Måste jag avregistrera mig från folkbokföringen vid arbete utomlands?

2020-01-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Att skriva ut sig från SverigeJag har mitt eget företag registrerat i Sverige. Min hemvist är Sverige, civilstånd ogift pensionär . Jag har ett konsult uppdrag av ett svenskt företag så jag befinner mig den mesta tid i Polen där företaget har 4 fabriker som jag jobbar med dagligen.Med anledning av jag är mycket i Polen (mer än 6 månader) så hyr jag ett kombinerat kontor/ bostad i Polen för att slippa hotellkostnader Varken jag eller mitt företag är registrerat på adressen i Polen . Jag hyr av en privatperson. Jag kan inte sköta jobbet med fabrikerna om jag inte är här mer eller mindre dagligenMin fråga , måste jag skriva ut mig från Sverige vilket jag inte är intresserad av ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om folkbokföring och när avregistrering från folkbokföringen ska ske regleras i folkbokföringslagen. Utgångspunkten är att den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet (s.k. dubbel bosättning) ska avregistreras om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist utom landet. En person anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet om han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvila där minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden (20 § första och andra stycket folkbokföringslagen). Det sistnämnda innebär att om du tillbringar din dygnsvila minst en sjundedel av tiden utomlands anses du regelmässigt tillbringa din dygnsvila utom landet och utgångspunkten är att du ska avregistreras från folkbokföringen.Vid bedömningen av en person, som anses ha dubbel bosättning, ska anses ha sitt egentliga hemvist här i landet eller utomlands ska samtliga omständigheter ligga till grund för bedömningen. För en person med familj tillmäts familjeförhållandena normalt störst vikt. Med familj avses makar och sambor eller hemmavarande barn. För den som saknar familj ska arbetsförhållandena i första hand ha betydelse. Hänsyn ska dock tas till de speciella omständigheter som i det enskilda fallet bör väga tyngst. Vid den samlade bedömningen som ska ske bör, förutom var familjen är bosatt och arbetsförhållandena, vägas in bland annat vistelsetid, antalet övernattningar i respektive bostad, bostädernas storlek och standard och var huvuddelen av ägodelarna förvaras, men också med vilken rätt personen nyttjar bostäderna (äganderätt, hyresrätt, andrahandskontrakt osv.) samt vilken koppling den enskilde i övrigt har till Sverige respektive utlandet. Ur rättspraxis kan nämnas att en ensamstående person, vars bostad utomlands inte varit avsedd som stadigvarande och som behållit sin anknytning till Sverige i socialt, ekonomiskt och praktiskt hänseende, ansågs ha sitt egentliga hemvist i Sverige (RÅ 2008 ref. 13). Som motpol till det kan nämnas ett senare rättsfall vari en ensamstående person som bedrev långvariga studier utomlands och tillbringade övervägande delen av sin tid där, ansågs med hänsyn till samtliga omständigheter ha sin hemvist utom landet (HFD 2018 ref. 15). Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket för att få veta vilken bedömning myndigheten gör. Det går inte att ge ett ensidigt svar att du ska avregistreras eller inte avregistreras, då det ska ske en helhetsbedömning i det enskilda fallet. I ditt fall finns det dock mycket som talar för att avregistrering ska ske (vistelsens längd, avsaknaden av familj osv.). Om Skatteverket beslutar att du ska avregistreras kommer det att tas ett beslut därom. Ett sådant beslut kan överklagas vilket en av våra jurister kan vara behjälplig med. För det fall att du vill ha hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag få ut uppgifter om förhör i min förundersökning?

2019-12-29 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej, jag blev dömt 2012 för narkotikabrott bland annat, men min fråga är under jag satt i häkte så tog polisen in vänner till mig under förhör, och jag undrar om det finns dokumentaion som jag kan ta del av och kolla vad som sas under förhören? och om det är att jag kan det så vart går jag någonstans för att få tag i det
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du dömts för ett brott har det upprättats ett förundersökningsprotokoll vilket du bör ha tagit del av inför domstolens huvudförhandling. I förundersökningsprotokollet redogörs för det som framkommer under förundersökningen, bland annat förhör som hållits. Min rekommendation, för det fall att du inte har förundersökningsprotokollet kvar, är att du vänder dig till Polismyndigheten med begäran att få ta del av förundersökningsprotokollet. Protokollet är en allmän handling när åtal väckts.Vänligen,

Kan ett ringa narkotikabrott påverka körkort eller körkortstillstånd?

2019-12-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej En anhörig till mig kommer att bli dömd för ringa narkotika brott, innehav 0,81g cannabis och positivt urinprov på THC och har erkänt. Hen är snart 17 år och har tillstånd för att övningsköra. Hur påverkar detta hens möjlighet att ta körkort när hen fyller 18? och kan hen göra något i dagsläget för att det inte ska påverka möjligheten att ta körkort?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag kommer i det följande att inledningsvis redogöra för vilket lagstöd som finns för att återkalla körkort/körkortstillstånd. Därefter redogör jag för förfarandet vid återkallelse av körkort/körkortstillstånd och besvarar slutligen den fråga du ställt.Lagstöd för återkallelse av körkort eller körkortstillståndBestämmelser om återkallelse av körkort och körkortstillstånd finns i körkortslagens 5 kapitel. Bestämmelserna om återkallelse av körkort är desamma som bestämmelserna för återkallelse av körkortstillstånd. Ett körkort eller körkortstillstånd ska bland annat återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p6 körkortslagen). Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda vederbörandes lämplighet. Transportstyrelsen får höra socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet (5 kap. 2 § körkortsförordningen). Vid bedömningen av om en person är opålitlig i nykterhetshänseende ska det göras en helhetsbedömning av personen och den situation som denne befinner sig i. Visar omständigheterna att vederbörande är opålitlig i nykterhetshänseende bör hen inte betros med körkort. Återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende omfattar även andra berusningsmedel än alkohol, till exempel narkotika (se prop. 1975/76:155 s. 77 f). Omständigheten att en körkortshavare dömts för narkotikabrott och även medgett enstaka bruk innebär inte i sig att denne kan anses opålitlig i nykterhetshänseende (jfr RÅ 1992 ref. 1).Körkortet återkallas inte per automatikAtt man döms i domstol för ett brott såsom ringa narkotikabrott innebär inte per automatik att körkort/körkortstillstånd återkallas. Tingsrätten har ingen rätt att återkalla ett körkort eller körkortstillstånd, eventuell återkallelse sker vid ett senare tillfälle. När domen vunnit laga kraft skickas den till Transportstyrelsen som gör en egen bedömning. För det fall att Transportstyrelsen överväger att återkalla körkortet kommer den dömde att få möjlighet att yttra sig varefter myndigheten tar ett beslut. Om man inte är nöjd med beslutet går det att överklaga till allmän förvaltningsdomstol.Som svar på din fråga kan det ringa narkotikabrottet utgöra ett hinder för att ta körkort när din anhörige fyller 18 år. Även körkortstillståndet kan återkallas, innebärande att hen inte får övningsköra. Normalt sett sätts det en spärrtid om 8-9 månader vid återkallelse på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende (sett till hur domstolarna brukar döma).Som synes enligt redogörelsen inledningsvis ska det inte vara tillräckligt med endast enstaka bruk för att vederbörande ska anses vara opålitlig i nykterhetshänseende. För det fall att beslutet överklagas gör domstolen en helhetsbedömning vari det brukar beaktas dels hur mycket bruk den dömde medgett i t.ex. polisförhör, dels hur mycket som finns dokumenterat vad gäller andra domar, omhändertaganden och yttranden från socialnämnden.Tyvärr kan personen i fråga inte göra mycket i nuläget. Om hen döms återstår det att se om Transportstyrelsen överväger att återkalla körkort/körkortstillstånd. Om så sker har personen en möjlighet att yttra sig innan körkortet eventuellt återkallas. Är personen ostraffad och inte har medgett något ytterligare bruk kan det vara en god idé att nämna det i yttrandet. Om det var en ren engångsföreteelse ska det inte vara tillräckligt för återkallelse av körkortet. Sett till hur domstolarna dömer brukar det dock dessvärre inte krävas speciellt mycket för att den som är dömd för ringa narkotikabrott, och har medgett ett bruk emellanåt, ska få körkortet återkallat.Om din anhörige får sitt körkort återkallat och anser att beslutet är felaktigt är det möjligt att överklaga beslutet för prövning av förvaltningsrätten. För det fall att så blir aktuellt kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa er. Önskar ni sådan hjälp eller om något är oklart är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan mitt körkort dras in på grund av fortkörning och för kort avstånd till framförvarande fordon?

2019-11-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Jag blev stoppad av polis i fredags förra veckan och bötfälls av polisen med 3000kr pga fortkörning 13 km i timmen för fort på 100väg samt för kort avstånd till lastbil 0.5 sekund under en sträcka på 700 meter. Polisen sa att det skulle rapporteras till transportstyrelsen men ingenting om indraget körkortet bara en varning kunde bli aktuellt. Kan transportstyrelsen fatta ett annat beslut? Ev indraget körkortet?Hur långt tid kan det ta innan dom fatta ett beslut på transportstyrelsen
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Polisen kan bara informera om vad som i regel sker vid rapport till Transportstyrelsen. Det slutliga beslutet tas av myndigheten.I regel återkallas inte körkort vid en så ringa fortkörning som 13 km i timmen på vägsträcka med begränsning om 100 km/h. I regel krävs det att hastighetsbegränsningen överskrids med 30km/h på sådan vägsträcka. Körkortet kan dock även återkallas om du brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). Regeln om att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon har i rättspraxis ansetts vara väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Varför det kan finnas grund att återkalla körkortet. Det går dock att argumentera för att du haft för kort avstånd under så liten tid att brottet ska anses som ringa och körkortet inte återkallas eller att det istället utdelas en varning.Tyvärr går det inte att ge något besked om hur lång tid eventuellt beslut från Transportstyrelsen tar då det varierar väldigt mycket. Innan återkallelse sker kommer du dock få möjlighet att yttra dig vari du kan framföra t.ex. att brottet var ringa då det skedde under så kort tid.Vänligen,

Är jag betalningsskyldig för kontrollavgift vid otydlig skyltning?

2020-01-08 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag har några funderingar kring 2 st kontrollavgifter jag fick i en parkering jag hyr På kontrollavgifterna står som orsak Parkerad på förhyrd/reserverad parkeringsplats. Jag överklagade kontrollavgiften och fick som svar att överklagan ogillas eftersom hyravtal saknas Jag skickade in hyravtalet men då hänvisade de i efterhand till att jag saknade parkeringstillstånd i bilrutan Skyltningen på platsen var "Förhyrda platser" , däremot fanns inte någon skylt om krav på parkeringstillstånd och p-tillstånd nämns inte i hyravtalet Så fort jag påpekade detta till Hojab ändrades skyltningen till P-tillstånd krävs. Jag kan bevisa med bild vilken skyltning fanns på plats dagen efter kontrollavgiften Hojab påstår dock att jag ska betala ändå eftersom jag hade ansvaret att ta reda på parkeringsvillkorna. Det jag undrar är om Hojab har rätt att kräva betalning för en orsak som inte finns angiven på själva kontrollavgiften och hur viktig skyltningen på parkeringsplatsen är Efter 1 muntligt överklagan via telefon och 3 skriftliga överklagan till Hojab har jag skrivit ett överklagan till Polisen som svarade att de jnte handlägger kontrollavgiftenKan jag överklaga till annan instans än Hojab som har ett direkt ekonomiskt intresse? Vad säger lagen i detta fall?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du fått två kontrollavgifter utfärdade av parkeringsbolaget Hojab. Orsakerna till kontrollavgifterna var att du parkerat på förhyrd/reserverad parkeringsplats. Du överklagade kontrollavgiften och fick som svar att överklagan ogillades då hyresavtal saknades, vilket du sedermera kompletterade med. Du skickade in hyresavtalet men hänvisades då till att det saknades parkeringstillstånd i bilrutan. Vid parkeringen fanns det endast en skylt med "Förhyrda platser", däremot ingen information om att parkeringstillstånd eller liknande krävdes. När du påpekade detta ändrade Hojab skyltningen. Hojab påstår att du är betalningsskyldig då du hade ett ansvar att ta reda på parkeringsvillkoren. Som jag förstår det har du helt enkelt hyrt parkeringsplatsen, däremot har du inte haft något parkeringstillstånd i rutan. Kravet om parkeringstillstånd stod varken på skylten eller i hyresavtalet.Skyltning om parkering utgör i princip avtalsvillkor (precis som vid ingående av avtal i andra situationer). Genom att passera skylten och ställa upp bilen accepterar du som bilförare villkoren. I ett rättsfall från 1981 uttalade Högsta domstolen att systemet med avtalsgrundande parkeringsavgifter bygger på tanken att bilföraren genom att utnyttja parkeringsplatsen accepterar de villkor och bestämmelser som är anslagna där. För att ett avtal av visst innehåll ska anses ingånget på detta sätt, genom en persons faktiska handlande, bör det emellertid krävas, att de anslagna avtalsvillkoren är så tydligt utformade att de inte rimligen kan missförstås (NJA 1981 s. 323). Detta ger uttryck för den oskrivna rättsprincipen, oklarhetsregeln. Regeln innebär att oklarheter i avtalsvillkor tolkas till nackdel för den som formulerat villkoret. Om Hojab varit oklar i utformandet av avtalsvillkor (skyltningen) ska det vara till Hojabs nackdel; det ska inte ligga på dig att undersöka huruvida du behöver ett parkeringstillstånd i rutan.Den enda du kan överklaga kontrollavgiften till är Hojab. Om du vägrar att betala kommer Hojab att sända fakturan till inkasso. Min rekommendation är att du i sådana fall skriftligen bestrider kravet från inkassobolaget. Det finns en risk att det i sådana fall skickas till Kronofogden med krav om betalningsföreläggande (seriösa inkassobolag skickar dock inte bestridna fakturor till Kronofogden). Om det inte skickas till Kronofogden kan Hojab välja att stämma dig till domstol för att få betalt. Om det skickas till Kronofogden måste du dock bestrida även i det fallet, och därefter kan Hojab välja att stämma dig till domstol. Om du blir stämd till domstol kommer det i slutändan att handla om vem som kan bevisa vad. Kan du visa att avtalsvillkoren var oklart utformade finns det en möjlighet att du kan få rätt. I s.k. småmål som ett avseende parkeringsböter kommer målet att avgöras enligt förenklade regler. Det innebär bland annat att om du skulle förlora kan du bara bli skyldig att ersätta din motpart för en timmes juridisk rådgivning. Det innebär dock detsamma för dig; skulle du gå vinnande ur tvisten kan du bara begära ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Därför är det sällan ekonomiskt försvarbart att anlita en jurist som företräder dig; eventuellt att du anlitar en jurist för en timmes rådgivning inför förhandlingen. Om du är intresserad av detta och vill komma i kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När blir ett stannande en parkering och vem har bevisbördan för felparkering?

2019-12-23 i Parkeringsböter
FRÅGA |Stannade bilen på vändplats(skylt c42) där det råder parkeringsförbud. Stannade där då anvisad parkering tillfälligt var avstängd. Ställde bilen så långt åt höger som möjligt och i färdriktningen för att hämta min dotter och en kasse med kläder på förskolan. Något som tar 6 minuter. När jag kommer tillbaka till bilen har jag fått en parkeringsanmärkning. Enligt parkeringsanmärkningen har parkeringsvakten endast varit där i 1 minut. Jag anser att ja inte parkerat mitt fordon utan ett stannande där för att hämta min dotter som är tre år och ej klarar sig själv men även en kasse med kläder som anses som gods enligt mig. Samma sak som vid avlastning, hämnting utav gods eller ledsagning utav barn och äldre. Vad gäller?P-vakten har uppenbarligen endast varit vid min bil i 1 minut. Räcker det med att p-vakten säger att han observerat mig i 5 minuter. Finns enligt min mening inga bevis för det, och ord står mot ord. Hur snabb bör man vara? El hur många minuter får det gå innan det anses som en parkering? Och kan jag får rätt vid en bestridan av denna parkeringsanmärkning? Gärna svar hänvisat till paragrafer jag kan använda i en eventuell bestridan.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du dels veta om det räknas som parkering eller som avlastning att stanna bilen i ett område med parkeringsförbud för att hämta upp din dotter och en kasse med kläder på förskolan, dels vem som har bevisbördan för att en felparkering verkligen skett.Som du själv anger är det tillåtet att lossa och lasta på plats där det råder parkeringsförbud. Vändzonen som du stannat bilen i är en sådan plats; det råder parkeringsförbud däremot inget förbud mot att lossa och lasta. När en uppställning för lastning övergår till att bli parkering är inte detaljreglerat i lag. För att det ska räknas som avlastning ska sådan ske utan pauser utan att fördröjas. Det innebär i sig att även ett längre stopp kan räknas som en avlastning och inte parkering, under förutsättning att det kontinuerligt lastas ut från bilen. I praktiken innebär det att om det inte kontinuerligt pågår lastning eller lossning eller av- eller påstigning av passagerare räknas det som en parkering. Så länge själva lastningen eller lossningen pågår anses det inte vara en parkering. Att flytta avlastat gods från trottoaren upp till t.ex. en lägenhet ingår inte i avlastningen. När godset förflyttas därifrån och bilen står kvar, räknas det istället som parkering. Mycket talar därför i ditt fall, då du lämnat bilen, att det räknas som en parkering (trots den korta tidsperioden). Då du parkerat bilen i strid med gällande parkeringsförbud får det utdelas en parkeringsanmärkning. En parkeringsvakt har ingen skyldighet att kvarstanna någon viss tid vid en felparkerad bil. Det är således fullt tillräckligt att vederbörande varit vid din bil endast en minut. Som du säger så står "ord mot ord" avseende om bilen parkerats eller inte, varför om en tvist går till domstol någon kommer att åläggas bevisbördan. Vem som har bevisbördan vid tvister om felparkering har avhandlats i praxis. Den kommun för vars räkning parkeringsanmärkningen har utfärdats har bevisbördan för att parkeringen har skett i strid med gällande villkor (NJA 2013 s. 711 II p.7). När en parkeringsanmärkning utfärdas utgör en anteckning om felparkering ett starkt bevis. Kommunen/parkeringsbolaget har således uppfyllt sin bevisbörda genom att utfärda parkeringsanmärkningen och den anteckning som skett därom. För att undslippa betalningsansvar övergår bevisbördan till den som fått parkeringsanmärkningen och påståtts ha felparkerat. Bevisbördan innebär att vederbörande måste lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (NJA 2001 s. 889). Enbart ett påstående om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas (NJA 2013 s. 711 p.7 med hänvisning till NJA 2001 s. 889).I ditt fall finns det mycket som talar för att du inte stannat bilen för av- eller pålastning av passagerare eller lossning/avlastning då det inte skett kontinuerligt. Eftersom du lämnat bilen är att det räkna som en parkering. Då parkeringen skett i strid med gällande regler får en parkeringsanmärkning utfärdas.Bevisbördan för att en felparkering skett åligger i regel kommunen/parkeringsföretaget. Dock är kravet lågt ställt. Bevisbördan är i regel uppfylld genom att parkeringsanmärkningen utfärdas och det antecknas därom av parkeringsvakten. Om du påstår att en parkering inte skett alternativt att det skett en kontinuerlig av- eller pålastning, lossning eller avlastning, övergår bevisbördan till dig. Enbart ett påstående om att felparkering inte skett är inte tillräckligt för att uppfylla bevisbördan. Du måste lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende.Min bedömning är tyvärr att du får svårt att nå framgång om du bestrider parkeringsanmärkningen då du rent juridiskt inte stannat bilen för avlastning utan du har parkerat den i samband med att du gick och hämtade din dotter på dagis.Om du har några frågor eller om du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Finns det rätt till hemtjänst trots att man är gift?

2019-12-04 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta vart jag kan vända mig för att få tillgång till dom lagar som gäller hemtjänst och biståndbedömning av äldre?Min far är kroniskt sjuk i KOL och efter 19år med denna sjukdom har han även fått följdsjukdomar som påverkar hans hjärta med mera. Jag har vid två tillfällen nu ringt deras kommuns biståndsbedömmare då han behöver hjälp i hemmet . Efter varje samtal har dom som dom ska återkommit till honom inom 2 arbetsdagar. Men varje gång har dom börjat tala om avslag utan att faktiskt talat med honom om varför han söker eller vilka problem han har. Deras motivering har varit att han är gift, men hans maka (min mor) jobbar fortfarande så hon kan inte ta hand om honom när hon är på jobbet. Till följd av den hårda stress hon lever under med att sköta ett heltidsjobb, ta hand om ett helt hushåll (som dom innan han blev så här sjuk delade 50/50) samt hjälpa honom med dom problem han har när hon väl är hemma har gjort att hon fått hål i tarmen pga stress. Detta är ett akut tillstånd som uppstår när hon stressar för mycket och läkarna vill att hon går ner i varv för att det inte ska bli permanent. Kan man verkligen som gift inte få rätt till hemtjänst? Bör även tillägga att senaste gången han skrevs in på sjukhus konstaterade läkaren att han hade dött hemma av syrebrist om slumpen inte varit så att min mor råkade vara hemma sjukskriven, allt detta och mer har kommunen fått intyg på av avdelningen han senast var inlagd på.Tack på förhand
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om hemtjänst och bistånd finns i socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänsten är en ramlag vilket innebär att den i princip inte reglerar rättigheter för den enskilde utan beskriver vilka skyldigheter kommunerna har. Lagen reglerar all social verksamhet i kommunerna, innefattande t.ex. hemtjänst och bistånd. Då SoL är en ramlag finns inte detaljerat beskrivet när bistånd eller hemtjänst ska ges, mycket har därför fått växa fram genom praxis eller vad som uttalats i förarbeten. Praxis bildas genom att en enskild fått avslag och överklagar beslutet för prövning av domstol. Det finns i lagen ett undantag från principen om ramlag; i 4 kap. 1 § SoL finns en rättighetsparagraf som stadgar:"Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv."Det är inom ramen för stödet till livsföringen i övrigt som t.ex. hemtjänst kan beviljas. Insatserna är dock inte specificerade utan det enda som sägs är att den enskilde genom insatsen ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. För vissa grupper har socialtjänsten dessutom ett särskilt ansvar, bland annat för äldre (jfr 5 kap. 4-5 § SoL). I bestämmelserna om äldre anges en värdegrund som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det ska vara möjligt att bo hemma i första hand genom hjälp av t.ex. hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm m.m. Exakt vad begreppet skälig levnadsnivå innebär är dock svårt att precisera. Enligt förarbetena till socialtjänstlagen ska begreppet inte preciseras allt för snävt med anledning av att det ska göras en individuell bedömning i det enskilda fallet. Av förarbeten till den tidigare socialtjänstlagen framgår att det förutsätts att andra resurser i en hushållsgemenskap används för att tillgodose eventuella behov av hjälp och stöd. Detta gäller främst i fråga om makar och sambor. Att dessa ger varandra viss praktisk hjälp, som till exempel sköta hem och hushåll, är normalt och ska beaktas vid en biståndsbedömning enligt 4 kap. 1 § SoL. Däremot kan inte mera omfattande vårdbehov anses ligga inom ramen för vad man normalt bistår varandra med inom en familj. I sådana fall finns rätt till bistånd även om det finns andra vuxna i familjen (prop. 1996/97:124 s. 168 och prop. 2008/09:82 s. 12). Enbart det faktum att en hjälpsökande har en make/maka eller sambo innebär dock inte att det inte finns någon rätt till bistånd i form av hjälp i hemmet. För att kunna bedöma om behovet kan tillgodoses genom resurser i hushållsgemenskapen måste en sammantagen bedömning göras av vilka faktiska resurser som finns att tillgå i hushållet och hur familjens situation ser ut. Socialnämnden kan inte avslå en ansökan om hemtjänst med hänvisning till att andra anhöriga än make/maka eller sambo kan tillgodose hjälpbehovet. Detta innebär att nämnden inte kan väga in andra anhörigas (till exempel vuxna barn) möjlighet att hjälpa till i bedömningen om behovet kan tillgodoses på annat sätt (prop. 2005/06:115 s.156).Min rekommendation i ditt fall är att din pappa ansöker om bistånd i form av hemtjänst. Socialtjänsten ska i sådana fall utan dröjsmål inleda en utredning som ska utmynna i ett beslut. I utredningen ska det göras en helhetsbedömning i det individuella fallet, i vilket det även ska tas hänsyn till din mammas mående. Att dina föräldrar är gifta innebär således inte per automatik att bistånd inte ska medges. Då det ska göras en individuell helhetsbedömning kan det vara en god idé att redan vid ansökan redogöra för din mammas mående.Om din pappa får avslag på ansökan har han rätt att få det skriftligt. Avslaget kan överklagas inom tre veckor från att han tog emot beslutet. Vid en överklagan kommer biståndshandläggaren först göra en bedömning av om det finns skäl att ändra beslutet, i annat fall skickas det vidare till förvaltningsrätten för prövning av domstol.För det fall att din pappa får avslag på sin biståndsansökan och ni önskar hjälp med överklagan av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Det går även bra att kontakta mig om något i svaret är oklart. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet med dubbla medborgarskap?

2019-11-01 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är född i Tjeckoslovakien och emigrerade 1968 till Wien och vidare till Sverige( 1972fick jag Svenskt medborgarskap)Idag med hänsyn till läge i Sverige så önskar jagatt ta Tjeckisk medborgarskap och om så möjligt behålla Svenskt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt (jfr lagen om svenskt medborgarskap) finns det inget hinder mot att ha dubbla medborgarskap. En svensk medborgare kan således ansöka om medborgarskap även i ett annat land och behålla sitt svenska medborgarskap. Däremot bör du vara uppmärksam på att vissa andra länder inte tillåter dubbelt medborgarskap.Utifrån svenska regler finns det således inget hinder mot att ansöka om medborgarskap i Tjeckien och behålla det svenska om/när det tjeckiska beviljas. Tyvärr kan jag inte ge besked om hur tjeckisk rätt ser ut och om dubbelt medborgarskap är möjligt enligt den staten.Min rekommendation är att du kontaktar tjeckiska ambassaden i Stockholm som torde ha möjlighet att ge dig svar på huruvida tjeckisk lag godkänner dubbla medborgarskap och hur du går vidare med en ansökan.Vänligen,