När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

2021-03-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Varför bestämmer jämstäldhet över lagen om religionsfrihet? Religionsfrihet är ju grundlag över alla andra lagar.
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar kring juridik!Precis som du säger är religionsfrihet en frihet som skyddas i Sveriges grundlag och också Europakonventionen för mänskliga rättigheter som numera gäller som lag i Sverige (2 kap. 1 § 6 punkten Regeringsformen och artikel 9 EKMR). Enligt regeringsformen är var och en försäkrad en absolut rättighet mot det allmänna att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Vad som innebär med att utöva sin religion är något omdebatterad och det är därför svårt att säga vilken rättighet som faktiskt skyddas. Ledning kan därför rimligen hämtas från Europakonventionen som ju Sverige också är bunden av. I artikel 9 EKMR står att Religionsfriheten kan inskränkas genom lag och om inskränkningarna i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri och rättigheter.Slutsatsen vi kan dra är att rättigheten att tro på en religion är absolut och kan inte inskränkas. Däremot kan sättet som religionen utövas begränsas. Rimligen är det svårt att försvara att religionsutövning som tar sig i uttryck som inskränkningar av andra rättigheter som finns i ett demokratiskt samhälle, så som jämställdhet mellan könen. Hoppas att du fick svar på dina funderingar!Hälsningar,

Kan jag välja vilket covid-19 vaccin jag ska ta?

2021-03-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Är det lagligt att ej få välja vilket covd-19 vaccin man vill ta?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man får välja vilket covid-19 vaccin man vill ta. Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som har till uppgift att verka för god folkhälsa och arbeta för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar, därmed även covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten har man just nu ingen möjlighet att välja vilket vaccin mot covid-19 man ska ta, detta eftersom det finns en begränsad tillgång på olika vacciner. Vissa allergier och sjukdomar kan dock påverka vilket vaccin du får. Alla vacciner mot covid-19 följs upp och granskas löpande, varför det är viktigt att ha koll på Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner. Mer om covid-19 och dess vaccin kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida. Hoppas detta besvarade din fråga! Om något var oklart eller du har fler funderingar, är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga här ovan! Vänliga hälsningar,

Har vårdnadshavare rätt att få ta del av barns nya adress?

2021-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Min 17-årige son är skriven hos sin pappa på annan ort. Vi har gemensam vårdnad. Nu har jag fått reda på att de ska flytta. Sonen kan ju anmäla sin flytt själv och då behöver/kan jag inte godkänna den. Kommer jag få brev från Skatteverket om min sons nya adress?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom ni har gemensam vårdnad har ni båda rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter tillsammans (6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken). För barn under 18 år ska en flyttanmälan göras av barnets vårdnadshavare. Om en av vårdnadshavarna anmäler detta ska den andra vårdnadshavaren bli underrättad och ges tillfälle till att samtycka flyttanmälan. Båda vårdnadshavarna måste alltså i regel godkänna barnets adressändring. Barn som har fyllt 16 år har dock rätt att själva göra en flyttanmälan (30 § st 1 folkbokföringslagen). Det innebär att en flyttanmälan kan göras utan föräldrarnas underskrift (se mer på Skatteverkets hemsida). Trots att din son kan göra en egen flyttanmälan har du som vårdnadshavare fortfarande rätt få information och bestämma i frågor som gäller barnet fram till att denne blir myndig. Därför bör du få information från Skatteverket gällande din sons adressändring och om inte, har du rätt att få det av den andra vårdnadshavaren. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Vad säger EKMR och Barnkonventionen om klimatet?

2021-03-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Reglerar europakonventionen och/eller barnkonventionen någon form av klimatpolitik?Tack på förhand.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.När det kommer till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna finns det ingen artikel som uttryckligen reglerar klimatet/miljön. Istället har EU ett antal klimatmål utsatta för 2030 och 2050. Du kan ta del av dessa samt övrig klimatpolitik från EU här. I Barnkonventionen finns ingen direkt uttrycklig reglering för hur konventionsstaterna ska ställa sig till miljö- och klimatmål . Dock stadgas det att konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att utveckla respekt för naturmiljön, enligt artikel 29 e). Man får istället främst vända sig till klimatkonventionen (United Nations Framework Convention on Climate Change, förkortad UNFCCC), som behandlar förpliktelser för konventionsstaterna att åtgärda klimatförändringar (som exempelvis att minska växthusgaserna i atmosfären). Du kan läsa mer om klimatkonventionen på Naturvårdsverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Ett senario om en vakt

2021-03-31 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga ang ordningsvakter.Ett senarioÄr det så att om en person dagligen går på göteborgs central hela tiden när denne ser ordningsvakter försöker undvika dem och vänder om och går åt ett annat håll för att slippa stöta ihop med dem.Vaktern uppmärksammar detta och börjar följa efter/har uppsikt över denna person och helt plötsligt slutar de med detta.Beror det på att de har tröttnat på personen ifråga eller är det för att de samlar sig för att göra ett större gemensam utrustning möt personen i fråga?
Maryam Naqqar |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår inte riktigt vad ditt senario går ut på, är det så att vakterna följer efter denna person som försöker undvika de. Handlar frågan om att väktarna kroppsvisiterar denna misstänkte personen? Ordningsvakt eller väktare? Först bör det nämnas att det finns befogenhetsskillnader mellan en ordningsvakt och en väktare. Enligt polislagen 29 § får ordningsvakter vidta vissa åtgärder i samma utsträckning som poliser. Det gäller bland annat att omhänderta någon som stör den allmänna ordningen (13 §). En väktare har i princip inte mer befogenheter än vem annan som helst i samhället.Kroppsvisitation: Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB 28 kap 11 § tredje stycket). Enligt polislagen 19 § får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. Det gäller alltså även ordningsvakter eller någon som genomför ett envarsgripande (polislagen 29 §). Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål kräver att en polis gör det (RB 28 kap 13 §).Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Hälsningar,

Är det okej att ha ett släktfirande hemma enligt pandemilagen?

2021-03-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss i sommar (i stadshuset utan gäster) och tänkte efteråt ha ett mindre släktfirande med ca. 25 personer hemma hos mina föräldrar med möjlighet att vara utomhus. Är detta tillåtet?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kan endast förklara hur det ser ut i nuläget och kan därför inte svara på hur det kommer se ut till sommaren. Din fråga aktualiserar lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (även kallad pandemilagen) och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Enligt 3 § Pandemilagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Enligt Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som är en komplettering till Pandemilagen, är det förbjudet för fler än åtta personer att samlas på träffar som är öppna för alla. Det får inte heller vara fler än åtta personer på privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser som man kan hyra. Eftersom släktfirandet är sluten och hemma hos dina föräldrar (och inte en hyrd plats) så omfattas den inte av bestämmelsen. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan ni läsa om de nationella allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen. De rekommenderar att man endast umgås i en mindre krets. Om du väljer att träffa personer utanför din mindre krets ska ni ses på ett säkert sätt, t.ex. utomhus med så stort avstånd som möjligt. Evenemang som omfattas av ordningslagen, t.ex. idrottsevenemang eller gudstjänster, har ett särskilt regelverk men ett släktfirande borde inte omfattas av denna lag. Du kan läsa mer om de allmänna råden och rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida här. Det finns dessutom särskilda regionala rekommendationer beroende på vart ni bor, ni kan läsa mer om dessa här. Allmänna råd och rekommendationer är inte bindande, men de bygger på den bästa tillgängliga kunskapen för att uppnå önskat resultat. Enligt de allmänna råden och rekommendationerna ska man undvika att träffas flera personer i ett hushåll, väljer man att ändå göra det ska man försöka göra det på ett så säkert sätt som möjligt, d.v.s. helst utomhus och med stort avstånd från varandra. SammanfattningMax 8 personer får samlas på privata sammankomster, detta gäller privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler eller andra platser som man hyr. Eftersom släktfirandet är sluten och på en icke hyrd plats, d.v.s. hos dina föräldrar, så anses den vara tillåten. Hur läget kommer att se ut till sommaren kan jag dock inte svara på. Du kan hålla dig uppdaterad på framförallt Folkhälsomyndighetens hemsida. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Ta del av en förundersökning

2021-03-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur beställer jag en förundersökning
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är lite svårtolkad, men om jag förstått dig rätt så undrar du var man kan begära att få ut en förundersökning. Du kan begära att ta del av handlingen antingen hos polis eller domstolNär det utförs en förundersökning ska det föras ett protokoll över det som förekommit och är av betydelse för utredningen, det s.k. förundersökningsprotokollet (23:21 RB). Om det är polisen som upprättat förundersökningsprotokollet kan du begära ut det hos polisen när det slutexpedierats. Ett annat alternativ är att du begär ut förundersökningsprotokollet från domstolen. I samband med att åtalet lämnas in till domstolen ska åklagaren även lämna in förundersökningsprotokollet (45:7 RB). När åklagaren lämnar handlingen till domstolen anses den som inkommen och du kan begära att ta del av den.Sammanfattningsvis kan du begära att ta del av förundersökningsprotokollet när det antingen är slutexpedierat hos den myndighet som upprättat det (t.ex. polisen) eller så kan du begära att ta del av det när det inkommit till domstolen. Förundersökningsprotokollet ska lämnas in i samband med att åtalet lämnas till domstolen.Tips! både polisen och Sveriges domstolar har bra information på sina hemsidor om hur du begär ut handlingar!Hoppas du fått svar på frågan! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning

Vad är skillnaden mellan straffrätt, civilrätt och offentlig rätt?

2021-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan- Straffrätt- Civilrätt- Offentligrätt ?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Man brukar dela in juridiken i civilrätt respektive offentlig rätt. CivilrättCivilrätt är den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt (det vill säga privata aktörer). Civilrätt är alltså de regler som gäller privatpersoners och/eller företags inbördes förhållanden. Skadeståndsrätt, arvsrätt och fastighetsrätt är exempel på civilrätt.Offentlig rättOffentlig rätt är den del av juridiken som reglerar statens roll gentemot folket. Alltså regleras grundlagarna och reglerna om statsskicket samt rättsregler om myndigheters och kommuners verksamhet av den offentliga rätten.Den offentliga rätten omfattar statsrätten, straffrätten och förvaltningsrätten.StraffrättStraffrätten är en del av den offentliga rätten. Straffrätten reglerar brott och deras påföljder. Straffrätten behandlar sådant som staten vill förhindra exempelvis olika typer av brott. SammanfattningSkillnaden är därför att civilrätten reglera privata förhållanden medans den offentliga rätten och straffrätten berör förhållandet mellan staten och folket.Hoppas du fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att återkomma om du skulle ha fler funderingar!Med vänliga hälsningar,