Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?

2021-04-09 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Om en förskola lägger ut bilder där man kan se delar av barns ansikte och bilder på barns namn på öppna Facebook grupper och instagramkonton. Är det okej enligt GDPR eller går det under något annat?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör behandling om personuppgifter vilket regleras i Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR). Syftet med denna lag är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.PersonuppgiftEn personuppgift är all typ av information som kan knytas an till en identifierbar person (art 4 punkt 1 GDPR). Det kan alltså röra sig om bilder, namn, adress, personnummer osv. Barns personuppgifter är extra skyddade av GDPR eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter.För att få använda bilder och namn på sociala medier krävs som utgångspunk samtycke (art 6 GDPR). Samtycket ska vara frivilligt och avse just det särskilda syftet som uppgifterna samlas in för - det får inte råda någon tvekan om vad personen samtycker till beträffande hur uppgifterna ska behandlas. Den som samtycker måste alltså ha fått information om vad uppgifterna ska användas till för att kunna ta ställning till och förstå vad den samtycker till.Om barnen är under 13 år krävs att man inhämtar samtycke till barnets vårdnadshavare (art 8 GDPR). Samtycke bör inhämtas inför varje publicering.SammantagetDet är inte tillåtet att publicera bilder på barn på förskolans sociala medier med varken namn och bild utan att inhämta samtycke från föräldrarna först. Har sådant samtycke inhämtas går det alltså bra. Man måste dock också beakta att det kan finnas barn med ett skyddsbehov. Det är alltså extra viktigt att dessa barn inte finns med på bilder.Extra försiktighet iakttas alltså när det handlar om personuppgifter som rör barn. Barns uppgifter har alltså särskilt skydd för att barnets rättigheter ska vara väl skyddade. Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar

2021-04-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej I parked my car on the road where there was no road sign on a sunday in Malmö I read that where there is no sign you can park for 24 hours but we received a fine what can we do
Ibrahim Halwachi |Hi!Thank you for turning to lawline with your question! I will try my best to answer your question in english, for the sake of translation mistakes, I will write the correct key swedish words in parentheses. CircumstancesIn Sweden, we have different parking signs that indicate however you can park in a specific area and for how long. In your case, you did not see any of those signs and presumed based on what you read that parking for 24 hours therefore was allowed.However, in Sweden, we have a parking sign with a blue square and the letter ''P'' printed on it in white color. This particular sign indicates that you are allowed to park there for 24 hours unless otherwise stated. Based on the fact that you recieved a ticket and there were no signs, I presume that the specific area perhaps was a ''no parking zone'' meaning that it is forbidden for anyone to park their car in that specific area.Municipal street land or private land?A crucial factor, however, is whether you recieved your fine on muncipial street land (kommunal gatumark) or private land (privat mark). The reason why this factor is decisive is because of the fact that the police only handle parkings fines (parkeringsanmärkningar) issued on municipal land and not so-called controll fees (kontrollavgifter) which are issued on private land by a private parking company.This distinction is important because your appeal can't face a private parking company if the ticket was ruled on muncipial street land, and vice versa, an appeal can't face the police authorities if the ticket was ruled on private land by a private parking company. Appeal in case of parking fine ruled on muncipal street land (parkeringsanmärkning)What you could do, if you feel that you have been given a wrongfull parking ticket is to appeal. You proceed by handing in a written report to the police authorities (Polismyndigheten). In your appeal, you must state the circumstances as to why you are appealing and whatever evidence you have in favour for your appeal. (9 § första stycket Lag (1976:206) om felparkeringsavgift)To download the form to appeal to the police authorities, click here.Appeal in case of controll fee ruled on private land by a private parking company (kontrollavgift)If the fine was ruled by a private parking company, you shall turn your appeal towards that specific company. You proceed by handing in a written report in which you state the circumstances as to why you are appealing and whatever evidence you have in favour for your appeal.Since you have to turn to the specific parking company, I can't provide you with a general form link.General knowledge regarding the paymentOne last thing that you need to keep in mind before you appeal is that a parking fine (betalningsanmärkning) needs to be payed before an appeal. When it comes to controll fees (kontrollavgifter), they can be appealed without been payed.To summarize:1. You must determine whether you've recieved a parking fee (betalningsanmärkning) or a controll fee (kontrollavgift)2. Appeal to the right subject, meaning either the police authorites or private parking company.3. In case of parking fee (betalningansmärkning) pay before you appeal. I hope I answered your question, if any doubts, make sure to ask a new question!Sincerely

Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?

2021-04-08 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej.Vid en konflikt mellan två vårnadshavare. Finns det reglerat vilken information en rektor får meddela den andra vårnadshavaren som lämnats i förtroende?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag är tillämplig? Frågan här är huruvida en vårdnadshavare har rätt att få ta del av information som den andra vårdnadshavaren har lämnat till skolan. Jag kommer att utgå från att den information som har lämnats angår barnet. Föräldrabalken (FB) innehåller regler gällande vårdnadshavares rätt och även skyldighet att se till barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Dessutom har vårdnadshavare en skyldighet att bevaka att barnet får tillfredsställande utbildning (6 kap. 2 § FB). Skolans läroplan anger att skolväsendet och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för barnets grundutbildning. Skolan ska bland annat vidarebefordra information om eleven till barnets vårdnadshavare. Alltså är utgångspunkten att vårdnadshavarna har rätt till information gällande sitt barn men ibland kan dock sekretess hindra att information lämnas ut. Vilken rätt har vårdnadshavare att ta del av information i skolverksamhet gällande sitt barn?Utgångspunkten är att sekretess som rör barnet även gäller i förhållande till barnets vårdnadshavare. Dock krävs det väldigt allvarliga omständigheter för att informationen ska vara sekretessbelagd. Detta eftersom väldigt mycket faller inom det så kallade föräldraansvaret (6 kap. 11 § FB). Alltså om den information som ska lämnas ut rör "barnets personliga förhållande" är det vårdnadshavares ansvar och då gäller inte sekretessen i förhållande till dem. Typiska exempel på sådan information som vårdnadshavaren normalt ska ges tillgång till är barnets hälsa eller om det har förekommit incidenter i skolan. Skolan måste alltid göra en bedömning om det finns en sådan risk vid utlämnandet av känsliga uppgifter. Detta eftersom viss information kan vara sekretessbelagt även gentemot vårdnadshavare eller om barnet skulle lida betydande men om vårdnadshavaren fick ta del av uppgiften (12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Exempelvis kan så vara fallet om en vårdnadshavare använder uppgiften till skada för barnet eller den andra vårdnadshavaren. Om skolan bedömer att det inte finns någon risk för skada kan de meddela vårdnadshavare. Gäller sekretess för skolpersonal?All personal som är eller har varit verksam inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. De får därför inte lämna ut uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare till andra utanför skolan (29 kap. 14 § skollagen). Med det här menas att personal inte får lämna ut och föra vidare information som de har fått veta om barn eller barnets hemförhållanden. Dock hindrar inte den här sekretessen att information förs vidare till barnets vårdnadshavare med tanke på det som jag har nämnt ovan. SlutsatsJag råder dig att meddela rektorn om att du önskar att informationen inte sprids vidare. Dock har barnets vårdnadshavare en laglig rätt att få information gällande ert barns personliga förhållande. På så vis har vårdnadshavaren som utgångspunkt rätt att få ta del av informationen om det angår barnet och barnet inte riskerar att lida skada på grund av utlämnandet. Om informationen inte angår barnet har vårdnadshavaren ej en laglig rättighet att få ta del av informationen men det finns ej något hinder för rektorn att förmedla informationen vidare. Därför råder jag dig att ta kontakt med rektorn gällande att du önskar att informationen som du har lämnat i förtroende inte sprids vidare. Med vänliga hälsningar,

Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

2021-04-08 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej,Jag ville fråga der hur jag skall gå vidare. För att göra en lång historia kort så skickar jag en kopia på mejlet som jag skickade till min äldste sons gamla skola.mvhX" Hej,Ursäkta att jag har en tråkig nyhet. Y gick förbi hans gamla skolan igår, dvs Z-skolan och då mötte han tjejer som gick i hans gamla klass som heter Å och Ä. De började skrika "rasist", CP sedan började de filma honom och tvingade göra saker, bl.a. gick han ner på knän eftersom han tyckte att de skulle sluta då, sedan sade en av tjejerna att han skulle pussa hennes fötter, då gick han iväg för där gick gränsen. Folk runt omkring började säga till flickorna att sluta. Jag frågade varför gick han ner på knän, då sade han att ha ville att de skulle sluta. Jag sade att han aldrig skulle göra något sånt att han inte skulle gå ner på knän för någon. När folk sade till dem att sluta fortsatte de skrika att han hade sagt "n" ordet till hela klassen, vilket inte stämmer. Detta är ytterst allvarligt. Jag tar med rektorn och vill att ni pratar med föräldrarna. Jag börjar fatta varför han inte ville var i klassen. Han berättade att det var dem som alltid var på honom. Y fick reda idag på att de hade lagt upp filmen på nätet. Han är inte säker på det.Om jag får bekräftat att de har lagt upp någon film så kommer jag att polisanmälan. Jag avvaktar svar efter påsken.mvhX"
Felicia Hauzenberger |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga om det visar sig att filmen har lagts upp på internet. Vilket brott kan ha begåtts?Det är inte direkt olagligt att filma andra människor även om personen som blir filmad inte samtycker till det. Ett brott som dock kan aktualiseras är ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). För att en person ska ha gjort sig skyldig till brottet ofredande så måste han eller hon ha utsatt en annan person för störande kontakter eller någon annan form av hänsynslöst beteende. Högsta domstolen har slagit fast att det i och för sig kan innebära ett ofredande, när en person filmar en annan utan dennes samtycke. Detta förutsätter dock att det potentiella brottsoffret varit medveten om att han eller hon blivit filmad och blivit kränkt av denna handling (NJA 2008 s. 946). Kränkningen ska enligt lag vara ägnad att kränka offrets fred på ett kännbart sätt. Din son har varit medveten om att han blivit filmad och blev då kallad för nedsättande saker. Situationen kan alltså omfattas av brottet ofredande. Vad gäller det faktum att filmen eventuellt blivit publicerad på internet så finns det ett brott som aktualiseras när en bild sprids på en annan person som visar honom eller henne i en mycket utsatt situation. Brottet kallas för olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § brottsbalken). Lagen behandlar bland annat situationen då en person sprider en bild där någon annan utsätts för brott mot personens frihet eller frid. För att brottet ska aktualiseras så krävs det dessutom att den var ägnad att medföra en allvarlig skada för den person som blivit utsatt. Ett annat brott som kan aktualiseras när en uppgift om en människa sprids är förtal (5 kap. 1 § brottsbalken). Brottet blir aktuellt när man sprider information om en annan person där personen pekats ut som brottslig eller om man lämnar information om någon annan som ska väcka missaktning hos andra människor. Sådana uppgifter kan enbart spridas om det är försvarligt samt om informationen är sann eller om han eller hon som spred information hade anledning att tro att den var sann. Måste ha fyllt 15 år för att dömas till påföljdFör att kunna dömas till påföljd för ett brott som begåtts så måste gärningsmannen, vid tidpunkten då brottet begicks, ha fyllt 15 år (1 kap. 6 § brottsbalken). Detta betyder alltså att en person som begått ett brott när han eller hon var under 15 år inte kan få ett straff, så som böter eller fängelse, för sitt agerande. Däremot så kan en person som är under 15 år fortfarande ådra sig ett skadeståndsansvar. Den som begår ett brott mot en annan persons person, frihet och fred och därmed allvarligt kränker honom eller henne kan bli skadeståndsskyldig vilket innebär att en kränkningsersättning kan utgå (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Du kan göra en polisanmälanOm ni skulle vilja anmäla någon för brott så gör ni det genom att göra en polisanmälan. Då kommer en förundersökning att inledas där det ska utredas om åklagaren ska väcka åtal eller inte (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Vad gäller förtal så är det ett brott som vanligtvis står under enskilt åtal (5 kap. 5 § brottsbalken). Detta innebär att det är målsäganden, dvs personen som utsatts för brott, som själv måste driva målet. Man kan väcka enskilt åtal genom att lämna in en stämningsansökan till rätten (47 kap. 1 § rättegångsbalken). I vissa fall så är det dock åklagaren som ska väcka åtal, även vid förtal. Sådana situationer aktualiseras bland annat när målsäganden är under 18 år och det är påkallat ur allmän synpunkt. Skolans ansvar vid kränkningar som skett i samband med skolans verksamhetDu berättade att din son hade gått förbi sin gamla skola och att det var då som denna situation inträffade. Skolan har ett ansvar som innebär att kränkande behandling ska förhindras och förebyggas (6 kap. 7 § skollagen). Om personalen på skolan får reda på att en elev blir utsatt för kränkningar så måste personalen informera rektorn om detta som i sin tur ska informera skolans huvudman om händelsen (6 kap. 10 § skollagen). Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola. Om det är en fristående skola så är det dock skolans styrelse som är huvudmannen. Huvudmannen ska, efter att ha blivit informerad om den kränkande behandlingen, vidta åtgärder för att utreda händelsen och se till att det inte inträffar i framtiden. Om personalen och huvudmannen inte vidtar de åtgärder som krävs av dem, enligt bland annat 6 kap. 7 § och 6 kap. 10 § skollagen, så kan de bli skadeståndsskyldiga. Detta betyder att de ska ersätta barnet för den skada barnet har lidit (6 kap. 12 § skollagen). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Med vänliga hälsningar

Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?

2021-04-09 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min son blev dömd för ringa narkotika brott för ett år sedan . Det var inte i domstol utan han träffade poliser för samtal på rättscentrum i polishuset . Han fick sedan böter. Finns detta i något register som kommer att påverka lämplighetsintyg när han nu vill ta körkort?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som behandlar körkortstillstånd finns i körkortslagen. Även lag om belastningsregister ska vi kika i.BelastningsregistretDu skriver att ärendet angående din son inte har hamnat i domstol. Han har dock genom ett beslut från polisen ålagts böter för brottet. Dessa uppgifter kommer att registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Dessa uppgifter kommer att finnas kvar i 5 år innan de försvinner (17 § punk 9 lag om belastningsregister).KörkortsmöjligheterDet är transportstyrelsen som har till uppgift att bedöma om en person är lämpad att ta körkort eller inte (3 kap 2 § körkortslagen). Lämpligheten med hänsyn till personliga förhållanden förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Om en person har fällts för narkotikabrott är alltså detta något som Transportstyrelsen kan ta hänsyn till i sin lämplighetsbedömning. Det kan nämligen tyda på att personen inte är pålitlig i nyktert hänseende.Det ska dock nämnas att lämplighetsbedömningen är en helhetsbedömning. Att din son har gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott betyder inte uteslutande att han skulle bedömas vara olämplig, men det kan tyvärr påverka lämplighetsbedömningen.SammantagetTransportstyrelsen gör dock en bedömning i varje enskilt fall och det är därmed svårt för mig att svara på hur brottet kommer att påverka din sons körkortsmöjligheter. Men som svar på din fråga så kan det komma att påverka lämplighetsbedömningen. Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?

2021-04-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag är pensionär och kan inte gå till sopsorteringen. Hur gör jag då?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka bestämmelser är tillämpliga?Jag kommer i mitt svar utgå från att du önskar att få hjälp med att gå ut med soporna då du inte kan göra det själv. I ditt fall finns det möjlighet att söka bistånd i form av hemtjänst från Socialnämnden i din kommun. Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring bistånd i form av hemtjänst. Har jag rätt till hemtjänst?Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (4 kap. 1 § SoL). Alltså har alla som anser att de behöver service och omsorg en rätt att ansöka om bistånd och i sin tur få hjälp genom bland annat hemtjänst. Huruvida en person har rätt till bistånd får prövas i varje enskilt fall i förhållande till den individen. Vilken hjälp kan jag få vid beviljad hemtjänst?Hemtjänst kan beviljas inom ramen för stöden till livsföringen i övrigt. Vilka insatser som man kan få är dock inte specificerade i lagtexten. Det anges endast att den enskilde genom insatsen ska tillförsäkras en skälig livsnivå. Som tidigare nämnt har socialtjänsten ett särskilt ansvar för bland annat äldre och att äldreomsorg ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. På så vis ska äldre så lång som möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma och därmed i första hand ges hjälp i form av exempelvis hemtjänst. Vad skälig livsnivå betyder anges dock inte utan det får göras en individuell bedömning i varje enskilt fall. Värt att notera är att socialtjänstens omsorg av äldre ska fokusera på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap. 4 § SoL). Om du beviljas hemtjänst har du, i den utsträckning som är möjlig, rätt att vara delaktig i hur hemtjänsten utformas och genomföras, det vill säga när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges (5 kap. 5 § fjärde stycket SoL). Hur ansöker jag om hemtjänst?En ansökan om hemtjänst eller annat bistånd görs hos kommunens socialtjänst. Där kommer en biståndshandläggare att hantera ärendet och kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar (11 kap. 1 § SoL). Handläggaren kommer i sin handläggning besluta om och i vilken omfattning du kan beviljas hjälp. Vad kan jag göra?Mitt råd till dig är att du tar kontakt med din hemkommun gällande hemtjänsten och att du sedan ansöker om bistånd hos socialtjänsten. Efter att socialtjänsten har mottagit din ansökan ska de utan dröjsmål inleda en utredning som ska utmynna i ett beslut. Där kommer de att göra en helhetsbedömning i ditt individuella fall och huruvida du kan få hjälp med att ta ut soporna eller annan hemtjänst. Om du skulle få avslag på din ansökan har du rätt att inom tre veckor överklaga beslutet om du anser att det är felaktigt. Hoppas att du fick svar på din fråga och har du fler frågor är du varm välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Var kan man undersöka om någon har körkort?

2021-04-08 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har Jimmy X-son 65*****-**** körkort?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uppgifter om körkort är en offentlig handling som tillhandahålls av transportstyrelsen. Offentliga handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och därmed har du rätt att begära ut en sådan handling. Om du önskar begära ut uppgifter om någon innehar ett körkort kan du ringa eller maila transportstyrelsen. Här är länken till kontaktuppgifter till transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/Vi kan tyvärr inte hjälpa dig att undersöka saken vidare. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Offentlighetsprincipen och statliga bolag

2021-04-07 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Omfattas Postnord av offentlighetsprincipen gällande upphandlingar?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).I 2 kap. 4 § OSL kan man läsa att offentlighetsprincipen gäller i statliga bolag om bolaget anges i bilagan till lagen. Rätten att begära ut handlingar är vidare begränsad till den verksamhet som uttryckligen anges där. I bilagan kan man läsa att postens verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen i de delar som det gäller medverkan vid val, folkomröstning, tullkontroll, utlämnande av körkort samt handläggning av flyttningsanmälan. Offentlighetsprincipen gäller alltså inte vid upphandling.Vänligen,