Utlämnande av offentlig handling

2007-04-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vad gäller om utlämning av offentliga handlingar från kommunal förvaltning? Hur snabbt ska det ske? Vilka lagrum gäller?
Cecilia Johansson |Hej, En allmän och offentlig handling ska enligt svensk grundlag, närmare bestämt Tryckfrihetsförordningen 2:12, lämnas ut genast efter begäran eller så snart det är möjligt på myndighetens ställe utan avgift. Detta gäller såväl för statliga och kommunala myndigheter. Med vänlig hälsning

Överklagande statlig tjänstetillsättning

2007-04-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vid anställning av ny medarbetare vid ett statligt verk finns möjlighet att överklaga tillsättningen. Arbetsgivaren är skyldig att informera de sökande som ej fått jobbet och meddela besvärshänvisning. Stämmer detta? Lagrum?
Sara Olsson |Hej! Enligt 21 § FL (förvaltningslagen) så ska sökanden, klaganden eller annan part underrättas om innehållet i det beslut som avgör myndighetens ärende om detta avser myndighetsutövning mot enskild. Den som beslutet går emot och som har rätt att överklaga ska även underrätts om hur han kan överklaga. I 22 § FL framgår vem som har rätt att överklaga. Detta gäller den som beslutet angår om det har gått honom emot och det kan överklagas. Dessa förutsättningar är normalt uppfyllda vid tjänstetillsättningsärenden för den som inte fått jobbet. När beslutet angår anställningsärenden ska överklagandet inte ske till allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a §. Beslutet ska överklagas till regeringen enligt 35 § Verkställighetsförordningen. Med vänlig hälsning,

Hittegodsen

2007-04-23 i Polis
FRÅGA |Satt just och funderade på en liten sak som min grannes son råkade ut för.Om man hindrar någon ifrån att stjäla en sak (detta rörde sig om en EU-moppe) och det sedan visar sig att det är ingen i huset som känns vid den (har stått låst här i en månad) samt att polisen hade ingen uppgift om att den var stulen när dom kollade ramnummret.Vem tillfaller den då när han lämnar in den som hittegods ?Summan på en sådan EU-moppe ligger ju runt 12-15000:-
Anna Wigren Eriksson |Hej, Jag skulle råda din grannes son att lämna in den till polisen. Mopeden har ett stort ekonomiskt värde och har säkerligen en ägare och sålunda inte övergiven. Behåller han den kan han göra sig skyldig till fyndförseelse eller olovligt förfogande. Enligt lag om hittegods http://www.lagen.nu/1938:121 ska han anmäla fyndet till polisen utan oskäligt dröjsmål. Polisen får då omhänderta mopeden om de vill. Anmäler han inte fyndet har han förverkat sin eventuella rätt till den. Polisen underrättar ägaren att mopeden hittats. Ägaren har då en månad på sig att hämta den. Är ägaren inte känd har han tre månader på sig, från anmälan, att göra sig känd hos polisen och göra anspråk på mopeden. Skulle ägaren inte uppfylla detta, eller om han förblir okänd, tillfaller mopeden din grannes son. Han ska då betala de kostnader polisen haft i anledning av fyndet. Om upphittaren inte betalar denna kostnad eller upphäver han sin rätt tillfaller mopeden staten. Med Vänlig Hälsning

Anmälan av försäkringsläkare på försäkringskassan

2007-04-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag vill anmäla en försäkringsläkare på Försäkringskassan Vart sänder/till vem skall min anmälan postas?Tacksam för hjälp.
Mathias Ehrhardt |Hej! Du kan anmäla försäkringsläkaren till justitieombudsmannen (JO). Detta har skett med framgång tidigare, senast kom ett beslut i år där JO kritiserade en försäkringsläkares agerande. JO uttalar sig normalt inte om fall som kräver medicinsk sakkunskap, men i detta fall krävdes ingen medicinsk sakkunskap för att komma fram till att läkaren dragit en felaktig slutsats. Läkaren hade antagit att det förelog ett dolt alkoholmissbruk på den grunden att den som anmält läkaren hade varit i kontakt med en förening som var till för nära anhöriga och vänner till alkoholmissbrukare. JO ansåg att läkarens slutsats således var uppenbart felaktig i sak, då kontakten med föreningen inte på något sätt skulle ses som ett tecken på att anmälaren själv hade alkoholproblem. Din anmälan ska riktas mot den försäkringskassa som har anlitat försäkringsläkaren. I anmälan ska du ange så mycket detaljer som möjligt vad det är försäkringsläkaren har gjort och på vilket sätt läkarens agerande drabbat dig. Se allmän information om JO http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=13&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv. Se länk till JO-anmälan http://www.jo.se/JOAnmalan.pdf?Language=sv. Du behöver inte använda mallen, utan mallen är endast till för att underlätta själva skrivandet av anmälan. Som framgår av mallen kan du skicka in anmälan antingen via e-post, fax, post eller lämna in anmälan personligen. Aktuella adresser finns angivna i mallen. JO kan kritisera läkarens agerande och försäkringskassan kan då rätta till felet som begåtts. Om du har ytterligare frågor avseende anmälan så återkom gärna. Med vänlig hälsning

Handläggningstid beträffande bygglovsansökan

2007-04-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |hej. Hur lång tid får ett bygglov ta från det att man lämnar in en ansökan tills dess att man får ett ja eller nej?
Johanna Carlsson |Hej, Enligt förvaltningslagen (som du hittar http://www.lagen.nu/1986:223 ) 7 § skall varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt. Hur lång tid handläggningen av ett bygglovsärende får ta i praktiken är dock väldigt svårt att säga. Domstolen har försökt undvika att ta generell ställning och hänvisar till att omständigheterna vid den aktuella myndigheten avgör hur lång tid en ärendehandläggning får ta. En maxgräns på 6 månader kan dock sägas ha utarbetats i praxis. För att ta reda på hur lång tid handläggningstiden i just din kommun är generellt, kan du gå in på kommunens hemsida och söka på "bygglov". För att minska handläggningstiden bör du se till att ansökningshandlingarna är kompletta och korrekt ifyllda. Vänliga hälsningar,

ansvarsfördelning, hälsa, sjukvård och kriminalvård

2007-04-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur ser ansvarsfördelningen ut i hälsa och sjukvård i kriminalvården?
Mia Ejendal |Var vänlig precisera din fråga. Mellan vilka parter undrar du över fördelningen av ansvar? Och ansvar för vad exakt? Ser fram emot att besvara din fråga. Vänligen

Skjutsa på moped

2007-04-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man skjutsa på en moped ? (sitta 2 stycken på den när man kör)
Christina Weilander |Hej!Det beror vad det är för moped du har. Se mer information http://www.vv.se/templates/page3____6430.aspx från vägverket.

Barnkonventionen jämförd med europakonventionen

2007-04-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Min fråga lyder:Den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna är lag i Sverige medan "Barnkonventionen" inte är det. På vilket sätt kan detta ha betydelse i rättspraxis?
Mathias Ehrhardt |Hej, Barnkonventionen i Sverige har onekligen en ovanlig ställning då den är rättsligt bindande för Sverige i och med ratificieringen som skedde 1990, däremot är konventionen inte lag i Sverige. Läs om detta på Unicefs hemsida, se http://www.unicef.se/fakta/barnkonventionen/barnens_rattigheter_i_sverige/. Rent praktiskt innebär detta att domstolen inte måste tillämpa reglerna i barnkonventionen i ett fall som rör barnets rättigheter. Den ska dock i sin bedömning av ett enskilt fall ta hänsyn till reglerna i barnkonventionen och domstolen bör inte tillämpa lagar, förordningar och föreskrifter som strider mot barnkonventionen. Sådana bör dock inte kunna finnas kvar, då en utförlig utredning alltid genomförs innan ratificering av en konvention sker. Tanken är att en konvention som ratificeras ska innehållsmässigt vid tidpunkten för ratificering finnas representerad i sin helhet i lagen, dock inte nödvändigtvis i en och samma lag. Den största skillnaden mellan europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och barnkonventionen är att i ett mål som rör barnets rättigheter kan en enskild direkt åberopa artiklar i europakonventionen och domstolen måste tillämpa dessa, däremot kan inte en enskild kräva av en domstol att artiklar ur barnkonventionen tillämpas. En annan viktig skillnad är att vid tolkning av europakonventionens artiklar kan man ta hänsyn till praxis av europadomstolen, men vid tolkningen av barnkonventionen finns ingen motsvarande domstol som har skapat en praxis som visar hur barnkonventionen ska tolkas. Det finns således en internationell rättspraxis avseende europakonventionen, medan för barnkonventionen finns ingen direkt rättspraxis. I Sverige är ju barnkonventionens artiklar representerade i olika lagar, då barnkonventionen berör olika ämnesområden. Dessa lagar har dock till viss del annorlunda innehåll än barnkonventionen varför rättspraxis som berör tolkning av dessa lagar inte kan anses utgöra någon rättspraxis hur barnkonventionen ska tolkas, utan snarare vad barnet har för rättigheter i Sverige. Om man anser att någon lag, förordning eller föreskrift strider mot reglerna i barnkonventionen, är det lämpligaste att vända sig till barnombudsmannen vars uppdrag bland annat är att göra regeringen uppmärksamma på sådana fall där svensk rätt står i strid med internationell rätt beträffande barnets rättigheter. Men som redan påpekats ovan torde det inte finnas några regler som fortfarande strider mot barnkonventionen.Även myndigheter, kommuner och landsting ska ta hänsyn till de rättigheter som fastslås i barnkonventionen och barnombudsmannen ska se till att så verkligen sker, varför det för den enskilde är lämpligt att göra barnombudsmannen uppmärksam på sådana fall där rättigheterna reglerade i barnkonventionen kränks. Läs mer på regeringens hemsida om barnets rättigheter, se http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=9&module_instance=3. Förhoppningsvis var detta svar klargörande. Återkom gärna med följdfrågor. Med vänliga hälsningar