Väntetider för parkeringsbots utfärdande

2006-10-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |hur lång tid måste lapplisan vänta vid bilen innan parkeringsboten får utfärdas
Henric Roth |Hej, Din fråga har flera svar beroende på vilken typ av trafikförseelse du bötfälls för. Exempelvis medför ett stoppförbud att du kan bötfällas direkt utan väntetid. Efter att ha pratat med en arbetsledare på trafikkontoret i Stockholm kan följande rutiner för väntetider konstateras. Till att börja med har varje kommun eller privat bolag som utfärdar parkeringsböter sin egen praxis rörande väntetider. De privata bolagen har oftast en snävare väntetid. Syftet med väntetiden är att du exempelvis som bilist ska ha en rimlig tid att gå och köpa en parkeringsbiljett eller lösa en ny om din befintliga löpt ut. I Stockholm har kommunen satt tiden till fem minuter och bot utfördas på den sjätte. En lastzon kan du stå på så länge du aktivt lastar och lossar. Även här finns en väntetid för att fastställa om aktivitet pågår. Dubbelparkering ses som ett parkeringsförbud och innebär också att parkeringsvakten väntar för att se om du bara stannat till eller faktiskt parkerat. De generella bestämmelserna för detta finns i Trafikförordningen men jag råder dig till att ringa trafikkontoret i din kommun samt eventuella privata bolag för att kontrollera vilken praxis de använder sig av avseende väntetider.

Övningskörning

2006-10-04 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vad blir påföljden om man stoppas av polisen då man övningskör utan att ha skylt bak på bilen? En undrande pappa
Lovisa Elardt |Hej! I körkortsförordningen (SFS 1998:980) stadgas att ett fordon som används vid övningskörning i gymnasieskola, komvux och fristående skola skall vara försedd med en skylt som anger detta (4 kap. 4 §, 2 st.). Vid övningskörning i andra fall, såsom med exempelvis en förälder, skall det enligt förordningen på lämpligt sätt anges att fordonet används för övningskörning (4 kap. 5 §). Detta görs vanligtvis med en skylt bak på bilen. Om ett fordon uppsåtligen eller av oaktsamhet används vid övningskörning utan att detta anges, skall den som har uppsikt över körningen dömas till penningböter (9 kap. 3 §). Med vänliga hälsningar,

Allmän handling och skattesekretess

2006-11-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Är deklarationer offentliga handlingar?
Jacob Öberg |ALLMÄN HANDLING OCH SEKRETESS Jag vill inledningsvis betona att utgångspunkten är att en deklaration är en handling som inkommit till en myndighet och därför i och med detta upnått det handläggningsstadium som gör handlingen allmän (2 kap. 3,6 §§ tryckfrihetförordningen, härefter TF). Därmed har som du förmodligen redan känner till varje svensk medborgare rätt att ta del av denna handling enligt huvudregeln (TF 2 kap 1,3,12, 14 §§). För att en allmän handling ska kunna utlämnas måste dock avgöras om den är offentlig eller hemlig. En handling kan vara hemlig om det föreligger en tillämplig sekretessgrund för handlingen ifråga (TF 2 kap 2 §). Om sekretess föreligger så får handlingen ej lämnas ut (se brottsbalk 20 kap 3 §) med risk för att ansvar för brott mot tystnadsplikt aktualiseras. Myndigheten måste dock om den misstänker att en sekretessgrund föreligger göra en sekretessbedömning i varje enskilt fall (TF 2 kap. 12 §). De enda sekretessgrunderna som får åberopas för att neka ett utlämnande finns i sekretesslagen (härefter SekrL). Vad som är av intresse ifråga om deklarationer är om skattesekretessen i 9 kap. 1 § SekrL är tillämplig. SKATTESEKRETESS Sekretess gäller för uppgift som avser enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt. Det är uppenbart att denna regel är tillämplig på deklarationer i allmänhet (RÅ 85:2:62) till ledning för taxering. Vidare kan betonas att denna sekretessgrund saknar möjligheter till utlämnande oavsett om uppgifternas utlämnande inte kan antas medföra skada eller men för den skattskyldige. Sekretessen är med andra ord absolut och faller handlingen in under denna regel får den ej lämnas ut med undantag för att den enskilde lämnat sitt samtycke (14 kap 4 § SekrL). Svaret på din fråga är sammanfattningsvis att deklarationer till ledning för taxering är allmänna hemliga handlingar som endast får lämnas ut om den skattskyldige lämnar sitt samtycke. Om du vill ha mer utförlig rättslig information rekommenderar jag dig att ta kontakt med en professionell förvaltningsjurist.

Skyldighet att lämna företräde i vägkorsningar

2006-10-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Vid vänstersväng åsamkar en lätt lastbil (6 m) inkl bred släpvagn (8,5 m lång), totala längden 14,5 m på ekipaget: en skada på vänster stötfångare fram på mötande personbil som färdas på en väg som är 5.2 m bred och påbörjar vänstersväng till mötande väg som är ca 5,4 m. Hur tillämpas "aktsamhetslagen" vid möte mellan större resp. mindre fordon i tätbebyggt område? Vad finns det för regelverk?
Tim Boström |Hej,Denna fråga regleras av vanliga trafikregler vilka återfinns i Trafikförordningen http://lagen.nu/1998:1276 Under förutsättning att något av fordonen inte har väjningsplikt eller att någon av vägarna är en huvudled gäller högerregeln enligt 3 kap. 18 §. Vägens bredd saknar därför betydelse och så även fordonens storlek. Enligt kapitlets 24 och 26 §§ följer emellertid att man enbart får svänga i en korsning om det kan ske utan fara och hinder för övrig trafik eller trafikanter. Man bör således inte se situationen som att en har förkörsrätt, utan snarare att den andre har skyldighet att lämna företräde.Mvh

Väntetider hos Migrationsverket

2006-10-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Min man har sökt uppehållstillstånd i ambassaden i Turkiet. Hans ansökningsblanketter har kommit till Karlstad där jag är bosatt 20 september. Finns det något jag kan göra för att förskynda beslutet.?? Det kan ta upp till 6 månader säger de.??
Kristine Erlandsson |Hej! Utlänningslagen, se http://lagen.nu/2005:716 och förvaltningslagen, se http://lagen.nu/1986:223 är tillämpliga på Migrationsverkets handläggning. Enligt förvaltningslagens 7 § skall ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt. Eftersom formuleringen är oprecis ger den utrymme för olika tolkningar. När det gäller en ansökan om uppehållstillstånd vägs två olika intressen mot varandra. Dels den enskildes önskan om att snabbt återförenas med familjemedlem/sambo/äkta make, dels intresset från statens sida att kontrollera att det inte rör sig om ett skenäktenskap/förhållande eller att personen i fråga utgör en säkerhetsrisk. Migrationsverkets handläggning har varit föremål för kritik p.g.a långa väntetider. Det finns en del JO-anmälningar där enskilda har klagat på för lång handläggningstid. http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=1341 kan du finna ett ärende som handlade om ett anknytningsärende likt ditt eget. JO kritiserade där den uppskattade väntetiden på ett år. På migrationsverkets hemsida, se http://www.migrationsverket.se kan du få information om väntetider mm. Migrationsverket skriver bl.a. i sin rapport till regeringen för 2006-2007 (som du kan finna på verkets hemsida) att fem månaders handläggningstid från det datum ansökningen lämnas in till utlandsmyndigheten är målet vid anknytningsärenden. Mot bakgrund av detta tror jag tyvärr att du får finna dig i att vänta i sex månader. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar

Specialutrustning av bil

2006-10-17 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kommer köpa ny bil snart och då förse den med en del styling. Underbelysning är en detalj jag tänkte sätta på (röda lysdiodslangar som sätts under bilen så att marken under bilen lyses upp). Vill nu veta om detta är lagligt. Vet att blinkande ljus är olagligt att sätta på en vanlig privat bil eftersom detta kan missuppfattas som utryckningsfordon. Men hur är det med senariet beskrivet enligt ovan?
Ellen Sederholm |Hej!Enligt 3 kap 67 § trafikförordningen,se http://lagen.nu/1998:1276#K3P67, får inte lyktor, ljus eller strålkastare användas på sådant sätt att andra förare kan bländas. Vidare får inte ett fordon användas på så sätt att det inte är tillförlitligt ur säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik, se 2 kap 1§ fordonsförordingen, se http://lagen.nu/2002:925#K2P1.Det får inte heller enligt 4 § samma förorning föreligga fara eller risk för brand eller explosion. Blinkande ljus skulle nog precis som du skriver anses strida mot trafiksäkerheten enligt ovan nämnda bestämmelser. Om ljusslingorna du vill sätta upp inte orsakar risk för bländning av andra trafikanter, inte kan förväxlas med utryckningsfordon eller är brandfarliga på något sätt anser jag att dock att "stylingen" bör vara förenlig med trafikförordningens och fordonsförordningens bestämmelser.

Allmän kameraövervakning

2006-10-02 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej Är det tillåtet att sätta upp en kamera på sitt uthus osh filma vägen utanför så grannarna inte kan gå ut utan att bli filmad? Om inte hur gör man för att stoppa det? Känner mig förföljd.
Alexander Garbu |Hej! Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning. Det är hos länsstyrelsen man skall ansöka om tillstånd för allmän kameraövervakning. Ansökan lämnas till länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen ska ske. Kameraövervakning regleras i Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning ( http://lagen.nu/1998:150 ) samt Förordning (1998:314) om allmän kameraövervakning ( http://lagen.nu/1998:314 ). Ta dig en närmare titt på dessa lagrum, och gör en polisanmälan om du tror att grannen bryter mot reglerna som hänvisas till i 26§ Lag 1998:150 och det inte går att först be dem att ändra riktning på kameran till sin egen tomt.

Återbetalning till CSN p.g.a. återfört uppskovsavdrag

2006-10-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Eftersom jag är någorlunda insatt i CSNs förehavanden bad en vän mig om hjälp i ett ärende, men jag är inte person att kunna reda ut det. Han studerade med start höstterminen 2003-vårterminen 2005. Terminen innan han startade sina studier sålde han en bostadsrättslägenhet med vinst, som han dock sköt upp skatten för pga övervägande att köpa ny lägenhet. Detta blev dock inte av. Nu anser CSN att detta är att betrakta som en inkomst under 2004 och att han därför är återbetalningsskyldig för att han tjänat för mycket pengar under året för att kunna få ut studiemedel. För tjänst har jag lyckats förstå att det är när pengarna blir tillgängliga, och det blir de ju redan 2003 på våren, innan han började studera. Men det här är kapital och texten tycktes mig luddig. Vad gäller? För mig låter det bisarrt rent spontant. Inkomsten skapades under vårterminen 2003 innan studierna påbörjades och pengarna var också honom tillhanda redan då. Det enda som sköts upp var skatten och därmed vilket år inkomsten skulle taxeras ur skattehänseende. Vad gäller här? CSN har avslagit hans överklagan, bör han gå vidare till länsrätten?
Love Wilén-Örnulf |Det här är en komplicerad fråga som jag inte har hittat något definitivt svar på i lagkommentarer och praxis. Generellt gäller enligt studiestödslagen 3:19 att bland annat överskott i inkomstslaget kapital vid taxeringen för kalenderhalvåret ska räknas som inkomst det kalenderhalvår den hänför sig till. Regler om inkomstslagen finns i inkomstskattelagen som du hittar http://www.lagen.nu/1999:1229. Enligt huvudregeln gäller att kapitalvinster ska tas upp det år de görs (44:26). Här har din vän gjort ett s.k. preliminärt uppskovsavdrag i enlighet med 47:8. Eftersom ingen ny bostad har köpts ska den då enligt huvudregeln återföras till beskattning året efter (47:9:1). Alltså ser lagstiftaren det så att man under vissa förutsättningar får uppskovsavdrag för kapitalvinst när man har sålt sin bostad men att avdraget återförs nästa år om man inte har köpt någon ny. Tyvärr ger inte detta något tydligt svar på frågan. Din vän fick avdrag i inkomstslaget kapital för hela vinsten år 2003 men pengarna återförs till beskattning året efter. I och med uppskovsavdraget fanns ju inget överskott att ta upp i inkomstslaget kapital år 2003 men däremot år 2004. Samtidigt hänförde ju sig inkomsterna som tas upp 2004 definitivt till det aktuella kalenderhalvåret år 2003. Den uppskjutna beskattningen blir då en form av lån till din vän som betalas tillbaka året efter. Jag kan därför inte ge en exakt beskrivning av rättsläget men jag kan heller inte se någon anledning till varför din vän skulle låta bli att överklaga återbetalningsbeslutet så långt det är möjligt. Det verkar onekligen bli svårt för CSN att hävda att deras tolkning ligger i linje med lagstiftarens intention.