på problemet, varför hävning kan bli aktuellt. För att det ska vara aktuellt krävs att felet anses vara av väsentlig betydelse (39§ köplagen). Vad som är ett befogat hävningsintresse prövas från fall till fall, men att fel skrovnummer angetts bör vara av tillräckligt stor betydelse för att du på giltig grund ska få häva utan att skadeståndsanspråk kan riktas mot dig.Vad gäller i ert fall?Handpenning betraktas som sagt ofta som en förskottsbetalning. När köpet nu inte ska genomföras, och det beror på att säljaren begått avtalsbrott, ska den delen av betalningen som du gett i form av handpenning därför återgå. Eftersom hävningen inte beror på dig kan han inte heller rikta skadeståndsanspråk.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Är det något ytterligare vi kan hjälpa dig med, eller om det fortfarande finns något du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Köpt bil med krockskador

2021-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har köpt en bil genom mitt företag från en bilfirma. 2-3 veckor efter så skickades den in på verkstad då en del har gått sönder, då tyder det att bilen har varit trimmad. Sedan upptäckte verkstaden att bilen har varit krockad både fram och bak fastän vi har frågat 2 gånger bilfirma som vi köpte av om den varit krockad, de svarade nej båda gångerna och de visade sig att det inte stämde, därefter behövdes delar uppemot 30-40tkr fixas pågrund av denna krocken. Det visade sig att någon bara fixat felet snabbt för att det ska funka ett litet tag till. Har jag rätt att kräva dessa pengar eller reklamera bilen? har ägt bilen i snart 3 månader men den har varit inne hos verkstaden i ca 2 månader snart.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan två företag är det köplagen (KöpL) som är tillämplig och det blir alltså hit som jag hänvisar mina svar. Jag kommer först gå igenom huruvida det föreligger fel i varan för att sedan se till vilka påföljder som kan göras gällande. Till sist tar jag även kortfattat upp reklamation och risken för varan.Fel på varanFör det första måste man se huruvida det föreligger fel i varan (dvs. bilen). Om bilen enligt de uppgifter som givits i samband med köpet inte ska ha varit trimmad men att den ändå varit det så är detta att anse som ett fel i varan. Detsamma gäller självklart för krockskadorna. Varan måste nämligen stämma överens med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren lämnat vid marknadsföringen (18 § KöpL). Även om bilen har sålts i "befintligt skick" får den inte vara i väsentligt sämre skick än du som köpare med hänsyn till priset och övriga omständigheter kunde förvänta dig (19 § 3 p. KöpL). Här spelar alltså priset in. Att krockskador behöver lagas för 30 000-40 000 kr är dock förmodligen sådant som får anses utgöra fel i varan.Påföljder vid felFör att få göra påföljder gällande måste du reklamera varan, det vill säga meddela säljaren att det är fel på varan, inom skälig tid (32 § KöpL). Påföljderna som blir aktuella är först och främst avhjälpande, vilket innebär att säljaren lagar de fel som finns i bilen och står för kostnaderna för dessa (34 § KöpL). Om detta inte blir aktuellt kan du kräva prisavdrag (37 § KöpL). Du kan även häva köpet helt och hållet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde insett detta (39 § KöpL). Så omfattande krockskador skulle kunna utgöra grund för hävning men det är svårt för mig att uttala mig med större säkerhet utan att veta mer detaljer.När uppkom feletTill sist vill jag även nämna att risken för varan går över på dig som köpare när du får bilen. Fel som uppkommer efter detta ansvarar du för (12-13 §§ KöpL). Säljaren ansvarar dock för fel som fanns vid försäljningen även om dessa visar sig först tidigare (21 § KöpL). Som du beskriver det så fanns krockskadorna och trimningen innan du köpte bilen men de har visat sig först senare. Det är dock du som måste bevisa detta. Du har dock inte någon särskild undersökningsplikt, men får inte åberopa sådana fel som du "borde ha märkt" om du undersökte bilen eller sådana fel som du hade märkt om du hade undersökt bilen men struntade i detta trots säljarens uppmaning (20 § KöpL).Jag hoppas detta besvarar din fråga och att din situation löser sig!Med vänliga hälsningar,