Korrespondens från tingsrätten

2007-06-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om man är 22 år och har åkt fast för ringa narkotikabrott och uppgett en adress hem till mig får tingsrätten då skicka hem brev till föräldrar som bor på annan adress?
Ida Forss |Hej! Det finns ingen lag som reglerar var papper från tingsrätten ska skickas. Jag utgår ifrån att Du har uppgivit en adress till polisen då Du greps som inte är Din folkbokföringsadress, med andra ord att Du är folkbokförd hos Dina föräldrar men vill att papper ska skickas till en annan adress. Jag har varit i kontakt med tingsrätter och kollat hur de arbetar. Svaret är att korrespondensen från tingsrätten går till den adress som de får upp då de söker i det såkallade SPAR-registret som är kopplat till folkbokföringsregistret. Om man inte vill att posten ska skickas dit så ska detta uppges redan till polisen som i så fall ska uppmärksamma detta i handlingarna. Om det fortfarande är aktuellt att posten inte ska gå till Dina föräldrar och Du fortfarande är skriven hemma så är mitt råd till Dig att ta kontakt med den aktuella tingsrätten och prata med dem. Min erfarenhet är att så länge det inte strider mot lagen så brukar de vara väldigt hjälpsamma. Lycka till! Med vänlig hälsning

Bygglov för staket?

2007-05-22 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Behövs lagfart för att sätta staket vid tomtgränsen?
Lovisa Elardt |Hej! Lagfart är något som du, efter att ha köpt en fastighet, måste ansöka om hos inskrivningsmyndigheten. Lagfarten gäller som ett bevis på att det är du som är ägare till fastigheten, och det är därmed inte detta som avgör om du får uppföra ett staket på din fastighet eller inte. Det jag förmodar att du istället syftar på, är huruvida det krävs bygglov för att sätta upp ett staket vid tomtgränsen. Detta är något som inte regleras i plan- och bygglagen, men som huvudregel ej omfattas av bygglovsplikten, såvida staketet är av sedvanligt utförande. Olika kommuner kan dock ha lite olika regler angående hur staketet får utformas för att undgå bygglovsplikten. Jag föreslår därför att du vänder dig till plan- och byggnadsnämnden i din kommun för att få mer information om vad som gäller där du bor. Med vänliga hälsningar

Egna blommor på offentlig plats?

2007-05-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är olagligt att plantera blomfröer i offentliga planteringar (om det görs utan att förstöra eller flytta befintliga växter) eller på andra offentliga ytor?
Mia Ejendal |Hej, I Miljöbalken finns regler om fröer och planteringar, men om vi bortser från hot mot arter och liknande så är det främst Ordningslagen som blir aktuell i detta fall. Det är inte utan tillstånd från polismyndigheten tillåtet att ta i anspråk offentlig plats för annat ändamål än denna är avsedd för. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det blir alltså först och främst fråga om den planerade planteringen är att anse som överensstämmande med vad platsen är upplåten för. Troligen är detta inte fallet (dock har jag sett rabatter som upplåtits till allmänheten, de jag såg låg i allén längs Karlavägen i Stockholm, möjligen finns de på fler platser!). Om man skulle plantera samma sak som har planerats, tex rhododendron i en rhododendronrabatt skulle man dock kunna tänka sig att kravet uppfylls. Det blir då fråga om planteringen kan anses vara tillfällig och troligen kan den inte heller det då detta bedömts handla om timmar. Så tyvärr blir mitt svar att det troligen inte är tillåtet, men du kan komma med ett medborgarförslag till din kommun om du vill påverka vad som planteras i kommunens rabatter! Vänligen,

Regeringsformens ställning gentemot vanliga lagar

2007-06-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |hej jag har en fråga angående konsumentköplagen , fråga: om en bestämelse i konsumentlagen står i strid mot en bestämelse i regeringsformen vilken av dom kommer att dom stolen tilllämpa .? varför?
Ola Davidsson |Hej. Regeringsformen är en grundlag, vilket innebär att den har större dignitet än vanliga lagar och förordningar, såsom t.ex. Konsumentköplagen. Enligt RF 11:14 (Lagen hittar du http://www.lagen.nu/1974:152#K11 ) ska domstol åsidosätta en lagbestämmelse om den uppenbart står i strid med en grundlag. Detta uppenbarhetskrav innebär att domstolen faktiskt kan komma att tillämpa bestämmelser i Konsumentköplagen som står i strid med Regeringsformen under förutsättning att de inte uppenbart strider mot grundlagen. Frågan är ytterst komplex och är flitigt behandlad i svensk doktrin. Normalt sett skall lagar inte antas om de strider mot grundlagar men i undantagsfall kan detta ändå ske. I slutändan blir detta en bedömningsfråga för domstolen om hur pass mycket bestämmelsen skulle komma att strida mot grundlagen. Jag kan därför inte ge dig något enkelt och konkret svar på frågan. Som stark huvudregel gäller dock att grundlag går före vanlig lag. Mvh

Polisen rätt att undersöka väska?

2007-06-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Fortfarande osäker angående olaga alkoholinnehav samt underårigs förtäring av alkohol. Anta att en 16-åring går runt med en väska som innehåller sprit och att en polis kommer fram och vill titta i väskan. Så vitt jag vet måste en misstanke om brott finnas för att polisen ska få titta i väskan. Vad är det som krävs för att en misstanke ska vara "giltlig"? Det är ganska lätt i många fall för en polis att misstänka olaga innehåll i väskan om 16-åringen till exempel befinner sig på en skolavslutningsfest. Kan 16-åringen neka polisen att få titta i väskan? Vad är straffet för 16-åringen?
Julia Asplund |Att en polisman undersöker innehållet i en persons väska innebär att han eller hon företar en kroppsvisitation. Bestämmelser om kroppsvisitation finns i rättegångsbalkens 28 kapitel (http://www.lagen.nu/1942:740). För att man ska få företa en kroppsvisitation krävs att: - det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, - personen i fråga kan skäligen misstänkas för brottet och - man söker efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet Kroppsvisitation får även företas på den som inte är skäligen misstänkt för brottet om det finns synnerlig anledning att anta att man kommer att hitta föremål som kan tas i beslag eller om det annars är av betydelse för utredningen om brottet. För att en polis ska kunna besluta om kroppsvisitation krävs att det förekommer någon anledning att anta att ett brott har begåtts. Syftet med åtgärden får alltså inte vara att upptäcka eller förebygga ett brott. Det är inte särkilt höga krav som ställs upp utan polisen kan ha sett något misstänkt eller fått ett tips som de närmare vill undersöka. Att personen i fråga ska vara skäligen misstänkt är inte heller ett särkilt högt beviskrav utan det räcker att det av någon anledning förekommer en misstanke mot personen. Beviskraven är desamma som vid inledande av förundersökning och ska man gå efter regelboken är det undersökningsledaren, åklagaren eller rätten som ska meddela förordnande om kroppsvisitation. Då detta skulle vara verkningslöst om polisen befinner sig ute och behöver undersöka någons väska omedelbart, har polisen befogenhet att besluta om kroppsvisitation på stället. Då polisen har meddelat beslut om kroppsvisitation är den enskilde skyldig att lämna utrymmen i kläder och annat man bär med sig till polisens förfogande. Skulle den enskilde neka polisen detta kan polisen tilltvinga sig det föremål som ska undersökas. Om situationen så kräver får polisen även använda våld. Detta framgår av polislagen 10 § p. 4 (http://www.lagen.nu/1984:387). Polisen måste alltid iaktta proportionalitetsprincipen då de utför sitt jobb, vilket innebär att skälen för åtgärden måste uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte. Våld kan alltså bara bli aktuellt om den enskilde omöjliggör kroppsvisitationen. Om den enskilde möter polisen med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar dem vid utförande av kroppsvisitation kan han eller hon fällas för våld eller hot mot tjänsteman (brottsbalken 17 kap 1 §) eller våldsamt motstånd (brottsbalken 17 kap 4 §) (http://www.lagen.nu/1962:700). Tilläggas kan att det inte är straffbart att som underårig bära med sig alkoholdryck eller förtära sådan dryck. Olovligt innehav av alkoholdryck förutsätter att man avser att sälja drycken vidare. Den som riskerar att bli fälld för brott mot alkohollagen är den som försett den minderårige med sprit. Med vänlig hälsning,

Framförande av häst i tättbebyggt område

2007-05-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det förbjudet att rida inom tättbebyggt område och var någonstans står isåfall detta?
Mikael Karlsson |Hej!Jag vill börja med att påpeka att du som ryttare omfattas av den svenska allemansrätten. Den svenska allemansrätten ger var och en rätt att nyttja annans fastighet, mark och vatten, färdas på den och vistas där under en kortare tidsperiod. Trots att allemansrätten i sig inte är lagstadgad finns lagregler som sätter upp gränser för hur långt allemansrätten sträcker sig. I exempelvis miljöbalken 7 kap 1 § stadgas att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. Vad gäller framförande av häst i tättbebyggt område får således allemansrätten tas hänsyn till. Det kan dock finnas lokala föreskrifter som förbjuder ridning på vissa vägar. Det är kommunen som beslutar om vilka vägar som omfattas av ett sådant förbud. Jag rekommenderar dig därför att kontakta din kommun för att få närmare information om de områden du är intresserad av att rida i. Med vänlig hälsning,

Serviceskyldighet m.m.

2007-05-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Har fått avslag på 1/4 sjukpenning,har det enklaste jobbet på arbetet anpassat för mig.stormtrivs men klarar 75%max,knappt det.Läkare skriver intyg efter intyg..men nej!Medicinska underlaget styrker inte ersättning men vi förstår inte vad de menar.skrivit,ringt,mailat men får inga svar.Har man inte rätt att få veta varför?Har överklagat men vad göra?
Cecilia Johansson |Hej, Försäkringskassan har enligt Förvaltningslagen 4§ (se http://lagen.nu/1986:223) en serviceskyldighet mot enskilda. Om du undrar över något måste de lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp som du kan behöva. Frågor ska besvaras så snart som möjligt. I ett beslut där Försäkringskassan avgör ett ärende som går dig emot, måste de skäl som har bestämt utgången anges, se 20§ Förvaltningslagen. Om ni inte förstår beslutsmotiveringen har de i och med serviceskyldigheten en skyldighet att på din begäran förklara beslutet för er. Som jag förstår har ni överklagat beslutet. Detta görs till Länsrätten men överklagandet lämnas in till Försäkringskassan. Ni kan även begära omprövning hos Försäkringskassan. De måste då gå igenom ärendet igen för att se om beslutet är felaktigt. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars får du gärna återkomma med en mer specifik fråga. Med vänlig hälsning,

P-bot vid delvis skymt parkeringstillstånd

2007-05-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag brukar köpa parkeringskort där jag bor. Parkeringskortet är ganska stort. En dag lyckades jag att ha en mindre parkeringsbiljett över parkeringskortet. men siktet på parkeringskortet skymdes inte. jag fick kontrollavgift trotts att parkeringskortet är gilltig fortfarande och var gilltig den aktuella dagen också. Måste jag betala kontrollavgiften ändå?
Gustaf Lidegran |Hej!Jag utgår från att det någonstans på eller i anslutning till parkeringskortet finns angivet att parkeringskortet ska placeras i bilens framruta fullt läsbart utifrån eller någon annan liknande formulering. Praxis på området får anses sträng mot misstag som just innebär att hela eller delar av ett tillstånd inte är läsbart utifrån. De mål som har nått till högsta domstolen handlar visserligen om parkeringsanmärkningar, enligt den offentligrättsliga parkeringen som gäller på gator, och inte kontrollavgifter som uttas på tomtmark. Det saknas dock skäl att tro att bedömningen skulle skilja sig. Då det hittills inte finns några liknande fall där den felande bilisten har blivit fri från sin felparkeringsavgift måste det antas gälla även här. Om den biljetten som låg över parkeringstillståndet skymde någonting som kan vara väsentligt är du alltså skyldig att erlägga kontrollavgiften. Om ingen del av texten skymdes och biljetten skymde en mycket liten del av tillståndet kan det sannolikt anses oskäligt att kräva kontrollavgift och den kan då ogillas. Aktuell lag på området är lag om kontrollavgift vid olovlig parkering som finns http://lagen.nu/1984:318Vänliga hälsningar