Polisens skyldighet att inleda en förundersökning

2019-07-28 i Polis
FRÅGA |Måste polisen utreda alla anmälningar som kommer in eller struntar dom i att utreda vissa anmälningar?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När en brottsanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. Förundersökningen skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Dock behöver förundersökningen inte inledas, om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. (23 kap. 1§ 1st. Rättegångsbalken). Förundersökningen behöver inte heller inledas i vissa andra fall som följer av 23 kap. 4 a § och 22 § Rättegångsbalken. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att huvudregeln är att alla brott ska utredas. Dock kan polis och åklagare i vissa fall avstå från att inleda en brottsutredning om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Med vänliga hälsningar,

Böter eller tilläggsavgift

2019-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |En biljettkontrollant i kollektivtrafiken ger dig ju inte en böter, utan en tilläggsavgift. Jag bara undrar om en fortkörningsböter faktiskt är en böter, eller en tilläggsavgift?
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik får den som driver kollektiv persontrafik ta ut tilläggsavgift för den som inte kan uppvisa en giltig biljett. Fortkörning är dock ett brott mot Trafikförordningen (2 kap. 2 § Trafikförordningen). Enligt förordningens 14 kap. döms den som bryter mot Trafikförordningen till bland annat penningböter. Penningböter är ett straff och de kan enbart utfärdas av domstol, Polisen, Tullverket och Kustbevakningen. Privata aktörer som bolag som driver kollektiv persontrafik kan ej utfärda böter. Med vänliga hälningar,

Möjligheten att få tillgång till innehållet i ett samtal som har spelats in vid ett nödsamtal via larmnumret 112.

2018-12-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Jag ringde 112 för ett tag sedan då jag och en polare blev överfallna av 2 män med hund. Under samtalet med operatören så sa en av förövarna både sitt för och efternamn så att operatören hörde (innan fysiska påhoppet). Polisen valde att lägga ner utredningen p.g.a att dem inte hittade gärningsmännen. Jag vill veta om 112 samtal omfattas av offentlighetsprincipen eller om jag på något sätt kan få fram detta 112 samtal. Detta skedde för mellan 6-8 månader sedan.Vänliga Hälsningar
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om huruvida det är möjligt att få tillgång till innehållet i ett samtal som har spelats in vid ett nödsamtal via larmnumret 112. Det är SOS Alarm Sverige AB som ansvarar för nödtelefonnumret 112. Bolaget har fått genom ett regeringsbeslut, tillstånd att spela in alla till larmnumret 112 inkommande samtal. Inspelningarna arkiveras i tre månader. Bolaget är ingen myndighet och inte heller jämställd med sådan i sekretesslagensmening (2 kap. 2 - 3 § Sekretesslagen). Bolaget omfattas inte heller av 12 kap. 4 § 2st. Regeringsformen enligt vilken kan förvaltningsuppgifter överlämnas till bolag. Detta innebär att bolaget inte är underkastad offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen och har därför ingen skyldighet att lämna ut inspelade band. Med Vänliga Hälsningar

Tidsfrist för upprättandet av en dödsboanmälan

2019-04-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hejhur långt tid ska en handläggare från kommunen ha på sig för att upprätta en dödsboanmälan ? efter allt underlag har lämnas in ?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Handläggning av en dödsboanmälan ska betraktas som ärendehandläggning och beslutfattande och utgör myndighetsutövning. Dödsboanmälan ska upprättas av socialtjänsten och ska vara skriftlig. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet till Skatteverket där den ska förvaras (20 kap. 8a § Ärvdabalken). Det måste påpekas att genom användningen av ordet bör istället för skall, ålägger inte paragrafen någon direkt skyldighet på Socialnämnden att upprätta anmälan inom 2 månader. Dock med att upprättandet av dödsboanmälan utgör myndighetsövning aktualiseras Förvaltningslagens 9 § enligt vilken ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Detta innebär att om inte Socialnämnden har godtagbara skäl för förseningen, ska de upprätta dödsboanmälan inom 2 månader efter dödsfallet. Med vänliga hälsningar,

Skyldighet att identifiera sig inför en polisman

2019-02-28 i Polis
FRÅGA |HejUndrar om polisen har rätt att ta in någon till stationen för att man vägrar visa ID och att de säger att de misstänker att man döljer något när man vägrar visa ID. Anta också att polisen säger att man inte är misstänkt för något brott.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om en okänd person vägrar att uppge namn och hemvist eller om hands uppgifter om detta kan antas vara osanna kan personen häktas om den på sannolika skäl är misstänkt för ett brott (24 kap. 2 § Rättegångsbalken). Det framgår av din fråga att personen inte är misstänkt därför skulle inte den paragrafen bli aktuellt i fallet. Dock finns det ett antal andra bestämmelser som skulle ge polisen rätt att omhänderta en person som vägrar att identifiera sig. Om en okänd person anträffas av en polisman och om det finns särskild anledning att anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet (14 § Polislagen). Vidare har man en skyldighet att överlämna körkort eller ID-handling om man framför en körkortspliktigt fordon och en bilinspektör eller en polisman begär det (3 kap. 15 § Körkortslagen). Utöver vad som ovan sagts, finns det ingen skyldighet per en person att identifiera sig inför en polisman. Med Vänliga Hälsningar,