Vad innebär "garanti eller liknande utfästelse"?

2020-12-20 i Köplagen
FRÅGA |När kan påföljd påkallas vid fel i vara? 2020-11-28 Det var rubriken ni satte på min tidigare fråga.Detta mejl är en följdfråga av ert svar:Kan man tolka 32 § 2st .." om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse" kan åberopas efter 3 år och inte inom 2 års regeln? Jag åsyftar "liknande utfästelse" är lika med vad säljaren skrev i sin annons beträffande RB backslaget i frågan
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till köplagen (KöpL)Jag har läst din tidigare fråga (här) och tolkar din följdfråga som att du nu undrar vad lagtexten i 32 § 2st KöpL innebär.Reklamationsrätten preskriberasHuvudregeln är att ett fel i en vara måste reklameras inom två år från det att köparen mottagit varan. Om ett fel uppstår eller reklameras senare än efter två år har reklamationsrätten preskriberats. Detta innebär att en köpare inte kan reklamera en vara efter mer än två år (32 § KöpL). Det finns ett undantag till denna huvudregel, vilken gäller om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). Då kan en vara reklameras även om två år passerat.Garanti eller liknande utfästelseEn garanti eller liknande utfästelse innebär att säljaren kan åta sig att åtgärda problem som uppkommer även efter mer än två år (32 § 2st KöpL). Om en säljare uttryckligen angett att en vara har en garanti på fem år innebär det att du som köpare kan reklamera för fel inom fem år, trots att huvudregeln är att reklamationsrätten preskriberas efter två år. Ordet "garanti" behöver inte uttryckligen användas; det är det som menas med "liknande utfästelse". Det viktiga är innebörden, att säljaren garanterar att varan ska hålla en viss tid och om den inte gör det åtar sig säljaren att åtgärda felet, även efter två år.Din frågaNär jag läser din ursprungliga fråga framgår det inte om säljaren erbjudit någon form av garanti. Du får läsa annonsen för att där se om någon garanti eller liknande formulering nämns. Bara det faktum att säljaren skrivit att den del som är felaktig är nyrenoverad bör inte kunna tolkas som en utfästelse om garanti, om det var det du funderade över.I övrigt kan jag hänvisa dig tillbaka till det ursprungliga svaret gällande undersökningsplikten och påföljderna för fel i vara.Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Vad gäller för en vara som är trasig då den sålts av en privatperson till en annan privatperson?

2019-09-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde precis min begagnade iPhone 7 med sprucken skärm till en privatperson, affären gick bra och kunden betalade 1000 kr.När kunden åker hem säger han att skärmen inte funkar alls och att jag har lurat honom och vill ha pengarna tillbaka. Jag är fullt medveten om att skärmen bara var sprucken och alla andra funktioner funkade, han fick även se den hur den funkade när han köpte den!Min fråga är om jag är tvungen att ta tillbaka till den nu mer trasiga telefonen och återbetala honom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en privatperson köper lös egendom av en annan privatperson gäller köplagen (KöpL). Jag kommer börja med att redogöra allmänt för vad som gäller vid köp och sedan ta upp din situation. Varans beskaffenhetEn vara ska stämma överens med vad som är avtalat (17 § KöpL). Om varan avviker från vad som avtalats eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Även om en vara sålts i så kallat "befintligt skick", alltså att den är begagnad, är den felaktig om den inte överensstämmer med vad säljaren sagt om den, om säljaren underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande eller om den är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter kunnat förutsätta (19 § KöpL). Undersöka varan före köpetEn köpare får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Om köparen har undersökt varan eller om han underlåtit att undersöka den då köparen uppmanat honom till detta får han inte som fel åberopa sådant som han borde ha upptäckt vid en undersökning (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder. Påföljder vid fel i varaOm en vara är felaktig, och det inte beror på köparen, har han rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Köparen måste reklamera varan inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (32 § KöpL). Om en vara är felaktig har köparen rätt att kräva att säljaren ska avhjälpa felet, eller leverera en ny vara (34 § KöpL). Även om köparen inte kräver det har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller leverera en ny vara om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Om avhjälpande eller leverans av en ny vara inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). För att kunna häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta (39 § KöpL). Risken för varanVem som står risken för varan innebär vem som är skyldig att betala för den om den går sönder eller liknande (12 § KöpL). Risken övergår från säljaren till köparen då varan avlämnas (13 § KöpL). Säljaren är dock ansvarig för fel som funnits innan avlämnandet, även om de visar sig först senare (21 § KöpL). Vad gäller i ditt fall?Du skriver att du sålt telefonen begagnad, vilket därför innebär att den sålts i befintligt skick. Då ska den, för att inte vara felaktig, stämma överens med vad du har sagt om den, och inte heller vara väsentligt sämre än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till priset och andra omständigheter. Du skriver att skärmen var sprucken, vilket köparen självklart borde varit medveten om, och det är alltså inget som gör telefonen felaktig. Att skärmen inte fungerar som den ska, om du har sagt att den gör det, är däremot en omständighet som skulle kunna innebära att den är felaktig. Dock skriver du att köparen fick se att telefonen fungerade, vilket bör innebära att han har fått möjligheten att undersöka den före köpet. Om han undersökt den bör han rimligtvis då kunnat upptäcka om skärmen inte fungerade, vilket innebär att han inte kan åberopa att telefonen är felaktig på grund av det. Om telefonen inte var trasig vid köpet, utan gick sönder efter det är det köparen som ska stå risken för det. Dock är du som säljare ansvarig om den var trasig redan när han köpte den, men att det inte visade sig förrän först senare. Min bedömningMin bedömning är att det verkar osannolikt att han skulle kunna hävda att telefonen är felaktig och därmed kunna häva köpet. Detta främst eftersom du skriver att du visat honom att den fungerade, och att han därför hade en möjlighet att undersöka den och bör då ha upptäckt om den var trasig. Det verkar inte heller som att du vetat om att det skulle ha varit något fel på den, och att du därför inte har handlat i strid mot tro och heder då du sålde den. Jag kan tyvärr inte ge dig ett definitivt svar eftersom jag inte känner till alla omständigheter, t.ex. hur det gick till när köparen fick se att telefonen fungerade eller vad som faktiskt är fel med den nu. Jag vet ju inte heller hur köparen hanterat telefonen, om det är något han gjort med den som har gjort att den gått sönder. Om du känner att du behöver ytterligare hjälp med detta är du välkommen att ställa en ny fråga, eller boka en tid med någon av våra jurister. Det kan du göra här. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Vad krävs för att häva ett köp av en privatperson?

2019-12-26 i Köplagen
FRÅGA |Jag undrar lite om detta med ansvar gällande köp av privatperson.Jag sålde nyligen en herrklocka för 500 kr på en av säljsidorna på Internet. Min annons löd " Fungerar mycket bra och är i fint skick. Säljs i befintligt skick som bilden visar"Köparen och jag bestämde tid och datum då han ville komma och titta på klockan. Jag lämnade min adress och telefonnummer, samt att jag har en säljprofil på internet som är öppen för allmänheten, där han även hittade min annons.Han kom 1 timme innan avtalad tid ( tur att jag befann mig hemma) , han var mycket stressad och överräckte 500 kr sedel innan han överhuvudtaget tog emot klockan. Jag frågade om han inte vill titta på klockan innan köp, han tittade snabbt och gav mig pengarna, jag tog emot pengarna och han fick klockan. Sen skyndande han iväg från huset för att 2 min efter komma tillbaka , knackade på portdörren då jag ännu ej hade hunnit in i hissen. Jag öppnade porten, han frågade om den fungerar på bruten engelska , jag sa ja, den fungerar men detta borde du kolla innan köpet gått igenom sa jag. Han sa tack och skyndade iväg. Dagen efter får jag ett sms att han inte vill ha klockan, han säger att den glappar och att den inte passar honom. han vill komma på lördag morgon för att få tillbaka sina pengar och lämna tillbaka klockan. I min ägo glappade den inte utan fungerade felfritt. Är jag tvungen här att ge honom ångerrätt efter köp? Hur ska jag gå tillväga? Tack
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Det finns ingen skyldighet för en privatperson som säljer något till en privatperson att erbjuda någon ångerrätt. Det gäller bara om man kommit överens om det innan köpet. För att kunna ångra ett köp krävs, om inget annat avtalats, att varan är felaktig och att köparen därmed kan häva köpet. Varans skickEn vara som säljs ska stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § KöpL). Varan ska till exempel fungera på det sätt som säljaren sagt att den gör. Om varan inte stämmer överens med detta är den felaktig. Även om en vara sålts i befintligt skick ska den anses felaktig om den inte stämmer överens med vad säljaren har sagt, och den säljaren kan ha sagt kan antas ha påverkat köparen att köpa varan (19 § KöpL). Varan ska även vara felaktig om säljare har underlåtit att upplysa köparen om väsentligt förhållande rörande varans egenskaper som säljaren visste om. Varan ska också anses felaktig om den är i ett väsentligt sämre skick än köparen, med hänsyn till priset och andra omständigheter, kunnat förvänta sig.Köparens undersökningspliktKöparen får inte åberopa något som fel på varan om köparen hade kunnat upptäcka felet genom att undersöka varan före köpet (20 § KöpL). Om köparen underlåtit att undersöka varan trots att säljaren uppmuntrat denne att göra det får köparen inte åberopa något som hen borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge säljaren inte handlat i strid med tro och heder. Påföljder vid felaktig varaOm en vara är felaktig kan köparen häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Eftersom du skriver att köparen vill lämna tillbaka klockan och få pengarna tillbaka antar jag att han vill häva köpet. Din situationDu skriver att köparen bland annat säger att klockan inte passar honom och att han därför vill lämna tillbaka den. Att klockan inte passar honom är inget som gör den felaktig, och dessutom hade han enkelt kunnat upptäcka det genom att testa den vid köpet. Detta är alltså ingen giltig anledning för honom att vilja häva köpet. Du skriver även att köparen hävdar att klockan glappar. Detta vet jag självklart inget om och kan ju därför bara utgå ifrån det du skriver, att den för dig fungerat felfritt. Om detta stämmer bör klockan inte heller anses vara felaktig. Dessutom får köparen, som nämnt ovan, inte åberopa att en vara är felaktig om han hade kunnat upptäcka felet genom att undersöka varan före köpet. Om det faktiskt är så att klockan glappar borde kanske köparen ha kunnat upptäcka detta genom att titta lite närmare på den vid köpet. Att han var stressad är ingen ursäkt för att inte undersöka klockan. SlutsatsJag känner ju som nämnt inte till huruvida klockan fungerar eller ej, men om jag utgår ifrån det du skriver låter det inte som att köparen har skäl för att häva köpet. Han borde ha undersökt klockan före köpet, och kan inte åberopa något som fel om han hade kunnat upptäcka det genom att undersöka klockan. Du som säljare kan då bara bli ansvarig för så kallade dolda fel, eller om du agerat i strid med tro och heder. Utifrån hur du beskriver situationen tycker jag inte att det låter som att det är aktuellt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vilka påföljder har man som köpare rätt till vid fel i vara enligt köplagen?

2019-08-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej, i december 2017 köpte jag av en stor elektronikkedja en arbetsdator av märket Asus till mitt spanska bolag då jag numer är bosatt i Spanien. Tangentbordet har nu svällt så mycket att datorn är oanvändbar. Affären vill skicka in datorn till Asus för kontroll, men eftersom jag enbart arbetar med möten via Skype blir det en ohållbar arbetssituation för mig. Vad har jag för rättigheter enligt köplagen? Kan jag häva köpet, begära en ersättningsdator eller kräva en "lånedator" under tiden min är under kontroll hos Asus?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver är det köplagen (KöpL) som är tillämplig eftersom du köpt datorn för ditt företags räkning av ett annat företag (1 § och 4 § KöpL). Det är även möjligt att det är den internationella köplagen (CISG) som ska tillämpas, men eftersom du skriver köplagen kommer jag utgå ifrån den och endast ge en kort redogörelse för CISG. Eftersom datorn inte fungerar som den ska är den felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Påföljder vid fel i varaDå datorn är felaktig har du som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet, samt kräva skadestånd (30 § KöpL). För att få åberopa att en vara är felaktig måste du reklamera inom skälig tid (32 § KöpL). Eftersom du skriver att affären vill skicka in datorn på kontroll tolkar jag det som att du reklamerat den i tid och att det inte är något problem. Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet på varan, alltså laga din dator. Och om det inte går får säljaren företa omleverans (34 § KöpL). Säljaren har alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om det ska ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid har köparen rätt att kräva prisavdrag eller hävning (37 § KöpL). Vad innebär väsentlig olägenhet?Detta är ett begrepp som inte är jättelätt att förstå. Det måste avgöras utifrån omständigheterna i det specifika fallet. Säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig som köpare. Om det är en väsentlig olägenhet beror på hur din verksamhet påverkas. Om din verksamhet t.ex. helt stannar av eller att din relation till kunder påverkas negativt av att du inte kan använda datorn kan det tala för att det skulle vara en väsentlig olägenhet att avhjälpa eller leverera en ny dator, om det inte kan ske direkt. Huruvida det är en väsentlig olägenhet påverkas såklart också av om du t.ex. erbjuds en ersättningsdator att använda medan din dator repareras. Detta är inget du har rätt till enligt köplagen, men att föreslå det till säljaren är såklart en bra idé eftersom denne då kan ha längre tid på sig att avhjälpa felet på din dator. Du skriver att du enbart arbetar med möten via Skype, vilket jag tolkar som att det skulle kunna vara en väsentlig olägenhet för dig att inte ha en fungerande dator. Om det är möjligt kanske den bästa lösningen vore en omleverans, alltså att du får en ny dator och skickar tillbaka den trasiga. Om företaget inte kan erbjuda detta tycker jag att du bör be om en ersättningsdator under tiden din repareras. Om du inte kan låna en dator under tiden låter det som att det vore en väsentlig olägenhet för dig att låta säljaren avhjälpa felet. Då skulle du kunna ha rätt till att kräva prisavdrag eller häva köpet.När har man rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet?Som nämnt tidigare har köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga (37 § KöpL). Köparen har rätt att häva ett köp på grund av att varan är felaktig om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § KöpL). Att felet är av väsentlig betydelse är rätt uppenbart eftersom du skriver att datorn är oanvändbar. Detta är också något som säljer borde insett eftersom antagligen ingen skulle vilja köpa en dator som är oanvändbar. För att ha rätt att häva köpet måste du meddela säljaren detta inom skälig tid (39 § andra stycket KöpL). SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att det låter som att det skulle vara en väsentlig olägenhet för dig att skicka iväg datorn för att säljaren ska kunna avhjälpa felet. Den bästa lösningen hade antagligen varit en omleverans. Även om du inte har en lagstadgat rätt att kräva en ersättningsdator är det en bra idé att göra det eftersom det ger säljaren längre tid att kunna avhjälpa felet. Om det varken går att avhjälpa felet eller leverera en ny dator till dig borde du kunna häva köpet eftersom felet är av väsentlig betydelse för dig. Vad hade gällt om man tillämpar CISG?Internationella köplagen, eller CISG som den kallas (vilket är en förkortning för United Nations Conventin on Contracts for the International Sale of Goods), är en konvention som ratificerats av Sverige och många andra stater. CISG gäller som lag i Sverige och ska tillämpas vid köp av varor mellan parter som har sina affärsställen i olika stater (artikel 1.1 CISG). CISG skiljer sig från den svenska köplagen inom vissa områden, men det mesta som är annorlunda är inte relevant för din situation. Bedömningen för när en vara är felaktig ser i princip likadan ut i CISG som i den svenska köplagen (artikel 35 CISG). Detsamma gäller för bestämmelserna om reklamation (artikel 39 CISG). Även bestämmelserna om påföljder vid fel i vara ser i princip likadana ut och många av begreppen som används är desamma, vilket borde innebära att svaret på din fråga inte blir annorlunda om man istället skulle tillämpa CISG (artikel 46–50 CISG). Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Du måste dock komma ihåg att detta är frågor som ska bedömas utifrån det enskilda fallet, vilket är svårt för mig att göra då jag inte känner till exakt alla omständigheter. Jag har svarat så gott jag kan utifrån de omständigheter du skrivit. Mvh,