Vad gäller vid kameraövervakning?

2019-08-21 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej.Jag arbetar som handledare/djurskötare på ett naturbruks gymnasium via ett bemanningsföretag. Skolan har mjölkkor och får. Samt växtodling.Frågan uppkom i våras under lamnings säsong. En morgon kl. 04:45 när jag kom till fårstallet satt där en webbkamera i taket i stallet. Undersökte den närmare och upptäckte tillhörande router. Eftersom det var helg lät jag saken bero. Frågade förmannen om kameran, och hon kände inte till att det skulle sättas upp en kamera.Hon kontaktade personal på kontoret som hade köp och monterat upp kameran. Han svarade att det skulle vara bra att kunna övervaka djur,personal och elever att de sköter sina uppgifter. Magkänslan säger mig att sådant kräver tillstånd av länsstyrelse och skolledning. Fick inloggning efter en vecka. Även en av ämneslärarna har insisterat på att sätt gps taggar på skolans maskiner och få tillgång till elevernas positioner via deras telefoner. Min magkänsla och det jag kan läsa mig till är att det är olagligt att övervaka utan tillstånd på en skola. Det är väl inte hellre lagligt att personal skaffar sådan utrustning utan ledningens vetskap?Vilka tillstånd skulle krävas för att en skola skulle övervaka personal och elever under skoltid?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den nya kamerabevakningslagen (2018:1200) trädde i kraft 2018. Lagen innebär att det alltid krävs en ansökan om tillstånd för att bedriva kameraövervakning av en plats ditt allmänheten har tillträde om bevakningen drivs av 1) en myndighet eller 2) någon annan än en myndighet om de utför en uppgift av allmänt intresse, 7 § kameraövervakningslagen.Vad som menas med ovanstående är att både kommunala och privata skolor har en skyldighet att göra en ansökan om tillstånd om de vill ha kameraövervakning på skolan. En sådan ansökan ska ske till Datainspektionen och det är alltså Datainspektionen som beslutar om ett tillstånd ska beviljas.Det är också viktigt att det ska finnas ett tillräckligt tungt intresse av att kameraövervakning för att kameraövervakning ska få ske, annars beviljas inte ett sådant tillstånd. "Ett tungt" intresse är exempelvis för att det ska förebygga brott, upptäcka störningar av allmän ordning, förebygga olyckor eller utöva kontrollverksamhet, 8 § kameraövervakningslagen. Om bevakningen sker på en arbetsplats (såsom i ditt fall) krävs det också ett yttrande från ett skyddsombud, en skyddskommitté eller en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen, 11 § kameraövervakningslagen.Vi kan alltså tänka oss i ditt fall att skolan har ett tillräckligt tungt intresse av att få installera kameraövervakning, eftersom de kan behöva utöva kontrollverksamhet eller förebygga olyckor på naturbruksgymnasiet. Det vi däremot inte vet är om skolan har ansökt om ett sådant tillstånd hos Datainspektionen, vilket det finns ett krav om. Jag föreslår därför att du ringer Datainspektionen och frågar om det finns ett sådant tillstånd, 08-657 61 000.Det finns därutöver ett krav på att det måste ske upplysning om kameraövervakning, vilken måste synas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt, 15 § kameraövervakningslagen. Upplysningsplikten gäller i princip vid alla former av kameraövervakning och anledningen är naturligtvis att de som uppehåller sig inom bevakningsområdet ska vara medvetna om att de är övervakade.Om någon bryter emot kravet på att ansöka om tillstånd eller bryter emot upplysningskravet har även Datainspektionen rätt att ta ut sanktionsavgifter.Gällande GPS-taggar på skolans maskiner så ser jag inget egentligt hinder emot att skolan sätter upp sådana, eftersom det finns stor stöldrisk av dyra maskiner. Skolan kan därför ha ett berättigat intresse av att installera GPS på själva maskinerna.Att däremot kräva att eleverna lämnar ut positioner via deras telefoner kan stå i strid med rätten till privatliv i 8 art. Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, EKMR. Art. 8 i EKMR innebär rätten att få bli lämnad i fred och även rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Man skulle alltså kunna invända att det skulle vara alltför ingripande att få tillgång till elevernas positioner via deras telefoner, eftersom alla har en rätt till skydd för sitt privatliv.Sammanfattningsvis anser jag att du ska ringa Datainspektionen och fråga om skolan överhuvudtaget har ett tillstånd. De har annars brustit i sina skyldigheter och kan få betala sanktioner. Du bör även upplysa Datainspektionen om att skolan inte har några tydliga skyltningar om att de bedriver kameraövervakning.Hoppas att du fick svar på dina frågor och om du har fler frågor eller om något är oklart är du välkommen att kontakta mig på amanda.stromblad@lawline.se

Är reducerat bidrag att anse som ett betungande beslut?

2018-01-09 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en begränsning av ett statligt bidrag är att betrakta som betungande offentlig rätt eller gynnande? Ex.: Om jag har fått bidrag på 6 500 kr/mån i 10 år och bidraget är nödvändigt för att att min ekonomi ska gå runt och bidraget plötsligt reduceras till 500 kr/mån.Tack på förhand!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bidrag är alltid att se som ett gynnande beslut, trots att bidraget blivit reducerat. Beslutet kan därför inte överklagas som ett betungande beslut enligt 22 § förvaltningslagen (vilket sker hos domstol).Vad du istället kan göra är att ompröva beslutet (beträffande avdraget om 500 kr) hos den myndighet där ansökan av bidraget skett. Detta gör du i skriftlig form genom att skriva att du vill ompröva beslutet och vad orsaken är. En sådan omprövning kan inte leda till att beslut till nackdel för dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Allmänna handlingar rekryteringsbolag åt myndighet?

2017-10-31 i Sekretess
FRÅGA |Scenariot är att Kommunen använder en rekryteringsföretag för att lösa en rekrytering där det i avtalet mellan kommun och rekryteringsföretaget står uttryckligen att kandidaters personuppgifter ska behandlas konfidentiellt/med sekretess samt att ansökningarna inte går till kommunen utan till rekryteringsföretaget samt och att rekryteringsföretaget sedan väljer ut lämpliga kandidater och skickar fram till kommunen.Om kommunen får en begäran om allmän handling på meritförteckningar på ansökande - måste rekryteringsföretaget lämna ifrån sig dessa då?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rekryteringsbolaget omfattas inte av Offentlighet och sekretesslagen, men när det gäller jobbansökningar kan dessa begäras ut hos myndigheten trots att de som sökt jobb skickat detta direkt till rekryteringskonsulten. Dessa jobbansökningar betecknas i sådant fall som inkomna och förvarade hos myndighet, varpå de är allmänna handlingar och kan begäras ut (se RÅ 1989 ref. 29 och RÅ 1996 ref. 25). Rör det sig däremot om en inledande urvalsprocess före det egentliga anställningsförfarandet (vilket det kan tänkas göra i detta fall) anses handlingarna inte förvarade hos myndigheten och dessa är då inte allmänna handlingar. Efter att företaget däremot valt ut kandidater som presenteras för myndigheten blir kandidaternas intresseanmälningar allmänna handlingar, medan de övrigas intresseanmälningar inte blir det.Sammanfattningsvis blir med andra ord handlingarna ej allmänna förrän kandidaterna presenterats för myndigheten utifall det rör sig om en urvalsprocess, vilket jag tolkar det som att det gör i detta fall.

Bygglov, försent inkommen överklagan

2017-03-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |min granne har överklagat mitt bygglov för garage efter att den vunnit lagakraft. den överklagan avvisades av byggnadsnämden pga för sent inkommen. sedan överklagade dom till länstyrelsen som även dom avvisade överklagan och fastslog att beslutet inte går att överklaga. dock ska det tydligen gå att begära försutten tid hos HD vad innebär det?dom har även överklagat strandskyddsdispansen. även den avvisades av byggnadsnämden pga av för sent inkommen. dom har sedan överklagat till länstyrelsen som upphävde byggnadsnämdens beslut för att sedan avvisa överklagan pga att de inte har rätt att överklaga. detta beslut går dock att överklaga till mark och miljödomstolen.jag har även erhållit startbesked och gjutit grunden till garaget efter att bygglovet vunnit laga kraft men innan grannen överklagade. törs jag fortsätta bygga? kostnaden för att avbryta bygget är rätt omfattande eller törs jag gå vidare. har förstått att jag har rätt att bygga juridiskt men kan jag sedan tvingas riva?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett bygglov är ett s.k. "gynnande" beslut och efter att det har vunnit laga kraft är det inte överklagbart (dvs efter besvärsfristens 3 veckor). Anledningen till att det inte går att överklaga på beslutet efter att det vunnit laga kraft är just för att man ska våga bygga utan att vara rädd för att bli tvungen att riva. Du behöver med andra ord inte oroa dig över att få riva, men vill du ha en mer ingående beskrivning om vad som gäller för besvärsrätten inom plan- och bygg rekommenderar jag dig att ringa plan-och byggnämnden i din kommun.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Köra bil på privat väg

2019-03-01 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur mycket får man köra i privat område?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det beror på vad som avses med privat område. Som huvudregel gäller allemansrätt i Sverige och ska någon begränsa allemansrätten på ett område där den annars gäller krävs tillstånd för detta från kommunen. Även enskilda vägar får man som huvudregel exempelvis promenera på, men den som har en enskild väg kan även motsätta sig att motorfordon får framföras på vägen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Överklaga förvaltningsrättens beslut

2017-11-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag undrar vad som händer när förvaltningsrätten har godkänt min sjukskrivningGentemot Försäkringskassan,kan Försäkringskassan överklaga detta beslut?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett sådant myndighetsbeslut kommer inte kunna ändras till nackdel för dig, så att du har inget att oroa dig över.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Alkoholförtäring offentliga platser

2017-04-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Om det är upp till kommunen att bestämma att det är förbud mot alkoholförtäring på vissa offentliga platser, så undrar jag vad kommunen har för möjlighet att avvisa en person som bryter mot detta? Om det inte är förbjudet enligt lag, går det då att tillkalla polis?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att dricka alkohol på allmän plats kan i vissa fall ses som brottet "förargelseväckande beteende", men kräver då att den som förtär alkohol i samband med detta exempelvis skränar eller beter sig på något förargelseväckande sätt utöver själva förtäringen. Polisen kan ses som det "verkställande" organet som då har som arbete att avvisa personer som beter sig på ett sätt som strider emot allmänna ordningsregler.