Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?

2021-10-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Enligt 37 kap. 1 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen råder sekretess endast för "skälen" i beslut i t.ex. ärenden om uppehållstillstånd som flykting. Jag undrar vad som avses med "skälen"? Avses t.ex. vad som i beslutet framgår om sökandens yrkanden och grunder som en del av "skälen"?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline."Skäl" betyder i ett juridiskt sammanhang en motivering till ett beslut av något slag. Ett myndighetsbeslut i ett ärende skall innehålla de skäl som har lett fram till beslutet. Ett beslut av migrationsverket om uppehållstillstånd är ett sådant beslut. Skäl är alltså de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Sökandens yrkanden och grunder kan absolut vara en del av skälen till ett beslut. Sekretessen för skälen till ett beslut kan, förutom uppgifter om den berörde enskilde personliga förhållanden också gälla uppgifter om andra personers personliga förhållanden. Det är därför skälen är sekretessbelagda.Hoppas jag kunnat besvara dig fråga. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?

2021-10-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag fick alshaimers sjukdom nyligen och har gjort teoretiskt körkortstest ett flertal ggr och läkaren säger att jag inte är lämplig som bilförare, nu undrar jag om jag har rättighet att göra en praktisktest. Jag tycker att det är konstigt att jag inte ens får göra en praktisk test vilken ju bör visa om jag är lämplig som förare. Men nej läkaren envisas med att körkortet skall återkallas Vad finns att göra??
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är körkortslagen (KörkL). Såvitt jag förstår är ditt körkort ännu inte återkallat. Men i dagsläget har du en läkare som bedömer att du är olämplig som bilförare. Med anledning av detta kan följande anföras. Alla körkortsärenden hanteras av Transportstyrelsen, inte Polismyndigheten, jfr 7 kap. 2 § KörkL. Under en sådan utredning kommer Transportstyrelsen att kontakta dig innan ett beslut om körkortsingripande fattas. Då kommer du också att ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande i vilket du har möjlighet att förklara dig och lämna en egen redogörelse över den nu uppkomna situationen. Skulle Transportstyrelsen besluta om en återkallelse av körkortet har du sedan rätt att överklaga myndighetens beslut till domstol, till en förvaltningsrätt som första instans, 8 kap. 1 § 1 st. 1 p. KörkL. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom en varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, 5 kap. 1 § 1 st. KörkL, och ett körkort kan återkallas på en mängd olika grunder. I 5 kap. 3 § 7 p. KörkL sägs att ett körkort ska återkallas om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort.Ovanstående bestämmelse tar bl.a. sikte på hög ålder, alkoholism och annat dylikt. Någon omprövning av din lämplighet att inneha körkort ska dock inte ske om sjukdomen eller skadan var känd när körkortet meddelades och sjukdomen eller skadan inte har förvärrats, se prop. 1976/77:113, s. 57. Som exempel från rättspraxis kan nämnas Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden RÅ 1998 not. 151 (infarkt m.m.) och RÅ 1998 not. 215 (narkotikamissbruk). Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden, dvs. du, har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att du i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten, 3 kap. 2 § 3 st. KörkL. Och den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs, 3 kap. 3 § KörkL. Men eftersom så redan verkar ha skett ser jag ingen annan utväg än att försöka ordna fram ett nytt utlåtande från en annan läkare. Risken synes dock vara överhängande att denne kommer att ha samma uppfattning beträffande din lämplighet. Jag kan av förklarliga skäl inte uttala mig om de medicinska aspekterna, men möjligen har din åkomma utvecklats tillräckligt långt för att den potentiellt ska anses utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Att du till dags dato eventuellt skulle klara av ett praktiskt körprov får enligt min mening ingen bäring på de medicinska utlåtandena. Provresultatet är momentant medan ett utlåtande från en läkare avser en kvalificerad riskprognos. Transportstyrelsen ansvarar som sagt för den här prövningen och inom ramen för denna inhämtas regelmässigt läkarutlåtanden. Och mig veterligen brukar myndigheten inte frångå en läkare som avstyrker en persons lämplighet som bilförare. Notis: HFD styr rättspraxis på förvaltningsrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på "RÅ".Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis och som svar på din faktiska fråga kan sägas att du antingen behöver skaffa fram fler utlåtanden som styrker att du inte utgör en fara i trafiken, dvs. att du inte är olämplig som bilförare, eller initiera en rättsprocess, alltså överklaga det förmodade (kommande) avslagsbeslutet genom att hänskjuta ärendet till domstol, till en förvaltningsrätt. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?

2021-10-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hejsan. Om man lever på ekonomiskt bistånd. Och man har fått ett skadestånd, får socialen lov att räkna det som en inkomst?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör Socialtjänsten och ekonomisk bistånd så blir Socialtjänstlagen tillämplig. Jag presumerar att du undrar huruvida den ersättning du får i form av skadestånd kommer räknas in i en bedömning av Socialtjänsten vad gäller din rätt till ekonomisk bistånd. Det framgår av förarbetena till Socialtjänstlagen att skadestånd är något som skall räknas in i bedömningen av ens rätt till ekonomisk bistånd. Vad innebär detta i ditt fall?I ditt fall kommer alltså skadeståndet räknas som en inkomst, något som räknas in i den bedömningen som Socialtjänsten gör för att undersöka om du själv kan tillgodose dina behov och leva en skälig levnadsnivå i enlighet med 4 kap. 1 § första stycket Socialtjänstlagen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får privatpersoner köpa domar online?

2021-10-13 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Är det brottsligt att för mig som privatperson att köpa en utfärdad dom som gäller en annan person?Som exempel, får jag gå in på lexbase och köpa en dom som gäller min kompis som har blivit dömd för misshandel? Eller begår jag då en brottslig handling?Mvh en nöjd läsare!
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Alla får ta del av allmänna handlingar, vilket står i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Det du frågar om är därför helt lagligt!Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?

2021-10-15 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag undrar om jag behöver ha A i alla ämnen under hela gymnasiet för att komma in på juridik med enbart betyg? Tacksam för svar
Fatma Nasser Ali |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det krävs ofta höga betyg för att komma in på juristprogrammet, jämfört med andra universitetsutbildningar. Antagningspoängen varierar också beroende på vilket universitet du vill läsa utbildningen på. I din fråga framgår det att du vill komma in med enbart betyg. Antagningspoängen varierar då beroende på urvalsgrupp. Gällande urvalsgrupperna för betyg finns det två stycken:Betygsgrupp I, BII den här urvalsgruppen ingår sökande med gymnasieexamen från gymnasieskolan, och vuxenutbildningen. Den brukar kallas direktgruppen, då sökande inte behövt komplettera i efterhand, utan kommer "direkt" från utbildningen. Betygsgrupp II, BIIDen som kompletterat för behörighet eller för att höja sitt meritvärde (genom utbyte eller genom att läsa kurser för meritpoäng) deltar i kompletteringsgruppen BII. Den gäller även de sökande som klarat av många kurser i gymnasiet, men inte slutfört sina studier i gymnasieskolan. I ditt fall skulle jag tipsa dig att gå in på uhr.se och titta på de tidigare terminers antagningsstatistik för de universitet som du är intresserade av. Idag varierar antagningspoängen beroende på universitet. För HT21 var den lägsta antagningspoängen för betyg efter andra urvalet 20.31. Betyg A i alla ämnen i gymnasiet motsvarar 22,5 poäng inklusive 2,5 meritpoäng. De senaste årens statistik visar på att det krävs höga betyg, men inte A i alla ämnen. Kom dock ihåg att antagningsstatistiken bara är ungefärlig. Antagningskraven kan både minska och öka från termin till termin. Ett stort lycka till! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon

2021-10-14 i Skola och utbildning
FRÅGA |Min fråga är följande: Får en lärare ge dig frånvaro ifall mobilen ligger på bänken avstängd utan att den stör?
Ibrahim Halwachi |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Det framgår inte av din fråga på vilken nivå du studerar, men jag utgår ifrån att det är på gymnasienivå. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga om det är en annan nivå! Skolplikten och närmare om närvaros innebördEftersom din fråga berör skolväsendet och mer specifikt närvaro så blir skollagen tillämplig. Av 7 kap. 17 § första stycket skollagen framgår din skolplikt och att en elev ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. För att du skall ges närvaro framgår det av 15 kap. 16 § första stycket skollagen att en elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om inte du har ett giltigt skäl att utebli.FrånvaroSjälva begreppet frånvaro är inte specifikt reglerat. Skollagen säger alltså inte ordagrant eller tydligt nog vad det betyder. Det innebär att det är upp till skolan och den lärare som undervisar en elev att avgöra om hen ska anses ha varit närvarande eller frånvarande.I ditt fall har din lärare gjort en bedömning som landat i att du varit frånvarande i undervisningen. Det är dock svårt för mig att göra en mer djupgående bedömningen utan fler omständigheter, såsom exempelvis om läraren bad dig lägga ner den i väskan. Mitt tips till dig är att prata med läraren och fråga varför denne bedömt att du varit frånvarande i lektionen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har jag rätt till hittelön när jag hittat en mobil?

2021-10-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Idag hittade jag en mobil, jag är elva, är hon som ska hämta den skyldig mig hittelön? Den låg ute i regnet och hade blivit förstörd annars.
Vanessa Butler Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När har man rätt till hittelön?När man hittar något som tillhör någon annan kallas det hittegods. Regler kring hittegods finns i lagen om hittegods. I detta fall är mobilen som du har hittat hittegods. Den som upphittar något ska antingen:lämna in hittegodset till polisen eller, om man vet vem ägaren är, kontakta personen och berätta att man har hittat dennes sak (HittegodsL 1§).Jag tolkar det som att du har underrättat personen om att du har hittat deras mobil, vilket betyder att du har gjort det du ska göra.Är personen skyldig att betala hittelön?Ägaren har rätt att få tillbaka hittegodset om ägaren betalar upphittarens skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig hittelön (HittegodsL 3§). Ett exempel på skäliga kostnader i anledning av fyndet är transport- eller förvaringskostnader, vilket jag inte vet om du har haft med den informationen du har gett. Skälig hittelönOftast brukar en skälig hittelön vara 10% av hittegodsets marknadsvärde. Det betyder att om marknadsvärdet för mobilen är 2000 kr har du rätt till 200 kr i hittelön. SammanfattningEftersom du har underrättat ägaren till hittegodset har du därmed med rätt att få hittelön för att personen ska ha rätt till att få tillbaka hittegodset.Återkom gärna om du har fler frågor!

Kan man frivilligt sätta sig i fängelse och har man tillgång till boende om man blir hemlös?

2021-10-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan man frivilligt gå till fängelse? Har man tillgång till boende om man blir utkastad ur sina föräldrars hem av kronofogden eller blir man hemlös?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du först undrar över om man frivilligt kan sätta sig i fängelse, vidare tolkar jag frågan som att du sedan undrar om möjligheterna till boende om man blir utkastad av sina föräldrar eller annars blir hemlös.Kan man frivilligt sätta sig i fängelse?Svaret på denna frågan är nej. Man kan inte frivilligt sätta sig i fängelse. Fängelse är en möjlig påföljd vid vissa brott och har flera särskilda funktioner i samhället. Att hjälpa hemlösa eller folk som riskerar att bli hemlösa är ingen sådan samhällelig funktion.Har man tillgång till boende om man blir utkastad ur sina föräldrars hem eller om man blir hemlös?Det finns hjälp att tillgå om man är eller riskerar att bli hemlös. Vad för hjälp det rör sig om och vart man ska vända sig beror lite på vart i Sverige man bor. Mitt bästa tips är att du på internet söker på "boende för hemlösa" och sedan din stad, t.ex. "boende för hemlösa Stockholm". Många gånger kan det vara bra att börja med att höra av sig till socialtjänsten för hjälp och råd.Den svenska staten har inget eget boende för hemlösa eller liknande så man kan inte få tillgång till boende direkt på den vägen. Det är med andra ord privata aktörer som man får vända sig till i en sådan situation.Anledningen till din hemlöshet eller risken till hemlöshet påverkar inte tillgången till boende.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,