Får man övningsköra moped på privat mark?

2020-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag är 15 och håller på att skaffa moped kort och undrar om jag får köra mellan två hus på landet som min familj äger nu innan jag skaffat körkortet ?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man måste erhålla körkort för att få föra ett körkortspliktigt fordon som ex. moped. I annat fall riskerar man göra sig skyldig till brottet olovlig körning enligt 3 § lag om straff för vissa trafikbrottI dessa fall spelar det ingen roll om man kör på egen mark eller på annan plats. Vissa undantag finns som medför att man får övningsköra, antingen privat eller på körskola. När det kommer till mopeder är det dock så att övningskörningen måste ske hos en körskola. Den slutsatsen går att utläsa av 4 kap 5 § andra och fjärde punkten körkortslagen.Bestämmelserna medför att endast någon som är utbildad enligt lagen om utbildning till förare av mopeder snöskotrar och terränghjulingar, får övningsköra med elever som vill ta mopedkörkort. Lagen tar alltså sikte på körskolor. Av fjärde punkten följer att ex. en förälder kan vara handledare till någon som ska övningsköra. Däremot är handledare för AM-körkort specifikt undantagen i bestämmelsen. Sammantaget får du alltså bara köra din moped hos en körskola innan du själv tagit körkortet. Med vänliga hälsningar,

Relevanta rättsområden för olovligt bortförande av barn

2020-01-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Skulle du säga att ämnet olovligt bortförande av barn hör till familjerätten eller ligger tyngdpunkten i ett annat rättsområde? Såsom IP-rätt? Finns det någon koppling till föräldrabalken?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte helt lätt att säga inom vilket rättsområde ett särskilt rättsförhållande hör hemma. Många juridiska frågor hör hemma i flera olika rättsområden. Likaså när det kommer till olovligt bortförande av barn. Det är ett område som sträcker sig över flera rättsområden men som familjerätten definitivt har betydande relevans för. Koppling till föräldrabalkenStår barnet under gemensam vårdnad av två vårdnadshavare ska dessa gemensamt bestämma i frågor som rör barnet personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken (FB). Att ena föräldern för bort ett barn utan den andres samtycke utförs därför i strid mot bestämmelserna i föräldrabalken. Vidare anges att vid beslut om vårdnad, umgänge och boende ska barnets bästa vara avgörande. I en sådan bedömning ska det särskilt fästas avseende på om ett barn olovligen förs bort (6 kap. 2 § andra stycket första stecksatsen FB). Att olovligen föra bort ett barn utgör en uppenbar försummelse och brist i vårdnaden och kan därför medföra att rätten beslutar att ändra vårdnaden (6 kap. 7 § FB). När det gäller frågor som dessa hör absolut olovligt bortförande av barn till familjerätten. Koppling till andra rättsområdenutöver familjerätten kan ett olovligt bortförande också falla in under straffrättens område då brottet egenmäktighet med barn kan ha begåtts (7 kap. 4 § brottsbalken). Om barnet tas till ett annat land blir även, som du säger, IP-rätten aktuell. Det finns där särskilda konventioner som syftar till att internationellt reglera vad som gäller då ett barn olovligen förs bort. Se artikel 10 och 11 i den s.k. Bryssel 2-förordningen och 1980 års Haagkonvention om olovliga bortföranden av barn. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Får man köra i Sverige med ett utländskt körkort? i så fall, hur länge?

2019-08-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejMin fru har varit i Sverige i ca. 3 mån och har ett kenyansk körkort och då undrar jag får hon köra bil här i Sverige och om ja hur länge då?MvhG.GillDalarna
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om ett körtkort utfärdat utanför något EES-land kommer jag inte kunna ge ett definitivt svar på frågan. Däremot kan jag redogöra för de krav som ställs för giltighet på körkort utfärdat i ett land utanför EES. Vad krävs för att ett utländskt (utanför EES) körkort ska vara giltigt?För det första måste körkortet vara giltigt i landet där det utfärdades, i detta fall Kenya. Dessutom måste körkortet vara utformat i enlighet med någon av de internationella vägtrafikkonventionerna som undertecknades 1949 eller 1968 enligt 6 kap. 1 § andra stycket körkortslagen. Om inte körkortet är det, och heller inte är skrivet på engelska, tyska eller franska, måste det finnas en bestyrkt översättning till någon av de språken eller till svenska, norska eller danska (6 kap. 1 § 1 körkortslagen). Ett körkort som är utfärdad i ett land utanför EES gäller bara i ett år i Sverige från att personen folkbokfördes i Sverige. SlutatsSåvida din fru folkbokfördes i Sverige för tre månader sedan är hennes körkort giltigt i nio månader till, förutsatt att körkortet uppfyller övriga krav. Det vill säga att körkortet är giltigt i Kenya och att det är utformat i enlighet med någon av konventionerna, vilket den kan vara eftersom Kenya, år 2009, anslut sig till konventionen från 1968. Svar Såvida körkortet uppfyller kraven får hon använda sitt kenyanska körkort i 1 år från det att hon folkbokfördes i Sverige.Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!Med vänlig hälsning,

Är det rimligt att ge två parkeringsböter?

2019-04-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag hyr rätten att parkera på icke reserverad plats i ett stort flerbilsgarage. Jag har alltså garanterat en plats, men ingen bestämd anmodad plats. Jag har hyrt i flera år och har alltid betalat min månadsavgift i tid(kostnaden är drygt 2300kr/mån). Häromkvällen parkerade jag bilen av misstag på reserverad plats. Vanligtvis står bilen parkerad en vecka eller två utan att användas. Denna gång hämtade jag bilen nästa förmiddag. Det fanns då två böter ( datumskifte ) á 1100kr, dvs 2200kr. Jag ringde och förklarade min miss att jag inte sett den reserverade platsen, men att jag inte är obehörig, utan hyr parkeringsrätt i garaget på årsbasis. Min fråga här: är det rimligt att kräva två betalningsanmärkningar av mig som kund där? jag föreslog att jag skulle betala endast en bot? Kan jag vinna om jag driver ärendet vidare? I så fall, hur? Hur ska jag formulera mig?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det följer av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LOP) att en markägare som upplåter ett område för parkering får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerar i strid med villkoren för parkeringsupplåtelsen. Detta enligt 1 § LOP Jag konstaterar att det är vad som hänt här, dvs du har objektivt sett parkerat olovligen och två kontrollavgifter har erlagts mot dig. En förutsättning för att kontrollavgiften får tas ut är om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken enligt 3 § LOP. Huruvida det framgick tillräckligt tydligt eller inte att du parkerade på en reserverad plats kan alltså få betydelse för om du är skyldig att betala kontrollavgifterna. Kan man kräva att du ska betala två kontrollavgifter? En ny kontrollavgift får erläggas varje kalenderdygn som den olovliga parkeringen pågår enligt 5 § LOP. Däremot måste det ha gått minst sex timmar från det att en betalningsuppmaning har lämnats till dess att en ny får lämnas (5 och 8 §§ LOP). En betalningsuppmaning sker bland annat när kontrollavgiften fästs på fordonet enligt 8 § LOP. I ditt fall har det gått ett kalenderdygn. Såvida det också gått mer än sex timmar mellan att betalningsuppmaningarna lämnades så är det juridiskt rimligt att ge dig två kontrollavgifter. Hur höga får kontrollavgifterna vara?Du uppger att kontrollavgifterna föreskriver betalning om 1 100 kronor vardera. En kontrollavgift får inte överskrida den felparkeringsavgift som fastställs av kommunen (4 § LOP och 3 § andra stycket lagen om felparkeringsavgift). Eftersom var och en av kommunerna självständigt bestämmer hur hög avgiften som högst får vara så råder jag dig att googla hur hög avgiften är i den kommun du parkerar bilen. I exempelvis i Stockholm är den högsta tillåtna avgiften 1 300 kronor/kontrollavgift eller felparkeringsavgift.Min slutsats är här alltså att det framgår legitimt att du har fått dessa kontrollavgifter. Detta förutsatts att det framgått tydligt att du parkerade fel samt att det gått minst sex timmar mellan att betalningsuppmaningarna fästes på din bil. Med vänliga hälsningar,

Får en ordningsvakt kroppsvisitera och ta egendom i beslag?

2020-01-24 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Får en ordningsvakt verkligen kolla i ens medhavda väska? Jag har emellanåt medicin med mig (laglig sådan) men som jag inte har lust att någon annan ska se eller veta. Får ordningsvakten ta beslag på medicinen?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida en ordningsvakt dels får undersöka någons väska och dels ta något i beslag beror helt på vilket lagstöd som finns för tvångsåtgärderna. Lagstödet i sig är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet samt av vissa särskild principer så som proportionalitets, behov och ändamål. Jag kommer börja med att rikta fokus på händelsen att ordningsvakten kollade i din väska och sedan på beslaget. KroppsvisitationAtt undersöka någons väska utgör en kroppsvisitation enligt 28 kap. 11 § tredje stycket rättegångsbalken (RB). Generellt får kroppsvisitation göras i det fall det finns anledning att anta att ett brott som har fängelse i straffskalan har begåtts. Vidare krävs att personen är skäligen misstänkt för brottet. Kroppsvisitationen får göras för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller som kan vara av betydelse för utredningen av brottet (28 kap. 11 § första stycket RB). Om inte personen är skäligen misstänkt får ändå kroppsvisitation ske om det finns synnerliga anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att det annars är av betydelse för utredningen om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap. 11 § andra stycket RB). Vem får kroppsvisitera?Enlig 19 § polislagen får en polis kroppsvisitera i anslutning till ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande. Kroppsvisitationen får då bara göras om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål ska kunna tas om hand. Eller om det behövs för att någons identitet ska kunna fastställas. Samma rätt till kroppsvisitation i dessa sammanhang tillfaller även ordningsvakter (29 § polislagen). Rätt att kroppsvisitera för att söka efter föremål enligt 28 kap. 11 § RB, dvs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller som är av betydelse för brottsutredning tillkommer dock inte ordningsvakter. Endast polis får genomföra sådan kroppsvisitation. En ordningsvakt får alltså bara kroppsvisitera om det är av säkerhetsskäl. Ej av något annat syfte som att ex. söka efter stulet föremål. I din fråga skriver du dock inte i vilket syfte kroppsvisitationen skedde. Det har betydelse i vilket sammanhang ordningsvakten kroppsvisiterade dig. I det fall du blev gripen, avlägsnad eller omhändertagen så fanns lagstöd för kroppsvisitationen, om den gjordes av säkerhetsskäl. Får ordningsvakten ta medicinen i belag?Svaret på denna fråga beror helt på om kroppsvisitationen som sådan var tillåten. Den som med lagstöd kroppsvisiterar (eller griper, anhåller mm) får ta föremål som därvid påträffas i beslag enligt 27 kap. 4 § RB (som gäller för ordningsvakter enligt 7:6 polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter PMFS 2017 FAP 670-1)För att ett föremål ska kunna tas i beslag krävs det att föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott. Detsamma gäller föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (27 kap. 1 § RB). Jag skulle egentligen behöva veta mer om vad som hände men sannolikt uppfyller inte din medicin kravet på sådant som kan tas i beslag. Dessutom kan man, även om det funnits lagstöd, ifrågasätta om beslaget av medicinen är förenlig med proportionalitets- och behovsprincipen. Min slutsats är alltså att det finns begränsade möjligheter för ordningsvakter att kroppsvisitera samt beslagta föremål. För att kroppsvisitationen ska ha haft lagstöd krävs det att du i samband med det blev antingen, gripen, avlägsnad eller omhändertagen, samt att visitationen gjordes för säkerhetsskäl. Egentligen hade jag behövt veta mer om omständigheterna i fallet för att kunna ge ett mer exakt svar. Förhoppningsvis kan du genom det här svaret ändå komma fram till om kroppsvisitationen och beslaget var förenligt med lagen. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Gäller nya rökförbudet på balkonger och uteplatser?

2019-08-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Ny lagstiftning gäller från och med 1 juli 2019 gällande rökning på t ex uteserveringar och hållplatser. Denna förändring är gjord utifrån människors hälsa och att icke rökare inte skall "störas"?Innebär detta kraftigare lagstiftning även gällande rökning på balkong och uteplatser, det vill säga att domstolar kan komma ändra sitt tidigare ställningstagande där man oftast gått på rökarens rättighet?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rökförbudet har, precis som du säger, utvidgats och gäller idag på följande platser enligt 6 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter:Rökning är förbjuden 1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård, 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus, 5. i restauranger och på andra serveringsställen, 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna, 8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, 9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och 10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.Eftersom den här lagen föreskriver förbud ska det tydligt vara skrivet var förbudet gäller. I bestämmelsen finns inget tydligt förbud mot just rökning på balkonger eller uteplatser (såvida inte dessa faller in under någon av punkterna i 6 kap. 2 §. När det kommer till balkonger som tillhör permanenta bostäder gör lagen ett explicit undantag mot förbudet i 6 kap. 4 §. Det stadgas alltså att förbuden i 6 kap. 2 § inte gäller för bostäder och lokaler för boende som inte är tillfälligt. Som svar på din fråga verkar det inte som att domstolarna skulle göra en annan bedömning vad gäller rökning på balkonger och uteplatser som tillhör bostäder. Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid tar det att stifta en lag?

2019-06-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur lång tid tar det att stifta en lag?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En lag stiftas när riksdagen röstar igenom ett lagförslag. Det finns ingen fastställd tid för hur lång tid det ska ta men processen fram till ett bifallet lagförslag är lång. Ofta börjar det med att regeringen ser ett behov av ny lagstiftning och tillsätter en utredning med uppgift att grundligt utreda behovet av ny lag och vad den skulle få för effekter. Utredningarna tar ofta lång tid. Det kan röra sig om år. När man är klar skriver man ner vad man kommit fram till i ett så kallat betänkande. Detta betänkande skickas sedan ut på remiss till berörda myndigheter eller organisationer. Dessa får då tillfälle att yttra sig över utredningens betänkande. Detta kan medföra att processen blir ytterligare några månader längre. Efter detta skriver regeringen ihop ett lagförslag som vanligtvis skickas till lagrådet, vars uppgift är att ge en juridisk syn på lagförslaget. Efter detta lämnar regeringen lagförslaget till riksdagen i form av en proposition. Behörigt riksdagsutskott ska först däremot få granska förslaget och lämna sina synpunkter. Därefter läggs förslaget fram i riksdagens kammare och ledamöterna röstar om det. Det är oklart hur långt ett lagstiftning ärende tar, särskilt om remissvaren är negativa då regeringen kan välja att omarbeta förslaget. Skulle inte lagen stiftas på korrekt sätt genom denna, eller annan juridisk giltig ordning kan en domstol välja att inte tillämpa lagen (11 kap 14 § regeringsformen). Därför är det viktigt att noga bearbeta ett lagförslag, vilket givetvis drar ut på tiden. Jag hoppas du är nöjd med svaret, även om jag inte kunde ge någon exakt tid. Med vänliga hälsningar,

Brottslig med recension av ett företag?

2019-03-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag gjorde ett omdöme på google på ett företag som jag anlitat för städservice. Min recension handlade om att jag var missnöjd med arbetet och jag återberättade mina egna upplevelser om själva händelseförloppet som bestod i att min nyckel försvann och att det tog flera timmar innan jag fick tillbaka den. Det var bara konkret fakta och inga skällsord eller nedvärderingar av någon enskild person. Förutom detta så skrev jag också att jag först inte hade tänkt orka recensera detta men eftersom att jag tyckte det var uppenbart att företaget skrev egna påhittade recensioner på google om sig själva (nyskapade användare med helylle-svensson namn som enbart recenserat just det företaget och som använt google translate) så blev jag upprörd och ville publicera min recension ändå. 20 minuter senare så blev jag uppringd av företagets chef som hotade mig med advokat om jag inte ändrade min recension. Jag förstod inte så mycket av vad han sa pga språkförbristningar men det var summan av det jag uppfattade, att jag ska ha brutit mot googles regler och att hans advokat skulle stämma mig. Försöker han bara skrämma mig till tystnad eller finns det något han skulle kunna stämma mig för?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att veta huruvida du har någonting att oroa dig för måste det utredes huruvida du har gjort någonting som kan ses som brottsligt. Som utgångspunkt är det viktigt att veta att det du uttrycker på internet genom din recension faller in under din yttrandefrihet enligt 2 kap 1 § regeringsformen (RF). Det är en grundläggande rättighet som stadgar din mycket omfattande rätt att uttrycka dina åsikter, tankar och känslor.Denna rättighet är dock inte absolut utan kan begränsas genom lag enligt 2 kap 20 § 1 punkten RF. En sådan begränsning i yttrandefriheten kan exempelvis komma ifråga genom brottsliga handlingar som förtal, förolämpning, ofredande, hets mot folkgrupp mm. Att utpeka någon som klandervärd eller vilja utsätta annan för andra missaktning kan falla in under brottet förtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken. Detta brott kan dock bara bli aktuellt om man utpekar någon fysisk person vilket du inte har gjort. Du har bara uttryckt dina tankar och åsikter mot ett företag varför brottet förtal inte kan bli tillämpligt i ditt fall. Dessutom är det ytterst tveksamt om din recession ens uppnått kraven för förtal om du hade utpekat någon enskild person.Jag ser inte heller att det kan vara fråga om att något annat brott heller kan ha begåtts givet den information jag har att utgå från i ditt fall. Du kan således vara lugn, de försöker sannolikt skrämma dig till tystnad genom att hota med juridiska sanktioner. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänliga hälsningar,