Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

2021-06-07 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en bil av en privat person då när jag var på plats och undersökte bilen så var allting fint. Men efter typ 5 dagar av körande upptäckte jag att det är oljan som stiger ner och då var jag tvungen att lämna in den till verkstaden. Då när bilen lämnades till verkstaden så upptäckte dom en filt som placerades under bilen så att den filten skulle suga in oljan och inte hamna på marken så att köparen inte känner till det. När jag polis anmält den så kunde de inte göra ngt åt det. Nu undrade jag vad jag kan göra och hur går jag vidare med det? Detta kostar mycket för att laga och det handlar inte om några tusen lappar. Tacksam för guide.
Hanna Palmkvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Säljaren kan ha gjort sig skyldig till brott Det låter märkligt att polisen inte skulle kunna göra något åt det. Det låter som att säljaren gjort sig skyldig till brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken), ett brott för vilket det är föreskrivet fängelsestraff. Ett handlande utgör bedrägeri om man vilseleder någon till att göra något som innebär skada för denne själv och vinning för den som vilseleder. Att placera dit en filt för att felet inte skulle upptäckas och ändå sälja bilen till dig som om den vore felfri torde innebära sådant vilseledande. Jag rekommenderar att du hör av dig till polisen igen och ber om förtydligande om varför de inte anser sig inte kunna göra något.Säljarens avtalsbrott innebär att du har rätt till ersättningSäljaren har även gjort sig skyldig till avtalsbrott gentemot dig, och följderna av detta är inte beroende av att säljaren döms för bedrägeri. Säljaren ansvarar för fel som fanns innan du över risken för bilen (21 § köplagen). Du kan då rikta vissa krav mot säljaren (30 §). I vanliga fall är det viktigt att inte dröja för länge med att meddela säljaren om sådana krav, eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (se 32, 35, och 39 § andra stycket). Säljaren anses emellertid med stor sannolikhet ha agerat i strid med tro och heder, då det ju verkar som att han vetat om bristen och försökt dölja det från dig för att få försäljningen fullgjord – om så är fallet är denna tidsaspekt inte lika begränsande för dig (se 33, 35 och 39 § andra stycket).Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren ordna med reparation av bilen. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Så länge du inte vänder dig till en onödigt dyr reparatör bör säljaren alltså behöva stå för reparationskostnaderna. Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Förutsatt att säljaren inte har fler bilar att byta ut den sålda med är detta alternativ antagligen inte aktuellt.Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning, det vill säga att köpet blir ogjort och bilen respektive betalningen går åter, behöver det röra sig om ett fel som är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §). Detta är med stor sannolikhet fallet för dig. Möjlighet finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. Om felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för inte bara direkta utan även indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått, men som nu uteblivit (67 §). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera varan utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan.Du har även rätt att hålla inne med betalningen (42 §), men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet.Sammanfattningsvis ska du inte behöva står för kostnaderna. Jag rekommenderar att du hör av dig till säljaren så snart som möjligt med de krav du väljer att rikta mot denne. Lycka till, och om du har fler funderingar så tveka inte att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Säljarens utfästelse och befintligt skick

2021-02-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en motorcykel i december av en privatperson, tyvärr verkar det som om att en strypning som skulle medfölja saknas, vi skrev under att varan såldes i "befintligt skick", dock så hade säljaren sagt att denskulle medfölja vid flertal tillfällen, både i annons och sms konversation. På plats så skulle han visa strypningen och öppnade bakluckan på motorcykeln, där visade han två stycken strypnings ringar till insuget men den elektroniska boxen saknades, då sa han att han skulle gå iväg och kolla så han inte lagtden någonstans, han kom sen tillbaka och sa att den är kvar under tanken och är bara att koppla in. Denna elektroniska strypning var en stor anledning till att jag köpte motorcykeln eftersom jag inte får köra den omden inte är strypt då jag har A2-körkort. Motorcykeln är en MT-07 Motocage från 2017 och strypningen är en Alphatechnik elektronisk strypning till MT-07.Vi har i efterhand försökt prata med säljaren, men han vägrar att betala ersättning för strypningen och han säger själv att han är färdig med att leta efter den, alltså att han inte tänker leta något mera och att detta nu är mitt problem.Ser Fram Emot Svar,Med Vänliga Hälsningar,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att strypning saknas utgör i detta fall ett felKöp mellan privatpersoner regleras av köplagen. Man kan göra förbehåll för köpeobjektets kvalitet genom att ange att den säljs i befintligt skick, men om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet anses den ändå vara felaktig, om uppgiften kan antas ha påverkat köparens val att ingå avtalet (19 §, första punkten). Säljaren av motorcykeln tycks tydligt ha angett att strypning skulle ingå, både skriftligt och genom er dialog på plats samt hur han gick och kollade efter vad jag förstår är en för strypningen nödvändig beståndsdel. Om du inte lagligen kan framföra fordonet utan strypning på grund av det körkort du har, har den uppgiften också påverkat köpet, precis som du säger. Avsaknaden av strypning innebär alltså ett fel i köpeobjektet, och ett avtalsbrott från säljarens sida. Påföljder vid sådant avtalsbrottDu som köpare kan rikta vissa krav mot säljaren i denna situation (30 §). Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att meddela säljaren hur du vill gå vidare, eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid (se bl.a. 32, 35, och 39 § andra stycket). Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren förse dig med komponenten som saknas, eller införskaffa en åt dig. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (se nedan om hävning) har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning behöver det röra sig om ett fel som är väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §). Att du inte lagligen kan framföra motorcykeln på grund av felet kan utgöra ett så allvarligt fel att du har rätt till hävning. Det faktum att du särskilt frågade om strypningen och den elektroniska boxen kan vara tillräckligt för att säljaren även borde insett det. Kände säljaren till vilket körkort du har och att det innebär att du inte får köra motorcykeln utan strypning så är det tydligt tillräckligt. Möjligheten finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. När felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för både direkta och indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått men som nu uteblivit (67 § andra stycket). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera motorcykeln utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan. Du har även rätt att hålla inne med betalningen, men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet (42 §). Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när jag upptäckt fukt i min nyköpta båt?

2021-05-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag har precis köpt en båt, där jag absolut inte fick göra något ingrepp på båten, innan båten var betald. Allt verkade trots den konstiga uppmaningen "betala innan ingrepp" helt OK. Och jag valde att slutföra affären. När jag efter betalning skulle skrapa bort bottenfärg för att måla ny bottenfärg, hittar jag att fukt har gott in i båten och skapat flera hundra bubblor (fukt mellan färg och laminat) Hur bör jag gå vidare i rådande situation? Kan jag kräva att säljaren står för kostnader för att reparera skador som hittats efter köp. Säljaren har gjort försök att reparera nämnda skador, syns tydligt.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fukten torde utgöra ett fel i lagens mening Köp mellan privatpersoner, som det tycks vara fråga om här, regleras i köplagen. Om varans kvalitet berörts i avtalet (som kan ha varit muntligt eller skriftligt) ska varan självfallet motsvara den kvalitet som angetts i avtalet (17 § första stycket). Om varan avviker från avtalet eller vad du som köpare även i annat fall med fog kunnat förutsätta är varan felaktig i lagens mening (17 § tredje stycket). Det du beskriver om hur fukt trängt in i båten låter som en allvarlig brist i dess kvalitet som behöver åtgärdas, varför båten avviker från vad du på goda grunder kunnat förvänta dig av båtens skick vid köpet. Om säljaren gjort förbehåll om att båten säljs i befintligt skickDet framgår inte om säljaren gjort några uttalanden om båtens skick, exempelvis genom att göra förbehåll om att båten säljs i befintligt skick, men även om så skett är varan ändå felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du som köpare kunnat förutsätta med hänsyn till bl.a. priset och övriga omständigheter (19 § första stycket). Om fukten inte skulle anses vara så allvarlig att det utgör fel på den grunden, men fukten inte bara drabbar båtens kvalitet utan även dess egenskaper och användning gäller ändå detsamma om säljaren gjort felaktiga utfästelser om detta, eller, trots att denne var medveten om saken, underlåtit att informera dig om något som du kan antas ha förväntat dig att bli upplyst om och som kan antas ha påverkat köpet. Fukten torde vara en sådan omständighet som skulle påverkat köpet om du hade varit medveten om den, varför du också kan antas ha förutsatt att säljaren skulle ha informerat dig, och det låter som att säljaren var medveten om fukten eftersom det enligt vad du berättar tydligt syns att denne försökt reparera skadorna, samt anmärkningen om att du inte fick göra ingrepp förrän efter betalningen. Fukten torde alltså ändå utgöra ett fel.Vad du kan göra, och säljarens ansvarSäljaren ansvarar för fel som fanns innan du över risken för båten (21 §). Du kan då rikta vissa krav mot säljaren (30 §). Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att meddela säljaren vad du väljer eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid (se 32, 35, och 39 § andra stycket). Säljaren kan dock anses ha agerat i strid med tro och heder, då det verkar som att han vetat om bristen och försökt dölja det från dig för att få försäljningen fullgjord – om så är fallet är denna tidsaspekt inte lika begränsande för dig (se 33, 35 och 39 § andra stycket).Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren ordna med reparation av båten. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Förutsatt att säljaren inte har fler båtar att byta ut den sålda med är detta alternativ antagligen inte aktuellt. Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning behöver det röra sig om ett fel som är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §).Möjlighet finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. Om felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för inte bara direkta utan även indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått, men som nu uteblivit (67 §). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera varan utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan.Du har även rätt att hålla inne med betalningen (42 §), men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet. Slutligen kan du även polisanmäla säljaren, då denne kan anses ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri genom sitt vilseledande av dig i samband med försäljningen (9 kap. 1 § brottsbalken). Sammanfattningsvis lär fukten utgöra ett fel, vilket ger dig rätt till bl.a. kostnadsfritt avhjälpande av felet. Säljaren kan anses ha agerat i strid med tro och heder om denne verkligen var medveten om felet och försökte undanhålla detta från dig, vilket är allvarligt. I och med detta kan denne också ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för varan vid transportköp?

2020-11-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min flickvän har köpt ett par byxor på appen Plick. Säljaren höll någon typ av budgivning som min flickvän vann. Säljaren hörde då av sig och bad om en address att skicka byxorna till samt att swisha 200 kr för byxorna + 66 kr för frakten vilket min flickvän då gjorde. 5 dagar senare hör min flickvän av sig till säljaren och frågar ifall hon skickat paketet än, hon svarar att hon gjorde det för en dag sedan. 13 dagar senare frågar min flickvän om säljaren har postat byxorna rekommenderat. Det hade inte säljaren gjort då hon ej brukar göra det, hon har postat paketet i en brevlåda och har därför inget kvitto. Säljaren medger att hon borde ha informerat om hur hon postar sina paketet. Hon beklagar att paketet inte kommit fram nu efter 20 dagar men försvarar sig med ''kan tyvärr inte stå för postnords strul''.Vi ifrågasätter om paketet ens är postat men vad gäller ifall det faktiskt är postat? Är köpet fulländat? Vem har nu ansvaret för produkten och kan vi på något sätt häva köpet eller på annat sätt få våra pengar tillbaka?Tack på förhand!
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Jag går igenom vad som gäller enligt lagen för det fall att detta inte kan lösas inom appens användarvillkor, men jag rekommenderar att ni först ser över den möjligheten, se längst ner i svaret! Beroende på vilken typ av köp det är kan säljaren vara skyldig att ge er era pengar tillbaka. Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen. Köplagen kan dock avtalas bort (3 §), så om ni och säljaren kom överens om något annat än vad jag redogör för så gäller det istället. Köpet är att anse som fulländat när båda parter har fullgjort sina respektive prestationer, dvs när säljaren överlämnat varan och köparen överlämnat betalningen. När varan är avlämnad går även risken, dvs ansvaret för varan över från säljaren till köparen (13 §). Att bära risken för varan innebär att den parten behöver stå för förlusten om varan skadas eller försvinner (12 §). Köplagen reglerar när varan är att anse som avlämnad, vilket är olika tillfällen beroende vilken typ av köp det är. Klart är att det i ert fall rör sig om ett s.k. transportköp, men det finns två typer av transportköp: Platsköp – när varan inte anses avlämnad förrän den kommit fram till er och säljaren därmed ansvarar Om varan skickas från säljaren till köparen inom en och samma ort är det ett s.k. platsköp, och varan anses inte överlämnad förrän den kommit fram till köparen (7 § första stycket). Detsamma gäller om det i och för sig inte är inom samma ort men fortfarande inom ett område där säljaren normalt skickar varor av liknande slag. Eftersom varan inte anses avlämnad förrän den kommit fram till köparen i ett sådant fall, har risken för varan inte gått över från säljaren till köparen förrän varan är levererad. Säljaren har i denna situation alltså fortfarande ansvaret för produkten. Om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent har ni rätt att häva eller begära fullgörelse av köpet (22 §). Ni har även rätt att begära skadestånd utöver hävningen/fullgörelsen, men det torde inte vara aktuellt i ert fall. Eftersom säljaren inte lär kunna fullgöra köpet eftersom just de byxorna din flickvän ville ha tycks ha försvunnit med posten återstår att ni kan häva köpet, och ha rätt till att få pengarna tillbaka. (Om ni vill kan ni läsa på mer i paragraferna om hävning, fullgörelse och skadestånd.) Distansköp – när varan avlämnats redan under transporten, och ansvaret därmed gått över på er Om varan istället skickats mellan flera orter, där säljaren inte normalt skickar liknande varor, är det ett s.k. distansköp. Vid ett köp av denna typ sker avlämnandet av varan redan i och med att säljaren överlämnar varan till transportören (7 § andra stycket). Är ert köp ett distansköp är det alltså tyvärr ni som bär risken för varan, och kan inte rikta några krav mot säljaren om varan försvinner under transport. Transportören äger inte varan och står därför inte för risken, men har fortfarande ett ansvar. De behöver visa att de inte varit vårdslösa för att inte bli skadeståndsskyldiga gentemot er. Vad ni kan göra i denna situation är alltså att vända er till Postnord. Det är med säljaren som transportören har ett avtal, varför de kan försöka hänvisa er till säljaren, så att be säljaren hjälpa er få ersättning från transportören är också ett sätt. Har säljaren ens skickat varan? Den som påstår något ska enligt huvudregeln i svensk rätt behöva bevisa detta. I detta fall skulle kunna motiveras att säljaren borde behöva bevisa att hon skickat varan innan hon kan dra fördel av hur risken går över från henne vid ett distansköp. Det är ju dessutom bara hon som skulle kunnat säkra bevisning om detta. Säljaren ska dessutom ordna lämplig transport med sedvanliga villkor (8 §). Med hänvisning till Plicks användarvillkor (se nedan) kan ni argumentera att de sedvanliga villkoren är att transporten behövt vara spårbar/rekommenderat brev. Om ni vill kan ni alltså prata med säljaren och försöka nå en överenskommelse, och hänvisa till att ni inte kan veta att hon skickat varan eftersom hon inte skickat rekommenderat, och att hon inte bör kunna befrias från ansvar utan att styrka att hon faktiskt lämnat varan till posten. Att exempelvis åtminstone dela på förlusten vore rimligare. Undersök vilka möjligheter ni har via appen Jag såg översiktligt över Plicks användarvillkor, och det tycks finnas vissa möjligheter för er att slippa drabbas av säljarens val att inte välja rekommenderat eller spårbart transportalternativ. Se rubriken 18 om tvistlösning, och punkterna 8 och 13, som säger att Plick kan kräva leveransbevis från säljaren om ni anmäler säljaren till dem. Om säljaren inte kan uppvisa sådant bevis kan detta leda till att Plick löser tvisten till förmån för er. Lycka till, och tveka inte att återkomma om ni har fler frågor! Med vänlig hälsning,