Väntetid för parkeringsbots utfärdande

2007-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur lång tid måste en parkeringsvakt vakta en bil innan den får bötfällas? Är tiden mellan 15:35:00 - 15:37:56 rimlig? Jag bröt tydligen mot TrF 3kap 52 § 2st.
Henric Roth |Hej! Det förefaller vara så att Du har parkerat för långt ut i gatan eller inte parkerat i vägens färdriktning. Väntetiden för en parkeringsvakt varierar från kommun till kommun och även mellan olika bolag. Väntetiden finns för att parkeringsvakten ska förvissa sig om att en person exempelvis verkligen bedriver lastning på en lastzon eller inte. Dock kräver inte alla typer av förseelser att en parkeringsvakt iakttar en väntetid. Att till exempel stanna på en plats där det är stoppförbud innebär att Du kan få en parkeringsbot omedelbart. Om tiden är rimlig är svår att besvara men enligt min åsikt skulle det bli svårt att få ett ändrat beslut med tanke på vilken förseelse Du gjort dig skyldig till. Vakten har antagligen väntat en stund för att se om Du haft för avsikt att rätta till Din felaktiga parkering. Med vänlig hälsning,

Koppling av hundar

2007-04-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej.Har kommit i diskussion om kopplingstvång för hundar. Vad sägs i lgen. Är man skyldig att ha hunden kopplad i alla lägen, eller?Tacksam för svar
Cecilia Johansson |Hej, Det finns inget absolut krav på att hundar skall hållas kopplade. Lag om tillsyn av hundar och katter (se http://lagen.nu/1943:459) stadgar vilket ansvar hundägare har över sin hund. 1§ säger att hundar (och katter) skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Mellan den 1 mars och den 20 augusti skall dessutom hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt, se 6§ Jaktlagen (se http://lagen.nu/1987:259). I praktiken är det dock få hundägare som kan uppnå lagens krav utan att hålla hunden kopplad, speciellt under perioden den 1 mars – 20 augusti om hunden befinner sig i marker där det kan finnas vilt. Som hundägare kan det även vara värt att veta att man är s.k. strikt skadeståndsskyldig för allt vad ens hund kan orsaka, se 6§ lag om tillsyn över hundar och katter. Detta innebär att du som hundägare är skadeståndsskyldig även för sådan skada din hund orsakar som inte beror på att du har varit oaktsam eller på annat sätt brustit i kontrollen över din hund. Med vänlig hälsning,

Tillämpning av Europakonvetionen

2007-04-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vi som blev tvångsomhändertagna på 50-70 talet och vill ha upprättelse.... är det rätt väg att gå till europadomstolen.???De styrande i Sverige vill inget göra då de anser det är preskiberat.. Vad finns att göra?? Vänligen Christine
Ola Davidsson |Hej. I ditt fall är de brott staten eventuellt gjort sig skyldiga till preskriberade, enligt Brottsbalken 35:1 (Lagen återfinns http://www.lagen.nu/1962:700#K35) och Preskriptionslagen 3§ (Lagen hittar du http://www.lagen.nu/1981:130). Europakonventionen angående skydd för mänskliga rättigheter stadgar rättigheter för enskilda gentemot staten. Europadomstolen är den instans som bedömer staters skyldigheter i Europakonventionen. Alldeles säkert hade ett tvångsomhändertagande av dig varit en sådan kränkning av dina civila rättigheterna som kunnat falla in under konventionen. Europakonventionen är emellertid en traktat mellan stater, vilket innebär att det är ett slags avtal som enbart gäller efter det att staterna godkänt och undertecknat dokumentet. Europakonventionen införlivades i svensk lag 1995 i Regeringsformen 2 kap 23§, som en grundlagsstadgad rättighet (Du återfinner Regeringsformen http://www.lagen.nu/1974:152#K2). Rättighetskränkningar som skett innan dess kan emellertid inte göras gällande med hänvisning till Europakonventionen. Någon laglig grund för att ställa staten till svars saknas dessvärre. Hoppet i ditt fall att staten erkänner att de åsamkat dig skada och frivilligt kompenserar dig för detta. Möjligen skulle du kunna vända dig till Brottsoffermyndigheten för vidare hjälp. Med vänlig hälsning,

Försenad komplettering

2007-04-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej ! En fråga angående Länsrätten. Om ett överklagande till länsrätten kommit in i rätt tid men den överklagande får ett brev av Länsrätten med följande ordalydelse. ”Ert överklagande är ofullständigt. För att länsrätten skall pröva överklagandet måste Ni komplettera det senast den 8 maj 2005. Kompletteringen kommer in 2005-05-11 och är daterad 2006-10-10 dvs. efter utsatt tid ska då inte Länsrätten avvisa överklagandet, allt enligt nedan lag? Eller är det gummibandsregler på dessa datum som de anger i sina skrivelser ? Mvh
Emma Schröder |Hej! Enligt 5§ FPL ska ska rätten förelägga en sökande som lämnat in en ofullständig handling att inkomma med komplettering inom viss tid, vid påföljd att hans talan annars inte tas upp till prövning. Enligt 6§ FPL sägs att mål inte ska tas upp till prövning om en handling inte inkommit i rätt tid. Se http://www.lagen.nu/1971:291 för aktuella lagrum. Jag har dock pratat med min lärare i förvaltningsrätt. Hon säger att rätten har rätt att pröva överklagandet även då kompletteringen inkommit försent. Är bristen bara av ringa betydelse eller är kompletteringen bara några dagar försenad tar rätten i regel upp målet för prövning i alla fall. Så "gummibandsregler", som du uttrycker det, förekommer alltså. Beslutet att ta upp målet till prövning, trots försenad komplettering, är inte ett överklagbart beslut. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att rida på en älg?

2007-05-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga, och snälla skratta inte åt den som alla andra. Jag undrar om det är tillåtet att rida på en älg. Inte för att jag hade tänkt att försöka, men så vitt jag vet så finns det ingen lag som behandlar detta? tack.
Linnea Ljung |Hej. Jag utgår ifrån att du i din fråga syftar på vilda älgar och inte en "tam älg" i exempelvis en djurpark. När det gäller stora däggdjur som älg finns det regler om hur människan skall bete sig mot dessa i bland annat jaktlagen. Enligt den lagen skall var och en visa vilda djur hänsyn. Vilt får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt, se 5 § jaktlagen http://lagen.nu/1987:259 Den som medvetet eller av oaktsamhet bryter mot detta kan dömas till böter. Jag skulle därför säga att det sannolikt inte är tillåtet att rida på en älg och skulle nog avråda från det även av icke-juridiska orsaker. Vänligen

Förbjudet med fett i mat?

2007-04-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. jag undrar om det finns någon speciell lag om chips eller någon annan onyttighet? vi gör arbete i skolan och min lärare sa något om att det pratades om att förbjuda chips?
Simon Carlsson |Det är idag inte förbjudet med onyttig mat enligt svensk rätt. Under viss diskussion har varit huruvida man skall förbjuda/begränsa användningen av transfett. Transfett framställs från omättat fett i en kemisk reaktion genom att hetta upp vegetabilisk olja eller fiskolja under högt tryck med väte och med hjälp av metaller som skyndar på omvandlingen (Mer om detta går att läsa http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=330488 ).Det konstgjorda transfettet blev vanligt i våra livsmedel efter andra världskriget, till exempel i hushållsmargarin. Idag finns transfett i stora mängder i snabbmat, kakor, kex, bullar och mikrovågspopcorn. I Danmark har ett sådant förbud funnits sedan januari 2004. De förbjöd då livsmedel som innehåller mer än två procent transfett. I oktober 2006 har även det svenska miljöpartiet lagt en liknande motion till riksdagen men än så länge har inga åtgärder vidtagits för att införa ett sådant förbud.Med vänlig hälsning,

Statens ansvar vid tvångsomhändetagande

2007-04-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vi som blev tvångsomhändertagna på 50-70 talet och vill ha upprättelse.... är det rätt väg att gå till europadomstolen.???De styrande i Sverige vill inget göra då de anser det är preskiberat.. Vad finns att göra?? Vänligen
Ola Davidsson |Hej. I ditt fall är de brott staten eventuellt gjort sig skyldiga till preskriberade, enligt Brottsbalken 35:1 (Lagen återfinns http://www.lagen.nu/1962:700#K35) och Preskriptionslagen 3§ (Lagen hittar du http://www.lagen.nu/1981:130) Europakonventionen angående skydd för mänskliga rättigheter stadgar rättigheter för enskilda gentemot staten. Europadomstolen är den instans som bedömer staters skyldigheter i Europakonventionen. Alldeles säkert hade ett tvångsomhändertagande av dig varit en sådan kränkning av dina rättigheter som kunnat falla in under konventionen. Europakonventionen är emellertid en traktat mellan stater, vilket innebär att det är ett slags avtal som enbart gäller efter det att staterna godkänt och undertecknat dokumentet. Europakonventionen införlivades i svensk lag 1995 i Regeringsformen 2 kap 23§, som en grundlagsstadgad rättighet (Du återfinner Regeringsformen http://www.lagen.nu/1974:152#K2). Rättighetskränkningar som skett innan dess kan emellertid inte göras gällande med hänvisning till Europakonventionen. Någon laglig grund för att ställa staten till svars saknas dessvärre. Hoppet i ditt fall står i till att staten erkänner att de åsamkat dig skada och frivilligt kompenserar dig för detta. Möjligen skulle du kunna vända dig till Brottsoffermyndigheten för vidare hjälp. Med vänlig hälsning,

Tidigare lags lydelse

2007-04-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Finns det någonstans on-line där ursprungs texten för socialtjänstlagen 1980:620 finns tillgänglig, dvs hur lagen såg ut 1980?
Cecilia Johansson |Hej, Visst kan du hitta tidigare lydelsen av socialtjänstlagen på internet. Det kan du bland annat göra på lagen.nu, eller se http://lagen.nu/1980:620Med vänlig hälsning