Avgifter vid begäran av kopia på polisanmälan

2020-07-24 i Polis
FRÅGA |Jag gjorde en polisanmälan som sedan blev nerlagd i februari 2020 . Jag har bett att få kopior på mina handskrivna brev och min mejl . jag betalar för kopior och brevporto i förskott . Har jag inte rätt att få kopior på det jag själv har skrivit ?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En polisanmälan anses vara en offentlig handling och därmed även en allmän handling enligt 2 kap 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Som huvudregel kan du begära ut handlingarna för att ta del av de förutsatt att de inte är sekretessbelagda. När du sedan ska begära ut kopior av en offentlig handling tar polisen ut en avgift vilket följer av 15 § avgiftsförordningen. Det gäller oavsett om det är du som har gjort en polisanmälan eller någon annan. - I normalfallet är kopior på handlingar gratis upp till nio sidor. - Därefter kostar 10 sidor 50 kr och varje extra sida efter det kostar två kronor till, vilket följer av 16 § avgiftsförordningen. - En kostnad för att skicka handlingarna brukar även tillkomma, vilket framkommer avn 15 § 2 st avgiftsförordningen. Du kan läsa mer om vilka avgifter som gäller för kopior i särskilda format och avskrifter i avgiftsförordningen.Vänligen,

Överklaga beslut rättsliga rådet - Socialstyrelsen

2020-07-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hur söker man resning på ett beslut fattat av Socialstyrelsens Rättsliga Råd. Till vem ska resningsansökan ställas? Rättsliga Rådet? Förvaltningsrätten? Kammarrätten?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att rättsliga rådet har fattat ett beslut som du skulle vilja få ändrat. Om så är fallet tror jag i första hand att du borde överväga att överklaga beslutet. Överklagar du beslutet kommer förvaltningsrätten pröva saken på nytt. För att man ska få ansöka om resning får det inte längre vara möjligt att överklaga beslutet. Det är dessutom svårt att få igenom en resning eftersom det kräver något alldeles särskilt som till exempel att nya viktiga omständigheter kommit fram efter att beslutet blivit fattat. Får du överklaga beslutet skulle jag därför råda dig att göra det istället.Här under går jag kort igenom hur överklagandet går till. Reglerna om överklagande av en myndighets beslut finns i förvaltningslagen (FL).ÖverklagandeBeslut som en myndighet har fattat går att överklaga till allmän förvaltningsdomstol (40 § FL). Den som beslutet angår får överklaga beslutet, om beslutet också har gått emot personen (42 § FL). I överklagandet ska det framgå vilket beslut man överklagar och på vilket sätt man vill ha beslutet ändrat (43 § andra stycket FL). Man lämnar in överklagandet till myndigheten som har meddelat beslutet, i det här fallet alltså till rättsliga rådet (43 § första stycket FL). Överklagandet ska komma in till myndigheten som meddelat beslutet inom tre veckor från dagen då den som överklagar fick del av beslutet (44 § FL).Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du undrar något mer!Vänligen,

Problem med myndighet

2020-07-23 i Myndigheter
FRÅGA |Hejkan ni hjälpa till med myndighetes problem
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har problem med en myndighet och undrar om Lawline kan hjälpa dig med ditt problem.Svaret på din fråga är ja. På Lawline svarar vi på frågor som gäller myndigheter. Om du skulle behöva få hjälp direkt av en myndighet kan vi även hänvisa dig vidare till rätt ställe.Tveka inte att ställa en fråga till Lawline om ditt problem. Till exempel kan du skriva din fråga på webben. Det kan du göra här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förlängt underhållsstöd och boende hos föräldrar

2020-07-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Det är så att jag är 18 år och går andra året på gymnasiet. Jag har separerade föräldrar, ena föräldern har det varit grova bråk med och socialtjänsten har varit inblandad ett bra tag. Kan inte bo där nu, även om pengarna finns. Den andra föräldern är skuldsatt och kan inte försörja mig. Hur ska jag göra? Har försökt söka ganska mycket angående underhållstöd, men tydligen måste man bo med en förälder för att få de?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du går i gymnasiet är fortfarande dina föräldrar försörjningsskyldiga trots att du är 18 år (7 kap. 1 § Föräldrabalken).Det går inte längre att söka underhållsstöd om barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna, så kallat växelvis boende. Om du däremot bor och är skriven hos ena föräldern kan du söka underhållsstöd av försäkringskassan om den andre föräldern inte kan eller vill betala själv. Eftersom du är 18 år kallas det förlängt underhållsstöd (18 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB)).Det viktiga är alltså att du varaktigt bor och är folkbokförd hos en förälder, den så kallade boföräldern (se 17 kap. 3 § SFB). För att kunna råda dig mer specifikt vad du ska göra i just din situation måste jag veta mer om dina föräldrar och din livssituation. Du är välkommen att lämna en kommentar eller ställa en ny fråga.

Förundersökningsprotokoll offentlighetsprincipen

2020-07-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag blev utsatt för en misshandel av min dåvarande pojkvän för ett par veckor sedan. Åtal är nu väckt sedan 5 dagar tillbaka. Kommer jag få förundersökningsprotokollet hemskickat?
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att åtal har väckts så omfattas förundersökningen av offentlighetsprincipen. Detta innebär att du som huvudregel kan begära ut denna, även om vissa delar kan komma att omfattas av sekretess. Jag skulle råda dig att ta kontakt med den tingsrätt som handlägger målet för att på så sätt få tillgång till förundersökningen per mail, alternativt be om att få den hemskickad. Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna med ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Hur spärrar jag min journal?

2020-07-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hur bär jag mig åt för att spärra min journal, som innehåller direkta kränkningar, lögner och förtal.
Cornelia Nilsson |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du ska göra för att få din patientjournal spärrad. Det finns alternativ, beroende på vad du vill att följden ska bli. Exempelvis kan du begära att vissa uppgifter i din journal ska bli spärrade, eller att journalen ska förstöras. Den tillämpliga lagen för din situation är patientdatalagen (härefter förkortad PdL) Spärra uppgifter För att spärra uppgifter i din journal, kontaktar du din vårdgivare eller platsen där du får eller har fått din vård. Att spärra journaluppgifter innebär att ingen annan vårdgivare än den som du har varit hos kan se de uppgifter du väljer att spärra. (6 kap. 2 § första och fjärde stycket PdL). Om du är missnöjd med hur uppgifter behandlas i din journal, kan du även kontakta din vårdgivares dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har till uppgift att se till så att verksamheten behandlar dina personuppgifter på rätt sätt enligt dataskyddsförordningen. Patientdatalagen säger att det finns en skyldighet för vårdgivare att föra journaler om sina patienter. (3 kap. 1 och 4 § PdL). Men syftet med patientjournaler är först och främst att bidra till en säker och god vård av patienten. (3 kap. 2 § PdL) Förstöra journalDu kan även ansöka om att få din journal förstörd, antingen helt eller delvis. För att få din journal förstörd, krävs det att det finns godtagbara skäl för ansökan, att journalen eller den del av den du avser att spärra inte behövs för din vård samt att det inte finns uppenbara skäl att bevara journalen från en allmän synpunkt. (8 kap. 4 § PdL)Det är inspektionen för vård och omsorg som beslutar om din journal ska förstöras eller inte. Om Inspektionen för vård och omsorg avslår din ansökan om att förstöra din journal, kan du överklaga till allmän förvaltningsdomstol. (8 kap. 4 § PdL, 10 kap. 2 § PdL)Sammanfattningsvis, för att spärra uppgifter i din journal kontaktar du din vårdgivare eller den plats där du får/har fått din vård. Du kan även kontakta din vårdgivares dataskyddsombud om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ansöka om att förstöra hela eller delar av din journal, gör du det via Inspektionen för vård och omsorg. Om du skulle vilja överklaga inspektionens beslut, gör du det till allmän förvaltningsdomstol. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Passagerare i a-traktor

2020-07-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får man åka 2 personer i passagerar sätet i en a-traktor?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För a-traktorer gäller att passagerare inte får åka med i ett antal som gör att en fara kan uppstå. Passagerare får inte heller vara placerade i a-traktorn på ett sätt som kan utgöra en fara. (3 kap. 79 § trafikförordningen).Vad regeln innebär i just ditt fall beror på hur passagerarsätet är utformat och vad som är lämpligt i just den här a-traktorn. Är sätet anpassat efter två personer borde två personer också kunna åka med.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem vänder man sig till vid klagomål på polisen?

2020-07-22 i Polis
FRÅGA |Min mobiltelefon beslagtogs av polis pga känsligt material. Blev sexuellt ofredad på min mobiltelefon. Nu När jag fått tbk min tfn funkar den RJ dom den gjorde innen. Vem vänder jag mig till för klagomålen
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar vart du kan vända dig med klagomål på polisen, då din telefon inte längre fungerar som den ska efter att polisen beslagtagit den. Rätt till skadestånd Då det inte framgår av din fråga vad som är fel på din telefon eller ytterligare omständigheter kring beslaget, är det svårt för mig att säga om det finns någon chans för dig att få ersättning eller liknande för skadorna. Men enligt skadeståndslagen har du rätt till ersättning från staten, om polisen i sin myndighetsutövning orsakar dig sakskada (3 kap. 2§ skadeståndslagen). Sakskada är i ditt fall ersättning för telefonens värde, värdeminskning eller reparationskostnader (5 kap. 7§ skadeståndslagen). Beslagtagandet av mobilen är en myndighetsutövning från polisens sida. Du kan kontakta din närmaste tingsrätt om du undrar mer kring hur du inleder ett ärende om skadestånd, eller en advokat, men jag ska dock poängtera att kostnaderna för en sådan process kan bli förhållandevis höga om du inte vinner ärendet. Var kan man vända sig med klagomål?Om du allmänt vill klaga på polisens agerande i sammanhanget kan du huvudsakligen vända dig till Justitieombudsmannen (JO) eller i vissa fall Justitiekanslern (JK). En anmälan hos JO kan göras på deras hemsida. Du kan läsa om möjligheterna att göra en anmälan till JK på deras hemsida.Innan du går vidare i ditt ärende, rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas du har fått någon vägledning i din fråga! Vänligen,