Köplagen eller konsumentköplagen? (enskild firma)

2021-01-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Om jag som är över 18 år driver min enskilda firma, som går bra. Jag beställer en produkt till min verksamhet genom att ringa upp en näringsidkare, aktiebolag, som sålt denna produkten tidigare till mig för 2 månader sedan. Vi blir överens, muntligt via telefonsamtalet att jag hämtar produkten inom 2 veckor.Har näringsidkaren, säljaren, rätt att höja priset med det dubbla i förhållande till tidigare köp av samma produkt när jag ska hämta produkten - vi pratade inget om pris när jag gjorde den muntliga beställningen.Vilket lagrum gäller i detta fallet: Köplagen eller KonsumentKöplagen eller är det någon annan lag som är aktuell?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag har förstått dina funderingar rätt så undrar du vilken lagstiftning som ska tillämpas samt vad som gäller rörande det förändrade priset.Relevant lagstiftning I konsumentköplagens definieras en konsument som "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet" och en näringsidkare som "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" (1 § KKL). Du skriver i din fråga att du beställer produkter till din verksamhet. Således är du inte att betrakta som konsument i detta fall. Begreppet näringsidkare ska vidare tolkas ganska extensivt - i propositionen till konsumentköplagen står följande: "Termen näringsidkare skall, i överensstämmelse med vad som är fallet enligt annan konsumentlagstiftning, fattas i vidsträckt mening. Den omfattar varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Det krävs inte att verksamheten drivs i vinstsyfte." (Ytterligare stöd för en sådan syn på begreppet återfinns i NJA 2018 s. 866 för den intresserade). Sammanfattningsvis är ni båda att betrakta som näringsidkare och således är köplagen tillämplig. PrishöjningenKöplagen är dock inte tillämplig om annat följer av avtalet, praxis er emellan eller sedvänja (3 § KöpL). Eftersom jag inte har kännedom om samtliga omständigheter (såsom till exempel vad exakt som avtalats er emellan, typ av bransch samt typ av produkt) blir det tyvärr svårt att ge ett bra svar på din fråga. Till exempel kan priset på vissa typer av varor kan vara mer känsligt för yttre omständigheter och kan därav vara föremål för plötsliga förändringar. Om jag har förstått dig rätt har du en gång tidigare handlat med detta företag. Det är då tveksamt om det kan anses att någon praxis er emellan hunnit upprättas. SammanfattningKöplagen blir tillämplig då du inte är att betrakta som en konsument i konsumentköplagens mening. Lagen är dock dispositiv och mycket lämnas således åt parternas avtal och praxis. Då jag inte har tillräcklig kännedom om omständigheterna i din situation är det svårt att med säkerhet kunna uttala mig om vad som ska anses gälla er emellan. Jag råder dig dock att i framtiden inför ett köp avtala om pris för att kunna hänvisa tillbaka till avtalet vid komplikationer av detta slag. Hör gärna av dig vid ytterligare funderingar! Vänligen,