Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?

2021-04-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om man hyr en stuga med syfte att bo i den en vecka, men en kväll har en större fest med mer än 8 personer, skulle det då bryta pandemilagen eller är det okej? Iom att det inte är en festlokal och syftet med hyran inte är festen, så tänker jag att det kanske räknas som en hemmafest, vilket är tillåtet.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tillställningar under covid-19 finns i lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad pandemilagen. Det finns även vissa regler i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.Var och en ska medverka till att förhindra spridning av covid-19 genom uppmärksamhet och genom att vidta rimliga försiktighetsåtgärder (3 § Pandemilagen). Det finns även ett förbud mot att samlas mer än 8 personer både på offentliga och privata sammankomster. Förbudet mot att samlas mer än 8 personer på privata sammankomster gäller på privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser man kan hyra (6 kap. 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19).Eftersom stugan är hyrd så omfattas den av förordningen och det är alltså förbjudet att ha en fest för mer än 8 personer. Att man hyrt stugan med syfte att bo där i en vecka skulle troligtvis inte påverka bedömningen då det trots allt fortfarande är en hyrd plats. Hade det istället varit på en icke hyrd plats, till exempel hemma i någons bostad så hade det däremot varit okej.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?

2021-04-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har en fråga rörande ansökan om uppehållstillstånd för anknytning och inlämnande av begäran om att avgöra ärende.Jag har skickat in en ansökan via Migrationsverkets e-tjänst som ombud (med fullmakt) för min frus räkning och vi har nu väntat 9 månader utan livstecken från myndigheten och funderar på att skicka in en begäran om att avgöra ärendet.Då hon inte haft sin intervju än ( hon har inte ens blivit kontaktad angående det) så undrar jag om det spelar roll ifall hon haft intervjun eller ej när det gäller begäran om att avgöra.Vad jag förstår så är det troliga att vår begäran om att avgöra ärendet blir avslagen och att vi kommer att behöva överklaga till Migrationsdomstolen. Men påverkar det att vi inte haft intervjun (kan ansökan ses som att den ej är komplett och att det blir svårare att överklaga). Bör vi vänta tills hon haft sin intervju med att skicka in begäran?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBegäran att avgöra ett ärende är en möjlighet enligt förvaltningslagen. Enligt bestämmelsen får man som part skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ett ärende om det inte avgjorts senast inom sex månader. Begäran om avgörande får göras en gång under ärendets handläggning. Avslås begäran kan den överklagas till förvaltningsrätten (12 § förvaltningslagen). Om överklagandet bifalles ska det beslutas om att myndigheten föreläggs att snarast, eller inom den tid överinstansen bestämmer, avgöra det överklagade ärendet (49 § förvaltningslagen).Min rekommendation i ert fall är att ni väntar med att begära avgörande. Risken är att ni får avslag med beskedet att det inte är möjligt att avgöra det. Det finns även en stor risk att ni nekas vid ett överklagande. Skälet är ganska enkelt; har det inte gjorts någon intervju kan ärendet inte avgöras. Intervjun sker på svensk utlandsmyndighet (ofta ambassad) varför möjligheten att påverka intervjun i regel ligger utanför Migrationsverkets kontroll utan ligger på den lokala myndigheten. Har ni väl ansökt om avgörande av ärendet och fått avslag har ni inte möjlighet att begära det igen.Sammanfattningsvis är min rekommendation att ni väntar med att begära om avgörande tills din fru har haft sin intervju. Dels ökar det möjligheterna att nå framgång för att det praktiska momentet är genomfört, dels har det då sannolikt gått ännu längre tid än nuvarande nio månader vilket torde tala till er fördel.Önskar du längre fram hjälp av en av våra jurister med begäran eller överklagande är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?

2021-04-14 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag går i gymnasiet och en elev jag har bråkat med frågade efter mina betyg och fick ut dem? Är det okej för skolan att göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen är en princip som regleras i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och gäller för alla svenska myndigheter. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Detta innefattar även kommunala skolor, men dock inte privata skolor. Av frågan framgår inte om du går i en kommunal eller privat skola. Om det är så att du går i en kommunal skola, har de på grund av offentlighetsprincipen, en skyldighet att lämna ut dina betyg till den som begär det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?

2021-04-13 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hur vet jag om ett överklagande tillhör lagen för överklagande i kommunallagen eller förvaltningslagens lag om överklaganden? Mvh William
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om man ska överklaga enligt Förvaltningslagen eller Kommunallagen beror på vad det är som ska överklagas. När används förvaltningslagen?Enligt förvaltningslagen är det endast "den som beslutet angår" som har rätt att överklaga (42 § förvaltningslagen). Låt säga att du ansökt om socialbidrag och fått avslag. Detta är ett beslut som endast rör dig, ingen annan blir påverkad. Din mamma skulle inte kunna överklaga beslutet. Om en myndighet har tagit ett beslut som uteslutande påverkar dig är förvaltningslagen generellt mest lämpad för överklagan. När används kommunallagen? När det gäller en överklagan enligt Kommunallagen kallas det för laglighetsprövning. Varje medlem i en kommun har rätt att överklaga beslutet som tagits eftersom det inte riktar sig mot en specifik person (10 kap. 1 § kommunallagen). Detta skiljer sig alltså gentemot Förvaltningslagen då man endast kan överklaga ett beslut som angår en personligen (obs. att ett beslut enligt kommunallagen också kan angå dig personligen). I Kommunallagen kan man läsa: "Följande beslut får överklagas:1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, samt4. sådana beslut av revisorerna som avses i 9 kap. 15 §. Lag (1999:621)."(10 kap. 2 § kommunallagen). Om beslutet som ska överklagas har gjorts av någon som nämns i ovanstående lagtext innebär det att Kommunallagen är lämplig för överklagandet. Detta innebär att det är mer fokus på hur beslutet har tagits när kommunallagen är mest lämpad för överklagan. Sammanfattande svar och råd: Vilken av lagarna som ska användas vid ett överklagande beror på vad det är för typ av beslut, vem beslutet angår och vem som tagit beslutet. Det kan också vara bra att veta att myndigheter har en serviceskyldighet (6 § förvaltningslagen). I det fall att du skulle överklaga med hänvisning till fel lag har finns en skyldighet (för både myndigheter och domstol) att antingen skicka överklagan rätt eller förklara för dig hur du ska gå vidare i frågan. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?

2021-04-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag vill ha koll på status på mitt körkort?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr kan Lawline inte hjälpa dig med detta. Du bör kontakta Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet för körkort. Kontaktuppgifter till Transportstyrelsen hittar du här.Vänliga hälsningar,

​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?

2021-04-14 i Polis
FRÅGA |Hejsan!Jag har två frågor:1. Jag har skickat in en licensansökan till Polismyndigheten gällande inköp av en pistol. Kan jag idag köpa magasin till den innan jag fått licensen?2. Finns det någon begränsning på hur många skott ett pistolmagasin får rymma?
Zacharias Glavå |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer besvara dina två frågor var för sig.Regler om vapenlicens och användande av vapen finns i vapenlagen och vapenförordningen.Behöver jag vapenlicens för att köpa magasin? Jag tolkar din första fråga som att du vill veta om du behöver ha vapenlicens för att få köpa och äga ett magasin till en pistol. Det finns inget uttryckligt licenskrav för köp av ett tomt magasin. Om magasinet däremot innehåller ammunition så måste du ha licens för ammunitionen (2 kap. 1 § punkten a. vapenlagen). I listan nedan ser du för vilka vapendelar du måste ha licens för att få köpa eller äga. För en vapendel som redan berörs av licensen för ett fullständigt vapen behöver du ingen ytterligare licens.- slutstycken- ljuddämpare- eldrör- pipor - stommar- lådor- trummor- mantlar till skjutvapen, (1 kap. 3 § punkten f. vapenlagen)Min rekommendationÄven om magasinet inte är uttryckligen licenspliktigt skulle jag rekommendera dig att avvakta polisens beslut innan du köper ett magasin. Om polisen skulle avslå din ansökan innebär det att du plötsligt sitter på ett magasin till ett vapen du inte äger eller har licens för. Jag ser också en risk för att du skulle kunna misstänkas för vapenbrott om du trots avslag på din licensansökan blir påkommen med att inneha ett magasin (9 kap. 1 § och 1 kap. 3 § punkten f. vapenlagen). Tröskeln för att polisen ska ha skäl att inleda en förundersökning mot dig är relativt låg, det räcker med att det "finns anledning att anta" att ett brott har begåtts (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Även om jag ser det som osannolikt att en sådan förundersökning skulle leda till någon påföljd för dig så kan det vara obehagligt för dig att behöva utredas för brott. 2. Finns det någon begränsning för hur många skott ett pistolmagasin får rymma?Det finns inte någon begränsning för antalet tillåtna skott i ett pistolmagasin. Däremot får du själv inte göra några modifikationer av ett vapen som du har licens för, (4 kap. 1 § vapenlagen).Som jag tolkar bestämmelsen innebär den att så länge magasinet är producerat av en godkänd tillverkare och är avsett för det vapen du har licens för, så finns inte någon begränsning i antalet patroner som magasinet får innehålla.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att jag har tolkat dina frågor rätt. Annars är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Kan en person med autism få vapenlicens?

2021-04-13 i Polis
FRÅGA |Hej. Kan någon som har autism få vapenlicens?
Joanna Guardado |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansökan om vapenlicensEftersom din fråga handlar om vapenlicens blir vapenlagen (VL) tillämplig. En viktigt utgångspunkt för polisen är att de enbart får dela ut vapenlicenser om det kan antas att vapnet inte kommer missbrukas, se 2 kap 5§ VL. Det innebär att man behöver ett särskilt ändamål för att få en vapenlicens. Läkares anmälningsskyldighetNär man ansöker om vapenlicens kontrollerar polisen olika register och tittar exempelvis på om man är dömd för tidigare brott. Polisen brukar dock inte begära in läkarintyg vid en vapenlicensansökan. Däremot har läkare en anmälningsskyldighet som innebär att om en läkare bedömer att en patient inte är lämplig att inneha skjutvapen måste denne anmäla detta till polisen, se 6 kap. 6§ VL.Sammanfattningsvis finns det alltså inga direkta regelverk gällande personer med diagnoser och vapenlicens utan det är snarare en bedömning i det enskilda fallet. Men som nämnt kan en läkare bedöma att en person inte är lämplig att inneha vapen och är isåfall skyldig att anmäla det till polisen vilket kan innebära att man därav nekas vapenlicens. I det aktuella fallet torde det alltså inte vara några problem för en person med autism att få vapenlicens förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda och att läkare ej har något att invända. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Måste en examinator motivera grunden till betyget?

2021-04-13 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag studerar på Malmö universitet där vi fick tillbaka resultat från hemtenta. Dock fick vi enbart veta om vi fick U, G eller VG. Vi fick alltså inte ta del av någon form av kommentar eller vad som ligger till grund för bedömningen. Dels blir det svårt att veta vad jag behöver tänka på i fortsättningen om jag vill få VG men det lämnar även frågetecken kring vad betygen grundas på. Får de lov att betygsätta utan att motivera grunden till betyget?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag kan förstå din frustation och önskan om att få en förklaring till ditt tilldelade betyg och lite mer klarhet i frågan. Huvudregeln är däremot att en universitets examinator inte har skyldighet att motivera betygsbeslut. Men, om en student begär det så bör examinatorn upplysas om skälen till det givna betyget i efterhand. Ett skriftligt lösningsförslag som publiceras till klassen eller en lektion som går igenom tentan anses dock som ett tillfredsställande svar. Det anses som tillräcklig återkoppling (Förvaltningslagen, FL 32 § samt Högskoleverkets rapportserie 1998:39). Om du är missnöjd så har du däremot rätt att ansöka om en omprövning av ditt betyg (6 kap. 24 § Högskoleförordningen). Genom en omprövning kan betyget ändras om det är så att grunden för beslutet är uppenbart oriktigt eller felaktigt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,